Предложение за обща резолюция - RC-B7-0095/2013Предложение за обща резолюция
RC-B7-0095/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Египет

13.3.2013 - (2013/2542(RSP))

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
Verts/ALE (B7‑0095/2013)
PPE (B7‑0096/2013)
ECR (B7‑0097/2013)
ALDE (B7‑0099/2013)
S&D (B7‑0100/2013)

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Надежда Нейнски, Ria Oomen-Ruijten, Hans‑Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Кристиан Вигенин от името на групата S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Антония Първанова, Robert Rochefort, Louis Michel, RamonTremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Kristiina Ojuland от името на групата ALDE
Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Sajjad Karim от името на групата ECR

Процедура : 2013/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0095/2013
Внесени текстове :
RC-B7-0095/2013
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет

(2013/2542(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно Египет и по-специално резолюцията от 16 февруари 2012 г. относно положението в Египет: настоящо развитие[1] и резолюцията от 15 март 2012 г. относно трафика на хора в Синай[2],

–   като взе предвид своите разисквания на пленарни заседания относно Египет и Близкия изток от 12 юни 2012 г., 4 юли 2012 г. и 12 декември 2012 г.,

–   като взе предвид изявленията на върховния представител (ВП/ЗП) Катрин Аштън и на нейния говорител относно Египет през 2012 г., и по-специално изявлението от 25 май във връзка с президентските избори в Египет, от 1 юни 2012 г. във връзка с отмяната на извънредното положение в Египет, от 15 юни 2012 г. във връзка с решенията на Върховния конституционен съд на Египет, от 20 юни 2012 г. във връзка с политическото положение в Египет, от 24 юни 2012 г. във връзка с избирането на Мохамед Мурси за президент на Египет, от 13 септември 2012 г. във връзка със създаването на новата специална група ЕС – Египет, от 5 декември 2012 г. във връзка с призива за национален диалог, от 25 декември 2012 г. във връзка с референдума в Египет и от 25 януари 2013 г. във връзка с убийствата в Порт Саид,

–   като взе предвид заключенията на Съвета във връзка с Египет от 27 февруари 2012 г., от 25 юни 2012 г., 19 ноември 2012 г., 10 декември 2012 г., 31 януари 2013 г. във връзка с помощта на ЕС за устойчиви промени в обществата в преход и от 8 февруари 2013 г. във връзка с Арабската пролет,

–   като взе предвид Пакета за европейската политика за съседство, Доклада от 15 май 2012 г. за напредъка на Египет,

–   като взе предвид заседанието на специалната група ЕС – Египет на 13 и 14 ноември 2012 г. и заключенията от него,

–   като взе предвид декларацията от Кайро, направена по време на втората среща между външните министри от ЕС и от Арабската лига от 13 ноември 2012 г.,

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1099/2012 на Съвета от 26 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 270/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет,

–   като взе предвид изявленията на председателя на Европейския съвет, Херман ван Ромпьой, след срещите му с президента на Египет Мохамед Мурси от 13 септември 2012 г. и 13 януари 2013 г.,

–   като взе предвид Меморандума на Комисията от 8 февруари 2013 г., озаглавен „Реакцията на ЕС на Арабската пролет: състоянието две години по-късно“ ,

–   като взе предвид съвместното съобщение от 15 май 2012 г. на Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Изпълнение на ангажиментите по новата Европейска политика за съседство“,

–   като взе предвид Споразумението за асоцииране ЕС—Египет от 2001 г. (влязло в сила на 1 юни 2004 г.), укрепено от плана за действие и европейската политика на съседство (ЕПС), договорена през 2007 г.,

–   като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай от 7 декември 2012 г. относно насилието в Египет и сериозните проблеми с проекта за конституция и това от 29 януари 2013 г. относно необходимостта от провеждане на сериозен диалог и слагането на край на използването на прекомерна сила,

