Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0055/2013Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0055/2013

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl 22-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos

5.2.2013 - (2013/2533(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
S&D (B7‑0055/2013)
ECR (B7‑0058/2013)
Verts/ALE (B7‑0059/2013)
ALDE (B7‑0060/2013)
PPE (B7‑0062/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Francisco José Millán Mon, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Kinga Gál, Anne Delvaux PPE frakcijos vardu
Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Raimon Obiols S&D frakcijos vardu
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg, Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock ECR frakcijos vardu


Procedūra : 2013/2533(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0055/2013
Pateikti tekstai :
RC-B7-0055/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl 22-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos

(2013/2533(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir visas JT žmogaus teisių konvencijas ir jų fakultatyvius protokolus,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 60/251, kuria įsteigiama Žmogaus teisių taryba (JTŽTT),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio deklaraciją ir su ja susijusias JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, Europos socialinę chartiją ir ES pagrindinių teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į ES strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, kuriuos per 2012 m. birželio 25 d. vykusį 3179-ąjį posėdį patvirtino Užsienio reikalų taryba,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 13 d. Parlamento rekomendaciją Tarybai dėl ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais[1],

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (JTŽTT), įskaitant su šiuo klausimu susijusius Europos Parlamento prioritetus; ypač atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 16 d. savo rezoliuciją dėl Parlamento pozicijos dėl JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos[2],

–   atsižvelgdamas į Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio delegacijos vizito į JTŽTT 19-ąją sesiją ataskaitą ir į jungtinės Užsienio reikalų komiteto, Žmogaus teisių pakomitečio ir Saugumo ir gynybos pakomitečio delegacijos, dalyvavusios JT Generalinės Asamblėjos 67-ojoje sesijoje, ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į skubias Parlamento rezoliucijas dėl žmogaus teisių ir demokratijos,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 13 d. Parlamento rezoliuciją dėl ES žmogaus teisių strategijos peržiūros[3],

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 13 d. Parlamento rezoliuciją dėl Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje[4],

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį, 18, 21, 27 ir 47 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į būsimas 2013 m. JTŽTT sesijas, ypač į 22-ąją eilinę sesiją, kuri vyks 2013 m. vasario 25 d. – kovo 22 d.;

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi pagarba žmogaus teisių visuotinumui, jo propagavimas ir apsauga yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio acquis dalis ir vienas iš Europos Sąjungos vienybės ir vientisumo ramsčių[5];

B.  kadangi sėkmingai įgyvendinus neseniai persvarstytą ES žmogaus teisių strategiją turėtų būti užtikrintas didesnis ES vidaus ir užsienio politikos nuoseklumas ir taip padidintas jos patikimumas JTŽTT;

C. kadangi ES turėtų stengtis bendrose pozicijose atvirai pasisakyti prieš žmogaus teisių pažeidimus, kad būtų pasiekti geriausi galimi rezultatai, ir, atsižvelgdama į tai, turėtų toliau didinti valstybių narių bendradarbiavimą ir gerinti jo organizavimą ir koordinavimą;

D. kadangi Europos Sąjungos Taryba priėmė Strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir jai įgyvendinti skirtą veiksmų planą, siekdama užtikrinti veiksmingesnę, matomesnę ir nuoseklesnę ES politiką šioje srityje;

E.  kadangi 2012 m. liepos 25 d. paskirtas ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais, kurio veiklą prižiūri Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir kurio pareiga – didinti ES žmogaus teisių politikos veiksmingumą ir matomumą ir padėti įgyvendinti strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

F.  kadangi Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio delegacija vyks į Ženevoje vyksiančią JŽTT 22-ąją sesiją, kaip tai buvo daroma ir per ankstesniais metais vykusias JŽTT sesijas;

1.  atkreipia dėmesį į šiuo metu vykstantį ES prioritetų, susijusių su JTŽTT 22-ąja sesija, patvirtinimo procesą; teigiamai vertina tai, kad ES atkreipė dėmesį į padėtį Sirijoje, Birmoje (Mianmare), Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR) ir Malyje, taip pat pritarė tam, kad būtų pratęsti specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Irane klausimais įgaliojimai; taip pat pritaria tam, kad būtų skirta dėmesio tokiems teminiams klausimams, kaip minties, religijos ir tikėjimo laisvė, mirties bausmės panaikinimas, vaiko teisės, verslas ir žmogaus teisės, smurtas prieš moteris, taip pat lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir interseksualų (LGBTI) teisės;

2.  teigiamai vertina tai, kad į 22-osios eilinės sesijos darbotvarkę įtrauktos viešos diskusijos žmogaus teisių integravimo, neigiamo finansų ir ekonomikos krizės ir korupcijos poveikio galimybei naudotis žmogaus teisėmis klausimais ir 20-ųjų Vienos deklaracijos ir veiksmų programos priėmimo metinių minėjimas, interaktyvios diskusijos tokiais klausimais, kaip, inter alia, neįgaliųjų teisės, taip pat išsamūs posėdžiai įvairiais klausimais, pvz., vaiko teisės naudotis aukščiausius galimus standartus atitinkančia sveikatos apsauga klausimu; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares aktyviai dalyvauti šiose diskusijose ir aiškiai tvirtinti, kad žmogaus teisės visuotinės, nedalomos ir tarpusavyje susijusios;

