Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0574/2012Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0574/2012

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om kastediskrimination i Indien

12.12.2012 - (2012/2909(RSP))

jf. forretningsordenens 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
ECR (B7‑0574/2012)
S&D (B7‑0575/2012)
Verts/ALE (B7‑0576/2012)
PPE (B7‑0577/2012)
ALDE (B7‑0578/2012)
GUE/NGL (B7‑0581/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer, Martin Kastler for PPE-Gruppen
Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle, Maria Badia i Cutchet for S&D-Gruppen
Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen
Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen
Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen


Procedure : 2012/2909(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0574/2012
Indgivne tekster :
RC-B7-0574/2012
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om kastediskrimination i Indien

(2012/2909(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig den af 1. februar 2007 om menneskerettighedssituationen for dalitterne i Indien[1] og dem om årsberetningerne om menneskerettighederne i verden, navnlig den af 18. april 2012[2],

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–   der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (CERD) og dennes almindelige henstillinger XXIV som ratificeret af Indien,

–   der henviser til et forslag fra regeringen forelagt af Mukul Vasnik, minister for social retfærdighed og empowerment, om lov om forbud mod ansættelse som manuel latrintømmer og disses rehabilitering (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill), som blev forelagt det indiske parlament den 3. september 2012,

–   der henviser til FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillays, erklæring af 19. oktober 2009 og hendes appel til FN’s medlemsstater om at støtte udkastet til FN’s principper og retningslinjer om effektiv afskaffelse af diskrimination på grundlag af arbejde og herkomst (Principles and Guidelines for the Effective Elimination of Discrimination based on Work and Descent),

–   der henviser til de henstillinger, der stammer fra FN’s særlige procedurer og FN’s traktatorganer, samt dem, der stammer fra to universelle regelmæssige gennemgange af Indien den 10. april 2008 og 24. maj 2012,

–   der henviser til henstillinger af 9. juli 2012 fra FN’s arbejdsgruppe om den universelle regelmæssige gennemgang af Indien,

–   der henviser til den dybe bekymring, som FN’s særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere gav udtryk for den 6. februar 2012 vedrørende situationen for dalitaktivister i Indien,

–   der henviser til den igangværende Maila Mukti Yatra, den landsdækkende march med tusindvis af deltagere for afskaffelse af manuel latrintømning, som fra den 30. november 2011 til den 31. januar 2012 krydsede 18 af Indiens delstater,

–   der henviser til temadialogen om menneskerettigheder mellem EU og Indien,

–   der henviser til EU-traktatens artikel 2 og artikel 3, stk. 5,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A. der henviser til, at Indien har gjort enorme økonomiske fremskridt og som et af BRIKS-landene nu spiller en vigtig rolle i verdenspolitikken; der henviser til, at kastediskrimination imidlertid fortsat er udbredt og vedholdende;

B.  der henviser til, at Indiens forfatning giver landets borgere lige status, og forskelsbehandling baseret på kaste og urørlighed anses for ulovlig i dens artikel 15 og 17; der henviser til, at dalitter har tjent i landets højeste politiske funktioner; der henviser til, at Indien har love og regler, der skal beskytte registrerede kaster og stammer (Scheduled Castes and Scheduled Tribes), såsom loven om beskyttelse af borgerlige rettigheder (Protection of Civil Rights Act) fra 1979 og loven om registrerede kaster og stammer (forebyggelse af grusomheder) (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) fra 1989; der henviser til, at den indiske premierminister, Manmohan Singh, er kommet med flere stærke erklæringer om at prioritere bekæmpelsen af volden mod dalitter;

C. der henviser til, at det anslås, at 170 millioner dalitter og indfødte adivasier på trods af disse bestræbelser fortsat lider under alvorlige former for social udstødelse; der henviser til, at ILO anslår, at det overvældende flertal af ofre for tvangsarbejde i landet tilhører registrerede kaster og stammer;

D. der henviser til, at manuel latrintømning, på trods af at det er forbudt ved lov, fortsat er udbredt, og at hundredtusindvis af næsten udelukkende kvindelige dalitter udfører denne form for trældom, samt til at de indiske jernbaner er den største arbejdsgiver for manuelle latrintømmere;

E.  der henviser til, at dalit- og adivasikvinder er de fattigste af de fattige i Indien, at de er ofre for flere forskellige former for forskelsbehandling på grundlag af kaste og køn, ofte er udsat for grove overgreb på deres fysiske integritet, herunder ustraffet seksuelt misbrug begået af medlemmer af dominerende kaster, at de er socialt udstødte og udnyttes økonomisk og har med en alfabetiseringsgrad på blot 24 %;

