Společný návrh usnesení - RC-B7-0095/2013Společný návrh usnesení
RC-B7-0095/2013

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Egyptě

13. 3. 2013 - (2013/2542(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7‑0095/2013)
PPE (B7‑0096/2013)
ECR (B7‑0097/2013)
ALDE (B7‑0099/2013)
S&D (B7‑0100/2013)

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans‑Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin za skupinu S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, RamonTremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Sajjad Karim za skupinu ECR

Postup : 2013/2542(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0095/2013
Předložené texty :
RC-B7-0095/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Egyptě

(2013/2542(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě, zejména na usnesení ze dne 16. února 2012 o nejnovějším vývoji v Egyptě[1] a usnesení ze dne 15. března 2012 o obchodování s lidmi na Sinajské poušti[2],

–   s ohledem na své plenární rozpravy o Egyptě a Blízkém východě, které proběhly ve dnech 12. června 2012, 4. července 2012 a 12. prosince 2012,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové a jejího mluvčího o Egyptě učiněná v roce 2012, a především prohlášení ze dne 25. května 2012 o prezidentských volbách v Egyptě, ze dne 1. června 2012 o zrušení výjimečného stavu v Egyptě, ze dne 15. června 2012 o nálezech egyptského Ústavního soudu, ze dne 20. června 2012 o politické situaci v Egyptě, ze dne 24. června 2012 o zvolení Muhammada Mursího egyptským prezidentem, ze dne 13. září 2012 o vytvoření nové pracovní skupiny EU-Egypt, prohlášení ze dne 5. prosince 2012, v němž vyzývá k zahájení národního dialogu, ze dne 25. prosince 2012 o referendu v Egyptě a ze dne 25. ledna 2013 o zabíjení v egyptském Port Saídu,

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dnů 27. února 2012, 25. června 2012, 19. listopadu 2012 a 10. prosince 2012 o Egyptě, ze dne 31. ledna 2013 o podpoře EU určené na udržitelné změny ve společnostech v procesu transformace a ze dne 8. února 2013 o Arabském jaru,

–   s ohledem na opatření v rámci evropské politiky sousedství (EPS) a na zprávu o pokroku Egypta ze dne 15. května 2012,

–   s ohledem schůzku pracovní skupiny EU-Egypt, která se konala ve dnech 13.–14. listopadu 2012, a na její závěry,

–   s ohledem na „káhirské prohlášení“ ministrů zahraničních věcí Ligy arabských států a Evropské unie učiněné v rámci jejich druhého zasedání konaného dne 13. listopadu 2012,

–   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1099/2012 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Egyptě,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye ze dnů 13. září 2012 a 13. ledna 2013 učiněná v návaznosti na jeho schůzky s egyptským prezidentem Muhammadem Mursím,

–   s ohledem na tiskové memorandum Komise ze dne 8. února 2013 o reakci EU na Arabské jaro a situaci dva roky poté,

–   s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nazvané „Výsledky nové evropské politiky sousedství“, které bylo dne 15. května 2012 předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–   s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001 (která vstoupila v platnost dne 1. června 2004) a posílenou akčním plánem a Evropskou politikou sousedství, jak bylo schváleno v roce 2007,

–   s ohledem na prohlášení Vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 7. prosince 2012 o násilí v Egyptě a velkých problémech spojených s návrhem ústavy a ze dne 29. ledna 2013 o tom, že je třeba vést seriózní dialog a zastavit nepřiměřené používání síly,

–   s ohledem na prohlášení ze dne 31. ledna 2013 učiněné výkonnou ředitelkou organizace WOMEN při OSN Michelle Bacheletovou, která vyjádřila své hluboké znepokojení nad eskalujícím násilím namířeným proti ženám na veřejných místech v Egyptě,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, mezi jehož smluvní strany patří i Egypt, a na Mezinárodní úmluvu o právech dítěte z roku 1989, jejímž signatářem je také Egypt,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Egypt je klíčovým partnerem Evropské unie v jižním Středomoří; vzhledem k tomu, že politický, hospodářský a sociální vývoj v Egyptě se výrazně odráží nejen v situaci celého regionu, ale i za jeho hranicemi;

B.  vzhledem k tomu, že v květnu a červnu 2012 se konaly prezidentské volby, v nichž Muhammad Mursí získal 51,7 % hlasů, a stal se tak prvním islamistickým kandidátem zvoleným do čela státu v arabském světě; vzhledem k tomu, že tyto svobodné a spravedlivé prezidentské volby byly významným krokem v procesu demokratické transformace;

