Procedură : 2012/2909(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0574/2012

Texte depuse :

RC-B7-0574/2012

Dezbateri :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Voturi :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0512

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 141kWORD 76k
12.12.2012
PE502.571v01-00}
PE502.572v01-00}
PE502.573v01-00}
PE502.574v01-00}
PE502.575v01-00}
PE502.578v01-00} RC1
 
B7-0574/2012}
B7-0575/2012}
B7-0576/2012}
B7-0577/2012}
B7-0578/2012}
B7-0581/2012} RC1

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B7‑0574/2012)

S&D (B7‑0575/2012)

Verts/ALE (B7‑0576/2012)

PPE (B7‑0577/2012)

ALDE (B7‑0578/2012)

GUE/NGL (B7‑0581/2012)


referitoare la discriminarea pe criterii de castă în India  (2012/2909(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer, Martin Kastler în numele Grupului PPE
Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle, Maria Badia i Cutchet în numele Grupului S&D
Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen în numele Grupului ALDE
Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la discriminarea pe criterii de castă în India  (2012/2909(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special pe aceea din 1 februarie 2007 referitoare la situația drepturilor omului în cazul daliților din India(1) și pe acelea referitoare la Rapoartele anuale privind drepturile omului în lume, în special pe aceea din 18 aprilie 2012(2),

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice,

–   având în vedere Convenția internațională privind eliminarea discriminării rasiale (CERD) și Recomandările generale XXIV ale acesteia, astfel cum au fost ratificate de India,

–   având în vedere propunerea guvernului, prezentată de Mukul Vasnik, Ministrul Justiției și Responsabilizării Sociale, referitoare la proiectul de lege privind interzicerea angajării în calitate de operatori manuali de salubritate și reabilitarea acestora, 2012, prezentat parlamentului indian la 3 septembrie 2012,

–   având în vedere declarația din 19 octombrie 2009 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, și apelul acesteia adresat statelor membre ale ONU de a susține proiectul ONU „Principii și orientări privind eliminarea discriminării pe criterii de ocupație și ascendență”,

–   având în vedere recomandările emanând din procedurile speciale ale ONU și de la organismele tratatului ONU, precum și pe acelea din cele două reexaminări periodice universale privind India din 10 aprilie 2008 și 24 mai 2012,

–   având în vedere recomandările din 9 iulie 2012 ale Grupului de lucru al ONU pentru reexaminarea periodică universală privind India,

–   având în vedere profunda îngrijorare exprimată la 6 februarie 2012 de către Raportorul special al ONU pentru apărătorii drepturilor omului în legătură cu situația activiștilor dalit din India,

–   având în vedere Maila Mukti Yatra, marșul național al mai multor mii de persoane, în curs de desfășurare, urmărind eradicarea serviciilor de salubritate manuală care, în perioada 30 noiembrie 2011 – 31 ianuarie 2012, traversează 18 dintre statele Indiei,

–   având în vedere dialogul tematic UE-India cu privire la drepturile omului,

–   având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–   având în vedere articolele 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât India a înregistrat progrese economice enorme și, ca una dintre țările BRICS, joacă actualmente un rol important în politica mondială; întrucât, cu toate acestea, discriminarea pe criterii de castă continuă să fie larg răspândită și persistentă;

B.  întrucât constituția Indiei le conferă cetățenilor același statut, iar discriminarea pe criterii de castă și intangibilitatea sunt considerate ilegale, la articolele 15 și 17; întrucât daliții au ocupat funcții politice de cel mai înalt rang; întrucât India are legi și reglementări destinate protejării castelor și triburilor inferioare, cum este legea privind protecția drepturilor civile 1976 și legea privind castele și triburile inferioare (prevenirea atrocităților) 1989; întrucât Prim-ministrul indian, Manmohan Singh, a făcut mai multe declarații ferme cu privire la prioritizarea combaterii violenței împotriva daliților;

C. întrucât, în ciuda acestor eforturi, aproximativ 170 de milioane de daliți și adivași indigeni continuă să sufere, în India, de pe urma unor forme grave de excludere socială; întrucât OIM estimează că majoritatea covârșitoare a victimelor muncii în regim de servitute provine din castele și triburile inferioare;

D. întrucât serviciile de salubritate manuală, în ciuda faptului că au fost interzise prin lege, continuă să fie larg răspândite, sute de mii de persoane, aproape exclusiv femei din casta daliților executând astfel de munci în regim de servitute, cel mai mare angajator individual de operatori manuali de salubritate fiind căile ferate indiene;

E.  întrucât femeile dalite și adivașe sunt cele mai sărace persoane din India, se confruntă cu discriminări multiple pe criterii de apartenență la o anumită castă și pe criterii de gen, sunt supuse frecvent unor violări grave ale integrității lor fizice, inclusiv abuzurilor sexuale comise, în condiții de impunitate, de bărbați aparținând castelor dominante și sunt excluse social și exploatate economic, rata de alfabetizare fiind de numai 24 %;