3.  teigiamai vertina ataskaitas, kurias turėtų pateikti specialieji pranešėjai, inter alia, žmogaus teisių padėties Irane, Birmoje (Mianmare) ir nuo 1967 m. okupuotose Palestinos Teritorijose klausimais, taip pat Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės rašytinę ataskaitą žmogaus teisių padėties Malyje, ypač šiaurinėje šalies dalyje, klausimais, taip pat būsto, kaip teisės užsitikrinti tinkamą gyvenimo lygį, ir teisės į nediskriminavimą šiomis aplinkybėmis, minties, religijos ar tikėjimo laisvės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių propagavimo ir apsaugos kovojant su terorizmu klausimais;

JT Žmogaus teisių tarybos darbas

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. rugsėjo mėn. į JTŽTT išrinkta 18 naujų narių, nuo 2013 m. sausio 1 d. vykdančių su savo naryste susijusią veiklą – tai Argentina, Brazilija, Dramblio Kaulo Krantas, Estija, Etiopija, Gabonas, Vokietija, Airija, Japonija, Kazachstanas, Kenija, Juodkalnija, Pakistanas, Korėjos Respublika, Siera Leonė, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Venesuelos Bolivaro Respublika, ir pažymi, kad šiuo metu devynios ES valstybės narės yra JTŽTT narės;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad naujuoju JTŽTT pirmininku išrinktas Remigiusz A. Henczel (Lenkija) ir kad 2013-iems metams išrinkti keturi pirmininko pavaduotojai, t. y. Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Mauritanija), Iruthisham Adam (Maldyvai), Luis Gallegos Chiriboga (Ekvadoras) ir Alexandre Fasel (Šveicarija);

6.  pabrėžia, kad rinkimai į JTŽTT turi būti pagrįsti konkurencija, ir nepritaria regioninių grupių rengiamiems rinkimams be konkurencijos; primena narystei JTŽTT taikomų standartų, susijusių su įsipareigojimais ir veikla žmogaus teisių srityje, svarbą; pabrėžia, kad reikalaujama, jog JTŽTT nariai laikytųsi aukščiausių žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos standartų; primena, kad norint suspenduotoms narėms grąžinti jų buvusį statusą svarbu vadovautis griežtais ir skaidriais kriterijais;

7.  apgailestauja, kad Kazachstano – naujai išrinktos JTŽTT narės valdžios institucijos vis dar atsisako leisti atlikti tarptautinį nepriklausomą Žanaozeno įvykių tyrimą, nepaisydamos JT Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės ir Parlamento raginimų;

8.  vis dar susirūpinęs dėl vadinamosios blokų politikos reiškinio ir jos poveikio JTŽTT patikimumui ir jos darbo veiksmingumui;

9.  teigiamai vertina tai, kad JT Generalinė Asamblėja antrai kadencijai Vyriausiąja žmogaus teisių komisare paskyrė Navanethem Pillay; pakartoja tvirtai remiąs Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurą (OHCHR), taip pat jo savarankiškumą ir vientisumą;

10. teigiamai vertina Vyriausiąją žmogaus teisių komisarę už jos pastangas stiprinti pagal sutartis įsteigtus organus ir 2012 m. birželio 22 d. paskelbtą jos ataskaitą šiuo klausimu; pakartoja, kad pagal sutartis įsteigtų organų pobūdis pasižymi tuo, kad jie susiję su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, ir pabrėžia būtinybę į šiuos procesus nuolat įtraukti pilietinę visuomenę; be to, pabrėžia, kad turi būti saugomas ir skatinamas pagal sutartis įsteigtų organų savarankiškumas ir veiksmingumas; pabrėžia, kad norint įveikti didėjantį pagal sutartis įsteigtų organų darbo krūvį būtina užtikrinti pakankamą jų finansavimą; ragina ES imtis vadovaujamo vaidmens siekiant užtikrinti veiksmingą pagal sutartis įsteigtų organų sistemos veiklą ir pakankamą jų finansavimą;

Arabų pavasario šalys

11. labai griežtai smerkia didėjantį ir beatodairišką Asado režimo smurtą prieš Sirijos gyventojus, įskaitant sunkiosios artilerijos naudojimą ir gyvenamų vietovių apšaudymą, neatidėliotiną mirties bausmės vykdymą ir prievartinį dingimą; griežtai smerkia tebesitęsiančius nuolatinius režimo daromus žmogaus teisių pažeidimus, kurie gali būti prilyginami nusikaltimams žmonijai; reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios civilių gyventojų padėties; taip pat smerkia opozicijos grupuočių ir pajėgų vykdomus žmogaus teisių pažeidimus; ragina visus ginkluotojo konflikto dalyvius nedelsiant nutraukti smurtą Sirijoje; taip pat primena savo raginimą B. Assado režimui nedelsiant atsistatydinti ir inicijuoti taikų politinių pokyčių procesą; ragina visas konflikto šalis užtikrinti tarptautinės humanitarinės pagalbos teikėjams visapusiškas ir saugias galimybes kirsti šalies sieną;