C. vzhledem k tomu, že egyptský Nejvyšší ústavní soud dne 14. června 2012 prohlásil parlamentní volby z roku 2012 za neústavní a jednu třetinu vítězných kandidátů za nelegitimní a zrušil zákon o politickém vyloučení;

D. vzhledem k tomu, že dne 22. listopadu 2012, osm dní po ukončení jednání pracovní skupiny EU-Egypt a jeden den poté, co bylo na základě egyptského zprostředkování uzavřeno příměří mezi Izraelem a Hamásem, vydal prezident Mursí ústavní prohlášení, v němž mimo jiné postavil prezidentský úřad mimo soudní dohled; vzhledem k tomu, že o několik dní později prezident sice toto prohlášení odvolal, avšak vyhrocená situace již vedla ke vzniku demonstrací;

E.  vzhledem k tomu, že soudní instituce a soudci nadále čelí nátlaku, útokům, zastrašování a vměšování různých egyptských politických aktérů a sil; vzhledem k tomu, že ústavní soud přerušil v listopadu 2012 svou práci, protože jeho budovu obklíčili stoupenci prezidenta a jejich spojenci; vzhledem k tomu, že odvolání nejvyššího státního zástupce v říjnu 2012 a jmenování jeho nástupce vyvolalo ostré protesty nejen v řadách soudců, soudních úředníků; vzhledem k tomu, že zasahování do soudnictví podrývá důvěru Egypťanů v řádné a nestranné fungování soudního systému,

F.  vzhledem k tomu, že dne 30. listopadu 2012 přijalo Ústavodárné shromáždění návrh ústavy; vzhledem k tomu, že návrh ústavy byl schválen v referendu, které se konalo ve dnech 15. a 22. prosince 2012, a to 63,8 % hlasy pro, ovšem s účastí 32,9 %; vzhledem k tomu, že ústavodárný proces a očekávané přijetí nové ústavy nevedly ke konsenzu, ale naopak dále prohloubily vnitřní rozdělení egyptské společnosti; vzhledem k tomu, že v Egyptě i v okolních zemích zaznívají kritické hlasy ohledně různých článků, mimo jiné pokud jde o status práva šaría podle domácí legislativy, nezávislost soudnictví a úlohu vojenských soudů, základní svobody a práva žen;

G. vzhledem k tomu, že na konci dubna se mají v Egyptě konat nové parlamentní volby; vzhledem k tomu, že egyptská ústřední volební komise souhlasila s tím, aby se jako „svědci“ účastnily těchto voleb čtyři nevládní organizace, Evropská unie, Liga arabských států a Africká unie; vzhledem k tomu, že dne 18. února 2013 prohlásil Nejvyšší ústavní soud několik článků tohoto zákona za neústavní a vyzval horní komoru (Šúru), ale je pozměnil; vzhledem k tomu, že opoziční síly vedené Frontou národní spásy, jež protestují proti nedostatečným právním zárukám pro konání svobodných a spravedlivých voleb, oznámily, že budou nadcházející parlamentní volby bojkotovat; vzhledem k tomu, že dne 7. března 2013 egyptská volební komise na základě rozhodnutí káhirského správního soudu odložila chystané parlamentní volby, neboť Šúra nepředala pozměněný volební zákon Nejvyššímu ústavnímu soudu ke konečnému přezkumu;

H. vzhledem k tomu, že v předvečer druhého výročí revoluce připomínaného dne 25. ledna a v následujících týdnech došlo k násilným střetům mezi demonstranty a bezpečnostními silami, které si vyžádaly desítky životů; tyto střety byly vyvolány rostoucím bezprávím v Egyptě, prudkým propadem egyptského hospodářství a několika desítkami rozsudků smrti nad civilisty zadrženými při tragických nepokojích během fotbalového utkání ve městě Port Saíd a vedly prezidenta Mursího k vyhlášení mimořádného stavu v několika egyptských městech, na což armádní představitelé reagovali varováním před „kolapsem země“; vzhledem k tomu, že dne 30. ledna vydali představitelé opozice společnou výzvu prezidentu Mursímu, aby zastavil násilné zákroky proti demonstrantům, sestavil vládu národní jednoty a zahájil skutečný celonárodní dialog, který je jedinou cestou k překonání současného politického a sociálního rozdělení a napětí; vzhledem k tomu, že prezident Mursí požadavek na sestavení vlády národní jednoty odmítl; vzhledem k tomu, že dne 26. února 2013 zahájil prezident Mursí celonárodní dialog, který byl hlavními opozičním silami bojkotován;

