Predlog skupne resolucije - RC-B7-0561/2012Predlog skupne resolucije
RC-B7-0561/2012

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o odločitvi izraelske vlade, da razširi naselbine na Zahodnem bregu

11.12.2012 - (2012/2911(RSP))

v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7‑0561/2012)
ALDE (B7‑0566/2012)
GUE/NGL (B7‑0567/2012)
ECR (B7‑0568/2012)
PPE (B7‑0569/2012)
S&D (B7‑0571/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt v imenu skupine S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein v imenu skupine ALDE
Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan v imenu skupine ECR
Patrick Le Hyaric, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias, Alda Sousa v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2012/2911(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0561/2012
Predložena besedila :
RC-B7-0561/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o odločitvi izraelske vlade, da razširi naselbine na Zahodnem bregu

(2012/2911(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov,

–   ob upoštevanju ustreznih resolucij ZN: resolucij generalne skupščine ZN št. 181(1947) in 194 (1948) ter resolucij varnostnega sveta ZN št. 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) in 1850 (2008),

–   ob upoštevanju sporazumov iz Osla (deklaracija o načelih o začasnih samoupravnih sporazumih) z dne 13. septembra 1993,

–   ob upoštevanju začasnega sporazuma o Zahodnem bregu in Gazi z dne 28. septembra 1995,

–   ob upoštevanju izjav, ki jih je 2. decembra 2012 podala podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Catherine Ashton, zlasti tistih z dne 8. junija 2012 in 2. decembra 2012 o širitvi naselbin,

–   ob upoštevanju sklepa generalne skupščine Združenih narodov z dne 29. novembra 2012, da Palestini podeli status države nečlanice opazovalke,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 10. decembra 2012 in 14. maja 2012,

–   ob upoštevanju člena 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A. ker je izraelska vlada 2. decembra 2012 napovedala, da namerava zgraditi približno 3000 novih stanovanjskih enot na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu; ker bi objavljeni načrti ogrozili uresničitev rešitve z dvema državama, zlasti na območju E1, kjer bi gradnja naselbin razdelila Zahodni breg na dva dela in tako onemogočila vzpostavitev uspešne, nedeljive in suverene palestinske države;

B.  ker je izraelska vlada 2. decembra 2012 napovedala zadržanje 100 milijonov ameriških dolarjev palestinskih prihodkov od davkov; ker so mesečni davčni transferji bistvena sestavina proračuna Palestinske uprave; ker je izraelski finančni minister Juval Steinitz izjavil, da so bili prihodki od davkov zadržani za poplačilo palestinskih dolgov podjetju Israeli Electric Corporation;

C. ker je EU večkrat potrdila svojo podporo rešitvi na podlagi mirnega in varnega soobstoja dveh držav – Izraela in neodvisne, demokratične, nedeljive in trajne palestinske države;

D. ker je bilo ozemlje Zahodnega brega s sporazumi iz Osla leta 1993 razdeljeno na tri območja: območje A, B in C; ker območje C pod izraelskim civilnim in varnostnim nadzorom predstavlja 62 % ozemlja in je edino strnjeno, najbolj rodovitno in z viri bogato območje na Zahodnem bregu; ker je začasni sporazum o Zahodnem bregu in Gazi iz leta 1995 določil, da bo območje C postopno prešlo pod palestinsko jurisdikcijo;

E.  ker je generalna skupščina Združenih narodov 29. novembra 2012 sklenila z veliko večino, in sicer s 138 glasovi za, 9 proti in 41 vzdržanimi glasovi, da Palestini podeli status države nečlanice opazovalke v Združenih narodih;

1.  izraža globoko zaskrbljenost nad napovedjo izraelske vlade, da namerava zgraditi približno 3000 novih naselbinskih enot na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom;

2.  ponovno poudarja, da bi lahko taka širitev ogrozila možnost trajne Palestine z Jeruzalemom kot glavnim mestom tako Palestine kot Izraela;

3.  poudarja, da so po mednarodnem pravu izraelske naselbine na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu nezakonite; poziva k takojšnji, popolni in trajni ustavitvi vseh dejavnosti gradnje in širitve izraelskih naselbin, nadaljnjega prisilnega izseljevanja palestinskih družin z njihovih domov in rušenja palestinskih hiš;

4.  obsoja izjave političnega voditelja Hamasa Kaleda Mešala, v katerih odklanja priznanje izraelske države in odločno zavrača vsakršno prisotnost Izraela v Jeruzalemu, in poziva Hamas, naj prizna pravico Izraela do obstoja;

5.  globoko obžaluje odločitev izraelske vlade za zadržanje 100 milijonov ameriških dolarjev palestinskih prihodkov od davkov, ker to ogroža proračun Palestinske uprave, in poziva k takojšnjemu prenosu teh prihodkov; spodbuja udeležene strani, naj vse nerešene finančne spore rešijo z meditacijo EU;

6.  ponovno izraža odločno podporo rešitvi z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967, z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, z varno državo Izrael ter neodvisno, demokratično, nedeljivo in uspešno palestinsko državo, ki bi živeli druga ob drugi v miru in varnosti; ponovno poudarja, da so miroljubna in nenasilna sredstva edini način za dosego pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci, ter v zvezi s tem poziva k obnovitvi neposrednih mirovnih pogovorov dveh strani; poziva vse strani, naj se vzdržijo enostranskih dejanj, ki bi lahko ogrozila ali ovirala mirovna prizadevanja in možnosti za dogovor o mirovnem sporazumu;

7.  ponovno poziva, naj se veljavna zakonodaja EU in dvostranski sporazumi med EU in njenimi državami članicami ter Izraelom v celoti in dejansko izvajajo, in poudarja, da je treba spoštovati vse določbe pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Izraelom glede spoštovanja človekovih pravic Palestincev; potrjuje zavezanost EU zagotavljanju stalnega, doslednega in učinkovitega izvajanja veljavne zakonodaje Evropske unije in dvostranskih dogovorov, ki se uporabljajo za izdelke iz naselbin;

8.  v tem duhu še naprej poziva k spravi med Palestinci, saj bi ta vodila v ponovno združitev Palestincev, ki živijo na Zahodnem bregu, v vzhodnem Jeruzalemu in Gazi ter pripadajo istemu palestinskemu narodu;

9.  poziva palestinsko upravo in izraelsko vlado, naj ponovno začneta mirovni proces na Bližnjem vzhodu; poudarja tudi, da je pomembno zaščititi palestinsko prebivalstvo in njegove pravice na območju C in v vzhodnem Jeruzalemu, kar je bistveno za uresničljivost rešitve z dvema državama;

10. ponovno poziva EU in njene države članice, naj v prizadevanjih za pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci igrajo dejavnejšo politično vlogo, tudi v okviru četverice; podpira podpredsednico/visoko predstavnico pri njenih prizadevanjih, da bi zagotovila verodostojne možnosti za ponoven začetek mirovnega procesa;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, predsedniku generalne skupščine ZN, vladam in parlamentom članic varnostnega sveta ZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku palestinske uprave in palestinskemu zakonodajnemu svetu.