Predlog skupne resolucije - RC-B7-0031/2013Predlog skupne resolucije
RC-B7-0031/2013

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o razmerah v Srednjeafriški republiki

16.1.2013 - (2013/2514(RSP))

v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7‑0031/2013)
ECR (B7‑0032/2013)
GUE/NGL (B7‑0041/2013)
PPE (B7‑0043/2013)
ALDE (B7‑0044/2013)
S&D (B7‑0045/2013)

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Michèle Striffler, Eduard Kukan, Martin Kastler, Joachim Zeller, Petri Sarvamaa, Anna Záborská v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra v imenu skupine S&D
Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL
Jaroslav Paška

Postopek : 2013/2514(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0031/2013
Predložena besedila :
RC-B7-0031/2013
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Srednjeafriški republiki

(2013/2514(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dni 21. decembra 2012 ter 1. in 11. januarja 2013 o razmerah v Srednjeafriški republiki,

–   ob upoštevanju izjave komisarke EU za humanitarno pomoč civilno zaščito z dne 21. decembra 2012 o novem izbruhu spopadov v Srednjeafriški republiki,

–   ob upoštevanju revidiranega sporazuma iz Cotonouja, podpisanega junija 2000,

–   ob upoštevanju izjav za javnost varnostnega sveta Združenih narodov z dni 27. in 29. decembra 2012 ter 4. in 11. januarja 2013 o Srednjeafriški republiki,

–   ob upoštevanju končnega sporočila izrednega vrha vodij držav Gospodarske skupnosti srednjeafriških držav (ECCAS) v N'Djameni 21. decembra 2012,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna z dne 26. decembra 2012, v kateri je obsodil napade upornikov in pozval vse strani, naj spoštujejo sklepe, ki jih je skupnost ECCAS sprejela 21. decembra 2012 v N'Djameni,

–   ob upoštevanju izjav Afriške unije z dni 12., 28. in 31. decembra 2012 ter 3. in 12. januarja 2013 o Srednjeafriški republiki,

–   ob upoštevanju političnega sporazuma iz Librevilla v Gabonu o reševanju krize, ki so ga 11. januarja 2013 podpisali vlada Srednjeafriške republike, skupina upornikov Seleka in demokratična opozicija,

–   ob upoštevanju celovitega mirovnega sporazuma iz Librevilla z dne 28. junija 2008 in prejšnjih mirovnih sporazumov, podpisanih od leta 2007, na katerih je osnovan,

–   ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta S/RES/2031 z dne 21. decembra 2011, ki podaljšuje mandat integriranega urada Združenih narodov za izgradnjo miru v Srednjeafriški republiki (BINUCA) do 31. januarja 2013, in poročila generalnega sekretarja ZN z dne 29. maja 2012 o dejavnostih urada BINUCA,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah iz leta 1966, Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979, Afriške deklaracije človekovih pravic in pravic ljudstev iz leta 1981, ki jo je Srednjeafriška republika ratificirala leta 1986, ter Mednarodne konvencije o pravicah otrok iz leta 1989, ki prepoveduje udeležbo otrok v oboroženih konfliktih in ki jo je Srednjeafriška republika ratificirala,

–   ob upoštevanju poročila delovne skupine varnostnega sveta in njenih sklepov o položaju otrok in oboroženem konfliktu v Srednjeafriški republiki z dne 6. julija 2011,

–   ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A. ker se Srednjeafriška republika od svoje neodvisnosti leta 1960 že desetletja sooča z nestabilnostjo in političnimi nemiri; ker je država zgolj po indeksu človekovega razvoja 179. med 187 državami, kljub temu da je bogata z naravnimi viri (les, zlato, diamanti, uran itd.), in ostaja ena najrevnejših držav na svetu, saj 70 % prebivalstva živi pod pragom revščine;

B.  ker je 10. decembra 2012 „Seleka“ (kar v jeziku sango pomeni „koalicija“), zveza različnih oboroženih gibanj upornikov, ki izvirajo predvsem s severovzhoda države, začela oboroženo ofenzivo in od bližine meje s Čadom prodrla na jug; ker so nedavno ofenzivo spodbudile trditve upornikov, da predsednik François Bozizé ni spoštoval obvez celovitega mirovnega sporazuma iz Libevilla iz leta 2008, ki je vključeval razorožitev nekdanjih upornikov in financiranje njihove ponovne vključitve v družbo;

