Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0029/2013Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0029/2013

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žmogaus teisių padėties Bahreine

16.1.2013 - (2013/2513(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B7‑0029/2013)
ECR (B7‑0030/2013)
GUE/NGL (B7‑0038/2013)
PPE (B7‑0039/2013)
ALDE (B7‑0040/2013)
S&D (B7‑0042/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik, Anna Záborská PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock ECR frakcijos vardu
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu
Jaroslav Paška

Procedūra : 2013/2513(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0029/2013
Pateikti tekstai :
RC-B7-0029/2013
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Bahreine

(2013/2513(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas: 2011 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl Bahreino[1] ir 2012 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų Bahreine[2],

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių[3],

–   atsižvelgdamas į Parlamento pirmininko 2011 m. balandžio 12 d. pareiškimą dėl dviejų Bahreino pilietinės visuomenės veikėjų mirties ir į 2011 m. balandžio 28 d. pareiškimą, kuriame smerkiami mirties nuosprendžiai, paskirti keturiems Bahreino piliečiams už dalyvavimą taikiose demokratiją remiančiose protesto akcijose,

–   atsižvelgdamas į Žmogaus teisių pakomitečio delegacijos vizitą į Bahreiną 2012 m. gruodžio 19–20 d. ir į delegacijos spaudos paskelbtą spaudos pranešimą,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 7 d. Bahreino kasacinio teismo sprendimą patvirtinti 13 politinių veikėjų bausmes,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Bahreino, visų pirma 2011 m. lapkričio 24 d. pareiškimą dėl Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos ataskaitos paskelbimo, 2012 m. rugsėjo 5 d. pareiškimą dėl Bahreino apeliacinio teismo sprendimų Abdulhadžio al-Khawajos ir kitų 19 asmenų bylose, 2012 m. lapkričio 23 d. pareiškimą dėl Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos ataskaitos paskelbimo pirmųjų metinių, Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai 2012 m. vasario 13 d. pareiškimą dėl neramumų Bahreine metinių, 2012 m. balandžio 10 d. pareiškimą dėl Abdulhadžio al-Khawajos padėties Bahreine, 2012 m. rugpjūčio 16 d. pareiškimą dėl Nabeelo Rajabo nuteisimo Bahreine, 2012 m. spalio 24 d. ir 2012 m. lapkričio 7 d. pareiškimus dėl naujausių smurtinių įvykių Bahreine, taip pat Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės 2011 m. spalio 12 d. Europos Parlamente pateiktus pareiškimus dėl padėties Egipte, Sirijoje, Jemene ir Bahreine;

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 24 d., 2011 m. balandžio 12 d., 2011 m. kovo 21 d. ir 2011 m. vasario 21 d. Tarybos išvadas dėl Bahreino,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2011 m. birželio 23 d. ir 2011 m. rugsėjo 30 d. pareiškimus dėl 21 Bahreino politiniam aktyvistui, žmogaus teisių gynėjui ir opozicijos lyderiui paskirtų bausmių ir Generalinio Sekretoriaus atstovo spaudai 2012 m. balandžio 12 d. pareiškimą dėl bombų išpuolio Bahreine, 2011 m. rugsėjo 30 d., 2012 m. vasario 15 d., 2012 m. balandžio 24 d., 2012 m. rugsėjo 5 d., 2012 m. lapkričio 1 d. ir 2013 m. sausio 8 d. pareiškimus dėl Bahreino,

–   atsižvelgdamas į Bahreino nepriklausomos tyrimo komisijos 2011 m. lapkričio mėn. paskelbtą ataskaitą ir jos tolesnę 2012 m. lapkričio 21 d. ataskaitą;

–   atsižvelgdamas į Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ministrų tarybos pareiškimą dėl teroristų susprogintų bombų Menamoje 2012 m. lapkričio 5 d.,

–   atsižvelgdamas į Bahreino baudžiamojo proceso teisės 61, 84, 87, 134, 135 ir 146 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Bahreino generalinio prokuroro 2011 m. spalio 23 d. pareiškimą dėl gydytojų, kurie anksčiau buvo teisti karo teismuose, bylų peržiūrėjimo,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir Arabų žmogaus teisių chartiją, prie kurių yra prisijungęs Bahreinas,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. patvirtintas ir 2008 m. atnaujintas ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–   atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi žmogaus teisių padėtis Bahreine išlieka kritinė po to, kai 2011 m. imtasi griežtų priemonių prieš demokratiją remiančius protestuotojus; kadangi dauguma veiksmų, kurių neseniai ėmėsi Bahreino vyriausybė, ir toliau rimtai pažeidžiamos ir ribojamos dalies Bahreino gyventojų teisės ir laisvės, visų pirma asmenų teisė rengti taikius protestus, laisvai kalbėti ir jų skaitmeninė laisvė; kadangi Bahreino valdžios institucijos ir toliau imasi griežtų priemonių prieš taikius politinius protestuotojus;

B.  kadangi saugumo ir policijos pajėgos ir toliau naudoja neproporcingai didelę prievartą ir dėl to sužeidžiami ir žūsta asmenys; kadangi vis daugiau pranešama apie Bahreino valdžios institucijų vykdomą prievartą, įskaitant neteisminius areštus, neteisminius reidus namuose, nesąžiningus teismus, išpuolius prieš žiniasklaidą, piliečių bauginimą ir žeminimą patikros taškuose, masinę diskriminaciją darbe ir universitetuose;

C. kadangi 2012 m. spalio 16 d. valdžios institucijos suėmė už žmogaus teises kovojančios Bahreino jaunimo organizacijos pirmininką Mohammedą al-Maskatį ir apkaltino jį praėjusią savaitę dalyvavus nelegaliame susirinkime Menamoje; kadangi Mohammed al-Maskati buvo paleistas kitą dieną už užstatą ir nenustatyta teismo diena;

D. kadangi 2012 m. spalio 18 d. buvo sulaikyti keturi vyrai už Bahreino karaliaus šmeižtą socialinio tinklo internetinėje svetainėje ir kadangi sulaikymo metu saugumo pajėgos konfiskavo jų kompiuterius ir kitą elektroninę įrangą; kadangi visi sulaikytieji neigia padarę pažeidimų;

E.  kadangi 2012 m. spalio 30 d. vidaus reikalų ministras Shaikh Rashid bin Abdullah al Khalifa liepė uždrausti bet kokius viešus susirinkimus ir demonstracijas ir nurodė, kad valdžios institucijos daugiau netoleruos protestų prieš vyriausybę (nors dabar šį draudimą jis oficialiai panaikino);

F.  kadangi 2012 m. lapkričio 5 d. sostinėje Menamojo sprogo kelios namų darbo bombos ir dėl to du darbuotojai žuvo ir trečias darbuotojas buvo sužeistas;

G. kadangi 2012 m. lapkričio 7 d. vyriausybė panaikino 31 veikėjo, dalyvavusio taikiuose protestuose, pilietybę be tinkamo proceso ir taip pažeidė Bahreino piliečių teises pagal tarptautinę teisę;

H. kadangi 2012 m. gruodžio 18 d. Bahreino žmogaus teisių centro (BŽTC) pirmininko pavaduotojas Sayed Yousif al-Muhafdha, kuris nenuilstamai vykdė kampanijas, kad būtų paleista daugybė veikėjų, visų pirma BŽTC pirmininkas Nabeel Rajab ir buvusi Bahreino mokytojų asociacijos pirmininko pavaduotoja Jalila al-Salman, buvo suimtas ir apkaltintas, jog naudojosi socialine žiniasklaida, kad skleistų klaidingą informaciją; kadangi jo bylos svarstymas atidėtas iki 2013 m. sausio 17 d. ir kadangi jis toliau yra uždarytas kalėjime, o jei bus nuteistas, jam gali būti paskirta bausmė kalėti iki 2 metų; kadangi Bahreino valdžios institucijos jį ne kartą sulaikė ir tai yra nuolat sistemingai vykdomos prieš Bahreino žmogaus teisių gynėjus nukreiptos veiklos, priekabiavimo prie jų ir jų įkalinimo dalis;

I.   kadangi 2013 m. sausio 7 d. Bahreino kasacinis teismas patvirtino laisvės atėmimo bausmę 13 žinomų veikėjų, kurie kaltinami sąmokslu siekiant nuversti monarchiją; kadangi 8 iš šių veikėjų, įskaitant Abdelhadį al-Khawają ir Ibrahimą Sharifą, paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė; kadangi šis nuosprendis yra galutinis ir vienintelė kaltinamiesiems likusi galimybė yra karaliaus malonė; kadangi, atrodo, kad šis nuosprendis patvirtina Bahreino teisminės sistemos nesugebėjimą apginti pagrindines teises;

J.   kadangi visas karinių teismų nagrinėtas bylas peržiūri bendrosios kompetencijos teismai ir kadangi bendrosios kompetencijos teismai dažniausiai nenumato naujo bylos nagrinėjimo, bet daugiau peržiūri apkaltinamuosius nuosprendžius, pagrįstus nacionalinių saugumo teismų surinktais duomenimis;

K. kadangi, nepaisant pažadų įgyvendinti Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos rekomendacijas ir gerbti pagrindines žmogaus teises ir pagrindines laisves, Bahreino valdžios institucijos neištyrė prievartos atvejų ir nepatraukė kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn; kadangi Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos rekomendacijos įgyvendinamos lėtai;

L.  kadangi 2012 m. rugsėjo mėn. JT Žmogaus teisių taryba atliko visuotinę periodinę su Bahreinu susijusią peržiūrą;

M. kadangi 2012 m. gruodžio 18 d. Bahreino princas ir sosto įpėdinis Salman bin Hamad bin Issa al-Khalifah paragino pradėti dialogą su šalies opozicija, kad būtų nutraukta padėtis be išeities neramumų apimtoje Persijos įlankos šalyje; kadangi norint rasti visapusišką sprendimą būtinas konsensusu pagrįstas visų jėgų dialogas;

1.  smerkia, kad Bahreino valdžios institucijos ir saugumo pajėgos ir toliau pažeidžia žmogaus teises, visų pirma imasi prievartos, intensyviai naudoja ašarines dujas ir šratus trumpu atstumu, draudžia visų formų protestus, areštuoja ir įkalina taikius protestuotojus, kurie nori pasinaudoti savo teisėmis į žodžio laisvę ir taikius susirinkimus, nors Bahreino nepriklausoma tyrimų komisija pateikė konkrečių ir labai gerų rekomendacijų rinkinį ir Bahreino valdžios institucijos įsipareigojo įgyvendinti Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos reformas;

2.  mano, kad patraukimas atsakomybėn už prievartą praeityje – tai pagrindinis elementas siekiant teisingumo ir tikro susitaikymo, o šie dalykai būtini užtikrinant socialinį stabilumą; todėl aktyviai pritaria Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos rekomendacijoms, kurioms taip pat pritarė karalius Hamad ir jo vyriausybė;

3.  apgailestauja, kad Bahreino nepriklausomai tyrimų komisijai pateikus kitą ataskaitą 2012 m. gruodžio 21 d. nebuvo padaryta jokių prasmingų Bahreino valdžios institucijų politikos pokyčių, visų pirma turint mintyje nepakankamą pažangą ieškant politinio sprendimo ir demokratizuojant šalį, kaip buvo žadėta; ragina Bahreino valdžios institucijas užtikrinti spartų rekomendacijų įgyvendinimą, nustatyti terminą ir nedelsiant pradėti gerbti pagrindines žmogaus teises ir laisves;

4.  pakartoja savo raginimą, kad Bahreino saugumo pajėgos ir valdžios institucijos nutrauktų prievartos naudojimą prieš taikius protestuotojus ir nuolatines represijas prieš politinius disidentus vykdant persekiojimą, įkalinimą ir kankinimus; ragina valdžios institucijas visapusiškai gerbti pagrindines laisves, visų pirma susirinkimų ir žodžio laisvę tiek jomis naudojantis internetu ir ne internetu, nedelsiant panaikinti visus apribojimus pasinaudoti informacija ir ryšių technologijomis; ragina Bahreino valdžios institucijas įgyvendinti būtinas demokratines reformas ir skatinti visapusišką ir konstruktyvų nacionalinį dialogą, įskaitant tiesioginius vyriausybės ir opozicijos, kuri šiuo kol kas nėra įtraukta dialogą, kontaktus, kad būtų galima užtikrinti susitaikymą ir atkurti kolektyvinį socialinį sutarimą šalyje;

5.  labai apgailestauja dėl neseniai paskirtų bausmių opozicijos veikėjams ir medicinos personalui ir ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus Bahreino politinius kalinius, įskaitant mokytojus, gydytojus ir kitą medicinos personalą, kurie buvo sulaikyti ir apkaltinti padarę tariamus pažeidimus, susijusius su teisėmis į žodžio laisvę, taikius susirinkimus ir susivienijimus, visų pirma Sayedą Yousifą al-Muhafadhą, Nabeelą Rajabą irAbdulhadžį al-Khawają;

6.  ragina Bahreino vyriausybę nedelsiant atlikti nepriklausomą visų prievartos prieš vaikus atvejų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) suėmimo, sulaikymo ir kankinimo atvejus, tyrimą ir užtikrinti, kad vaikai būtų laikomi kalinimo įstaigose atskirai nuo suaugusiesiems skirtų įstaigų ir jų bylos būtų nagrinėjamos nepilnamečių bylų teismuose;

7.  ragina Bahreino valdžios institucijas nedelsiant panaikinti visų demonstracijų de facto apribojimus, nes tai yra nesuderinama su duotu įsipareigojimu vykdyti reformą ir nepadės paskatinti nacionalinio susitaikymo ar užtikrinti visų šalių tarpusavio pasitikėjimo;

8.  ragina Bahreino valdžios institucijas panaikinti visus apribojimus užsienio žurnalistams ir tarptautinėms žmogaus teisių organizacijos atvykti į šalį ir leisti, kad padėties raida vietoje būtų stebima pasinaudojant nepriklausomu mechanizmu; ragina sukurti tarptautinį stebėsenos mechanizmą pasinaudojant JT Žmogaus teisių tarybos rezoliucija, kuri turėtų būti priimta per kitą sesiją 2013 m. kovo mėn. ir suteikti įgaliojimą stebėti taikant mechanizmą, kaip įgyvendinamos Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos rekomendacijos ir rekomendacijos, pateiktos atliekant JT Žmogaus teisių tarybos visuotinę periodinę su Bahreinu susijusią peržiūrą, taip pat su žmogaus teisių gynėjais susijusios rekomendacijos; ragina Bahreino valdžios institucijas priimti priemones siekiant, kad ateityje būtų sustabdyti žmogaus teisių pažeidimai;

9.  ragina Bahreino valdžios institucijas užtikrinti, kad 31 bahreinietis, kuriam buvo atimta pilietybė, galėtų apskųsti sprendimą teisme, nes akivaizdu, kad Bahreino valdžios institucijų vykdomas politinių oponentų pilietybės panaikinimas prieštarauja tarptautinei teisei;

10. pabrėžia, kad labai nepritaria tam, kad ES nereaguoja į besitęsiančią padėtį Bahreine, ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę pasmerkti nuolat vykdomus pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus, nustatyti tikslingas ribojamąsias priemones (vizų draudimas ir lėšų įšaldymas) asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus ar dalyvaujantiems juos darant (tai užfiksuota Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos atskaitoje), ir persvarstyti esamus ES ir Bahreino prekybos ir diplomatinius santykius;

11. ragina sulaikyti ir uždrausti ašarinių dujų ir minios kontroliavimo priemonių eksportą į Bahreiną, kol nebus atlikti tyrimai dėl jų netinkamo naudojimo ir kol nebus patraukti atsakomybėn tokio netinkamo naudojimo kaltininkai;

12. ragina apriboti ES technologijų, skirtų informacijos ir komunikacijos srautų sekimui, nustatymui, cenzūrai ir priežiūrai, eksportą, nes jomis naudojantis padaromi žmogaus teisių pažeidimai;

13. ragina Bahreino vyriausybę imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų garantuota Bahreino teisminių institucijų kompetencija, nepriklausomumas ir nešališkumas ir užtikrinta, kad jos veiks visapusiškai laikydamosi tarptautinių žmogaus teisių standartų, ir kad visų pirma būtų užtikrinta, kad teismais nebūtų galima naudotis politiniais tikslais ar siekiant nubausti už teisėtą naudojimąsi visuotinėmis teisėmis ir laisvėmis; ragina Bahreino vyriausybę stiprinti kaltinamųjų teises ir, inter alia, užtikrinti, kad jiems būtų garantuotas sąžiningas bylos nagrinėjimas ir kad jie galėtų veiksmingai ginčyti prieš juos pateiktus įrodymus, numatyti nepriklausomą sulaikymo priežasčių teisminę priežiūrą, taip pat užtikrinti, kad sulaikytieji būtų apsaugoti nuo netinkamo elgesio baudžiamosios veikos tyrimo metu;

14. mano, jog gaila, kad Bahreino vyriausybės pareikštas ketinimas per 2012 m. gegužės mėn. vykusią visuotinės periodinės peržiūros sesiją prieš JT Žmogaus teisių tarybos sesiją 2012 m. rugsėjo mėn. Ženevoje imtis veiksmų atsižvelgiant į Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos nustatytus faktus pasirodė esąs tuščias pažadas, nes nuo tada žmogaus teisių ar demokratijos srityje Bahreine nedaug kas pasiekta;

15. pritaria atliekant visuotinę periodinę peržiūrą pateiktoms rekomendacijoms, ragina Bahreino vyriausybę skirti joms politinį prioritetą, numatyti reikalingus išteklius atitinkamiems ir laiku vykdomiems tolesniems veiksmams; ragina Bahreino vyriausybę pagerinti žmogaus teisių apsaugą ir ratifikuoti tarptautines žmogaus teisių konvencijas, pavyzdžiui, Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvinį protokolą, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvinius protokolus ir Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo;

16. remia ir skatina JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ir Bahreino nacionalinės žmogaus teisių institucijos bendradarbiavimą bei rekomenduoja toliau stiprinti nacionalinę žmogaus teisių instituciją remiantis Paryžiaus pliuralizmo ir nepriklausomumo principais; aktyviai remia nacionalinę žmogaus teisių instituciją, atliekančią visų Bahreino gyventojų žmogaus teisių stebėsenos ir apsaugos funkciją, tačiau ir toliau yra įsitikinęs, kad būtina užtikrinti žmogaus teisių gynėjų ir nepriklausomų Bahreine veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos laisvę;

17. mano, kad kiti parlamentiniai rinkimai yra labai svarbūs nacionaliniam susitaikymo procesui ir ragina dėti pastangas, kad atitinkamai laiku, atsižvelgiant į 2014 m. vyksiančius visuotinius rinkimus, būtų užtikrinta laisvų ir sąžiningų rinkimų sistema;

18. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares bendradarbiauti ir parengti aiškią strategiją, kaip ES viešu ir privačiu lygmeniu aktyviai skatins, kad būtų paleisti įkalinti veikėjai, prieš ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ministrų lygmens susitikimus, kurie turėtų įvykti Bahreine 2013 m. viduryje, todėl ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad būtų patvirtintos Užsienio reikalų tarybos išvados dėl žmogaus teisių padėties Bahreine, į kurias turėtų būti įtrauktas konkretus raginimas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti įkalintus veikėjus;

19.  mano, kad nepaprastai svarbu ir toliau stengtis suaktyvinti ES ir Persijos įlankos regiono bendradarbiavimą ir skatinti abipusį supratimą ir pasitikėjimą; mano, kad reguliarūs tarpparlamentiniai Parlamento ir jo partnerių šiame regione susitikimai yra svarbus forumas, kuriame būtų galima plėtoti konstruktyvų ir atvirą dialogą visoms šalims rūpimais klausimais;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Bahreino Karalystės vyriausybei ir parlamentui.