I.   vzhledem k tomu, že při nepokojích, které se strhly poté, co soud dne 26. ledna 2013 doporučil odsoudit 21 obyvatel Port Saídu k trestu smrti za zabíjení, k němuž došlo po fotbalovém zápase v roce 2012, zahynulo 42 osob, včetně dvou policistů; vzhledem k tomu, že dne 9. března 2013 byl tento rozsudek potvrzen a byly vyneseny rozsudky i nad 52 zbývajícími obžalovanými; vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 16. února 2012 vyzval k nezávislému vyšetření událostí, které vyústily v tuto tragédii, a k potrestání viníků; vzhledem k tomu, že Evropská unie odmítá používání trestu smrti ve všech případech a za všech okolností a soustavně vyzývá k celosvětovému zrušení trestu smrti v zájmu lidské důstojnosti;

 

J.   vzhledem k tomu, že sílící politické napětí dále prohloubilo vnitřní polarizaci egyptské společnosti a vede k neutuchajícím pouličním protestům a násilným střetům, při nichž dochází ke svévolnému zatýkání, zastrašování, únosům a mučení; vzhledem k tomu, že případy nepřiměřeného používání síly a násilí se smrtelnými následky proti pokojným demonstrantům ze strany policie, bezpečnostních složek a neidentifikovaných skupin zůstávají často nepotrestány; vzhledem k tomu, že při zákrocích pro zachování bezpečnosti a veřejného pořádku je nutno postupovat zdrženlivě a důsledně přitom dodržovat lidská práva a základní svobody;

 

K. vzhledem k tomu, že veřejné mínění v Egyptě je velmi kritické k omezování svobody projevu; vzhledem k tomu, že trestní zákoník a nově přijatá ústava by mohly významným způsobem omezit svobodu projevu online i offline; vzhledem k tomu, že občanské a digitální svobody podporují všeobecná lidská práva a měly by být dodržovány v každé situaci; vzhledem k tomu, že značně vzrostlo fyzické násilí proti novinářům a jejich šikanování; vzhledem k tomu, že byla zahájena četná soudní řízení proti opozičním sdělovacím prostředkům za urážky prezidenta; vzhledem k tomu, že pokračují trestní stíhání novinářů, zejména z opozičních médií, a herců, jako např. Gamála Fahmího, Básima Júsufa a Ukáši Tawfíqa; vzhledem k tomu, že podle zpráv byl podáno 24 žalob pro urážku prezidenta; vzhledem k tomu, že od doby, kdy se prezident Mursí ujal svého úřadu, se zvýšilo množství případů rouhačství;

L.  vzhledem k tomu, že návrh zákona o ochraně práva pokojně demonstrovat na veřejných prostranstvích významným způsobem omezuje právo na pokojné veřejné shromažďování;

M. vzhledem k tomu, že v současném procesu transformace jsou v mimořádně zranitelném postavení ženy; vzhledem k tomu, že podle informací egyptských a mezinárodních organizací na ochranu lidských práv jsou ženy účastnící se protestů často terčem násilí a sexuálních útoků a musí se podrobovat testům panenství nebo jinému ponižujícímu zacházení ze strany bezpečnostních sil a že bojovnice za práva žen jsou terčem vyhrožování a šikany; vzhledem k tomu, že výrazně slábne účast žen na politickém životě; vzhledem k tomu, že Národní rada žen (NCW) a občanská společnost se kriticky vyjadřují k tomu, že úřady nijak nereagovaly na případy násilí na ženách a neodsoudily je, čímž vyslaly špatný signál ohledně toho, jak jsou práva žen v Egyptě respektována;

N. vzhledem k tomu, že egyptská občanská společnost a mezinárodní nevládní organizace čelí při působení v Egyptě rostoucímu tlaku a setkávají se se závažnými obtížemi; vzhledem k tomu, že některé z návrhů nového zákon o občanských sdruženích a nadacích vyvolaly znepokojení mezi občanskými aktivisty a organizacemi, neboť by ukládaly značně omezující podmínky na financování nevládních organizací, zejména ze zahraničních zdrojů, ponechávaly prostor pro rušivý dohled ze strany státních orgánů a omezovaly veškeré formy sociální činnosti a sociálních organizací; vzhledem k tomu, že tyto návrhy by rovněž omezily informační mise a další nezbytné aktivity v celém Egyptě a organizacím občanské společnosti prakticky by zabránily vykonávat jejich práci;