F.  întrucât, în conformitate cu unele estimări, marea majoritate a infracțiunilor comise împotriva femeilor dalite nu sunt raportate din cauza temerilor legate de ostracizarea socială și a amenințărilor la adresa siguranței și securității personale; întrucât, într-un caz anume, petrecut în statul Haryana, o fată dalit în vârstă de 16 ani a fost violată în grup, în satul Dabra (districtul Hisar), la 9 septembrie 2012; întrucât tatăl ei s-a sinucis după ce a descoperit ce se întâmplase iar poliția s-a hotărât să intervină tardiv, abia atunci când s-a confruntat cu proteste în masă;

G. întrucât, la 20 noiembrie 2012, în Dharmapuri (statul Tamil Nadu), un grup de aproximativ 1000 de persoane aparținând castelor superioare au jefuit și incendiat cel puțin 268 de case din comunitățile dalite, fără ca ofițerii de poliție prezenți să fi intervenit;

H. întrucât legea privind protecția femeilor împotriva violenței domestice din 2005 nu este pusă efectiv în aplicare, iar prejudecățile împotriva femeilor, omniprezente în poliție, sistemul judiciar, de sănătate și în rândul clasei politice împiedică administrarea justiției;

I.   întrucât procentul de condamnări în temeiul legii privind castele și triburile inferioare (prevenirea atrocităților) continuă să fie foarte scăzut, nefiind deloc disuazivă în ceea ce privește comiterea infracțiunilor;

J.   întrucât, în conformitate cu diferite surse locale și internaționale, între 100000 și 200000 de fete, în majoritate dalite, au căzut, conform anumitor alegații, în capcana muncii în regim de servitute în filaturile din Tamil Nadu care livrează fire fabricilor care produc îmbrăcăminte pentru mărcile occidentale;

1.  recunoaște eforturile depuse la nivel federal, statal, regional și local în India, în vederea eradicării discriminării pe criterii de castă; apreciază, de asemenea, poziția fermă împotriva discriminării pe criterii de castă, adoptată de numeroși politicieni indieni, mijloace de comunicare în masă indiene, ONG-uri și alți formatori de opinie publică de la fiecare nivel al societății;

2.  continuă însă să fie alarmat de numărul încă mare de atrocități raportate și neraportate și de practici răspândite de impunitate, în special în legătură cu serviciile de salubritate manuală;

3.  îndeamnă autoritățile de la nivel federal, statal, regional și local să-și onoreze promisiunile și să implementeze sau, dacă este necesar, să modifice legislația existentă, în special legea privind castele și triburile inferioare (prevenirea atrocităților), pentru protejarea efectivă a daliților și a altor grupuri vulnerabile din societate;

4.  subliniază, în special, necesitatea raportării de către victime, în condiții de siguranță, a cazurilor la poliție și la autoritățile judiciare, precum și a urmăririi cu seriozitate, de către poliție și autoritățile judiciare, a atrocităților raportate și a altor cazuri de discriminare;

5.  solicită parlamentului indian să acționeze conform planurilor sale de a trece un nou proiect de lege care să interzică folosirea operatorilor manuali de salubritate și să asigure reabilitarea acestora și guvernului indian să ia măsurile necesare în vederea punerii fără întârziere în executare a acestora;

6.  cere autorităților indiene să respingă acele prevederi din legea (reglementările) privind contribuțiile străine care nu sunt conforme cu normele internaționale și care subminează, potențial, activitatea ONG-urilor, inclusiv a organizațiilor dalit și a altor organizații care reprezintă grupurile dezavantajate din societatea indiană, împiedicându-le să primească finanțări din partea donatorilor internaționali;

7.  solicită Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate / Vicepreședintelui Comisiei (ÎR/VP), Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului și statelor membre ale UE să dezvolte o politică a UE în materia discriminării pe criterii de castă și să sprijine proiectul ONU „Principii și orientări privind eliminarea discriminării pe criterii de ocupație și ascendență” în cadrul Consiliului ONU pentru drepturile omului;

8.  cere reprezentanțelor UE și ale statelor membre din India să includă chestiunea discriminării pe criterii de castă în dialogurile purtate cu autoritățile indiene și să prioritizeze programele dedicate acesteia, inclusiv în educație, și în programele orientate în special asupra femeilor și fetelor; se așteaptă ca cooperarea viitoare a UE cu India să fie evaluată sub raportul efectelor sale asupra discriminării pe criterii de castă;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Prim-ministrului Indiei, Ministrului Dreptului și Justiției al Indiei, Ministrului de Interne al Indiei, Ministrului Justiției și Responsabilizării Sociale al Indiei, Consiliului, ÎR/VP, Comisiei, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Commonwealth-ului, Secretarului General al ONU și Președintelui Adunării generale a ONU.

(1)

JO C 250 E, 25.10.2007, p. 87.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0126.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate