Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0004/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0004/2013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα θύματα πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως στο Μπαγκλαντές

14.1.2013 - (2012/2908(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7‑0004/2013)
ALDE (B7‑0005/2013)
PPE (B7‑0010/2013)
Verts/ALE (B7‑0020/2013)
S&D (B7‑0021/2013)
GUE/NGL (B7‑0022/2013)

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber‑Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck, Richard Howitt εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort εξ ονόματος της ομάδας ALDE
Jean Lambert εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2012/2908(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0004/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0004/2013
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα θύματα πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως στο Μπαγκλαντές

(2012/2908(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΚ-Μπανγκλαντές του 2001,

–   υπενθυμίζοντας τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες[1] και την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες[2],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) με τίτλο «Παγκοσμιοποιώντας τα κοινωνικά δικαιώματα: Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, και το μέλλον»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ με τίτλο «Εργασία στο Νότιο Ημισφαίριο: Προκλήσεις και εναλλακτικές λύσεις για τους εργαζόμενους»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ με τίτλο «Παγκοσμιοποίηση, Ευελιξία και Συνθήκες Εργασίας στην Ασία και τον Ειρηνικό»,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης[3],

–   έχοντας υπόψη τις ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ του 2011 σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–   έχοντας υπόψη το Πλαίσιο για την Προώθηση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας της ΔΟΕ (2006, C-187) και την Σύμβαση για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (1981, C-155), τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, καθώς και τις αντίστοιχες συστάσεις (R‑197)· έχοντας επίσης υπόψη την Σύμβαση για την Επιθεώρηση Εργασίας (1947, C-081), την οποία το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν έχουν υπογράψει, και τις συστάσεις της (Ε‑164),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011‑2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 112 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε βιοτεχνία στην πόλη Ταζρήν, της περιοχής Ασούλια στην Ντάκα του Μπαγκλαντές, στις 24 Νοεμβρίου 2012 και 289 άνθρωποι χάθηκαν σε πυρκαγιά στο Καράτσι του Πακιστάν το Σεπτέμβριο 2012·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε παρόμοια ατυχήματα σε όλη την Νότιο Ασία, ενώ περίπου 600 εργαζόμενοι στον τομέα της ένδυσης έχουν χαθεί από το 2005 σε πυρκαγιές σε βιοτεχνίες μόνον στο Μπαγκλαντές, πολλές εκ των οποίων θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες στα κλωστοϋφαντουργεία είναι συχνά επισφαλείς, με ελάχιστη σημασία να δίνεται στα εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτά που αναγνωρίζουν οι κύριες συμβάσεις της ΔΟΕ, και συχνά με ελάχιστη ή καμία λήψη μέτρων πυρασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ιδιοκτήτες τέτοιων βιοτεχνιών έχουν παραμείνει ατιμώρητοι και ως εκ τούτου έχουν κάνει ελάχιστα για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται περίπου 5000 βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας στο Μπαγκλαντές, οι οποίες απασχολούν περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα, με το Μπαγκλαντές να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας έτοιμων ενδυμάτων, ακριβώς μετά την Κίνα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός για ενδύματα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα του Μπαγκλαντές, με επιφανείς δυτικές εταιρείες να έχουν παραδεχθεί ότι είχαν συνάψει συμβόλαια με τους ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας της Ταρζήν για την προμήθεια ειδών ένδυσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος του κόστους εργασίας σε άλλα μέρη του κόσμου έχουν προωθήσει τις θέσεις απασχόλησης με χαμηλή εξειδίκευση στον τομέα της μεταποίησης στην Ινδία, το Πακιστάν, την Καμπότζη, το Βιετνάμ και, ιδιαίτερα στο Μπαγκλαντές, όπου τα ενδύματα καλύπτουν το 75% των εξαγωγών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι μερικές επιχειρήσεις αρχικά προσπάθησαν να αρνηθούν τη συνεργασία τους με την επιχείρηση που εμπλέκεται στην πυρκαγιά στη Ντάκα, και μόνον αργότερα παραδέχτηκαν ότι τα ρούχα τους είχαν παραχθεί στην βιοτεχνία αυτή·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους τελευταίους μήνες οι εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές και ακτιβιστών εργαζομένων έχουν κλιμακωθεί, με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν τους χαμηλούς μισθούς τους και τις κακές συνθήκες εργασίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί η δολοφονία τον Απρίλιο 2012 του Aminul Islam, ο οποίος είχε επικρίνει τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας στη βιομηχανία ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τις ζωές που χάθηκαν στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις πενθούσες οικογένειες και σε όσους τραυματίστηκαν· θεωρεί εντελώς απαράδεκτο τον αριθμό των εργαζομένων που χάθηκε σε πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια στην Νότιο Ασία·

2.  καλεί τις κυβερνήσεις του Μπαγκλαντές και του Πακιστάν να συνεχίσουν τη διεξαγωγή διεξοδικών ερευνών για τα πρόσφατα γεγονότα και να θεσπίσουν μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν την επανάληψη των τραγωδιών, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους τήρησης εκ μέρους όλων των κατασκευαστών της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια (κυρίως δε την εργατική νομοθεσία (2006) στο Μπαγκλαντές) και της θέσπισης ενός αποτελεσματικού και ανεξάρτητου συστήματος επιθεωρήσεων εργασίας και ελέγχων των βιομηχανικών κτιρίων·