12. reiškia susirūpinimą dėl krizės Sirijoje poveikio regiono saugumui ir stabilumui; ragina Komisiją ir valstybes nares teikti pagalbą regiono šalims, kurios stengiasi aprūpinti humanitarine pagalba pabėgėlius iš Sirijos;

13. teigiamai vertina JTŽTT skiriamą nuolatinį dėmesį pasibaisėtinai žmogaus teisių ir humanitarinei padėčiai Sirijoje, kaip matyti iš JT rezoliucijų dėl padėties šioje šalyje, priimtų per JTŽTT 19-ąją, 20-ąją ir 21-ąją sesijas ir per 2012 m. birželio 1 d. vykusią JTŽTT specialiąją sesiją Sirijos klausimu; ragina EIVT ir valstybes nares užtikrinti, kad padėčiai Sirijoje toliau būtų teikiamas didžiausias prioritetas JT organizacijoje, ypač JTŽTT; kartoja, jog labai svarbu užtikrinti, jog būtų atsakoma už tarptautinių žmogaus teisių dokumentų ir humanitarinės teisės pažeidimus, padarytus per konfliktą;

14. reiškia visapusišką paramą Nepriklausomai tyrimo komisijai Sirijoje ir pritaria tam, kad JTŽTT pratęstų jos įgaliojimus; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti nusikaltimų, smurto ir žmogaus teisių pažeidimų skaitmeninių įrodymų priimtinumą; teigiamai vertina Carlos del Pontės ir Vitito Muntarbhorno paskyrimą naujais nariais, taip pat Paolo Pinheiro paskyrimą specialiuoju pranešėju Sirijos klausimais – jis pradės savo darbą pasibaigus Tyrimo komisijos įgaliojimams; teigiamai vertina Komisijos ataskaitą, kurioje informuojama apie žiaurumus Sirijoje;

15. apgailestauja dėl to, kad JT Saugumo Tarybai (JT ST) dar nepavyko susitarti dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje priėmimo ir ypač dėl to, kad slopinama galimybė veiksmingai daryti spaudimą siekiant nutraukti smurtą šalyje; ragina JT ST nares nepamiršti, kad jos atsakingos prieš Sirijos žmones; teigiamai vertina Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir ES valstybių narių diplomatines pastangas siekiant į šio klausimo sprendimą įtraukti Kiniją ir Rusiją; ragina jas tęsti šias pastangas; taip pat primena visoms JT valstybėms narėms JT Generalinės Asamblėjos patvirtintą atsakomybės užtikrinti apsaugą principą; ragina visas valstybes siekti, kad JT ST perduotų Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) nagrinėti klausimą dėl padėties Sirijoje, ir teigiamai vertina Šveicarijos pradėtą iniciatyvą parengti bendrą laišką šiuo klausimu 58-ių šalių, įskaitant 26 ES valstybes nares, vardu; ragina ES vyriausiąją įgaliotinę asmeniškai prisidėti siekiant sutelkti plačią ir visas šalis apimančią tarptautinę koaliciją, kuri remtų šio klausimo perdavimą TBT;

16. teigiamai vertina 19-ojoje JTŽTT sesijoje pateiktą galutinę Nepriklausomos tyrimo komisijos rašytinę ataskaitą Libijos klausimais, kurioje informuojama apie šalyje įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus; ragina JTŽTT pareikšti susirūpinimą dėl tebesitęsiančio smurto, toliau stebėti padėtį ir pareikalauti, kad Vyriausioji žmogaus teisių komisarė pateiktų žmogaus teisių padėties Libijoje ataskaitą;

17. ragina Jungtinius Arabų Emyratus, kaip naujai išrinktą Žmogaus teisių tarybos narį ir vieną iš 14 valstybių, kuriose esančią žmogaus teisių padėtį per savo posėdį turi nagrinėti Visuotinio periodinio vertinimo darbo grupė, nustoti taikyti griežtas priemones taikių žmogaus teisių gynėjų ir politinių aktyvistų atžvilgiu ir gerbti savo įsipareigojimus laikytis aukščiausių žmogaus teisių propagavimo ir saugojimo standartų;

18. reiškia susirūpinimą dėl žmogaus teisių gynėjų ir politinės opozicijos aktyvistų padėties Bahreine; dar kartą ragina ES valstybes nares dėti pastangas siekiant, kad per JTŽTT 22-ąją sesiją būtų patvirtinta rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Bahreine, į kurią būtų įtrauktas raginimas nustatyti tarptautinę priemonę, siekiant stebėti, kaip įgyvendinamos Nepriklausomos tyrimo komisijos Bahreino rekomendacijos, įskaitant rekomendacijas žmogaus teisių gynėjų klausimais;