O. vzhledem k tomu, že EU je hlavním hospodářským partnerem Egypta, jeho hlavním zdrojem zahraničních investic a partnerem v rámci rozvojové spolupráce; vzhledem k tomu, že ve dnech 13.–14. listopadu 2012 se v Káhiře sešla pracovní skupina EU-Egypt za společného předsednictví místopředsedkyně Komise/vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a egyptský ministr zahraničních věcí Kamel Amr a schválila rozsáhlý soubor opatření hospodářské a politické pomoci Egyptu při jeho současné transformaci v celkové hodnotě téměř 5 miliard EUR ve formě půjček a subvencí na období 2012–2013; vzhledem k tomu, že tato finanční pomoc je částečně podmíněna uzavřením dohody mezi Egyptem a Mezinárodním měnovým fondem a dodržováním lidských práv, demokracie a řádné hospodářské správy; vzhledem k tomu, že pro Egypt je naprosto zásadní, aby EU dostála svým závazkům a uspíšila poskytování pomoci;

P.  vzhledem k tomu, že pracovní skupina zdůraznila, že se bude zasazovat o podporu a dodržování lidských práv, včetně práv žen a rovnosti pohlaví s cílem posílit postavení žen ve všech oblastech, svobody projevu a sdružování a svobody vyznání či přesvědčení a že odsoudila veškeré formy podněcování k nenávisti, netoleranci, nepřátelství nebo násilí na základě náboženství;

Q. vzhledem k tomu, že úspěch evropské politiky sousedství i reforem v oblasti lidských práv a zejména práv žen, bude záviset na zapojení občanské společnosti do provádění příslušných politik;

R.  vzhledem k tomu, že hospodářská situace Egypta je velmi závažná, jeho finanční rezervy v cizích měnách jsou nízké a hodnota egyptské libry klesla na nejnižší úroveň od roku 2004; vzhledem k tomu, že zlepšení hospodářského stavu země bude záviset na její dlouhodobé politické a sociální stabilitě; vzhledem k tomu, že Egypt prochází kritickým obdobím transformace a na své cestě k demokracii se vyrovnává s vážnými problémy a obtížemi; vzhledem k tomu, že základem této transformace musí být klíčové hodnoty sociální spravedlnosti, dodržování lidských práv a základních svobod, právního státu a řádné správy;

S.  vzhledem k tomu, že navrácení majetku zcizeného předchozím režimem je významné nejen z hospodářského hlediska, ale může přispět k nastolení spravedlnosti a odpovědnosti vůči egyptskému lidu, a proto se jedná o významnou politickou otázku s vysokou symbolickou hodnotou ve vztazích mezi EU a Egyptem; vzhledem k tomu, že od března 2011 je v EU zmrazen majetek 19 osob, které se dopustily zpronevěry egyptských státních financí, mezi nimi i bývalého prezidenta Mubaraka; vzhledem k tomu, že dne 26. listopadu 2012 přijala Rada nové nařízení, které má usnadnit navrácení těchto zpronevěřených prostředků; vzhledem k tomu, že pracovní skupina rozhodla, že do tří měsíců dokončí pracovní plán, který by mohl zahrnovat i vytvoření skupiny pro navrácení majetku, jejíž koordinaci zajišťuje Evropská služba pro vnější činnost;

1.  vyjadřuje svou solidaritu s egyptským lidem v tomto klíčovém období přechodu země k demokracii; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily důsledné dodržování lidských práv a základních svobod, včetně svobody projevu a sdružování, svobody pokojného shromažďování, svobody tisku a sdělovacích prostředků, práv žen, svobody náboženského vyznání, svědomí a myšlení, ochrany menšin a boje proti diskriminaci na základě sexuální orientace, a aby zajistily dodržování zásad právního státu, dělby moci, nezávislosti soudů, boje proti beztrestnosti a řádného procesu, jelikož se jedná o základní prvky svobodné a demokratické společnosti;

