Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0029/2013Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0029/2013

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Bahrainin ihmisoikeustilanteesta

16.1.2013 - (2013/2513(RSP))

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7‑0029/2013)
ECR (B7‑0030/2013)
GUE/NGL (B7‑0038/2013)
PPE (B7‑0039/2013)
ALDE (B7‑0040/2013)
S&D (B7‑0042/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik, Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta
Jaroslav Paška

Menettely : 2013/2513(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0029/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0029/2013
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bahrainin ihmisoikeustilanteesta

(2013/2513(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 27. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman Bahrainista[1] ja 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusloukkauksista Bahrainissa[2],

–   ottaa huomioon Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon 24. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman[3],

–   ottaa huomioon puhemiehen 12. huhtikuuta 2011 kahden bahrainilaisen kansalaisaktivistin kuoleman johdosta antaman julkilausuman ja 28. huhtikuuta 2011 antaman julkilausuman, jossa tuomitaan kuolemanrangaistuksen antaminen neljälle bahrainilaiselle, jotka osallistuivat rauhanomaisiin mielenosoituksiin demokratian puolesta,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan valtuuskunnan vierailun Bahrainiin 19.–20. joulukuuta 2012 ja valtuuskunnan julkaiseman lehdistötiedotteen,

–   ottaa huomioon Bahrainin korkeimman oikeuden 7. tammikuuta 2012 tekemän päätöksen 13 poliittisen aktivistin tuomioiden säilyttämisestä,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Bahrainista ja erityisesti 24. marraskuuta 2011 Bahrainin riippumattoman tutkintalautakunnan (BICI) julkaisemasta raportista, 5. syyskuuta 2012 Bahrainin vetoomustuomioistuimen päätöksistä Abdulhadi al‑Khawajan ja yhdeksäntoista muun henkilön tapauksessa ja 23. marraskuuta 2012 BICI:n raportin julkaisemisen yksivuotispäivästä; ottaa huomioon korkean edustajan tiedottajan 13. helmikuuta 2012 antaman julkilausuman Bahrainin levottomuuksien vuosipäivästä, 10. huhtikuuta 2012 antaman julkilausuman Abdulhadi al-Khawajan tilanteesta Bahrainissa, 16. elokuuta 2012 antaman julkilausuman Nabeel Rajabin tuomitsemisesta Bahrainissa ja 24. lokakuuta 2012 ja 7. marraskuuta 2012 antamat julkilausumat äskettäisestä väkivallasta Bahrainissa sekä korkean edustajan Euroopan parlamentissa 12. lokakuuta 2011 esittämät julkilausumat Egyptin, Syyrian, Jemenin ja Bahrainin tilanteesta;

–   ottaa huomioon 24. toukokuuta 2011, 12. huhtikuuta 2011, 21. maaliskuuta 2011 ja 21. helmikuuta 2011 annetut Bahrainia koskevat neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 23. kesäkuuta 2011 ja 30. syyskuuta 2011 antamat julkilausumat 21 bahrainilaiselle poliittiselle aktivistille, ihmisoikeuksien puolustajalle ja oppositiojohtajalle annetuista tuomioista sekä pääsihteerin tiedottajan 12. huhtikuuta 2012 antaman julkilausuman pommihyökkäyksestä Bahrainissa ja 30. syyskuuta 2011, 15. helmikuuta 2012, 24. huhtikuuta 2012, 5. syyskuuta 2012 ja 1. marraskuuta 2012 sekä 8. tammikuuta 2013 antamat julkilausumat Bahrainista,

–   ottaa huomioon BICI:n marraskuussa 2011 julkaiseman raportin ja sen 21. marraskuuta 2012 julkaistun seurantaraportin,

–   ottaa huomioon Persianlahden yhteistyöneuvoston ministerineuvoston julkilausuman 5. marraskuuta 2012 tehdyistä terrori-iskuista Manamassa,

–   ottaa huomioon Bahrainin rikosprosessilain 61, 84, 87, 134, 135 ja 146 pykälän,

–   ottaa huomioon Bahrainin valtionsyyttäjän 23. lokakuuta 2011 antaman lausunnon aiemmin sotilastuomioistuimissa syytettyjen lääkäreiden uusista oikeudenkäynneistä,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, joissa Bahrain on sopimuspuolena,