–   като взе предвид изявлението от 31 януари 2013 г. на изпълнителния директор на ООН—Жени, Мишел Башле, в което тя изразява дълбоката си загриженост във връзка с ескалиращото насилие срещу жените на обществени места в Египет,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Международната конвенция за правата на детето от 1989 г., по които Египет прие да бъде страна,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че Египет е ключов партньор на Европейския съюз в Южното Средиземноморие; като има предвид, че политическите, икономическите и социалните събития в Египет имат значително отражение върху целия регион и извън неговите рамки;

Б.  като има предвид, че на президентските избори, произведени през май и юни 2012 г., Мохамед Мурси спечели с 51,7% от гласовете, като за първи път в арабския свят беше избран ислямистки кандидат за държавен глава; като има предвид, че тези свободни и честни президентски избори бяха ключов етап в процеса на демократичен преход;

В   като има предвид решението от 14 юни 2012 г. на Върховния конституционен съд на Египет, с което парламентарните избори от 2012 г. се обявяват за противоконституционни, а една трета от победителите в изборите за незаконни, и с което се отменя Закона за политическото изключване;

Г.  като има предвид, че на 22 ноември 2012 г., осем дни след приключване на заседанието на специалната група ЕС-Египет и един ден след договореното с посредничеството на Египет прекратяване на огъня между Израел и Хамас, президентът Мурси направи своята конституционна декларация, с която той, наред с другото, направи президентската длъжност неподвластна на съдебен контрол; като има предвид, че дни по-късно президентът анулира тази декларация, но вече бяха започнали демонстрации, водещи до ескалация на напрежението;

Д. като има предвид, че съдебните органи и съдиите продължават да се сблъскват с натиск, атаки, заплахи и вмешателство от страна на различни политически фактори и сили в Египет; като има предвид, че през ноември 2012 г. Конституционният съд временно спря работата си, тъй като сградите му бяха окупирани от поддръжници на президента и техни съюзници; като има предвид, че отстраняването на главния прокурор през октомври 2012 г. и назначаването на негов приемник предизвикаха остри критики и протести от страна на съдии, съдебни служители и други; като има предвид, че тази намеса в работата на съдебните органи подкопава доверието на египетското население в справедливостта и безпристрастността на съдебната система;

Е.  като има предвид, че на 30 ноември 2012 г. Учредителното събрание прие проекта на конституция; като има предвид, че той беше одобрен на 15 и 22 декември 2012 г. чрез референдум с 63,8 % „за“, но с избирателна активност от едва 32,9 %; като има предвид, че конституционният процес и очакваното приемане на нова конституция, вместо да създадат консенсус, допълнително задълбочиха вътрешните разделения в египетското общество; като има предвид, че много хора в Египет и извън страната изразиха загриженост по повод различни членове от новата конституция, включително статута на шериата в националното законодателство, независимостта на съдебната система и ролята на военните съдилища, основните свободи и правата на жените;

Ж. като има предвид, че беше отправен призив за предсрочни парламентарни избори в края на април; като има предвид, че върховната избирателна комисия на Египет прие четири неправителствени организации да присъстват като „свидетели“ по време на изборите, а също така и Европейския съюз, Лигата на арабските държави и Африканския съюз; като има предвид, че на 18 февруари 2013 г. Върховният конституционен съд обяви няколко члена от този закон за противоконституционни и изиска от Консултативното събрание (Шура) да ги измени; като има предвид, че опозиционните сили, водени от Фронта за национално спасение, в знак на протест срещу липсата на законови гаранции за свободни и честни избори обявиха бойкот на предстоящите парламентарни избори; като има предвид, че на 7 март 2013 г. египетската избирателна комисия преустанови предстоящите парламентарни избори след решение на административния съд в Кайро за тяхното спиране, тъй като след като е изменил избирателния закон Консултативният съвет (Шура) не го е върнал във Върховния конституционен съд за окончателен преглед;