C. ker je imela Gospodarska skupnost srednjeafriških držav (ECCAS) 21. decembra 2012 v N'Djameni izredni vrh, kjer je sprejela načrt za reševanje krize, vključno s premirjem in takojšnjimi pogajanji v Librevillu pod okriljem skupnosti ECCAS; ker je skupnost ECCAS na vrhu sklenila tudi napotiti dodatne vojake za okrepitev misije FOMAC/MICOPAX;

D. ker je Južna Afrika že napotila 400 vojakov za pomoč pri stabilizaciji Srednjeafriške republike; in ker so vojaki Gabona, Republike Kongo, Čada in Kameruna že od leta 2008 v tej državi v okviru srednjeafriških večnacionalnih sil (FOMAC/MICOPAX), ki jih je napotila skupnost ECCAS;

E.  ker se je predsednik Bozizé po pogovorih s predsednikom Afriške unije, Thomasom Bonijem Yayijem, zavezal, da po izteku sedanjega mandata leta 2016 ne bo znova kandidiral, in ponudil oblikovanje vlade narodne enotnosti;

F.  ker je v začetku januarja zveza Seleka objavila prekinitev svojih vojaških operacij in se ustavila pred mestom Damara (75 kilometrov severno od mesta Bangui) ter sprejela sodelovanje na mirovnih pogajanjih pod okriljem skupnosti ECCAS;

G. ker so tristranska mirovna pogajanja med vlado Srednjeafriške republike, uporniško koalicijo Seleka in politično opozicijo, ki so bila 11. januarja 2013 v Librevillu v Gabonu, privedla k podpisu treh sporazumov: deklaracije o načelu za reševanje politične in varnostne krize; sporazuma o premirju; in sporazuma o politično-varnostnih razmerah, ki opredeljuje ureditev delitve oblasti in obdobje politične tranzicije v Srednjeafriški republiki;

H. ker je predsednik Bozizé 12. januarja 2013 razrešil predsednika vlade Faustina Achangea Touaderaja in razpustil vlado, s tem pa omogočil imenovanje vlade narodne enotnosti v skladu z mirovnim sporazumom, podpisanim v Librevillu; ker morajo biti v skladu z mirovnim sporazumom zakonodajne volitve izvedene v 12 mesecih;

I.   ker je sil predsednik Bozizé po prevzemu oblasti z državnim udarom leta 2003 prvič izvoljen leta 2005 in leta 2011 ponovno izvoljen, a je zaradi nepravilnosti med drugimi volitvami, ki so jih ugotovili mednarodni opazovalci, tudi iz EU, ki je financirala izvedbo volitev, parlamentarna opozicija splošne volitve bojkotirala;

J.   ker je spoštovanje človekovih pravic temeljna vrednota Evropske unije in je bistven element sporazuma iz Cotonouja;

K. ker so Združene države, tako kot EU, naklonjene mirni rešitvi krize z dialogom;

L.  ker je po podatkih lokalnih nevladnih organizacij prišlo do hudih kršitev človekovih pravic, vključno s spolnim nasiljem nad ženskami in dekleti, ki so jih zakrivili tako zveza Seleka na območjih pod njenim nadzorom kot vladne sile v Banguiju proti osebam, naklonjenim uporu;

M. ker humanitarne razmere ostajajo izjemno slabe, saj je po poročanju organizacije Zdravniki brez meja kriza prizadela več deset tisoč ljudi; ker je bilo na severnih območjih pod nadzorom upornikov ukradenih več sto ton pomoči v hrani Svetovnega programa za hrano; in ker je bilo mnogo humanitarnih storitev preklicanih ali zmanjšanih;

N. ker ima EU stalen politični dialog s Srednjeafriško republiko v okviru sporazuma iz Cotonouja in je glavna donatorica te države, pri čemer je Evropska komisija leta 2012 prispevala 8 milijonov EUR za pomoč 445.000 ljudem, ki sta jih prizadela konflikt in razselitev v državi, in ker Srednjeafriška republika v okviru 10. Evropskega razvojnega sklada prejema 137 milijonov EUR pomoči;

O. ker je Kamerun okrepil ukrepe za namestitev beguncev iz Srednjeafriške republike;

P.  ker je že pred nedavnim izbruhom nasilja v aktivnih oboroženih skupinah v Srednjeafriški republiki sodelovalo 2500 otrok; ker je pisarna organizacije UNICEF v Banguiju prejela zanesljive informacije o vedno večjem novačenju otrok vojakov in njihovi uporabi, tako s strani uporniških skupin in vladi naklonjenih milic;

Q. ker dejstvo, da storilcem kršitev človekovih pravic in vojnih zločinov ni bilo sojeno, ohranja ozračje nekaznovanja ter spodbuja nadaljnje zločina;  

R.  ker so uporniške sile zavzele območja, bogata z diamanti, kot so Bria, Sam Ouandja in Bamingui; ker je sistem potrjevanja procesa Kimberley vsem svojim državam članicam izdal opozorilo glede morebitnega uhajanja surovih diamantov z območij v Srednjeafriški republiki pod nadzorom upornikov;

S.  ker so naraščajoča brezposelnost, slabšanje socialnih razmer in vedno večja revščina dejavniki nestabilnosti, zaradi katerih trpi vsa regija; ker sta za te probleme potrebna strategija in razvojni načrt;

1.  izraža zaskrbljenost zaradi razmer v Srednjeafriški republiki, odkar je zveza Seleka 10. decembra 2012 začela vojaško ofenzivo; obžaluje, da je nedavna ofenziva ogrozila človeška življenja ter varnost in stabilnost te države;

2.  pozdravlja mirovne sporazume, ki so bili po pogajanjih pod okriljem skupnosti ECCAS 11. januarja 2013 podpisani v Librevillu; poudarja, da je treba te sporazume hitro izvajati; poziva vse strani, naj jih izvajajo v dobri veri in naj se zavežejo uresničitvi trajnega miru v Srednjeafriški republiki;

3.  obsoja vse poskuse nasilnega prevzema oblasti;

4.  je prepričan, da mora vlade narodne enotnosti za zagotovitev mirne rešitve spora in trajnega miru vključiti vse politične sile v državi; v zvezi s tem pozdravlja, da je predsednik Bozizé podpisal odredbo za odstavitev predsednika vlade, kar je eden od zahtevanih korakov mirovnega dogovora, da se bo lahko oblikovala vlada narodne enotnosti pod vodstvom predsednika vlade, ki ga bo izbrala opozicija;

5.  pozdravlja odločitev za izvedbo volitev v novo nacionalno skupščino in upa, da jih bodo izvedli pod mednarodnim nadzorom, tudi na območjih, ki jih trenutno zasedajo uporniške sile, da bi se izognili izpodbijanju izida;

6.  obsoja vse kršitve človekovih pravic in je globoko zaskrbljen zaradi hudih kršitev človekovih pravic, do katerih je v Srednjeafriški republiki prišlo med ofenzivo zveze Seleka; odločno obsoja napade na civilno prebivalstvo na območjih, ki jih zasedajo uporniki, vključno s primeri fizičnega in spolnega nasilja, plenjenja in sistematičnega motenja komunikacijskih sredstev; je zelo zaskrbljen zaradi poročil o napadih na etnične in verske manjšine ter o zastraševanju in samovoljnih aretacijah političnih nasprotnikov v mestu Bangui;

7.  poudarja, da bi si oblasti Srednjeafriške republike morale prizadevati za zagotovitev varnosti in zaščite civilnega prebivalstva; poziva k reformi vojske in pripravam za razorožitev, demobilizacijo in ponovno vključitev nekdanjih udeležencev vojne v družbo, vrnitev beguncev, ponovno naselitev znotraj države razseljenih oseb in izvajanje perspektivnih razvojnih programov;

8.  je posebej zaskrbljen zaradi poročil, ki kažejo na povečano novačenje in uporabo otrok vojakov; ponovno poudarja, da odločno nasprotuje tem praksam in poziva vse sprte strani, naj jih končajo;

9.  poziva vse strani, naj spoštujejo premirje, naj se vzdržijo nasilja nad civilisti in spoštujejo človekove pravice; poudarja, da je bil razlog za neuspeh prejšnjih mirovnih sporazumov, da bi zagotovili trajno stabilnost v Srednjeafriški republiki, tudi nezadosten poudarek na človekovih pravicah;

10. izraža spoštovanje vsem žrtvam in meni, da je izredna pomembna nepristranska in temeljita preiskava vseh preteklih in sedanjih primerov kršenja človekovih pravic, da bi našli storilce; iskreno upa, da storilci vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu ne bodo ostali nekaznovani in v zvezi s tem ugotavlja, da Mednarodno kazensko sodišče še vedno preiskuje položaj v Srednjeafriški republiki;

11. pozdravlja prizadevanja regionalnih organizacij, kot sta Afriška unija in skupnost ECCAS, za posredovanje, še zlasti pogajanja med vpletenimi stranmi v Librevillu; poudarja pomen oblikovanja novega mehanizma za nadaljnje ukrepe, da bo zagotovljeno popolno izvajanje doseženih sporazumov; v zvezi s tem poziva EU, naj skupnost ECCAS podpre pri nadzoru nad izvajanjem nedavnih sporazumov; poziva mednarodno skupnost, naj dejavneje sodeluje s Srednjeafriško republiko pri reševanju dolgotrajnih problemov te države ter za dosego trajnostne politične rešitve;

12. poziva Komisijo, naj oblastem Srednjeafriške republike ponudi tehnično pomoč pri sprejetju ustrezne zakonodaje za organizacijo prihajajočih volitev; meni, da bi EU morala kot prispevek k verodostojnim, svobodnim in poštenim volitvam v Srednjeafriško republiko poslati opazovalno misijo;

13. poziva visoko predstavnico Unije/podpredsednico Komisije Catherine Ashton, naj dobre odnose EU s Srednjeafriško republiko izkoristi za aktivno spodbujanje strategije za gradnjo miru, ki bi spodbujala normalizacijo razmer v državi in njen trajnostni razvoj.

14. je zaskrbljen zaradi vpliva nedavne krize na humanitarne razmere v tej državi; poziva vse strani, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in humanitarnim organizacijam dovolijo varen in neoviran dostop do prizadetega prebivalstva; poziva Komisijo, naj v Srednjeafriški republiki okrepi humanitarno pomoč;

15. meni, da obsežno pomanjkanje varnosti v številnih državah, ki mejijo na Srednjeafriško republiko, zlasti v Demokratični republiki Kongo, Sudanu, Južnem Sudanu in Ugandi, zahteva usklajeno ukrepanje mednarodne skupnosti, da bi se na celosten in regionalno usmerjen način lotili ponavljajočih se težav drobljenja držav, etničnih konfliktov in ponavljajočih se kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne države;

16. meni, da so pregleden dostop do naravnih virov in njihov nadzor ter pravična porazdelitev prihodkov od izkoriščanja teh virov skozi državni proračun nepogrešljivi za trajnostni razvoj države;

17. meni, da sta preglednost in nadzor javnosti v rudarskem sektorju bistvenega pomena za učinkovito upravljanje rudarskega sektorja, trajnostni razvoj in boj proti korupciji; poudarja, da bi lahko trgovanje s surovimi diamanti z območij Srednjeafriške republike pod nadzorom upornikov ponovno sprožilo spor in dodatno destabiliziralo razmere v državi; poziva vlado Srednjeafriške republike, naj sprejme več ukrepov za boj proti izkoriščanju in nezakonitem trgovanju naravnih virov ter poziva k ustreznemu nadzoru položaja s pomočjo procesa Kimberley;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, varnostnemu svetu ZN, generalnemu sekretarju ZN, institucijam Afriške unije, ECCAS, parlamentarni skupščini AKP-EU ter državam članicam Evropske unije.