F.  der henviser til, at størstedelen af forbrydelserne mod dalitkvinder ifølge skøn ikke anmeldes på grund af frygt for social udstødelse og trusler mod den personlige sikkerhed og tryghed; der henviser til, at en 16-årig dalitpige i forbindelse med en sag i delstaten Haryana blev udsat for gruppevoldtægt i landsbyen Dabra (distriktet Hisar) den 9. september 2012; der henviser til, at hendes far begik selvmord efter at have opdaget, hvad der var sket, og politiet først for sent besluttede at skride til handling, da de stod over for masseprotester;

G. der henviser til, at en hob på omkring 1 000 personer fra højere kaster den 20. november 2012 plyndrede og brændte mindst 268 huse i dalitbebyggelser i Dharmapuri (delstaten Tamil Nadu), uden at de tilstedeværende politifolk greb ind;

H. der henviser til, at loven om beskyttelse af kvinder mod vold i hjemmet (Protection of Women from Domestic Violence Act) fra 2005 ikke er blevet effektivt gennemført, og at de vidt udbredte fordomme mod kvinder i politiet, retsvæsenet, den medicinske verden og den politiske klasse er til hinder for retsudøvelsen;

I.   der henviser til, at antallet af domsafsigelser i henhold loven om registrerede kaster og stammer (forebyggelse af grusomheder) fortsat er meget lav, og at den dermed ikke har nogen præventiv virkning mod kriminalitet;

J.   der henviser til, at mellem 100 000 og 200 000 piger – de fleste af dem dalitter – ifølge forskellige lokale og internationale kilder angiveligt er fanget i tvangsarbejde i spinderier i Tamil Nadu, der leverer garn til fabrikker, der producerer tøj til vestlige mærker;

1.  anerkender indsatsen på føderalt, statsligt, regionalt og lokalt niveau i Indien for at udrydde kastediskrimination; bifalder endvidere den utvetydige holdning mod kastediskrimination, som mange indiske politikere, indiske medier, ngo'er og andre offentlige meningsdannere indtager på alle niveauer i samfundet;

2.  er dog stadig bekymret over det fortsatte store antal anmeldte og uanmeldte grusomheder og udbredte praksisser vedrørende urørlighed, navnlig manuel latrintømning;

3.  opfordrer indtrængende de indiske myndigheder på føderalt, statsligt, regionalt og lokalt niveau til at indfri deres løfter og til at gennemføre eller om nødvendigt ændre den gældende lovgivning, især loven om registrerede kaster og stammer (forebyggelse af grusomheder), så dalitter og andre sårbare grupper i samfundet kan opnå effektiv beskyttelse;

4.  understreger især ofrenes behov for trygt at kunne anmelde deres sager til politiet og retsvæsnet samt for, at politiet og retsvæsenet følger ordentligt op på de anmeldte sager og andre tilfælde af forskelsbehandling;

5.  opfordrer det indiske parlament til at føre sine planer om at vedtage en ny lov om forbud mod beskæftigelse af manuelle latrintømmer ud i livet og sikre deres rehabilitering, og den indiske regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger til dennes umiddelbare håndhævelse;

6.  opfordrer de indiske myndigheder til at ophæve de bestemmelser i loven om udenlandske bidrag (forordninger) (Foreign Contribution (Regulations) Act), som ikke er i overensstemmelse med internationale standarder og er potentielt undergravende for ngo'ers arbejde, herunder dalitorganisationer og andre organisationer, der repræsenterer udsatte grupper i det indiske samfund, idet den forhindrer dem i at modtage midler fra internationale donorer;

7.  opfordrer Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, EU 's særlige repræsentant for menneskerettigheder og EU’s medlemsstater til at udforme en EU-politik om kastediskrimination og godkende udkastet til FN’s principper og retningslinjer om effektiv afskaffelse af diskrimination på grundlag af arbejde og herkomst i FN’s Menneskerettighedsråd;

8.  opfordrer EU’s og medlemsstaternes repræsentationer i Indien til at lade spørgsmålet om kastediskrimination indgå i deres dialog med de indiske myndigheder og prioritere programmer, der tager hånd om kastediskrimination, herunder inden for uddannelse, og programmer med særligt fokus på kvinder og piger højt; forventer, at EU’s fremtidige samarbejde med Indien vurderes ud fra, hvordan det vil påvirke kastediskrimination;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Indiens premierminister, Indiens minister for lov og retfærdighed, Indiens indenrigsminister, Indiens minister for social retfærdighed og empowerment, Rådet, den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen, Kommissionen, EU 's særlige repræsentant for menneskerettigheder, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Commonwealth, FN’s generalsekretær og formanden for FN's Generalforsamling.