Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0574/2012Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0574/2012

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o kastovej diskriminácii v Indii

12.12.2012 - (2012/2909(RSP))

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7‑0574/2012)
S&D (B7‑0575/2012)
Verts/ALE (B7‑0576/2012)
PPE (B7‑0577/2012)
ALDE (B7‑0578/2012)
GUE/NGL (B7‑0581/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer, Martin Kastler v mene poslaneckého klubu PPE
Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle, Maria Badia i Cutchet v mene skupiny S&D
Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE
Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL


Postup : 2012/2909(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0574/2012
Predkladané texty :
RC-B7-0574/2012
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o kastovej diskriminácii v Indii

(2012/2909(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 1. februára 2007 o stave ľudských práv Dalitov v Indii[1] a uznesenia o výročných správach o situácii v oblasti ľudských práv vo svete, najmä na správu z 18. apríla 2012[2],

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–   so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení rasovej diskriminácie, ktorý India ratifikovala, a jeho všeobecné odporúčania XXIV,

–   so zreteľom na vládny návrh s názvom Zákon o zákaze zamestnávania manuálnych čističov latrín a ich rehabilitácii, 2012, ktorý 3. septembra 2012 indickému parlamentu predstavil minister sociálnej spravodlivosti Mukul Vasnik,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej z 19. októbra 2009 a na jej výzvu adresovanú členským štátom OSN, aby schválili návrh zásad a usmernení OSN týkajúcich sa účinného odstránenia diskriminácie na základe práce a pôvodu,

–   so zreteľom na odporúčania osobitných postupov OSN a zmluvných orgánov OSN, ako i na odporúčania vo dvoch všeobecných pravidelných preskúmaniach o Indii z 10. apríla 2008 a 24. mája 2012,

–   so zreteľom na odporúčania pracovnej skupiny OSN pre všeobecné pravidelné preskúmanie o Indii z 9. júla 2012,

–   so zreteľom na hlboké obavy, ktoré 6. februára 2012 vyjadril osobitný spravodajca OSN pre otázky ochrancov ľudských práv, pokiaľ ide o situáciu dalitských aktivistov v Indii,

–   so zreteľom na neprerušený Maila Mukti Yatra, celonárodný pochod tisícov ľudí za skoncovanie s manuálnym čistením latrín, ktorý od 30. novembra 2011 do 31. januára 2012 prešiel osemnástimi štátmi Indie,

–   so zreteľom na tematický dialóg medzi EÚ a Indiou o ľudských právach,

–   so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže India dosiahla obrovský ekonomický pokrok a ako člen BRICS dnes zohráva dôležitú úlohu vo svetovej politike; keďže však kastová diskriminácia je naďalej rozšírená a je úporná;

B.  keďže ústava Indie zaručuje občanom rovnosť a diskriminácia na základe kasty a nedotknuteľnosti je podľa jej článkov 15 a 17 nezákonná; keďže Daliti pôsobia v najvyšších politických funkciách; keďže India má zákony a právne predpisy na ochranu najnižších registrovaných kást a registrovaných kmeňov, akým je zákon z roku 1976 o ochrane občianskych práv a zákon z roku 1989 o najnižších registrovaných kastách a registrovaných kmeňoch pod ochranou vlády (o predchádzaní ukrutnostiam); keďže indický predseda vlády Manmohan Singh vystúpil s niekoľkými dôraznými vyhláseniami o prednostnom boji proti násiliu namierenému proti Dalitom;

C. keďže sa odhaduje, že napriek tomuto úsiliu je závažnými formami sociálneho vylúčenia v Indii postihnutých 170 miliónov Dalitov a domorodých Adivasiov; keďže podľa odhadov MOP drvivá väčšina obetí otrockej práce v krajine pochádza z najnižších registrovaných kást a registrovaných kmeňov;

D. keďže napriek tomu, že je zákonom zakázané, je manuálne čistenie latrín rozšírené a túto formu otroctva vykonávajú stotisíce takmer výlučne dalitských žien, pričom najväčším zamestnávateľom manuálnych čističov latrín sú indické železnice;

E.  keďže dalitské a adivasijské ženy patria v Indii k vôbec najchudobnejším, čelia mnohonásobnej diskriminácii z dôvodu kasty a rodu, sú často vystavené hrubým útokom na svoju fyzickú integritu vrátane beztrestného sexuálneho zneužívania príslušníkmi vládnucich kást a sú vylúčené zo spoločnosti a ekonomicky vykorisťované, pričom ich miera gramotnosti je len 24 %;