–   ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon vuonna 2004 määritellyt ja vuonna 2008 päivitetyt ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavat EU:n toimet,

–   ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven sopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Bahrainin ihmisoikeustilanne on edelleen kriittinen demokratiaa vaatineiden mielenosoitusten vuonna 2011 tapahtuneen tukahduttamisen jälkeen; toteaa, että Bahrainin hallituksen monilla viimeaikaisilla toimilla loukataan ja rajoitetaan yhä vakavasti Bahrainin eräiden väestöryhmien ihmisoikeuksia ja vapauksia, erityisesti yksilöiden oikeutta rauhanomaiseen mielenilmaisuun, sananvapauteen ja digitaaliseen vapauteen; toteaa, että Bahrainin viranomaiset kohdistavat edelleen tukahduttamistoimia rauhanomaisiin poliittisiin mielenosoittajiin;

B.  toteaa, että turvallisuus- ja poliisijoukot käyttävät edelleen kohtuutonta väkivaltaa, joka aiheuttaa vammoja ja kuolemia; ottaa huomioon, että Bahrainin viranomaisten värinkäytöksistä, kuten pidätyksistä ja kotien ratsioista ilman tuomioistuimen päätöstä, epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä, mediassa tapahtuvista hyökkäyksistä, pelottelusta ja kansalaisten nöyryyttämisestä tarkastuspisteissä sekä laajamittaisesta syrjinnästä työpaikoilla ja yliopistoissa raportoidaan yhä useammin;

C. ottaa huomioon, että 16. lokakuuta 2012 viranomaiset pidättivät Bahrain Youth Society for Human Rights ‑järjestön puheenjohtajan Mohammed al-Maskatin syytettynä osallistumisesta "laittomiin kokouksiin" Manamassa viikkoa aiemmin; ottaa huomioon, että hänet vapautettiin seuraavana päivänä takuita vastaan eikä oikeudenkäynnin päivämäärää ole asetettu;

D. ottaa huomioon, että 18. lokakuuta 2012 neljä miestä pidätettiin Bahrainin kuninkaan kunnian loukkaamisesta sosiaalisella verkkosivustolla ja että pidättämisen yhteydessä turvallisuusjoukot takavarikoivat miesten tietokoneet ja muut elektroniset laitteet; ottaa huomioon, että kaikki pidätetyt kieltävät tehneensä mitään väärää;

E.  ottaa huomioon, että 30. lokakuuta 2012 sisäasiainministeri Sheikh Rashid bin Abdullah al‑Khalifa kielsi kaikki julkiset joukkokokoukset ja mielenosoitukset (vaikka nyt hän on muodollisesti kumonnut kiellon) ja sanoi, että viranomaiset eivät enää suvaitse hallituksen vastaisia mielenosoittajia;

F.  ottaa huomioon, että 5. marraskuuta 2012 pääkaupungissa Manamassa räjähti useita kotitekoisia pommeja, jotka tappoivat kaksi työntekijää ja haavoittivat kolmatta;

G. ottaa huomioon, että 7. marraskuussa 2012 hallitus peruutti kansalaisuuden 31 aktivistilta, jotka olivat osallistuneet rauhanomaisiin mielenosoituksiin, ja että tämä tehtiin ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä, mikä loukkaa Bahrainin kansalaisten kansainvälisen oikeuden mukaisia oikeuksia;

H. ottaa huomioon, että 18. joulukuuta 2012 pidätettiin Bahrain Centre for Human Rights ‑järjestön (BCHR) varapuheenjohtaja Sayed Yousif al-Muhafdha, joka on väsymättä kampanjoinut monien aktivistien, erityisesti BCHR:n puheenjohtajan Nabeel Rajabin ja Bahrainin opettajaliiton entisen varapuheenjohtajan Jalila al-Salman vapauttamisen puolesta, ja että häntä syytetään sosiaalisen median käyttämisestä valheellisten uutisten levittämiseen; ottaa huomioon, että hänen tapauksensa käsittelyä on lykätty 17. tammikuuta 2013 asti, että hän on edelleen vangittuna ja että jos hänet todetaan syylliseksi, hän voi saada jopa kahden vuoden vankeusrangaistuksen; ottaa huomioon, että Bahrainin viranomaiset ovat pidättäneet hänet useaan otteeseen osana häirintää ja pidätyksiä, joita Bahrainissa parhaillaan kohdistetaan ihmisoikeuksien puolustajiin;