2.  je hluboce znepokojen prohlubující se vnitřní polarizací egyptské společnosti a pokračujícími výbuchy násilí; připomíná egyptským státním orgánům a bezpečnostním složkám, že jsou povinny v zemi obnovit a zajistit bezpečnost a pořádek; důrazně vyzývá politické činitele, aby se v nejlepším zájmu své země chovali zdrženlivě, a zabránili tak dalším projevům násilí; žádá rovněž, aby bylo seriózně, nezaujatě a transparentně vyšetřeno usmrcení, mučení, ponižující zacházení a zastrašování pokojných demonstrantů, se zvláštním důrazem na ženy, a aby byly zodpovědné osoby postaveny před soud; naléhavě vyzývá orgány, aby jednaly přísně v souladu se svými právními předpisy a mezinárodními závazky; hluboce lituje velkého počtu osob, které byly v průběhu nedávných střetů usmrceny nebo zraněny, a vyjadřuje svou soustrast rodinám obětí;

3.  připomíná, že EU rozhodně a zásadně odsuzuje trest smrti, a vyzývá k vyhlášení plného moratoria na výkon veškerých rozsudků smrti v Egyptě; důrazně Egypt vyzývá, aby ratifikoval druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech z roku 1966, jehož cílem je úplné zrušení trestu smrti; vyzývá k tomu, aby byly změněny rozsudky smrti vyhlášené dne 26. ledna 2013 proti 21 fanouškům fotbalového klubu Al-Masrí;

4.  bere na vědomí rozhodnutí egyptské volební komise zrušit nadcházející parlamentní volby a vyzývá egyptskou vládu, aby toto období využila k zahájení všeobjímajícího politického procesu založeného na konsenzu, společné odpovědnosti a skutečném národním dialogu se smysluplnou účastí všech demokratických politických sil; vyzývá všechny politické síly v Egyptě, aby za tímto účelem vzájemně spolupracovaly; vybízí EU a její členské státy, aby i nadále pomáhaly egyptským úřadům, politickým stranám a občanské společnosti a podporovaly je v jejich úsilí tohoto cíle dosáhnout; navzdory zrušení voleb vítá skutečnost, že egyptské úřady navrhly EU, aby monitorovala nadcházející parlamentní volby; opakuje svůj návrh, že vyšle řádnou volební pozorovatelskou misi;

5.  vyjadřuje zděšení nad nárůstem násilí páchaného na ženách, zejména na účastnicích demonstrací a aktivistkách bojujících za práva žen, a nad neschopností úřadů zabránit tomuto násilí a odsoudit jej nebo pohnat jeho pachatele k odpovědnosti; vyzývá prezidenta Mursího a vůdce vládnoucích i opozičních stran, aby se pevně chopili politické iniciativy a problémem genderově motivovaného násilí se zabývali a aby zajistili, že všechny případy sexuálního napadení a obtěžování žen budou účinně prošetřeny, jejich pachatelé budou postaveni před soud a jejich oběti obdrží přiměřené odškodné; naléhavě vyzývá prezidenta Mursího, aby proti tomuto chronickému násilí páchanému na ženách a diskriminaci žen zakročil tím, že přijme zákony zaměřené na boj proti útokům na ženy navrhované aktivisty bojujícími za ženská práva; vyzývá egyptské orgány, aby odsoudily všechny formy násilí a agrese zaměřené proti ženám; důrazně vyzývá vládu, aby prosazovala a podporovala účast žen na politickém životě a zvrátila současný sestupný trend v této oblasti;

6.  vyzývá egyptské orgány, aby reformovaly policejní a bezpečnostní složky a zrušily zákony, které umožňují neomezené páchání násilí na civilním obyvatelstvu ze strany policie a bezpečnostních sil; zdůrazňuje, že je třeba v dialogu a ve spolupráci s občanskou společností vypracovat náležitý právní rámec pro zajištění práva na pokojné demonstrace a pokojné veřejné shromažďování, který by organizacím občanské společnosti umožňoval fungovat bez zbytečných omezení a využívat pomoc ze zahraničních zdrojů;

7.  vyjadřuje plnou podporu odhodlání projevenému organizacemi občanské společnosti a jejich důležité a kvalitní činnosti vyvíjené na podporu míru, demokracie a lidských práv a vyzývá k neprodlenému ukončení veškerého nátlaku, zastrašování nebo šikany namířených proti odborovým svazům, novinářům a bloggerům;

