Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0561/2012Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0561/2012

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la decizia guvernului israelian de extindere a coloniilor din Cisiordania

11.12.2012 - (2012/2911(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7‑0561/2012)
ALDE (B7‑0566/2012)
GUE/NGL (B7‑0567/2012)
ECR (B7‑0568/2012)
PPE (B7‑0569/2012)
S&D (B7‑0571/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt în numele Grupului S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan în numele Grupului ECR
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2012/2911(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0561/2012
Texte depuse :
RC-B7-0561/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la decizia guvernului israelian de extindere a coloniilor din Cisiordania

(2012/2911(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–   având în vedere rezoluțiile relevante ale ONU: rezoluțiile Adunării Generale a ONU 181 (1947) și 194 (1948), precum și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) și 1850 (2008),

–   având în vedere acordurile de la Oslo („Declarația de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare”) din 13 septembrie 1993,

–   având în vedere acordul interimar din 28 septembrie 1995 privind Cisiordania și Fâșia Gaza,

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, în special cele din 8 iunie 2012 și 2 decembrie 2012 privind extinderea coloniilor,

–   având în vedere Decizia Adunării Generale a ONU din 29 noiembrie 2012 de a acorda Palestinei statutul de stat observator nemembru la Națiunile Unite;

–   având în vedere concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 10 decembrie 2012 și 14 mai 2012,

–   având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât guvernul israelian a anunțat la 2 decembrie 2012 faptul că plănuiește construirea a aproximativ 3 000 de locuințe noi în coloniile din Cisiordania și în Ierusalimul de Est; întrucât, dacă sunt puse în palicare, planurile anunțate ar submina viabilitatea soluției bazate pe existența a două state, având în vedere special zona E1, unde lucrările de construire a coloniilor ar împărți Cisiordania în două și ar face imposibilă crearea unui stat palestinian viabil, contiguu și suveran;

B.  întrucât guvernul Israelului a anunțat la 2 decembrie 2012 că reține 100 milioane USD din veniturile fiscale palestiniene; întrucât transferul lunar al taxelor reprezintă un element crucial pentru bugetul Autorității Palestiniene; întrucât Yuval Steinitz, ministrul israelian al finanțelor, a spus că veniturile fiscale sunt reținute pentru a compensa datoriile palestinienilor față de societatea Israel Electric Corporation;

C. întrucât UE și-a confirmat în mod repetat sprijinul pentru soluția instituirii a două state, și anume statul Israel și un stat al Palestinei independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste unul lângă altul, în pace și securitate;

D. întrucât, prin acordurile de la Oslo din 1993, teritoriul Cisiordaniei a fost împărțit în trei zone, și anume zonele A, B și C; întrucât Zona C, aflată sub controlul civil și de securitate al Israelului, reprezintă 62% din teritoriul Cisiordaniei și este singura zonă continuă în care se află cea mai mare parte a solului fertil și bogat în resurse din Cisiordania; întrucât acordul interimar privind Cisiordania și Fâșia Gaza din 1995 stipula trecerea treptată a Zonei C sub jurisdicție palestiniană;

E.  întrucât Adunarea Generală a ONU a decis la 29 noiembrie 2012, cu majoritatea covârșitoare a membrilor săi, și anume cu 138 de voturi pentru, 9 împotrivă și 41 de abțineri, să acorde Palestinei statutul de stat observator nemembru în cadrul ONU,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la anunțurile făcute de guvernul israelian cu privire la construirea a aproximativ 3 000 de locuințe noi în coloniile din Cisiordania și Ierusalimul de Est;

2.  subliniază din nou că o astfel de extindere poate constitui un pas care să submineze perspectiva unei Palestine viabile, având Ierusalimul drept capitală comună cu Israelul;

3.  subliniază că, în conformitate cu dreptul internațional, coloniile israeliene din Cisiordania și din Ierusalimul de Est sunt ilegale; cere înghețarea imediată, totală și permanentă a tuturor lucrărilor de construcție și extindere a coloniilor israeliene și oprirea evacuării în continuare a familiilor palestiniene din casele lor și demolarea locuințelor palestiniene;

4.  condamnă declarațiile făcute de liderul politic al Hamas, Khaled Meshal, prin care este respinsă recunoașterea statului Israel și se refuză clar orice prezență israeliană în Ierusalim și solicită Hamas să recunoască dreptul la existență al Israelului;

5.  regretă profund decizia guvernului israelian de a reține 100 milioane USD din veniturile fiscale palestiniene, fapt care subminează bugetul Autorității Palestiniene, și solicită transferul imediat al acestor venituri; încurajează părțile implicate să-și soluționeze toate disputele financiare rămase nerezolvate cu ajutorul medierii UE;

6.  își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție implicând existența a două state, bazată pe frontierele din 1967, orașul Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv un stat Israel sigur și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste alături în pace și securitate; subliniază din nou faptul că mijloacele pașnice și lipsite de violență constituie singura modalitate de soluționare durabilă și pașnică a conflictului dintre israelieni și palestinieni și solicită, în acest context, reluarea negocierilor de pace directe dintre cele două părți; solicită tuturor părților să se abțină de la orice acțiuni unilaterale care ar submina sau împiedica eforturile de pace și perspectiva unui acord de pace negociat;

7.  solicită din nou punerea în aplicare integrală și efectivă de către UE și statele sale membre a legislației UE existente și a acordurilor bilaterale UE-Israel și subliniază că ar trebui respectate toate prevederile Acordului de asociere UE-Israel referitoare la respectarea drepturilor omului ale palestinienilor; reiterează angajamentul UE de a asigura punerea în aplicare continuă, deplină și efectivă a legislației existente a UE și a acordurilor bilaterale aplicabile produselor din colonii;

8.  continuă să solicite, din aceeași perspectivă, reconcilierea între palestinieni, aceasta fiind soluția pentru reunificarea palestinienilor care trăiesc în Cisiordania, în Ierusalimul de Est și în Fâșia Gaza, care fac parte din același popor palestinian;

9.  îndeamnă Autoritatea Palestiniană și guvernul Israelului să relanseze procesul de pace în Orientul Mijlociu; subliniază, de asemenea, importanța protejării populației palestiniene din Zona C și din Ierusalimul de Est și a drepturilor sale, fapt esențial pentru păstrarea viabilității unei soluții bazate pe existența a două state;

10. îndeamnă din nou UE și statele sale membre să joace un rol politic mai activ, inclusiv în cadrul Cvartetului, în încercarea de a încheia o pace dreaptă și durabilă între israelieni și palestinieni; sprijină Vicepreședintele/Înaltul Reprezentant în eforturile sale de a crea o perspectivă credibilă pentru relansarea procesului de pace;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.