19. teigiamai vertina 2012 m. spalio mėn. JTŽTT priimtą Jemenui skirtą rezoliuciją dėl techninės pagalbos ir pajėgumų stiprinimo žmogaus teisių srityje, taip pat Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro vietos padalinio įsteigimą Jemene; ragina JTŽTT toliau stebėti padėtį šalyje;

20. reiškia gilų susirūpinimą dėl užsitęsusio politinio nestabilumo ir neseniai vėl prasidėjusio smurto Egipte; visapusiškai remia perėjimą prie demokratinės visuomenės, kuri būtų grindžiama teisinės valstybės principu ir konstitucine sistema, visapusiškai gerbtų žmogaus teises ir pagrindines laisves, ypač užtikrintų žodžio laisvę, moterų teises ir pagarbą mažumoms; ragina Egipto valdžios institucijas pradėti skaidrų saugumo pajėgų ir policijos prieš protestuotojus naudoto smurto tyrimą ir užtikrinti atskaitomybę už žmogaus teisių pažeidimus; primena ES poziciją dėl mirties bausmės panaikinimo, todėl ragina paskelbti mirties bausmės vykdymo Egipte moratoriumą, įskaitant 21 žmogaus, neseniai nuteisto mirties bausme už praeitais metais Port Saido futbolo stadione įvykusį nelaimingą atsitikimą, atvejį;

Kiti klausimai

21. teigiamai vertina JTŽTT sprendimą paskirti specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais ir atkreipia dėmesį į tarpregioninį pritarimą rezoliucijai, pagal kurią nustatomas šis įgaliojimas – tai įrodo, jog valstybės visame pasaulyje pripažįsta, kad žmogaus teisių padėtis šalyje žūtbūtinė;

22. palankiai vertina nepriklausomų ekspertų Dramblio Kaulo Kranto, Haičio ir Somalio klausimais įgaliojimų pratęsimą; ragina šių šalių valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su įgaliotaisiais asmenimis;

23. ragina pratęsti specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Irane klausimais įgaliojimus;

24. ragina dar metams pratęsti specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR) klausimais įgaliojimus; palankiai vertina tai, kad rezoliucija dėl KLDR priimta bendru sutarimu – tai rodo, kad šiems įgaliojimams labai pritariama; primygtinai ragina KLDR vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su pranešėju ir palengvinti jo vizitus į šalį; ragina JTŽTT imtis veiksmų pagal Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro raginimus ir įsteigti tarptautinę tyrimo komisiją sunkiems nusikaltimams, dešimtmečiais vykdytiems KLDR, tirti;

25. teigiamai vertina JTŽTT priimtą rezoliuciją dėl Birmos (Mianmaro) ir ragina dar metams pratęsti specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties šioje šalyje klausimais įgaliojimus; atkreipia dėmesį į veiksmus, kuriuos Birmos vyriausybė vykdo nuo 2011 m. pradžios, siekdama šalyje atkurti pilietines laisves; vis dėlto reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad po karinių operacijų Kašino valstijoje būta labai daug nukentėjusių civilių gyventojų, taip pat dėl Rachinų valstijoje išaugusio bendruomenės smurto ir dėl to žuvusių žmonių ir padarytų sužalojimų, sunaikinto turto ir vietos gyventojų perkėlimo; mano, kad pagrindinė tokios padėties priežastis – ilgalaikė rohinjų ir Kašino gyventojų diskriminacinė politika; pabrėžia, kad reikia daugiau pastangų siekiant šalinti esmines problemos priežastis; ragina Mianmaro vyriausybę paspartinti savo pasižadėjimo įsteigti Mianmare Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro vietos padalinį įgyvendinimą ir pabrėžia, kad, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, specialusis pranešėjas ir toliau turėtų tęsti stebėseną ir teikti ataskaitas;

26. taip pat teigiamai vertina rezoliuciją dėl Šri Lankos, kurioje pabrėžiama susitaikymo ir atskaitomybės šalyje būtinybė; kartoja, jog remia JT Generalinio Sekretoriaus ekspertų komisijos Šri Lankos klausimais rekomendacijas, įskaitant tvirtą paramą teismų nepriklausomumui siekiant, kad, inter alia, būtų veiksmingai patraukiama baudžiamojon atsakomybėn už buvusius karo nusikaltimus;

27. palankiai vertina per JTŽTT 20-ąją sesiją priimtą rezoliuciją, kuria skiriamas specialusis pranešėjas žmogaus teisių padėties Eritrėjoje klausimais; pažymi, kad tai pirmas kartas, kai JTŽTT sprendė šį klausimą, ir puikiai vertina Afrikos šalių iniciatyvą sprendžiant šią problemą;

28. teigiamai vertina tai, kad JTŽTT atidžiai stebi padėtį Malyje, ir puikiai vertina Afrikos valstybių iniciatyvą atkreipiant JTŽTT dėmesį į šį klausimą; ragina JTŽTT pritarti sparčiam stebėjimo pajėgų dislokavimui Malyje ir reikalauti, kad Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras ir toliau teiktų ataskaitas apie padėtį šalyje;

