Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0561/2012Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0561/2012

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o rozhodnutí izraelskej vlády o rozšírení osád v Predjordánsku

11.12.2012 - (2012/2911 (RSP)).

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7‑0561/2012)
ALDE (B7‑0566/2012)
GUE/NGL (B7‑0567/2012)
ECR (B7‑0568/2012)
PPE (B7‑0569/2012)
S&D (B7‑0571/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt v mene skupiny S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan v mene skupiny ECR
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2012/2911(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0561/2012
Predkladané texty :
RC-B7-0561/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozhodnutí izraelskej vlády o rozšírení osád v Predjordánsku

(2012/2911 (RSP)).

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–   so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN, t.j. rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 181 (1947) a č. 194 (1948) a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. ,

–   so zreteľom na dohody Oslo (Deklarácia zásad týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve) z 13. septembra 1993,

–   so zreteľom na Dočasnú dohodu o Predjordánsku a pásme Gazy z 28. septembra 1995,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 8. júna 2012 a 2. decembra 2012,

–   so zreteľom na rozhodnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z 29. novembra 2012 udeliť Palestíne štatút pozorovateľského nečlenského štátu;

–   so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe z 10. decembra 2012 a 14. mája 2012,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže izraelská vláda oznámila 2. decembra 2012 plány na výstavbu približne 3 000 nových bytových jednotiek v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme; keďže ak sa zrealizujú, narušia funkčnosť riešenia na princípe existencie dvoch štátov, s osobitným zreteľom na oblasť E1, kde by budovanie osád rozdelilo Predjordánsko na dve časti a znemožnilo vytvorenie životaschopného, celistvého a suverénneho palestínskeho štátu;

B.  keďže izraelská vláda oznámila 2. decembra 2012 zadržanie 100 miliónov USD palestínskych daňových príjmov; keďže mesačné daňové prevody sú dôležitým prvkom rozpočtu Palestínskej samosprávy; keďže izraelský minister financií Yuval Steinitz vyhlásil, že daňové príjmy boli zadržané na splatenie palestínskych dlhov spoločnosti Israeli Electric Corporation;

C. keďže EÚ opakovane potvrdila svoju podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov – izraelského štátu a nezávislého, demokratického, celistvého a životaschopného palestínskeho štátu – spolunažívajúcich v mieri a bezpečí;

D. keďže dohodami Oslo z roku 1993 sa územie Predjordánska rozdelilo na tri oblasti A, B a C; keďže oblasť C pod izraelskou civilnou a bezpečnostnou kontrolou tvorí 62 % územia a je jedinou súvislou oblasťou, v ktorej sa nachádza najväčšia časť úrodnej pôdy a prírodných zdrojov v Predjordánsku; keďže v dočasnej dohode o Predjordánsku a pásme Gazy z roku 1995 sa uvádza, že oblasť C bude postupne prevedená pod palestínsku jurisdikciu;

E.  keďže Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 29. novembra 2012 rozhodlo prevažnou väčšinou (138 hlasov za, 9 proti a 41 sa zdržalo hlasovania) udeliť Palestíne štatút pozorovateľského nečlenského štátu v OSN;

1.  vyjadruje svoje hlboké znepokojenie z oznámenia izraelskej vlády o plánovanom vybudovaní približne 3 000 nových bytových jednotiek v Predjordánsku a východnom Jeruzaleme;

2.  opäť zdôrazňuje, že toto rozšírenie osád môže predstavovať krok, ktorým sa oslabí nádej na vytvorenie životaschopnej Palestíny s Jeruzalemom ako spoločným hlavným mestom Palestíny a Izraela;

3.  zdôrazňuje, že izraelské osady v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme sú podľa medzinárodného práva nelegálne; vyzýva na okamžité, úplné a stále zastavenie budovania izraelských osád a aktivít rozširovania a na ukončenie vysťahovania palestínskych rodín z ich domovov a demolácie palestínskych domov;

4.  odsudzuje vyhlásenia politického vodcu Hamasu Chálida Misála, v ktorých odmieta uznať izraelský štát a jednoznačne odmieta akúkoľvek izraelskú prítomnosť v Jeruzaleme, a vyzýva Hamas, aby uznal právo Izraela na existenciu;

5.  vyslovuje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím izraelskej vlády zadržať 100 miliónov USD palestínskych daňových príjmov, ktoré ohrozuje rozpočet Palestínskej samosprávy, a vyzýva na okamžitý prevod týchto príjmov; pobáda príslušné strany, aby za pomoci EÚ urovnali všetky finančné spory;

6.  potvrdzuje svoju pevnú podporu riešeniu na princípe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov – bezpečného izraelského štátu a nezávislého, demokratického, celistvého a životaschopného palestínskeho štátu – spolunažívajúcich v mieri a bezpečí; znovu zdôrazňuje, že mierové a nenásilné prostriedky sú jediným spôsobom, ako možno dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a v tejto súvislosti vyzýva na obnovenie priamych mierových rozhovorov medzi oboma stranami; vyzýva všetky strany, aby nepodnikali jednostranné kroky, ktoré by mohli narušiť mierové úsilie a vyhliadky na dosiahnutie mierovej dohody alebo im brániť;

7.  znova vyzýva na plné a účinné vykonávanie všetkých platných právnych predpisov EÚ a dvojstranných dohôd podpísaných EÚ a členskými štátmi a zdôrazňuje, že je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom, ktoré sa týkajú ľudských práv Palestínčanov; opakuje záväzok EÚ zaručiť trvalé, plné a účinné vykonávanie platných právnych predpisov Európskej únie a dvojstranných dohôd týkajúcich sa produktov, ktoré pochádzajú z osád;

8.   v rovnakom duchu vyzýva ďalej na palestínske zmierenie, ktoré je cestou k znovuzjednoteniu Palestínčanov žijúcich v Predjordánsku, východnom Jeruzaleme a pásme Gazy, ktorí patria k tomu istému palestínskemu ľudu;

9.  naliehavo vyzýva Palestínsku samosprávu a izraelskú vládu, aby obnovili mierový proces na Blízkom východe; zdôrazňuje aj dôležitosť ochrany palestínskeho obyvateľstva a jeho práv v oblasti C a vo východnom Jeruzaleme, čo má zásadný význam z hľadiska zachovania funkčnosti riešenia na princípe existencie dvoch štátov;

10. naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby znova prevzali aktívnejšiu politickú úlohu v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, a to aj v rámci kvarteta; podporuje podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku v jej úsilí o vytvorenie dôveryhodných vyhliadok na opätovné otvorenie mierového procesu;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.