Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0004/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0004/2013

  NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o nedávnych obetiach požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši

  14.1.2013 - (2012/2908(RSP))

  predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  ECR (B7‑0004/2013)
  ALDE (B7‑0005/2013)
  PPE (B7‑0010/2013)
  Verts/ALE (B7‑0020/2013)
  S&D (B7‑0021/2013)
  GUE/NGL (B7‑0022/2013)

  Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber‑Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli v mene skupiny PPE
  Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck, Richard Howitt v mene skupiny S&D
  Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort v mene skupiny ALDE
  Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE
  Charles Tannock v mene skupiny ECR
  Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL


  Postup : 2012/2908(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0004/2013
  Predkladané texty :
  RC-B7-0004/2013
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych obetiach požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši

  (2012/2908(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi ES a Bangladéšom z roku 2001,

  –   pripomínajúc uznesenia EP z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v v dohodách o medzinárodnom obchode[1] a o sociálnej zodpovednosti podnikov v medzinárodných obchodných dohodách[2],

  –   so zreteľom na správu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) s názvom „Globalizácia sociálnych práv: Medzinárodná organizácia práce a ďalšie perspektívy“ (Globalising Social Rights: The International Labour Organisation and beyond),

  –   so zreteľom na správu MOP s názvom „Práca na globálnom Juhu: výzvy a alternatívy pre pracovníkov“ (Labour in the Global South: Challenges and alternatives for workers),

  –   so zreteľom na správu MOP s názvom „Globalizácia, flexibilita a pracovné podmienky v Ázii a v oblasti Pacifiku“ (Globalisation, Flexibilisation and Working Conditions in Asia and the Pacific),

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o priemyselnej politike vo veku globalizácie[3],

  –   so zreteľom na aktualizované usmernenia OECD pre nadnárodné podniky z roku 2011,

  –   so zreteľom na Dohovor MOP o podpornom rámci pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci MOP (2006, C-187) a Dohovor o bezpečnosti a zdraví pri práci (1981, C-155), ktoré v Bangladéši a Pakistane neboli ratifikované, ako aj ich príslušné odporúčania (R-197); so zreteľom na Dohovor o inšpekcii práce (1947, C-081), ktorého signatármi sú aj Bangladéš a Pakistan, a na jeho odporúčania (R–164),

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014“ (COM(2011)0681),

  –   so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

  A. keďže 24. novembra 2012 v Bangladéši zahynulo pri požiari továrne Tazreen v štvrti Ashulia najmenej 112 ľudí a ďalších 289 životov si vyžiadal požiar v Karáčí v Pakistane v septembri 2012;

  B.  keďže pri podobných nešťastiach zahynú v celej južnej Ázii každoročne stovky pracovníkov, pričom podľa odhadov zahynulo od roku 2005 len v samotnom Bangladéši 600 textilných pracovníkov pri požiaroch v závodoch, z ktorých mnohým sa dalo predísť;

  C. keďže podmienky v textilných továrňach sú často zlé a pracovné práva, ako sú práva uznávané na základe hlavných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, sa rešpektujú minimálne, pričom požiarna bezpečnosť sa často dodržiava nedostatočne alebo sa nedodržiava vôbec; keďže mnohí majitelia tovární zostali nepotrestaní, a preto urobili len málo na zlepšenie pracovných podmienok;

  D. keďže v Bangladéši je viac než 5 000 textilných tovární, ktoré zamestnávajú približne 3,5 milióna osôb, čo robí z Bangladéša po Číne druhého najväčšieho vývozcu konfekcie na svete;

  E.  keďže európsky trh je najväčšou vývoznou destináciou pre bangladéšske odevy a textilné výrobky, pričom popredné západné spoločnosti priznávajú, že mali zmluvy s majiteľmi továrne Tazreen na dodávky odevov;

  F.  keďže rastúce náklady na prácu v iných častiach sveta vytláčajú výrobné pracovné miesta s nízkou kvalifikáciou do Indie, Pakistanu, Kambodže, Vietnamu, a najmä do Bangladéša, kde teraz odevy tvoria 75 % vývozu;

  G. keďže je poľutovaniahodné, že niektoré spoločnosti sa pôvodne snažili poprieť spoluprácu so spoločnosťou, ktorej sa týkal požiar v Dháke, a až neskôr priznali, že ich odevy boli vyrobené v tomto závode;

  H. keďže v posledných mesiacoch sa stupňuje napätie medzi bangladéšskou vládou a odborármi, pričom robotníci verejne kritizujú svoje nízke mzdy a zlé pracovné podmienky;

  I.   keďže vražda Aminula Islama z apríla 2012, ktorý kritizoval nebezpečné pracovné podmienky v priemyselných odevných závodoch v Bangladéši, ostáva nevyriešená;

  1.  vyjadruje zármutok nad stratou životov pri nedávnych požiaroch v továrňach a vyjadruje sústrasť rodinám obetí a zraneným; množstvo zamestnancov, ktorí zahynuli pri požiaroch tovární v posledných rokoch v južnej Ázii, považuje za absolútne neprijateľné;

  2.  vyzýva vlády Bangladéša a Pakistanu, aby pokračovali v dôkladnom vyšetrovaní nedávnych udalostí a aby prijali opatrenia, ktoré by zabránili zopakovaniu takýchto tragédií, a to vrátane plného dodržiavania právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti (najmä zákonníka práce z roku 2006 v Bangladéši) zo strany všetkých výrobcov, ako aj zavedenia účinného a nezávislého systému inšpekcií práce a inšpekcií priemyselných budov);