29. palankiai vertina tai, kad priimta rezoliucija dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), tačiau yra ir toliau susirūpinęs dėl žmogaus teisių padėties šalyje, visų pirma Šiaurės Kivu provincijoje šalies rytinėje dalyje; griežtai smerkia rytinėje šalies dalyje vykdomus sukilėlių pajėgų, visų pirma grupuotės „M23“, išpuolius prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus; griežtai smerkia sistemingą žaginimo kaip karo ginklo naudojimą; išreiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad vaikai ir toliau naudojami kaip kareiviai, ir ragina juos nuginkluoti, perauklėti ir iš naujo integruoti; palankiai vertina Didžiųjų ežerų regiono tarptautinės konferencijos šalių narių, Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų pastangomis rasti taikų politinį šios krizės sprendimą; dar kartą ragina atkurti JT nepriklausomo eksperto žmogaus teisių padėties KDR klausimais pareigybę siekiant užtikrinti patikimą priemonę, kurią taikant didžiausias dėmesys būtų skiriamas siekiui gerinti padėtį, susijusią su sudėtingomis ir užsitęsusiomis žmogaus teisių problemomis šalyje;

30. reiškia susirūpinimą dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje, kur ginkluotos grupuotės užpuolė ir užėmė keletą miestų šalies šiaurės rytuose; palankiai vertina 2013 m. sausio 11 d. Librevilyje pasirašytus susitarimus, įskaitant ugnies nutraukimo susitarimą ir politinį susitarimą dėl krizės šalyje klausimų sprendimo; pabrėžia, kad svarbu greitai įgyvendinti šiuos susitarimus; palankiai vertina Komisijos pirmininko pavaduotojos ir ES vyriausiosios įgaliotinės sausio 11 d. pareiškimą, kuriame visos signatarės raginamos laikytis šių susitarimų; primygtinai ragina valstybes nares kelti šį klausimą JTŽTT, kad tarptautinėje darbotvarkėje daug dėmesio būtų skirta padėties Centrinės Afrikos Respublikoje klausimui;

31. reiškia susirūpinimą dėl padėties Izraelyje ir Gazoje 2012 m. pabaigoje paaštrėjus konfliktui ir smerkia visus smurto aktus; atsižvelgdamas į teisėtą susirūpinimą Izraeliui keliančius saugumo klausimus, pakartoja savo raginimą nutraukti Gazos Ruožo blokadą ir ragina imtis veiksmų siekiant atstatyti Gazos Ruožą ir atkurti šio krašto ekonomiką; palankiai vertina per JTŽTT 19-ąją sesiją sukurtą tarptautinę faktų nustatymo misiją Izraelio gyvenviečių okupuotoje Palestinos Teritorijoje klausimu ir nekantriai laukia jos ataskaitos per JTŽTT 22-ąją sesiją; išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Izraelis sustabdė bendradarbiavimą su JTŽTT ir vykdant visuotinį periodinį vertinimą; aktyviai skatina visas pastangas, kuriomis siekiama dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo;

32. teigiamai vertina JT Generalinės Asamblėjos 2012 m. lapkričio 29 d. priimtą rezoliuciją, pagal kurią Palestina tapo JT narės statuso neturinčia valstybe stebėtoja; pakartoja, kad remia šias pastangas; atkreipia dėmesį į tai, kad ES pareiškė remianti visapusišką Palestinos narystę JT, kaip dalį Izraelio ir Palestinos konflikto politinio sprendimo; pakartoja, kad ES nepripažins jokių sienų iki 1967 m. pakeitimų, įskaitant susijusius su Jeruzale, išskyrus tuos, dėl kurių yra susitarusius šalys;

33. palankiai vertina JTŽTT teisei į būstą skiriamą svarbą ir ragina Sąjungą ir valstybes nares skatinti galimybę turėti būstą kaip pagrindinę teisę;

34. smerkia naujausias masines egzekucijas Irane; pakartoja, kad visais atvejais ir visomis aplinkybėmis tvirtai pasisako prieš mirties bausmę;

35. apgailestauja dėl 2012 m. Japonijoje įvykdytų egzekucijų po to, kai 2011 m. taikytas šios praktikos moratoriumas, ir dėl 2012 m. gruodžio mėn. Taivane įvykdytų šešių egzekucijų, taip pat dėl toliau taikytų mirties bausmių Saudo Arabijoje 2012 m.; labai apgailestauja, kad Indijoje nutrauktas nuo 2004 m. trukęs mirties bausmės de-facto moratoriumas, kai 2012 m. lapkričio mėn. vienam kaliniui įvykdyta mirties bausmė, nes tai taip pat nesuderinama su visuotine mirties bausmės panaikinimo tendencija; ragina visas šalis, kurios vis dar taiko mirties bausmę, jos atsisakyti arba bent paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą;

36. primena, kad ES itin svarbia laiko kovą su kankinimais ir kitų formų netinkamu elgesiu; ragina Komisiją ir ES valstybes nares parodyti, kad jos bendrai įsipareigojusios kovoti su kankinimų problema ir remti aukas, pirmiausia prisidėdamos prie JT savanoriško kankinimo aukų fondo ir specialaus fondo, sukurto pagal Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvinį protokolą;

37. su džiaugsmu pažymi, kad priimta JTŽTT rezoliucija dėl religijos ar tikėjimo laisvės; pabrėžia, kad ES šiam klausimui skiria ypatingą dėmesį; ragina valstybes nares tęsti darbą šiuo klausimu ir nekantriai laukia, kol – kaip tikimasi šių metų pradžioje – bus parengtos naujos gairės; teigiamai vertina JT specialiojo pranešėjo religijos ar tikėjimo laisvės klausimais atliktą darbą; pabrėžia, kad svarbu, jog per JTŽTT 22-ąją sesiją šie įgaliojimai būtų atnaujinti; pabrėžia, kad reikia toliau visapusiškai spręsti religinių mažumų diskriminacijos problemą visame pasaulyje; pakartoja, kad minties, sąžinės ir religijos laisvė, įskaitant asmens laisvę pakeisti religiją ar tikėjimą arba jų atsisakyti, yra pagrindinė žmogaus teisė;

38. palankiai vertina veiksmus, kurių nuolat imamasi paskelbus JT Vyriausiosios komisarės ataskaitą dėl diskriminacinių įstatymų ir praktikos, taip pat smurto aktų prieš asmenis dėl jų lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės; skatina imtis tolesnių veiksmų, įskaitant regioninius susitikimus ir aktyvų ES valstybių narių, Tarybos ir Išorės veiksmų tarnybos dalyvavimą; todėl labai apgailestauja, kad kai kuriose šalyse už lytinę orientaciją taikoma mirties bausmė, įkalinimas ar baudžiamieji nuosprendžiai, ir ragina nedelsiant nutraukti tokią praktiką; palankiai vertina JT Generalinio Sekretoriaus ir Vyriausiosios komisarės aktyvią iniciatyvą šioje srityje JTŽTT ir už jos ribų; apgailestauja dėl nuolatinių pastangų pakenkti žmogaus teisių visuotinumui ir nedalumui, ypač paskelbiant rezoliuciją dėl „tradicinių vertybių“;

39. atkreipia dėmesį į pirmąjį metinį 2012 m. gruodžio 4–6 d. Ženevoje surengtą Verslo ir žmogaus teisių forumą, kuris subūrė įvairiausias suinteresuotąsias šalis, norėjusias aptarti, kaip turėtų būti įgyvendinti JT orientaciniai principai šioje srityje; remia pradines Forumo konsultacijas, susijusias su tuo, kaip vyriausybės ir įmonės galėtų būti priverstos priimti reguliavimo, politikos ir įgyvendinimo programas, skirtas kovoti su žmogaus teisių pažeidimais verslo srityje;

40. teigiamai vertina atviros tarpvyriausybinės darbo grupės privačių karinių ir saugumo bendrovių klausimais, kuri įgaliota svarstyti galimybę sukurti tarptautinę reguliavimo sistemą, darbą; pripažįsta, kad išsamus dėmesys skirtas galimybei parengti teisiškai privalomą priemonę, kurią taikant būtų reguliuojama, stebima ir prižiūrima privačių karinių ir saugumo bendrovių veikla, ir pažymi pritariąs tokiai teisiškai privalomai reguliavimo sistemai; primygtinai pabrėžia, kad būtinas tvirtas atskaitomybės komponentas, ir ragina privačias karines ir saugumo bendroves, kurios dar nėr pasirašiusios Privačių saugumo paslaugų teikėjų elgesio kodekso, juo vadovautis; nekantriai laukia darbo grupės ataskaitos pristatymo; ragina pratęsti šios darbo grupės įgaliojimus;

41. pabrėžia visuotinio periodinio vertinimo universalumo svarbą ir dar kartą patvirtina, jog visuotinis periodinis vertinimas svarbus siekiant, kad būtų galima visapusiškai suvokti žmogaus teisių padėtį vietoje visose JT valstybėse narėse;

42. palankiai vertina tai, kad prasidėjo visuotinio periodinio vertinimo antrasis ciklas ir priimtos pirmosios jo išvados; pakartoja, jog labai svarbu, kad antrajame cikle būtų skiriamas dėmesys per pirmąjį ciklą priimtų rekomendacijų įgyvendinimui; vis dėlto dar kartą ragina, kad valstybių per pirmąjį ciklą atmestos rekomendacijos būtų iš naujo svarstomos tęsiant visuotinio periodinio vertinimo procesą;

43. mano, kad įgyvendinimas yra pagrindinis visuotinio periodinio vertinimo proceso teikiamų galimybių panaudojimo aspektas; todėl pakartoja, jog labai svarbu, kad Komisija ir valstybės narės teiktų techninę pagalbą siekiant padėti valstybėms, kurių padėtis vertinama, įgyvendinti rekomendacijas; taip pat ragina valstybes pateikti atnaujintą tarpinio laikotarpio informaciją, kad būtų prisidėta prie geresnio įgyvendinimo;

44. ragina ES valstybes nares, dalyvaujančias visuotinio periodinio vertinimo interaktyviuose dialoguose, pateikti konkretesnių ir labiau išmatuojamų rekomendacijų siekiant pagerinti tolesnių veiksmų kokybę ir priimtų rekomendacijų įgyvendinimą;

45. rekomenduoja sistemingai įtraukti visuotinio periodinio vertinimo rekomendacijas į ES žmogaus teisių dialogus ir konsultacijas bei konkrečioms šalims skirtas ES žmogaus teisių strategijas siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma visuotinio periodinio vertinimo išvadų; taip pat rekomenduoja, kad Parlamentas keltų klausimus dėl šių rekomendacijų per savo delegacijų vizitus į trečiąsias šalis;

46. palankiai vertina veiksmus, kurių imantis visuotinio periodinio vertinimo procese gali visapusiškai dalyvauti įvairios suinteresuotosios šalys; atsižvelgdamas į tai teigiamai vertina pranešėjų sąrašo pakeitimus – taip visoms valstybėms, kurios pageidauja kalbėti visuotinio periodinio vertinimo proceso metu, sudaroma galimybė tai padaryti; pakartoja, kad vertina stipresnį vaidmenį, kurį Paryžiaus principų pagrindu yra įgijusios nacionalinės žmogaus teisių institucijos; palankiai vertina aktyvesnį dalyvavimą šios srities veikloje vis labiau naudojantis vaizdo konferencijų įranga;

47. laikosi nuomonės, kad daugiau gali būti padaryta siekiant į visuotinio periodinio vertinimo procesą, įskaitant visuotinio periodinio vertinimo išvadų įgyvendinimą, ir apskritai į JTŽTT darbą įtraukti pilietinę visuomenę;

Specialiosios procedūros

48. dar kartą patvirtina, kad specialiosios procedūros atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant JTŽTT veiklos patikimumą ir efektyvumą ir kad joms tenka pagrindinė vieta JT žmogaus teisių užtikrinimo sistemoje; pakartoja tvirtai remiąs specialiąsias procedūras ir pabrėžia itin didelę šių įgaliojimų nepriklausomumo svarbą;

49. primygtinai ragina valstybes visapusiškai bendradarbiauti taikant specialiąsias procedūras, taip pat nedelsiant priimti įgaliotus asmenis, kai jie atvyksta į šalį su vizitu, reaguoti į jų skubius veiksmus ir įtarimus dėl pažeidimų ir užtikrinti, kad būtų imtasi reikiamų priemonių atsižvelgiant į jų rekomendacijas; primygtinai ragina JTŽTT nares rodyti pavyzdį šiais klausimais;

50. palankiai vertina ES veiksmus, kurių imtasi, kad būtų bendrai pratęstas galiojantis kvietimas visiems pagal JT specialiąsias procedūras dėl žmogaus teisių įgaliotiems asmenims, t. y. taip parodytą pavyzdį šiuo klausimu; ragina kitas JT valstybes nares padaryti tą patį;

51. smerkia bet kokios formos represijas prieš asmenis, bendradarbiaujančius vykdant visuotinio periodinio vertinimo procesą ir taikant specialiąsias procedūras; pabrėžia, kad tokie veiksmai kenkia visai JT žmogaus teisių sistemai; primygtinai ragina visas valstybes užtikrinti tinkamą apsaugą nuo tokių bauginimo aktų;

ES dalyvavimas

52. kuo ryžtingiausiai pakartoja, jog svarbu, kad ES aktyviai dalyvautų taikant JT žmogaus teisių priemones, įskaitant JTŽTT veiklą; ragina valstybes nares tai daryti bendrai remiant rezoliucijas, aktyviai dalyvaujant diskusijose ir interaktyviuose dialoguose, taip pat rengiant pareiškimus; aktyviai pritaria tam, kad ES vis daugiau vėl imasi tarpregioninių iniciatyvų;

53. pabrėžia, kad svarbu Ženevoje JTŽTT veiklos pagrindu atliekamą darbą integruoti į atitinkamą ES vidaus ir išorės veiklą, įskaitant Parlamento veiklą;

54. pabrėžia, kad svarbu nustatyti ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais poziciją; ragina ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais didinti ES žmogaus teisių politikos efektyvumą, nuoseklumą ir matomumą JTŽTT ir plėtoti glaudų bendradarbiavimą su Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru ir pagal specialiąsias procedūras;

55. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir ES specialųjį įgaliotinį dalyvauti JTŽTT aukščiausiojo lygio posėdžiuose;

56. pakartoja, kad Sąjungai ir valstybėms narėms naudojantis savo bendra įtaka ES veiksmai gali būti efektyvūs; pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti valstybių narių koordinavimą ir bendradarbiavimą šiuo klausimu, kad būtų pasiekta bendra pozicija dėl žmogaus teisių klausimų; dar kartą ragina imtis ryžtingesnių ir platesnio užmojo veiksmų ir prisiimti konkrečius įsipareigojimus užuot pritarus mažiausiems bendriems reikalavimams; todėl ragina Europos išorės veiksmų tarnybą, visų pirma per ES delegacijas Ženevoje ir Niujorke, didinti veiksmų nuoseklumą laiku vykdant esmines konsultacijas;

57. pabrėžia JT neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo reikšmę – tai buvo pirmas kartas, kai ES ratifikavo JT konvenciją kaip juridinis asmuo; ragina ES pasirašyti ir ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;

58. dar kartą pakartoja, jog svarbu, kad ES valstybės narės dirbtų siekdamos užtikrinti žmogaus teisių nedalumą ir visuotinumą ir remtų JTŽTT veiklą šioje srityje, ypač ratifikuodamos visas šios įstaigos parengtas tarptautines žmogaus teisių priemones; pakartoja, jog apgailestauja, kad nė viena ES valstybė narė nėra ratifikavusi Konvencijos dėl visų migruojančiųjų darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos; taip pat pakartoja, jog apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės iki šiol nėra priėmusios ir (arba) ratifikavusios Tarptautinės konvencijos dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo arba Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvinio protokolo ir kad tik dvi valstybės narės yra ratifikavusios Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto fakultatyvinį protokolą; pakartoja savo raginimą visoms ES valstybėms narėms ratifikuoti šias konvencijas ir protokolus ir ragina ES valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti naujausią Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl pranešimų teikimo ir nagrinėjimo procedūros, kuris pateiktas pasirašyti Ženevoje (Šveicarija) 2012 m. vasario 28 d.; pabrėžia, jog svarbu, kad ES valstybės narės laiku teiktų savo periodines ataskaitas JT stebėsenos organams;

59. pakartoja, jog ES svarbu ginti Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro savarankiškumą ir užtikrinti galimybę biurui nešališkai vykdyti savo užduotis, primena, kad norint, jog veiktų regioniniai Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro skyriai, svarbu užtikrinti pakankamą finansavimą;

60. pažymi, kad žmogaus teisių gynėjų apsauga yra pagrindinis ES žmogaus teisių politikos prioritetas; pabrėžia, kad pagal JT žmogaus teisių priemones bendradarbiaujančių žmogaus teisių gynėjų represijos ir bauginimai kelia grėsmę šiai sistemai; todėl vertina praktinę ir finansinę paramą, skiriamą skubiai žmogaus teisių gynėjų apsaugai ir paramai pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP);

61. teigiamai vertina tai, kad 2012 m. įsteigta Briuselyje veikianti Tarybos žmogaus teisių darbo grupė (angl. COHOM); palankiai vertina Tarybos žmogaus teisių darbo grupės pastangas siekiant gerinti ES pozicijų JTŽTT sesijoms rengimą ir koordinavimą, įskaitant Tarybos žmogaus teisių darbo grupės posėdžių organizavimą Ženevoje; pakartoja, jog tikisi, kad Tarybos žmogaus teisių darbo grupė bus priemonė klausimui dėl ES žmogaus teisių išorės ir vidaus politikos nuoseklumo spręsti;

62. tikisi, kad konkrečioms šalims skirtų ES žmogaus teisių strategijų rengimas bus tinkamai koordinuojamas su ES veiksmais JT forumuose; pakartoja, jog rekomenduoja konkrečioms šalims skirtas ES žmogaus teisių strategijas skelbti viešai, kad būtų užtikrintas ES įsipareigojimų ginti žmogaus teises trečiosiose šalyse matomumas ir kad šie dokumentai būtų parama kovojantiesiems už žmogaus teises;

63. pabrėžia, jog svarbu JTŽTT atkreipti dėmesį į susirūpinimą keliantį klausimą dėl mažėjančios nevyriausybinių organizacijų (NVO) erdvės daugelyje šalių visame pasaulyje; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir valstybes nares bendromis pastangomis kelti šį klausimą;

64. atsižvelgdamas į naujus ES įmonių, prisidėjusių prie žmogaus teisių pažeidimų trečiosiose šalyse, pranešimus, dar kartą ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę atkreipti dėmesį į šį klausimą; ragina Komisiją parengti platesnio užmojo įmonių socialinės atsakomybės politiką; ragina Išorės veiksmų tarnybą, Komisiją ir valstybes nares imtis veiksmingų priemonių siekiant užtikrinti įmonių atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus; atsižvelgdamas į tai pakartoja, jog svarbu užtikrinti didesnį vidaus ir išorės politikos nuoseklumą ir įgyvendinant vidaus politiką visapusiškai paisyti žmogaus teisių, kad būtų išvengta dvigubų standartų;

65. įgalioja savo delegaciją JTŽTT 22-ojoje sesijoje teikti šioje rezoliucijoje išdėstytus susirūpinimą keliančius klausimus ir nuomones; ragina delegaciją pateikti savo vizito ataskaitą Žmogaus teisių pakomitečiui; mano, kad būtina ir toliau siųsti Parlamento delegacijas į svarbias JTŽTT ir JT Generalinės Asamblėjos sesijas;

o

o o

66. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT Generaliniam Sekretoriui, 67-osios JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT Žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT vyriausiajai žmogaus teisių komisarei ir Užsienio reikalų komiteto sudarytai ES ir JT darbo grupei.