I.   ottaa huomioon, että 7. tammikuuta 2013 Bahrainin korkein oikeus säilytti 13 johtavan aktivistin vankilatuomiot juonittelusta monarkian kumoamiseksi; ottaa huomioon, että kahdeksan näistä aktivisteista, mukaan luettuina Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharif saivat elinkautisen vankeustuomion, että tämä tuomio on lopullinen ja ainoa mahdollisuus muuttaa sitä on kuninkaan antama armahdus; katsoo, että tuomio näyttää vahvistavan, että Bahrainin oikeusjärjestelmä ei kykene suojelemaan perusvapauksia;

J.   ottaa huomioon, että kaikkia sotilastuomioistuimen käsittelemiä tapauksia tarkastellaan uudelleen tavallisissa tuomioistuimissa ja että tavalliset tuomioistuimet eivät yleensä myönnä uusia oikeudenkäyntejä vaan tarkistavat tuomioita kansallisten turvallisuustuomioistuinten keräämien tietojen pohjalta;

K. ottaa huomioon, että huolimatta lupauksista BICI:n suositusten täytäntöönpanemisesta ja perusihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisesta Bahrainin viranomaiset eivät ole tutkineet väkivaltatapauksia eivätkä asettaneet vastuuseen niihin syyllistyneitä; katsoo, että BICI:n suositusten täytäntöönpano on yhä hidasta;

L.  ottaa huomioon, että syyskuussa 2012 YK:n ihmisoikeusneuvosto toteutti Bahrainissa yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun;

M. ottaa huomioon, että 7. joulukuuta 2012 Bahrainin kruununprinssi Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifah kehotti käynnistämään vuoropuhelun maan opposition kanssa lukkiutuneen tilanteen avaamiseksi tässä Persianlahden ongelmallisessa arabivaltiossa; katsoo, että kattavaan ratkaisuun pääsemiseksi tarvitaan yhteisymmärrykseen perustuvaa vuoropuhelua;

1.  tuomitsee Bahrainin viranomaisten ja turvallisuusjoukkojen parhaillaan tekemät ihmisoikeuksien loukkaukset, erityisesti väkivallan käytön, kyynelkaasun liiallisen käytön, tuppuhaulien ampumisen lähietäisyydeltä, kaikenlaisten protestien kieltämisen sekä pidätykset ja vangitsemiset, jotka kohdistuvat rauhanomaisiin mielenosoittajiin, jotka haluavat käyttää ilmaisunvapautta ja rauhanomaista kokoontumista koskevia oikeuksiaan, huolimatta BICI:n erittäin tervetulleista suosituksista ja Bahrainin viranomaisten ilmoituksesta, että he sitoutuvat panemaan täytäntöön BICI:n esittämät uudistukset;

2.  katsoo, että aiemmista rikkomuksista vastuuseen saattaminen on ratkaisevan tärkeää siirryttäessä kohti oikeudenmukaisuutta ja aitoa sovintoa, joita yhteiskunnan vakaus edellyttää; antaa siksi päättäväisen tukensa BICI:n suosituksille, joita myös kuningas Hamad ja hänen hallituksensa ovat tukeneet;

3.  pitää valitettavana, että BICI:n 21. marraskuuta 2012 julkaisema seurantaraporttikaan ei ole johtanut Bahrainin viranomaisten toimintatapojen merkittävään muuttumiseen; pitää valitettavana erityisesti sitä, että poliittisen ratkaisun löytämisessä ja maan luvatussa demokratisoimisessa ei ole edistytty; kehottaa Bahrainin viranomaisia huolehtimaan suositusten nopeasta täytäntöönpanosta, asettamaan sille määräajat ja välittömästi kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia;