  3.  víta uzatvorenie bangladéšskej dohody o protipožiarnej a ochrane bezpečnosti stavieb medzi niektorými odbormi, mimovládnymi organizáciami a nadnárodnými predajcami, ktorá je zameraná na zlepšenie bezpečnostných noriem v miestach výroby a ktorej súčasťou je súhlas s tým, že účastníci budú za takéto opatrenie platiť, a to najmä zriadením nezávislého kontrolného systému a aktívnou podporou vytvárania zdravotných a bezpečnostných komisií, v ktorých budú mať v každej továrni zastúpenie aj pracovníci a ktoré sú podľa zákona povinné, avšak zriedkavo funkčné; vyzýva všetkých príslušných výrobcov značkového textilu na podporu tohto úsilia;

  4.  naliehavo vyzýva všetky zainteresované strany na boj proti korupcii v dodávateľskom reťazci, ktorá je zjavná v mnohých krajinách južnej Ázie, vrátane tajných dohôd medzi inšpektormi bezpečnosti práce a majiteľmi tovární; požaduje, aby v boji proti týmto praktikám vyvinulo viac úsilia;

  5.  očakáva, že osoby zodpovedné za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti a za ďalšiu trestnú činnosť v súvislosti s požiarmi budú predvedené pred súd a že miestne orgány a vedenie tovární budú spolupracovať s cieľom zabezpečiť neobmedzený prístup k systému súdnictva pre všetky obete, čo im umožní požadovať odškodnenie; víta kroky, ktoré podnikla bangladéšska a pakistanská vláda na podporu obetí a ich rodín;

  6.  víta konanie tých európskych maloobchodníkov, ktorí už prispeli do systému na odškodnenie obetí a ich rodín, a nabáda aj ostatných, aby nasledovali ich príklad; požaduje zabezpečenie bezplatnej zdravotnej rehabilitácie pre zranených, ako aj poskytnutie starostlivosti nezaopatreným rodinným príslušníkom zosnulých pracovníkov;

  7.  vyzýva významné medzinárodné odevné značky, aby kriticky posúdili svoje dodávateľské reťazce a spolupracovali so svojimi subdodávateľmi na zlepšovaní noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; vyzýva maloobchodníkov, MVO a všetky ostatné zainteresované strany a prípadne aj Komisiu, aby spolupracovali v úsilí o vypracovanie normy dobrovoľného označovania výrobkov, ktoré by potvrdzovalo, že výrobok bol vyrobený v súlade so základnými pracovnými podmienkami ILO;

  8.  vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala záväzné zodpovedné správanie sa podnikov medzi spoločnosťami EÚ, ktoré pôsobia v zahraničí, s osobitným zameraním na zabezpečenie prísneho dodržiavania všetkých právnych záväzkov, najmä medzinárodných noriem a pravidiel v oblasti ľudských práv, práce a životného prostredia;

  9.  víta iniciatívy, ktoré v súčasnosti presadzuje Komisia a ktoré sú zamerané poskytovanie podpory v záujme zlepšenia bezpečnosti v závodoch v Bangladéši, a to napríklad prostredníctvom projektu presadzovania pracovných noriem v sektore výroby konfekčných odevov, ako aj spolupráce s bangladéšskym riaditeľstvom protipožiarnej ochrany a civilnej obrany; požaduje, aby sa takáto spolupráca posilnila a rozšírila podľa potreby na ďalšie krajiny v regióne;

  10. pripomína nevyhnutnosť dôsledného uplatňovania ôsmich základných dohovorov MOP; zdôrazňuje význam kvalitných ustanovení v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa nachádza ich pracovisko;

  11. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby zabezpečila, že úradníci EÚ zodpovední za obchodné záležitosti budú pravidelne školení v otázkach sociálnej zodpovednosti podnikov, najmä v súvislosti s vykonávaním rámca OSN s názvom „Chrániť, rešpektovať a naprávať“, a že veľvyslanectvá EÚ budú fungovať ako kontaktné miesta EÚ, pokiaľ ide o sťažnosti týkajúce sa spoločností z EÚ a ich dcérskych spoločností;

  12. konštatuje, že významnú úlohu môžu zohrávať pracovníci a odbory, napríklad prostredníctvom ďalšieho rozvoja bezpečnostných výborov vedených pracovníkmi vo všetkých závodoch, a poukazuje na význam prístupu odborov do závodov s cieľom vzdelávať pracovníkov v oblasti ochrany ich práv a ich bezpečnosti vrátane ich práva odmietnuť nebezpečnú prácu;

  13. víta úspešné úsilie Bangladéša v oblasti obmedzovania detskej práce v textilnom odvetví a vyzýva Pakistan, aby zvýšil svoju angažovanosť v boji proti detskej práci;

  14. nalieha na bangladéšske orgány, aby riadne vyšetrili mučenie a vraždu aktivistu v oblasti pracovného práva Aminula Islama, a vyzýva vlády Bangladéša a Pakistanu, aby zrušili obmedzenia činnosti odborov a kolektívneho vyjednávania;

  15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Európskej komisie, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom Bangladéša a Pakistanu, ako aj generálnemu riaditeľovi MOP.