Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0054/2013Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0054/2013

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Sombath Somphone juhtum Laoses

6.2.2013 - (2013/2535(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7‑0054/2013)
S&D (B7‑0063/2013)
PPE (B7‑0064/2013)
ALDE (B7‑0065/2013)
ECR (B7‑0067/2013)
GUE/NGL (B7‑0077/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Anna Záborská, Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Graham Watson, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel
Fiorello Provera

Menetlus : 2013/2535(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0054/2013
Esitatud tekstid :
RC-B7-0054/2013
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Sombath Somphone juhtumi kohta Laoses

(2013/2535(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Laose kohta,

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja 21. detsembril 2012 tehtud avaldust Laose kohta,

–   võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 21. detsembril 2012 tehtud avaldust Sombath Somphone kadumise kohta Laoses,

–   võttes arvesse USA välisministri Hillary Clintoni 16. jaanuaril 2013 tehtud avaldust Laose kodanikuühiskonna liidri Sombath Somphone kadumise kohta,

–   võttes arvesse Laose välisministri 19. detsembril 2012 tehtud avaldust ja Laose suursaadiku ÜROs 4. jaanuaril 2013 tehtud avaldust,

–   võttes arvesse arvukate Euroopa Parlamendi liikmete ja riikide parlamendiliikmete kirju ning 65 valitsusvälise organisatsiooni ühist avalikku kirja Sombath Somphone kadumise teemal, mis saadeti 17. jaanuaril 2013 Laose peaministrile,

–   võttes arvesse Aasia inimõiguste ja arengu foorumi poolt 4. jaanuaril 2013 ASEANi valitsustevahelise inimõiguste komisjoni esimehele saadetud kirja,

–   võttes arvesse ELi 2008. aasta suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–   võttes arvesse rahvusvahelist konventsiooni kõigi isikute sunniviisilise kadumise eest kaitsmise kohta, millele Laos on alla kirjutanud, ja ÜRO 18. detsembri 1992. aasta deklaratsiooni kõigi isikute sunniviisilise kadumise eest kaitsmise kohta,

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse Laose poolt 2009. aastal ratifitseeritud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti (1966),

–   võttes arvesse UNHRC 21. septembri 2010. aasta üldist korrapärast läbivaatamist Laose kohta,

–   võttes arvesse ELi ja Laose Demokraatliku Rahvavabariigi vahel 1. detsembril 1997 sõlmitud koostöölepingut,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et Sombath Somphone, silmapaistev tegelane ühiskonna arengu ja noorte hariduse valdkonnas, jäi 15. detsembril 2012 Laose pealinnas Vientianes teadmata kadunuks; arvestades, et tema perekonna käsutuses olevalt turvakaamerate salvestiselt on näha, et Sombath Somphonet nähti viimati koos kohaliku politseiga Thadeau politseipunktis tema kadumise päeval kella kuue paiku ning et erariietes mehed viisid ta autoga ära;

B.  arvestades, et Laose valitsus kinnitas 19. detsembril 2012 oma avalduses seda juhtumit, nii nagu turvakaamera salvestis seda näitab; arvestades, et ametivõimude väitel oli tegemist isiklikust või ärikonfliktist ajendatud inimrööviga;

C. arvestades, et ÜRO ja 65 rahvusvahelist inimõiguste organisatsiooni on väljendanud kartust, et Sombath Somphone kadumine võis olla sunniviisiline ja seotud tema tööga, samuti on väljendatud tõsist muret tema ohutuse pärast ja teabe ning edusammude puudumise pärast Laose võimude korraldatud uurimises kadumise asjaolude kohta;

D. arvestades, et Sombath Somphone perekond ei ole suutnud tema asukohta sellest päevast alates tuvastada, vaatamata kohalikele ametivõimudele korduvalt esitatud palvetele ja ümbruskonna läbiotsimisele;

E.  arvestades, et Sombath Somphone on laialdaselt tunnustatud ja tuntud oma ulatusliku töö poolest jätkusuutliku ja õiglase arengu valdkonnas, eeskätt tänu kaasava arengu koolituskeskuse (PADETC) loomisele 1996. aastal; arvestades, et talle anti 2005. aastal Ramon Magsaysay kogukonna juhi autasu;

F.  arvestades, et 2012. aasta oktoobris oli Sombath Somphone Laose riikliku korralduskomitee liikmena üks ASEMi 9. tippkohtumise eel Vientianes toimunud 9. Aasia-Euroopa rahvaste foorumi korraldajatest ning ka üks peamistest kõnelejatest;

G. arvestades, et 14.–18. jaanuaril 2013 külastas Laost rühm ASEANi parlamendiliikmeid, et teha Sombath Somphone kohta järelepärimisi;

H. arvestades, et Laoses leiab aset põhiõiguste rikkumisi, eeskätt ajakirjandusvabaduse, usuvabaduse, kogunemisvabaduse, akadeemilise vabaduse ja vähemuste vabaduste rikkumisi;

1.  väljendab sügavat muret Sombath Somphone kadumise, ohutuse ja heaolu pärast;

2.  on mures viivituste pärast ja läbipaistvuse puudumise pärast Sombath Somphone kadumise uurimises; palub Laose ametivõimudel viia läbi kiire, läbipaistev ja põhjalik uurimine vastavalt nende kohustustele rahvusvahelise inimõigusi käsitleva õiguse alusel, ning tagada Sombath Somphone kiire ja ohutu tagasipöördumine perekonna juurde;

3.  palub asepresidendil / kõrgel esindajal jälgida tähelepanelikult Laose valitsuse uurimist Sombath Somphone kadumise asjus;

4.  palub, et Laose ametivõimud kinnitaksid avalikult jätkusuutliku arengu ja sotsiaalse õigluse nimel tehtava töö seaduslikkust ja õiguspärasust, vastukaaluks hirmule, mida tekitavad niisugused kadumised nagu Sombath Somphone juhtum;

5.  väljendab heameelt ASEANi parlamendiliikmete rühma visiidi üle Laosesse 2013. aasta jaanuaris Sombath Somphone kohta teabe kogumiseks, ning palub ASEANi inimõiguste komisjonil moodustada uurimiskomisjon, et tuua selgust Sombath Somphone sunniviisilise kadumisega seotud asjaoludesse;

6.  palub ELil lisada Laos oma prioriteetsete teemade hulka ÜRO inimõiguste nõukogu 22. istungjärgul;

7.  rõhutab, et Laose ametivõimud peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et teha lõpp omavolilistele vahistamistele ja salajastele kinnipidamistele; kutsub neid üles kuulutama sunniviisiliste kadumiste korraldamine kriminaalkuriteoks ja ratifitseerima rahvusvaheline konventsioon kõigi isikute sunniviisilise kadumise eest kaitsmise kohta; rõhutab, et sunniviisilised kadumised on põhiliste inimõiguste ja põhivabaduste selge rikkumine;

8.  kutsub Laose valitsust üles austama sõna- ja ühinemisvabadust ning vähemuste õigusi, samuti kaitsma usu- ja veendumusvabadust ning tühistama kõik piirangud selle vabaduse kasutamisele, nagu soovitati ÜRO üldises korrapärases läbivaatamises 21. septembril 2010;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ASEANi sekretariaadile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, ÜRO peasekretärile ning Laose valitsusele ja parlamendile.