4.  toistaa Bahrainin turvallisuusjoukoille ja viranomaisille esittämänsä pyynnön lopettaa väkivallan käyttö rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan sekä poliittisten toisinajattelijoiden jatkuva painostaminen vainoamalla, vangitsemalla ja kiduttamalla heitä; kehottaa viranomaisia noudattamaan täysimääräisesti perusvapauksia, erityisesti kokoontumis- ja ilmaisunvapautta verkossa ja sen ulkopuolella ja välittömästi lopettamaan kaikenlaiset tiedonsaantia ja viestintätekniikkojen käyttöä koskevat rajoitukset; kehottaa Bahrainin viranomaisia toteuttamaan tarvittavat demokraattiset uudistukset ja käynnistämään osallistavan ja rankentavan kansallisen vuoropuhelun, myös hallituksen ja nykyisin vuoropuhelun ulkopuolella olevien oppositioryhmittymien väliset suorat keskustelut, jotta maahan saadaan aikaan sovinto ja palautetaan kollektiivinen sosiaalinen konsensus;

5.  pitää erittäin valitettavana oppositioaktivisteille ja terveydenhoitohenkilöstöön kuuluville annettuja viimeisimpiä tuomioita ja kehottaa välittömästi ja ilman ehtoja vapauttamaan Bahrainin kaikki poliittiset vangit, mukaan luettuina opettajat, lääkärit ja muut terveydenhoitohenkilöstöön kuuluvat, jotka on pidätetty ja joita syytetään ilmaisunvapautta, rauhanomaista kokoontumista ja yhdistymistä koskevin oikeuksiin liittyvistä oletetuista rikoksista; toteaa, että tällaisia poliittisia vankeja ovat erityisesti Sayed Yousif al-Muhafadha, Nabeel Rajab ja Abdulhadi al-Khawaja;

6.  kehottaa Bahrainin hallitusta toteuttamaan nopean ja riippumattoman tutkinnan kaikista alaikäisiin kohdistuvista vääryyksistä, mukaan luettuina pidättäminen, vangitseminen ja kidutus, ja varmistamaan, että alaikäisiä pidetään aikuisille tarkoitetuista vankiloista erillisissä tiloissa ja että heidän asiansa käsitellään nuorisotuomioistuimissa;

7.  vaatii Bahrainin viranomaisia välittömästi poistamaan kaikkia mielenosoituksia koskevat tosiasialliset rajoitukset, joita ei voida mitenkään sovittaa yhteen julkilausuttujen uudistuslupausten kanssa ja jotka eivät edistä kansallisen sovinnon syntymistä ja kaikkien osapuolten välisen luottamuksen kehittymistä;

8.  kehottaa Bahrainin viranomaisia poistamaan kaikki rajoitukset ulkomaisten journalistien ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen pääsyltä maahan ja sallimaan riippumattoman mekanismin, joka seuraa tilanteen kehittymistä paikan päällä; kehottaa luomaan kansainvälisen seurantamekanismin, joka voidaan perustaa YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmalla sen maaliskuussa 2013 pidettävässä seuraavassa kokouksessa, ja antamaan mekanismille tehtäväksi seurata BICI:n suositusten ja Bahrainia koskevan YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun suosituksia, mukaan luettuina ihmisoikeuksien puolustajia koskevat suositukset; kehottaa Bahrainin viranomaisia toteuttamaan toimia ihmisoikeuksien loukkausten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa;

9.  kehottaa Bahrainin viranomaisia varmistamaan, että ne 31 bahrainilaista, joiden kansalaisuus on peruttu, voivat valittaa päätöksestä tuomioistuimessa, koska on selvää, että Bahrainin viranomaisten tekemä poliittisten vastustajien kansalaisuuden peruuttaminen on kansainvälisen oikeuden vastaista;

10. painottaa olevansa erittäin tyytymätön EU:n riittämättömään reagointiin Bahrainissa vallitsevaan tilanteeseen ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tuomitsemaan meneillään olevat perusihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkaukset, määräämään kohdennetuista rajoittavista toimenpiteistä (viisumikiellot ja varallisuuden jäädyttäminen) yksityishenkilöille, jotka ovat vastuussa ihmisoikeuksien loukkauksista tai jotka osallistuvat niihin (kuten BICI:n raportissa osoitetaan), ja harkitsemaan uudelleen EU:n nykyisiä kauppa‑ ja diplomaattisuhteita Bahrainin kanssa;

11. kehottaa keskeyttämään ja kieltämään kyynelkaasun ja joukkojenhallintavälineiden viennin Bahrainiin kunnes on tehty selvitys niiden väärästä käytöstä ja kunnes tällaiseen väärään käyttöön syyllistyneet on saatettu vastuuseen;