3.  χαιρετίζει την συμφωνία για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων στο Μπαγκλαντές μεταξύ ορισμένων συνδικάτων, ΜΚΟ και πολυεθνικών λιανικής πώλησης υφαντουργικών προϊόντων, με στόχο τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας στους χώρους παραγωγής και την συγκατάθεση για ανάληψη των δαπανών για τα μέτρα αυτά, ιδίως με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου συστήματος εποπτείας, και την ενεργό υποστήριξη για τη δημιουργία «επιτροπών για την υγεία και την ασφάλεια» με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων σε κάθε εργοστάσιο, οι οποίες είναι υποχρεωτικές βάσει του νόμου αλλά σπάνια λειτουργούν· καλεί όλες τις εμπλεκόμενες επώνυμες εταιρείες του κλωστοϋφαντουργικού τομέα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια·

4.  προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στην αλυσίδα εφοδιασμού η οποία είναι εμφανής στις χώρες της Νότιας Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ επιθεωρητών ασφάλειας και ιδιοκτητών εργοστασίων· ζητεί να γίνουν περισσότερα για την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών·

5.  προσδοκά ότι οι υπεύθυνοι για εγκληματική αμέλεια και άλλη εγκληματική δραστηριότητα σε σχέση με τις πυρκαγιές θα προσαχθούν στην δικαιοσύνη, και οι τοπικές αρχές και η διοίκηση του εργοστασίου θα συνεργασθούν προκειμένου να εξασφαλισθεί πλήρης πρόσβαση στο σύστημα δικαιοσύνης για όλα τα θύματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιώσουν την καταβολή αποζημίωσης· επιδοκιμάζει τις ενέργειες στις οποίες έχουν ήδη προβεί οι κυβερνήσεις του Μπαγκλαντές και του Πακιστάν για την στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους·

6.  επιδοκιμάζει τη δράση εκείνων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που έχουν ήδη συμβάλει σε προγράμματα καταβολής αποζημιώσεων για τα θύματα και τις οικογένειές τους και ενθαρρύνει άλλες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους· ζητεί να παρασχεθεί δωρεάν ιατρική αποκατάσταση για τους τραυματίες, και φροντίδα για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας των θανόντων εργαζομένων·

7.  καλεί τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες ειδών ένδυσης να ελέγχουν αυστηρά τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να συνεργάζονται με τους υπεργολάβους τους για τη βελτίωση των προτύπων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων· καλεί τους εμπόρους λιανικής πώλησης, τις ΜΚΟ και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως και της Επιτροπής, να συνεργασθούν προκειμένου να αναπτύξουν ένα εθελοντικό πρότυπο σήμανσης που θα πιστοποιεί ότι ένα προϊόν κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τα βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ·

8.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει με δυναμισμό την υποχρεωτική υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά μεταξύ των εταιριών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, με επίκεντρο την εξασφάλιση της αυστηρής συμμόρφωσης προς όλες τις νομικές τους υποχρεώσεις, ιδιαίτερα τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας και του περιβάλλοντος·

9.  επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες που προέρχονται από την Επιτροπή με σκοπό την παροχή στήριξης για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργοστασίων στο Μπαγκλαντές, για παράδειγμα μέσω του σχεδίου για την «Προώθηση των προτύπων εργασίας στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων» και της συνεργασίας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας του Μπαγκλαντές· ζητεί να ενισχυθεί η εν λόγω συνεργασία και να επεκταθεί σε άλλες χώρες στην περιοχή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο·

10. υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή των οκτώ βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ· υπογραμμίζει την σημασία αυστηρών διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία ευρίσκεται ο τόπος εργασίας τους·

11. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να διασφαλίσει ότι οι εμπορικοί ακόλουθοι της ΕΕ, εφόσον έχουν την έδρα τους σε αντιπροσωπείες της ΕΕ, να επιμορφώνονται τακτικά σχετικά με θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών του ΟΗΕ «προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση», και ζητεί επίσης οι αντιπροσωπείες της ΕΕ να λειτουργούν ως σημεία επαφής της ΕΕ για την υποβολή καταγγελιών όσον αφορά εταιρίες της ΕΕ και τις θυγατρικές τους·

12. σημειώνει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, για παράδειγμα μέσω της συνεχούς ανάπτυξης επιτροπών ασφαλείας υπό την διαχείριση των εργαζομένων σε όλα τα εργοστάσια, και τη σημασία της πρόσβασης στα εργοστάσια των συνδικάτων προκειμένου να διδάξουν στους εργαζομένους πώς μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματός τους να αρνηθούν να εκτελέσουν επισφαλή εργασία·

13. χαιρετίζει τις επιτυχημένες προσπάθειες του Μπαγκλαντές για τη μείωση της παιδικής εργασίας στον τομέα της ένδυσης και παροτρύνει το Πακιστάν να επιταχύνει τη δέσμευσή του κατά της παιδικής εργασίας·

14. παροτρύνει τις αρχές του Μπαγκλαντές να διερευνήσουν δεόντως το βασανισμό και τη δολοφονία του ακτιβιστή των εργασιακών δικαιωμάτων Aminul Islam, και καλεί αμφότερες τις κυβερνήσεις, του Μπαγκλαντές και του Πακιστάν, να άρουν τις απαγορεύσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές και στον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ.