Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0031/2013Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0031/2013

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Den Centralafrikanske Republik

16.1.2013 - (2013/2514(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7‑0031/2013)
ECR (B7‑0032/2013)
GUE/NGL (B7‑0041/2013)
PPE (B7‑0043/2013)
ALDE (B7‑0044/2013)
S&D (B7‑0045/2013)

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Martin Kastler, Joachim Zeller, Petri Sarvamaa, Anna Záborská for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra for S&D-Gruppen
Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Jan Zahradil for ECR-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen
Jaroslav Paška

Procedure : 2013/2514(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0031/2013
Indgivne tekster :
RC-B7-0031/2013
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Centralafrikanske Republik

(2013/2514(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til erklæringerne af 21. december 2012 og af 1. og 11. januar 2013 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Den Centralafrikanske republik,

–   der henviser til erklæringen af 21. december 2012 fra EU-kommissæren med ansvar for humanitær bistand og civilbeskyttelse om det seneste konfliktudbrud i Den Centralafrikanske Republik,

–   der henviser til den reviderede Cotonouaftale, der blev undertegnet i juni 2000,

–   der henviser til pressemeddelelserne af 27. og 29. december 2012 og af 4. og 11. januar 2013 fra FN’s Sikkerhedsråd om Den Centralafrikanske Republik,

–   der henviser til slutkommunikéet fra det ekstraordinære topmøde for statscheferne i Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab (CEEAC), som blev afholdt i N'Djamena den 21. december 2012,

–   der henviser til den erklæring af 26. december 2012 fra FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon, som fordømte oprørernes angreb og indtrængende opfordrede alle parter til at rette sig efter de afgørelser, som CEEAC traf den 21. december 2012 i N'Djamena,

–   der henviser til erklæringerne af 12., 28. og 31. december 2012 og af 3. og 12. januar 2013 fra Den Afrikanske Union (AU) om Den Centralafrikanske Republik,

–   der henviser til den politiske aftale i Libreville (Gabon), som blev undertegnet den 11. januar 2013 mellem regeringen i Den Centralafrikanske Republik, oprørsgruppen Seleka og den demokratiske opposition, om løsning af krisen,

–   der henviser til den samlede fredsaftale i Libreville af 28. juni 2008 og tidligere fredsaftaler, som er undertegnet siden 2007, hvorpå den samlede fredsaftale bygger,

–   der henviser til Sikkerhedsrådets resolution S/RES/2031 af 21. december 2011, som udvider mandatet for FN’s integrerede kontor for fredsskabelse i Den Centralafrikanske Republik (BINUCA) indtil den 31. januar 2013, og FN's generalsekretærs rapport af 29. maj 2012 om BINUCA’s aktiviteter,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder fra 1979, den afrikanske pagt om menneskerettighederne og folkenes rettigheder fra 1981, der blev ratificeret af Den Centralafrikanske Republik i 1986, og den internationale konvention om børns rettigheder fra 1989, som forbyder børns inddragelse i væbnede konflikter, og som Den Centralafrikanske Republik har ratificeret,

–   der henviser til rapporten af 6. juli 2011 fra Sikkerhedsrådets arbejdsgruppe og dens konklusioner om situationen for børn i væbnede konflikter i Den Centralafrikanske Republik,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A. der henviser til, at Den Centralafrikanske Republik har været udsat for årtier med ustabilitet og politisk uro, siden landet blev uafhængigt i 1960; der henviser til, at Den Centralafrikanske Republik trods sin rigdom på naturressourcer (tømmer, guld, diamanter, uran osv.) blot rangerer som nr. 179 ud af 187 på indekset for menneskelig udvikling og med omtrent 70 % af befolkningen, som lever under fattigdomsgrænsen, forbliver ét af de fattigste lande i verden;

B.  der henviser til, at "Seleka" (der betyder ”koalition” på sango), som er en alliance af forskellige væbnede oprørsgrupper fra hovedsagelig den nordøstlige del af landet, den 10. december 2012 indledte en militær offensiv, der rykkede sydpå fra området nær grænsen til Tchad; der henviser til, at det nylige angreb blev begrundet med oprørernes påstand om, at præsident François Bozizé havde undladt at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med den samlede fredsaftale i Libreville 2008, hvori der blev fastsat bestemmelser om afvæbning af tidligere oprørere og finansiering af deres reintegration i samfundet;

C. der henviser til, at Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab (CEEAC) holdt et ekstraordinært topmøde i N'Djamena den 21. december 2012, hvor det nåede til enighed om en køreplan for en løsning af krisen, herunder en våbenhvile og øjeblikkelige forhandlinger i Libreville under ledelse af CEEAC; der henviser til, at der på CEEAC-topmødet ligeledes blev truffet afgørelse om at udsende yderligere tropper for at styrke missionen FOMAC/MICOPAX;

D. der henviser til, at Sydafrika er begyndt at udsende omkring 400 tropper for at bidrage til en stabilisering af Den Centralafrikanske Republik; der henviser til, at Gabon, Congo-Brazaville, Tchad og Cameroun har haft tropper til stede i landet siden 2008 som en del af den centralafrikanske multinationale styrke (FOMAC/MICOPAX), der blev udsendt af CEEAC;

E.  der henviser til, at præsident Bozizé efter drøftelser med formanden for Den Afrikanske Union, Thomas Boni Yayi, har lovet ikke at stille op til præsidentposten, når hans nuværende mandat udløber i 2016, og endvidere har tilbudt at danne en national samlingsregering;

F.  der henviser til, at Seleka i begyndelsen af januar meddelte, at gruppen ville indstille sine militære operationer og stoppe før byen Damara (75 km nord for Bangui), og indvilgede i at deltage i fredsforhandlinger under ledelse af CEEAC;

G. der henviser til, at trevejsfredsforhandlingerne mellem regeringen i Den Centralafrikanske Republik, oprørskoalitionen Seleka og den politiske opposition, som fandt sted den 11. januar 2013 i Libreville, Gabon, førte til undertegnelsen af tre aftaler: en principerklæring om at løse den politiske og sikkerhedsmæssige krise, en aftale om våbenhvile og en aftale om den politiske og sikkerhedsmæssige situation, som endvidere fastlagde magtfordelingsordninger og den politiske omstillingsperiode i Den Centralafrikanske Republik;

H. der henviser til, at præsident Bozizé den 12. januar 2013 afskedigede premierminister Faustin Archange Touadera og opløste kabinettet, hvorved han gjorde det muligt at danne en national samlingsregering i overensstemmelse med de fredsaftaler, som blev undertegnet i Libreville; der henviser til, at parlamentsvalget i henhold til fredsaftalen skal afholdes inden for 12 måneder;

I.   der henviser til, at præsident Bozizé efter et statskup i 2003 blev valgt for første gang i 2005 og genvalgt i 2011; der henviser til, at internationale observatører – heriblandt observatører fra EU, som finansierede afholdelsen af valget – imidlertid bemærkede uregelmæssigheder under det seneste valg, som medførte, at den parlamentariske opposition boykottede parlamentsvalget;

J.   der henviser til, at respekten for menneskerettighederne er en grundlæggende værdi i Den Europæiske Union og udgør et afgørende element i Cotonouaftalen;

K. der henviser til, at USA i lighed med EU går ind for en fredelig løsning på krisen gennem dialog;

L.  der henviser til, at der ifølge lokale ngo’er er begået alvorlige menneskerettighedskrænkelser, herunder en stigning i seksuel vold mod kvinder og unge piger, både af Seleka i de områder, som gruppen har under kontrol, og i Bangui af regeringsstyrker mod personer, der har tætte forbindelser med oprørerne;

M. der henviser til, at den humanitære situation fortsat er frygtelig, idet krisen ifølge Læger Uden Grænser har berørt titusindvis af mennesker; der henviser til, at hundredvis af tons fødevarehjælp fra Verdensfødevareprogrammet er blevet plyndret i områder i den nordlige del af landet, som er under oprørernes kontrol; der henviser til, at mange humanitære tjenester er blevet suspenderet eller reduceret;

N. der henviser til, at EU har indledt en regelmæssig politisk dialog med Den Centralafrikanske Republik i henhold til Cotonouaftalen og er landets primære bidragsyder, idet Europa-Kommissionen i 2012 bidrog med 8 mio. EUR for at hjælpe 445 000 personer, som var berørt af konflikt og fordrivelse i Den Centralafrikanske Republik; der henviser til, at Den Centralafrikanske Republik modtager 137 mio. EUR som bistand under den 10. EUF;

O. der henviser til, at Cameroun har intensiveret sine bestræbelser på at indkvartere flygtninge fra Den Centralafrikanske Republik;

P.  der henviser til, at 2.500 børn allerede udgjorde en del af de væbnede grupper, som er aktive i Den Centralafrikanske Republik, inden det seneste voldsudbrud; der henviser til, at UNICEF's kontor i Bangui har modtaget troværdige oplysninger om såvel oprørsgruppers som regeringsvenlige militsers øgede rekruttering og brug af børnesoldater;

Q. der henviser til, at den omstændighed, at de ansvarlige for krænkelserne af menneskerettighederne og krigsforbrydelserne ikke er blevet retsforfulgt, fremmer et klima med straffrihed og tilskynder til yderligere forbrydelser;  

R.  der henviser til, at oprørsstyrker har indtaget områder som Bria, Sam Ouandja og Bamingui, der er rige på diamanter; der henviser til, at Kimberlyprocessens certificeringsordning har udsendt en advarsel til alle sine medlemslande vedrørende den mulige lækage af uslebne diamanter fra oprørskontrollerede områder i Den Centralafrikanske Republik;

S.  der henviser til, at stigningen i arbejdsløsheden, forværringen af de sociale forhold og den omstændighed, at befolkningen bliver fattigere, er faktorer i den ustabilitet, som regionen lider under; der henviser til, at disse problemer kræver en strategi og en udviklingsplan;

1.  udtrykker sin bekymring over situationen i Den Centralafrikanske Republik siden indledningen af Seleka-offensiven den 10. december 2012; beklager, at den nylige offensiv har bragt civiles liv i fare og truet sikkerheden og stabiliteten i Den Centralafrikanske Republik;

2.  glæder sig over fredsaftalerne, som blev undertegnet den 11. januar 2013 i Libreville efter forhandlinger under ledelse af CEEAC; understreger nødvendigheden af en hurtig gennemførelse af disse aftaler; opfordrer alle parter til at gennemføre dem i god tro og forpligte sig til at opnå varig fred i Den Centralafrikanske Republik;

3.  fordømmer alle forsøg på at tage magten med magt;

4.  er overbevist om, at sammensætningen af den nationale samlingsregering skal repræsentere alle landets politiske kræfter for at sikre en fredelig løsning på konflikten og sikre varig stabilitet; glæder sig i denne henseende over, at præsident Bozizé har underskrevet et dekret, der afsætter landets premierminister som et af de skridt, der opfordres til i en fredsaftale, med henblik på at danne en national samlingsregering, der vil blive ledet af en premierminister valgt af den politiske opposition;

5.  glæder sig over beslutningen om at afholde valg til en ny nationalforsamling og håber, at det vil finde sted under international overvågning, herunder i de områder, som i øjeblikket er besat af oprørsstyrkerne, for at undgå anfægtelse af resultatet;

6.  fordømmer alle krænkelser af menneskerettighederne og er dybt bekymret over de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som fandt sted under Seleka-offensiven; fordømmer kraftigt angrebene på civilbefolkningen i de oprørsbesatte områder, herunder tilfælde af fysisk og seksuel vold, plyndringer og den systematiske ødelæggelse af kommunikationsmidler; udtrykker sin dybe bekymring over rapporter, der beretter om, at angrebene er målrettet mod etniske og religiøse mindretal, samt om trusler og vilkårlige anholdelser af politiske modstandere i Bangui;

7.  understreger, at myndighederne i Den Centralafrikanske Republik bør stræbe efter at sikre sikkerheden for civilbefolkningen; opfordrer til en reform af hæren og til at gennemføre foranstaltninger til afvæbning, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter, repatriering af flygtninge, genhusning af fordrevne i deres eget land og gennemførelse af levedygtige udviklingsprogrammer;

8.  er særlig bekymret over de rapporter, som indeholder forlydender om en stigning i rekrutteringen og anvendelsen af børnesoldater; minder om sin stærke modstand mod denne praksis og opfordrer alle parter i konflikten til at sætte en stopper herfor;

9.  opfordrer alle parter til at overholde våbenhvilen, afstå fra voldshandlinger mod civilbefolkningen og overholde menneskerettighederne; understreger, at de tidligere fredsaftalers manglende evne til at sikre varig stabilitet i Den Centralafrikanske Republik også skyldtes et utilstrækkeligt fokus på menneskerettigheder;

10. udtrykker respekt for alle ofre og anser det for at være af altafgørende betydning at gennemføre en upartisk og grundig undersøgelse af alle tidligere og igangværende tilfælde af menneskerettighedskrænkelser med henblik på at identificere gerningsmændene; håber inderligt, at de ansvarlige for krigsforbrydelserne og forbrydelserne mod menneskeheden ikke vil blive givet straffrihed, og bemærker i den forbindelse, at Den Internationale Straffedomstol fortsat undersøger situationen i Den Centralafrikanske Republik;

11. glæder sig over mæglingsbestræbelserne fra regionale organisationer, såsom Den Afrikanske Union og CEEAC, og navnlig over forhandlingerne mellem parterne, som fandt sted i Libreville; understreger betydningen af den nye opfølgningsmekanisme, som skal oprettes med henblik på at sikre fuldstændig gennemførelse af de indgåede aftaler; opfordrer i denne forbindelse EU til at støtte CEEAC's overvågning af gennemførelsen af de seneste aftaler; opfordrer det internationale samfund til at engagere sig mere aktivt i Den Centralafrikanske Republik med henblik på at tackle de langvarige problemer i landet og for at opnå en varig politisk løsning;

12. opfordrer Kommissionen til at tilbyde myndighederne i Den Centralafrikanske Republik teknisk bistand i betragtning af vedtagelsen af den relevante lovgivning for så vidt angår tilrettelæggelsen af det kommende valg; er af den opfattelse, at EU bør overveje at sende en valgobservationsmission til Den Centralafrikanske Republik med henblik på at bidrage til, at valget gennemføres på en pålidelig, fri og retfærdig måde;

13. opfordrer Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashton til at udnytte EU's udvidede forbindelser med Den Centralafrikanske Republik til aktivt at fremme gennemførelsen af en omfattende fredsopbygningsstrategi, som vil sikre normalisering af landet samt bæredygtig udvikling;

14. er bekymret over konsekvenserne af den seneste krise i forbindelse med den humanitære situation i landet; opfordrer alle parter til at overholde den humanitære folkeret og tillade humanitære organisationer sikker og uhindret adgang til berørte befolkningsgrupper; opfordrer Kommissionen til at intensivere sin humanitære indsats i Den Centralafrikanske Republik;

15. mener, at den omsiggribende utryghed i forskellige lande, der grænser op til Den Centralafrikanske Republik, navnlig Den Demokratiske Republik Congo, Sudan, Sydsudan og Uganda, kræver en samordnet indsats fra det internationale samfund med henblik på at håndtere de tilbagevendende problemer med statsfragmentering, etniske konflikter og gentagne krænkelser af menneskerettighederne og retsstatsprincippet på en holistisk og regionfokuseret måde;

16. mener, at gennemsigtig adgang til og kontrol med naturressourcerne og en rimelig omfordeling af indtægterne fra udnyttelsen af disse ressourcer over statsbudgettet er en forudsætning for en bæredygtig udvikling af landet;

17. mener, at åbenhed og offentlig kontrol inden for minedriftssektoren er af afgørende betydning for effektiv minedriftsforvaltning, bæredygtig udvikling og bekæmpelse af korruption; understreger, at den eventuelle handel med uslebne diamanter fra oprørskontrollerede områder i Den Centralafrikanske Republik kan få konflikten til at blusse op og destabilisere landet yderligere; opfordrer regeringen i Den Centralafrikanske Republik til at iværksætte yderligere foranstaltninger med henblik på at bekæmpe udnyttelsen af og den ulovlige handel med naturressourcerne og opfordrer til passende overvågning af situationen gennem Kimberlyprocessen;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN's Sikkerhedsråd og FN's generalsekretær, Den Afrikanske Unions institutioner, CEEAC, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og EU's medlemsstater.