8.  je znepokojen situací, která panuje v egyptském soudnictví; vyzývá egyptskou vládu a politické síly, aby plně respektovaly, podporovaly a prosazovaly nezávislost a bezúhonnost soudních institucí v zemi; zdůrazňuje, že je třeba pokračovat v reformách trestního soudnictví s cílem zajistit odpovídající právní rámec k odstranění beztrestnosti a mučení a k ochraně lidských práv; vybízí egyptské orgány, aby zahájily skutečný proces zavádění přechodných soudních mechanismů s cílem zajistit odpovědnost za porušování lidských práv, k němuž došlo před revolucí v roce 2011, během ní a po ní;

9.  vyjadřuje své znepokojení nad omezováním svobody vyznání, svědomí a náboženství; vítá v této souvislosti ustavení Egyptské rady církví složené ze zástupců pěti největších křesťanských denominací v zemi, která byla založena dne 18. února 2013 a jejímž posláním je mimo jiné podpora dialogu mezi muslimy a křesťany; je přesvědčen, že by se mělo usilovat o to, aby se zvrátil emigrační trend křesťanů z Egypta, který ohrožuje další existenci jedné z nejstarších egyptských komunit a poškozuje egyptské hospodářství, neboť tak ze země odcházejí kvalifikované pracovní síly;

10. vyzývá egyptské úřady, aby podepsaly a ratifikovaly Římský statut, kterým byl zřízen Mezinárodní trestní soud v Haagu, a aby nezvaly ty vládní představitele, na něž Mezinárodní trestní soud vydal zatykač;

11. vyjadřuje silnou podporu reformám, které povedou k zavedení demokracie, právního státu a sociální spravedlnosti v Egyptě, jak o to žádá egyptský lid; opakuje svou výzvu, aby bylo vyhodnoceno, zda by nemohl být zrušen výjimečný stav vyhlášený v celé zemi; vyzývá k tomu, aby bylo okamžitě zastaveno trestní stíhání civilistů před vojenskými soudy;

12. znovu opakuje své znepokojení nad pokračujícím převaděčstvím a obchodováním s lidmi a nad situací nelegálních přistěhovalců v zemi, zejména v oblasti Sinaje; vyzývá egyptské orgány, aby dále posílily své úsilí o vyřešení těchto otázek, mimo jiné plným prováděním vnitrostátních právních předpisů týkajících se uprchlíků a zaručením úplného přístupu k dotčeným osobám na Sinaji pro agentury OSN a organizace působící v oblasti lidských práv;

13. je hluboce znepokojen rychle se zhoršující hospodářskou situací Egypta a zdlouhavým vyjednáváním dohody o půjčce s MMF; vítá obnovené úsilí vlády pokračovat v těchto jednáních; vyzývá k rozvoji hospodářské spolupráce mezi EU a Egyptem a k intenzivnějšímu dvoustrannému dialogu o hospodářské reformě, což je důležitý krok na cestě k budování důvěry investorů;

14. naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi, aby rozpracovaly zásadu „víc za víc“ soudržnějším a praktičtějším způsobem, včetně jasných podmínek a ukazatelů pro případ, že by se egyptská vláda odchýlila od demokratických reforem a dodržování lidských práv a svobod, přičemž tato zásada by se stala základním kamenem revidované evropské politiky sousedství a vztahů EU s egyptskou vládou a její uplatňování by nemělo negativní dopady na životní podmínky egyptského obyvatelstva;

15. naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby připomínala egyptským orgánům a prezidentovi Mursímu, že se zavázali dodržovat lidská práva a základní svobody; vyzývá EU, aby egyptským orgánům neposkytovala žádnou rozpočtovou pomoc, pokud nedojde k zásadnímu pokroku v oblasti dodržování lidských práv a svobod a zásad demokratické správy a právního státu;

16. vyjadřuje svou plnou podporu rozšířené spolupráci mezi EU a Egyptem, ať už v kontextu dohody o přidružení a jejích akčních plánů, úspěšného pokračování činnosti pracovní skupiny EU-Egypt, pravidelných rozhovorů o lidských právech, intenzivnější obchodní spolupráce, posílené mobility Egypťanů, zejména studentů, směrem do EU, vyjednávání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu nebo budoucí integrace trhů;

17. důrazně vyzývá EU a její členské státy, aby se dále významně zasazovaly o usnadnění navracení majetku zpronevěřeného předchozím režimem egyptskému lidu; v této souvislosti vyzývá EU, aby ustavila tým vyšetřovatelů, právníků a prokurátorů pocházejících z jejích členských států a dalších evropských zemí, který by egyptským orgánům poskytoval v tomto procesu právní podporu a pomoc;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a egyptským orgánům.