З.  като има предвид, че ожесточените сблъсъци между протестиращите и силите за сигурност, довели до десетки смъртни случаи в навечерието и през седмиците след втората годишнина от революцията от 25 януари, пламнала от нарасналото беззаконие в Египет, широкия упадък на египетската икономика и десетките смъртни присъди, издадени на гражданите, участвали в смъртоносните футболни безредици в Порт Саид през 2012 г., накараха президента Мурси да обяви извънредно положение в редица египетски градове, а от страна на военните сили бяха издадени настоятелни предупреждения за „срив на държавата“; като има предвид, че на 30 януари 2013 г. опозиционните лидери съвместно призоваха президента Мурси да прекрати насилието срещу протестиращите, да сформира правителство на националното единство и да започне повеждането на същински национален диалог като единствената възможност за преодоляване на настоящите политически и социални разделения и напрежение; като има предвид, че президентът Мурси отхвърли призива за правителство на единството; като има предвид, че на 26 февруари 2013 г. президентът Мурси започна национален диалог, който беше бойкотиран от водещите опозиционни сили;

И. като има предвид, че 42-ма души, в т.ч. двама полицаи, загинаха при сблъсъците след като на 26 януари 2013 г. съд препоръча 21 жители на Порт Саид да бъдат осъдени на смърт заради убийства след футболен мач година по-рано; като има предвид, че на 9 март 2013 г. решението беше потвърдено и беше издадена присъда срещу останалите 52-ма ответници; като има предвид, че в своята резолюция от 16 февруари 2012 г. Европейският парламент призова за независимо разследване на събитията, довели до трагедията, и за подвеждане на отговорните лица под съдебна отговорност; като има предвид, че Европейският съюз се противопоставя на използването на смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства и, верен на принципите си, е призовавал за повсеместното му премахване с цел да защити човешкото достойнство;

Й. като има предвид, че нарастващото политическо напрежение допълнително задълбочи вътрешното поляризиране на египетското общество, което води до продължаване на уличните протести и сблъсъци, изпълнени с насилие, в т.ч. произволни арести, сплашване, отвличания и мъчения; като има предвид, че прекомерната употреба на сила и смъртоносно насилие срещу мирни демонстранти от страна на полицията, силите за сигурност и неидентифицирани групи често остава безнаказана; като има предвид, че следва да се запазят сигурността и обществения ред, въздържано и при пълно зачитане на правата на човека и основните свободи;

К. като има предвид, че общественото мнение в Египет е много критично настроено спрямо ограниченията на свободата на изразяване; като има предвид, че наказателният кодекс и новоприетата конституция биха могли сериозно да ограничат свободата на изразяване както в интернет, така и извън интернет; като има предвид, че гражданските свободи и цифровите свободи са благоприятстващ фактор за универсалните права на човека и следва да се отстояват по всяко време; като има предвид, че физическото насилие и тормозът на журналисти значително са се увеличили; като има предвид, че срещу опозиционните медии има образувани редица съдебни производства за обида на президента; като има предвид, че продължава наказателното преследване на журналисти, най-вече от опозиционните медии, и актьори като Гамал Фахми, Басем Юсеф и Окаша Тауфик; като има предвид съобщенията за завеждане на 24 дела за обида на президента; като има предвид, че броят на делата за богохулство нарасна след встъпването в длъжност на президента Мурси;

Л. като има предвид, че проектът на закон за защита на правото на мирни демонстрации на обществени места ще наложи сериозни ограничения на правото на мирни публични събрания;

M. като има предвид, че жените в Египет се намират в особено уязвимо положение в настоящия период на преход; като има предвид, че според доклади на египетски и международни организации в областта на правата на човека, протестиращите жени често пъти са подложени на насилие, сексуални нападения, проверки за девственост и други форми на унизително третиране от страна на силите за сигурност, а активистите, защитаващи правата на жените, се сблъскват със заплахи и тормоз; като има предвид, че жените станаха свидетели на сериозни пречки в областта на политическото участие; като има предвид, че се надига критика от страна на Египетският национален съвет за жените и гражданското общество по отношение на мълчанието на органите на властта, които не осъдиха насилието, понесено от жените, давайки по този начин грешен сигнал по отношение на спазването на правата на жените в Египет;

Н. като има предвид, че египетското гражданско общество и международните НПО са изправени пред нарастващ натиск и сериозни затруднения при работата си в Египет; като има предвид, че няколко от проектите на новия закон за гражданските асоциации и фондации събудиха тревога сред активистите и организациите на гражданското общество, тъй като те биха могли да наложат тежки ограничения върху финансирането на НПО, по-специално от страна на чуждестранни източници, и биха могли също така да доведат до натрапчиво наблюдение от страна на държавните органи и до ограничаване на всички форми на социална активност или организираност; като има предвид, че в тях също така се ограничават проучвателните посещения и други основни дейности навсякъде в Египет, възпирайки организациите на гражданското общество да вършат своята работа;

O. като има предвид, че ЕС е първият икономически партньор на Египет и неговият основен източник на чуждестранни инвестиции и сътрудничество за развитие; като има предвид, че на 13 и 14 ноември 2012 г. специалната група ЕС – Египет, съ-председателствана от върховния представител/заместник-председател и египетския министър на външните работи Камел Амр, проведе заседание в Кайро и договори важен пакет от икономическа и политическа помощ, за да помогне на Египет в настоящия си преход, възлизаща общо на почти 5 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездни помощи за 2012-2013 г.; като има предвид, че финансовата помощ отчасти зависи от успешното финализиране от страна на Египет на споразумение с Международния валутен фонд, както и от правата на човека, демокрацията и икономическото управление; като има предвид, че изпълнението на тези ангажименти и ускореното получаване на помощта на ЕС са от решаваща важност за Египет;

П.. като има предвид, че специалната група подчерта ангажираността си с насърчаването и спазването на правата на човека, включително правата на жените и равенството между половете, с оглед овластяването на жените във всички области, свободата на изразяване и сдружаване, свободата на вероизповедание или убежденията, и осъди всички форми на подбуждане на религиозна омраза, нетърпимост, враждебност или насилие;

Р.  като има предвид, че успехът на европейската политика на съседство, както и успехът на реформите в областта на правата на човека, и по-специално правата на жените, ще зависят от участието на гражданското общество в изпълнението на съответните политики;

С. като има предвид, че икономическото положение на Египет е сериозно, като резервите в чуждестранна валута са на ниско равнище, а египетската лира е на най-ниските си стойности от 2004 г.; като има предвид, че икономическото подобряване на страната ще зависи от дългосрочната й политическа и социална стабилност; като има предвид, че Египет преминава през критичен преходен период и е изправен през значителни предизвикателства и трудности в процеса на демократизация; като има предвид, че преходът следва да се основава на основни ценности каквито са социалната справедливост, спазването на правата на човека и основните свободи, съблюдаване на принципите на правовата държава, и доброто управление;

Т.  като има предвид, че връщането на активите, заграбени от предишния режим, освен икономическото значение, което има, може да допринесе за правораздаването и отчетността пред египетския народ, поради което е важен политически въпрос с голямо символично значение в отношенията между ЕС и Египет; като има предвид, че от март 2011 г. насам са замразени активите в ЕС на 19 лица, отговорни за незаконно присвояване на египетски държавни средства, в т.ч. бившия президент Мубарак; като има предвид, че на 26 ноември 2012 г. Съветът прие нов регламент, целящ да улесни връщането на тези присвоени средства; като има предвид, че специалната група се споразумя в срок от три месеца да приеме пътна карта, която би могла да включва сформирането на група за възстановяване на активи, координирана от Европейската служба за външна дейност;

1.  изразява своята солидарност с египетския народ в този решаващ период на преход към демокрация в страната; призовава египетските органи да гарантират пълно спазване на правата на човека и основните свободи, включително свободата на изразяване, на сдружаване и мирни събрания, свободата на печата и медиите, правата на жените, свободата на вероизповедание, свободата на съвестта и на мисълта, защитата на малцинствата и борбата срещу дискриминацията, основаваща се на сексуалната ориентация, както и да гарантират прилагането на принципите на правовата държава, разделението на властите, независимостта на съдебната система, борбата срещу безнаказаността и справедлив съдебен процес, тъй като те са основни съставни части на свободното и демократично общество;

2.  изразява дълбока загриженост с оглед нарастващото вътрешно поляризиране на египетското общество и продължаващите случаи на насилие; припомня на египетските държавни органи и на силите за сигурност за тяхното задължение да възстановяват и да гарантират сигурността и реда в страната; настоятелно призовава всички политически фактори в интерес на страната да проявяват въздържаност с цел избягване на бъдещо насилие; призовава също за сериозно, безпристрастно и прозрачно разследване на убийствата, мъчението, унизителното третиране и тормоза спрямо мирни протестиращи, като се обърне специално внимание на жените, както и за това отговорните да бъдат подведени под съдебна отговорност; настоятелно призовава държавните органи да действат при строго спазване на техните законови и международни задължения; изразява дълбоко си съжаление във връзка със значителния брой човешки жертви и големия брой ранени в резултат на последните сблъсъци и поднася своите съболезнования на семействата на жертвите;

3.  отново изтъква твърдата и принципна позиция на ЕС срещу смъртното наказание и призовава за пълен мораториум върху изпълнението на всички смъртни присъди в Египет; настоятелно призовава Египет да ратифицира втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., който цели премахването на смъртното наказание; призовава за отмяна на смъртните присъди, произнесени на 26 януари 2013 г. срещу 21 поддръжници на футболен клуб Ал Масри;

4.  отбелязва решението, взето от избирателната комисия на Египет, за анулиране на предстоящите парламентарни избори и призовава египетското правителство да използва този период за създаване на приобщаващ политически процес, основаващ се на консенсус и съвместна посредством истински национален диалог с пълноценното участие на всички демократични политически сили; призовава всички политически сили в Египет да работят заедно в тази посока; насърчава ЕС и неговите държави членки да продължат да подкрепят и подпомагат египетските органи, политическите партии и гражданското общество в усилията им за постигане на тази цел; приветства поканата, отправена от египетските органи към ЕС, за наблюдение на предстоящите парламентарни избори, въпреки анулирането на изборите; подновява своето предложение за изпращане на пълноправна мисия за наблюдение на избори;

5.  изразява тревогата си във връзка с увеличаването на насилието срещу жени, в частност демонстрантки и активисти за правата на жените, и неуспеха на органите на властта да предотвратят и осъдят това насилие или да потърсят отговорност от извършителите; призовава президента Мурси, както и ръководителите на управляващата и опозиционните партии, да покажат силно политическо водачество, за да предотвратят основаващото се на пола насилие, както и да гарантират, че всички инциденти, включващи сексуално насилие и тормоз срещу жени, са ефективно разследвани, извършителите биват изправени пред съд, а жертвите получават съответните обезщетения; призовава настоятелно президента Мурси да реши въпроса с това хронично насилие и дискриминация срещу жените като приеме закона срещу тормоза, предлаган от активисти за правата на жените; призовава египетските органи на властта да осъдят всички форми на насилие и агресия срещу жените; призовава правителството да насърчава и подкрепя политическото участие на жените, като преодолее настоящите отрицателни тенденции в тази област;

6.  призовава египетските органи на властта да реформират полицейските сили и силите за сигурност и да отменят всички закони, които позволяват неограниченото използване на насилие срещу цивилното население от полицията и силите за сигурност; подчертава необходимостта от разработване, в диалог и консултации с гражданското общество, на подходяща правна рамка, която да гарантира правото на мирни демонстрации и мирни публични събрания, както и да позволи на организациите на гражданското общество да функционират без прекомерни ограничения и да се възползват от помощта от чуждестранни източници;

7.  изразява пълната си подкрепа за ангажираността, която показаха организациите на гражданското общество, и високото качество на работата, която извършват за насърчаване на мира, демокрацията и правата на човека и призовава за незабавно прекратяване на всякакъв натиск, заплахи или тормоз, насочени срещу профсъюзи, журналисти и блогъри;

8.  изразява загриженост във връзка с положението на египетската съдебна система; призовава египетското правителство и политическите сили в страната да спазват, подкрепят и насърчават изцяло независимостта и неприкосновеността на съдебните институции в Египет; подчертава необходимостта да се продължи с реформата на наказателноправната система, за да се гарантира адекватна правна рамка за борба с безнаказаността и мъченията, както и защита на правата на човека; насърчава египетските органи да започнат действителен процес на преходно правосъдие с оглед гарантиране на отчетност за нарушенията на правата на човека, извършени преди, по време на революцията от 2011 г. и след нея;

9.  изразява загриженост във връзка с ограниченията на свободата на убежденията, съвестта и вероизповедание; приветства, в този контекст, създаването на 18 февруари 2013 г. на египетския Съвет на църквите, съставен от петте най-големи християнски деноминации в страната и с мандат, включващ насърчаването на мюсюлманско-християнски диалог; вярва, че следва да се положат усилия за обръщане на тенденцията, свързана с емиграцията на християните от Египет, която не само застрашава по-нататъшното съществуване на една от най-старите общности в Египет, а също така вреди на египетската икономика, тъй като обучени специалисти напускат страната;

10. призовава египетските органи на властта да подпишат и ратифицират Римския статут за създаване на Международния наказателен съд (МНС) в Хага и да се въздържат от покани към държавни глави, срещу които МНС е издал заповеди за задържане;

11. изразява решителна подкрепа за реформи, водещи към демокрация, правова държава и социална справедливост в Египет, както това се изразява от египетския народ; отново отправя призив за оценяване на възможността за отмяна на извънредното положение в цялата страна; призовава за незабавно прекратяване на наказателното преследване на цивилни лица пред военни съдилища;

12. отново изтъква загрижеността си във връзка с продължаващия трафик на хора и положението на незаконните мигранти в страната, и особено в региона на Синай; призовава египетските органи да удвоят усилията си за разрешаване на тези проблеми, не на последно място като приложат напълно националното законодателство относно бежанците и като предоставят на агенциите на ООН и на правозащитните организации пълен достъп до въпросните хора в Синай;

13. изразява дълбока загриженост от бързо влошаващата се икономическа ситуация на Египет и продължителните преговори за споразумение за заем с МВФ; приветства подновените усилия на правителството да продължи тези преговори; насърчава развитието на икономическо сътрудничество между ЕС и Египет със засилен двустранен диалог относно икономическата реформа като важна стъпка към изграждането на доверие сред инвеститорите;

14. призовава настоятелно ВП/ЗП и Комисията да развият принципа „повече за повече“ по по-последователен и практичен начин, с особен акцент върху гражданското общество, правата на жените и правата на малцинствата, включвайки ясни условия и референтни критерии, в случай че египетското правителство се отклони от демократичните реформи и зачитането на правата на човека и свободите, като ключов елемент от преразгледаната европейска политика за съседство в отношенията на ЕС с египетското правителство, без това да води до отрицателни последствия за условията на живот на населението в страната

15. призовава настоятелно ВП/ЗП да настоява египетските органи и президентът Мурси да се придържат към ангажиментите си за спазване на правата на човека и основните свободи; призовава ЕС да не предоставя никаква бюджетна помощ на египетските органи на властта, ако не е постигнат основен напредък по отношение на спазването на правата на човека и свободите, демократичното управление и принципите на правовата държава;

16. изразява цялостната си подкрепа за засилването на сътрудничеството между ЕС и Египет в рамките на споразумението за асоцииране и неговите планове за действие, успешното продължаване на специалната група ЕС – Египет, редовните диалози в областта на правата на човека, засиленото стопанско сътрудничество, подобрената мобилност в ЕС за египетските граждани, и в частност студентите, договарянето на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия или на бъдещата пазарна интеграция;

17. настоятелно призовава ЕС и държавите членки да положат значителни допълнителни усилия, целящи да се улесни връщането на народа на Египет на незаконно присвоени, заграбени от предишния режим, активи; в този контекст призовава ЕС да създаде група от следователи, юристи и прокурори от своите държави членки и от други европейски държави, за да се предостави правна подкрепа и помощ на египетските органи в рамките на този процес;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност / заместник-председател на Европейската комисия, на парламентите и правителствата на държавите членки, както и на египетските органи на властта.