F.  keďže sa odhaduje, že veľká väčšina zločinov spáchaných na dalitských ženách nie je nahlasovaná zo strachu zo sociálnej izolácie a pre hrozby, pokiaľ ide o ich osobnú bezpečnosť; keďže v jednom konkrétnom prípade v štáte Harijána bolo 9. septembra 2012 skupinovo znásilnené šestnásťročné dievča v dedine Dabra (okres Hisar); keďže jej otec po tom, čo objavil, čo sa stalo, spáchal samovraždu, a polícia konala oneskorene, a až po masových protestoch;

G. keďže 20. novembra 2012 v Dharmapuri (štát Tamil Nadu) asi tisícčlenný dav ľudí z vyšších kást vydrancoval a podpálil minimálne 268 domov v dalitských spoločenstvách, pričom prítomní príslušníci polície vôbec nezasiahli;

H. keďže zákon z roku 2005 o ochrane žien proti domácemu násiliu nie je dostatočne uplatňovaný a keďže všadeprítomné predsudky voči ženám v prostredí polície, v právnom systéme, zdravotníckej oblasti i v politike bránia šíreniu spravodlivosti;

I.   keďže miera usvedčenia na základe zákona o najnižších registrovaných kastách a registrovaných kmeňoch pod ochranou vlády (o predchádzaní ukrutnostiam) je naďalej veľmi nízka a nie je odrádzajúcim prostriedkom proti zločinom;

J.   keďže podľa rôznych miestnych a medzinárodných zdrojov 100 000 až 200 000 dievčat – väčšinou dalitského pôvodu – je údajne podrobovaných otrockej práci v pradiarňach v Tamil Nadu dodávajúcich priadzu závodom, ktoré vyrábajú odevy pre západné značky;

1.  uznáva úsilie na federálnej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni zamerané na odstránenie kastovej diskriminácie; okrem toho víta jasný postoj proti kastovej diskriminácii, ktorý zastáva mnoho indických politikov, indické médiá, MVO a ďalší tvorcovia verejnej mienky na všetkých úrovniach spoločnosti;

2.  je však naďalej znepokojený pretrvávajúcim vysokým počtom nahlásených i nenahlásených ukrutností a rozšírených praktík, pokiaľ ide o nedotknuteľnosť a najmä manuálne čistenie latrín;

3.  naliehavo vyzýva orgány na federálnej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby dodržali svoje záväzky a uplatňovali, či v prípade potreby zmenili a doplnili súčasné právne predpisy, najmä zákon o najnižších registrovaných kastách a registrovaných kmeňoch pod ochranou vlády (o predchádzaní ukrutnostiam), s cieľom účinne chrániť Dalitov a ďalšie zraniteľné skupiny spoločnosti;

4.  zdôrazňuje predovšetkým, že je nutné, aby obete boli schopné bezpečne nahlásiť svoje prípady na polícii a súdnych orgánoch a aby polícia a súdne orgány prijímali dôsledné následné opatrenia, pokiaľ ide o nahlásené ukrutnosti a ďalšie prípady diskriminácie;

5.  vyzýva indický parlament, aby konal podľa svojich plánov prijať nový zákon zakazujúci zamestnávanie manuálnych čističov latrín a zabezpečujúci ich rehabilitáciu, a vyzýva indickú vládu, aby prijala opatrenia nutné na jeho bezodkladné vykonanie;

6.  vyzýva indické orgány, aby zrušili tie ustanovenia zákona (nariadení) o zahraničnom prispievaní, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými normami a potenciálne bránia práci MVO vrátane dalitských organizácií a ďalších organizácií zastupujúcich znevýhodnené skupiny v indickej spoločnosti tým, že im kladú prekážky pri prijímaní finančných prostriedkov od medzinárodných darcov;

7.  vyzýva Radu, Komisiu, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku / podpredsedníčku Komisie, osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a členské štáty EÚ, aby vypracovali politiku EÚ v oblasti kastovej diskriminácie a aby schválili návrh zásad a usmernení OSN týkajúcich sa účinného odstránenia diskriminácie na základe práce a pôvodu;

8.  vyzýva zastupiteľstvá EÚ a členských štátov v Indii, aby zahrnuli otázku kastovej diskriminácie do svojho dialógu s indickými orgánmi a aby uprednostňovali programy zamerané na riešenie problému kastovej diskriminácie vrátane vzdelávania a programy s osobitným zameraním na ženy a dievčatá; očakáva, že budúca spolupráca medzi EÚ a Indiou sa posúdi z hľadiska vplyvu na kastovú diskrimináciu;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi vlády Indie, indickému ministrovi spravodlivosti, indickému ministrovi vnútra, indickému ministrovi sociálnych vecí, Rade, vysokej predstaviteľke Únie / podpredsedníčke Komisie, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi Spoločenstva národov, generálnemu tajomníkovi OSN a predsedovi Valného zhromaždenia OSN.