12. kehottaa ottamaan käyttöön EU:n vientirajoituksia teknologialle, jota käytetään tiedon ja viestintävirtojen jäljittämiseen, seurantaan, sensuroimiseen ja valvontaan ihmisoikeuksia loukkaavalla tavalla;

13. kehottaa Bahrainin hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet maan oikeuslaitoksen ammattitaidon, riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi ja huolehtimaan siitä, että oikeuslaitos noudattaa toiminnassaan täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja että tuomioistuimia ei voida käyttää poliittisiin tarkoituksiin tai rankaisemiseen yleismaailmallisesti vahvistettujen oikeuksien ja vapauksien oikeutetusta käyttämisestä; kehottaa Bahrainin hallitusta vahvistamaan syytettyinä olevien oikeuksia muun muassa turvaamalla heille mahdollisuus saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja puolustautua tehokkaasti heitä vastaan esitettyjä todisteita vastaan, järjestämällä pidättämisen perusteiden riippumaton oikeudellinen valvonta ja varmistamalla, että rikostutkinnan aikana pidätettyjä suojellaan pahoinpitelyltä;

14. pitää valitettavana, että Bahrainin hallituksen aikomus pannan täytäntöön BICI:n tulokset näyttää olevan tyhjä lupaus, kuten yleismaailmallista määräaikaistarkastelua koskevassa kokouksessa todettiin toukokuussa 2012 ennen Genevessä syyskuussa 2012 pidettyä YK:n ihmisoikeusneuvoston kokousta, ja ottaa huomioon, että sen jälkeen Bahrainissa ei ole saavutettu oleellisia ihmisoikeuksia tai demokratiaa koskevia tuloksia;

15. tukee yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun suosituksia, kehottaa Bahrainin hallitusta asettamaan ne poliittiseksi prioriteetiksi ja myöntämään niiden asianmukaiseen ja nopeaan toteuttamiseen tarvittavat resurssit; kehottaa Bahrainin hallitusta parantamaan ihmisoikeuksien suojelua ja ratifioimaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, kuten kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan ja kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta;

16. tukee ja kannustaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja Bahrainin kansallisen ihmisoikeusinstituutin (NHRI) välistä yhteistyötä ja suosittelee NHRI:n vahvistamista entisestään moniarvoisuutta ja riippumattomuutta koskevien Pariisin periaatteiden pohjalta; tukee NHRI:tä sen tehtävässä kaikkien bahrainilaisten ihmisoikeuksien seuraamiseksi ja suojelemiseksi, mutta on samalla vakuuttunut siitä, että Bahrainissa toimiville ihmisoikeuksien puolustajille ja riippumattomille kansalaisjärjestöille on turvattavat toiminnan vapaus;

17. katsoo, että seuraavat parlamenttivaalit ovat ratkaisevan tärkeät kansallisen sovintoprosessin kannalta ja kannustaa toteuttamaan toimia, joilla hyvissä ajoin turvataan vapaa ja oikeudenmukainen vaalijärjestelmä vuonna 2014 pidettäviä yleisiä vaaleja varten;

18. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä selkeän strategian laatimiseksi siitä, miten EU aikoo julkisesti ja yksityisesti aktiivisesti edistää vangittujen aktivistien vapauttamista ennen EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston ministerikokousta, joka on määrä pitää Bahrainissa vuoden 2013 puolivälissä, ja kehottaa tässä yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa varmistamaan, että ulkoasiainneuvosto hyväksyy Bahrainin ihmisoikeustilanteesta päätelmät, joihin olisi sisällyttävä erityinen kehotus vangittuina olevien aktivistein välittömästä ja ilman ehtoja tapahtuvasta vapauttamisesta;

19.  pitää olennaisen tärkeänä jatkaa ponnisteluja, jotta voidaan lisätä EU:n ja Persianlahden alueen välistä yhteistyötä ja edistää keskinäistä ymmärtämystä ja luottamusta; katsoo, että Euroopan parlamentin ja sen alueen kumppaneiden säännölliset parlamenttienväliset kokoukset tarjoavat merkittävän foorumin rakentavan ja rehellisen vuoropuhelun kehittämiseksi yhteistä huolta aiheuttavista kysymyksistä;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille.