Společný návrh usnesení - RC-B7-0121/2013Společný návrh usnesení
RC-B7-0121/2013

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti

11. 3. 2013 - 2013/2543(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7‑0121/2013)
ALDE (B7‑0122/2013)
S&D (B7‑0123/2013)
GUE/NGL (B7‑0124/2013)
Verts/ALE (B7‑0125/2013)

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber za skupinu PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE
Timothy Kirkhope za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL


Postup : 2013/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0121/2013
Předložené texty :
RC-B7-0121/2013
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti

2013/2543(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na mezinárodní lidskoprávní nástroje zakazující diskriminaci, zejména Mezinárodní úmluvu OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace (UNCERD),

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, zejména článek 14 této úmluvy,

–   s ohledem na článek 21 Listiny základních práv Evropské unie, podle nějž se zakazuje jakákoli diskriminace založená zejména na rase, etnickém původu, jazyku, náboženském vyznání nebo příslušnosti k národnostní menšině,

–   s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU), který stanoví, že „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“,

–   s ohledem na článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie, který uvádí, že „při vymezování a provádění svých politik a činností se Unie zaměřuje na boj proti jakékoliv diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace“,

–   s ohledem na článek 19 SFEU, který EU svěřuje politický mandát „přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace“,

–   s ohledem na článek 67 SFEU, který uvádí, že „Unie usiluje o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti prostřednictvím opatření pro předcházení [...] rasismu a xenofobii a boj proti nim“,

–   s ohledem na čl. 83 odst. 2 SFEU,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu[1],

–   s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (směrnice o rasové rovnosti)[2];

–   s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (směrnice o rovném zacházení v zaměstnání[3]);

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva (rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii)[4]

–   s ohledem na rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů;

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o rasismu, xenofobii, antisemitismu, náboženské nesnášenlivosti, nesnášenlivosti vůči Romům, homofobii, transfobii, diskriminaci, násilí založeném na předsudcích, extremismu a přístupu EU k trestnímu právu[5],

–   s ohledem na Agenturu Evropské unie pro základní práva a její práci v oblasti zákazu diskriminace, rasismu, xenofobie a s nimi spojenými formami nesnášenlivosti a násilí založeného na předsudcích[6],

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že na neformálním zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konaném ve dnech 17.–18. ledna 2013 zahájilo irské předsednictví diskusi o opatřeních EU proti zločinům z nenávisti, rasismu, antisemitismu, xenofobii a homofobii a zdůraznilo, že je nutná účinnější ochrana a shromažďování údajů a také větší nasazení vedoucích představitelů při „aktivním prosazování evropských hodnot a vytváření ovzduší vzájemného respektu vůči osobám z odlišného náboženského či etnického prostředí nebo osobám jiné sexuální orientace a při jejich začleňování“;

B.  vzhledem k tomu, že dne 21. března se každoročně slaví Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, který připomíná vraždu 69 demonstrantů proti apartheidu v Jižní Africe v roce 1960;

C. vzhledem k tomu, že je zásadní připomínat si tu část evropské historie, která byla poznamenána masovým vražděním motivovaným rasismem a xenofobií, a udržovat vzpomínku na tyto činy živou;

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na společných hodnotách, jako je úcta k demokracii, dodržování lidských práv a zásad právního státu, a jejím základním kamenem je široká propagace tolerance;

E.  vzhledem k tomu, že rasismus, xenofobie, antisemitismus, náboženská nesnášenlivost, nesnášenlivost vůči Romům, homofobie a transfobie a s nimi související formy nesnášenlivosti zahrnují přesvědčení, předsudky a postoje, které opodstatňují diskriminaci, násilí motivované předsudky a nenávist z určitých důvodů včetně osobních rysů a sociálního postavení ;

F.  vzhledem k tomu, že ačkoli všechny členské státy zavedly ve svém právním řádu zákaz diskriminace s cílem propagovat rovnost všech občanů, diskriminace a zločiny z nenávisti – tj. násilí a trestné činy motivované rasismem, xenofobií, nesnášenlivostí vůči Romům, antisemitismem či nesnášenlivostí náboženskou, sexuální orientací, genderovou identitou nebo příslušností k menšině nebo v souladu s neúplným výčtem pohnutek uvedeným v článku 21 Listiny základních práv – jsou v EU stále častější,

G. vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU a její členské státy přijaly opatření, jež budou zaměřena na boj proti rasismu a xenofobi, budou tomuto chování předcházet prostřednictvím výchovy, propagace kultury založené na respektování ostatních a jejich toleranci a zajistí, že oběti budou takové trestné činy hlásit, orgány činné v trestném řízení je budou vyšetřovat a soudní systém je bude trestat;

H. vzhledem k tomu, že stávající hospodářská krize podkopává zásadu solidarity a že členské státy, musí v době hospodářské krize zůstat ostražité a snažit se předcházet pokušení, které představuje vzrůstající nesnášenlivost a hledání obětních beránků;

I.   vzhledem k tomu, že EU přijala soubor nástrojů určených na boj proti těmto činům a diskriminaci, zejména směrnici Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (směrnice o rovnosti ras), směrnici Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (směrnice o rovném zacházení v zaměstnání), rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva (rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii), rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu;

J.   vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzýval Komisi, Radu a členské státy, aby posílily boj proti násilí a diskriminaci, k nimž dochází na základě předsudků, jako je rasismus, xenofobie, antisemitismus, náboženská nesnášenlivost, nesnášenlivost vůči Romům, homofobie a transfobie;

K. vzhledem k tomu, že Komise nedávno varovala před rasistickými, extremistickými a populistickými politickými projevy, které společně s tím, jak se šíří hrozba násilného extremismu, mohou inspirovat „osamělé vlky“ k bezhlavému vraždění;

L.  vzhledem k tomu, že všechny státy, které jsou členy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), včetně všech členských států EU, uznaly, že zločiny z nenávisti, které se definují jako trestné činy motivované předsudky, představují problém, který musí být vyřešen prostřednictvím trestněprávních předpisů a specificky cílených politik;

1.  zdůrazňuje, že nesnášenlivost a diskriminace jakéhokoli druhu nesmějí být v Evropské unii nikdy akceptovány;

2.  vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby posílily boj proti zločinům z nenávisti a proti diskriminačním postojům a chování;

3.  vyzývá k vypracování komplexní strategie boje proti trestným činům z nenávisti, proti násilí motivovanému předsudky a proti diskriminaci;

4.  zdůrazňuje význam, který má pro každého občana povědomí o vlastních právech, pokud jde o právo na ochranu proti zločinům z nenávisti; vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá vhodná opatření s cílem podpořit oznamování zločinů z nenávisti a všech rasistických a xenofobních trestných činů a zajistily přiměřenou ochranu osob, které takové činy oznámí, a obětí trestných činů motivovaných rasismem či xenofobií;

5.  připomíná, že již v minulosti opakovaně žádal o přezkum rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV, zejména pokud jde o projevy antisemitismu, náboženské nesnášenlivosti, nesnášenlivosti vůči Romům, homofobie a transfobie a o činy těmito nenávistnými postoji motivované;

6.  vyzývá k vypracování opatření, která zajistí provádění vnitrostátních strategií integrace Romů prostřednictvím pravidelných přezkumů, monitorování a podpory umožňující místním, regionálním a celostátním orgánům, aby za pomoci dostupných finančních zdrojů, včetně fondů EU, vypracovaly a realizovaly účinné politiky, programy a iniciativy na sociální začlenění Romů, které budou v souladu s lidskými právy, přičemž se bude bedlivě dohlížet na dodržování základních práv a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu na volný pohyb a pobyt;

7.  vyzývá k tomu, aby se vyhovělo opakované žádosti Parlamentu o vypracování plánu pro dosažení občanské rovnosti bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu;

8.  vyzývá EU k podpisu Mezinárodní úmluvy OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace, kterou již všechny členské státy ratifikovaly;

9.  vyzývá k přijetí opatření, která zajistí, aby všechny relevantní trestněprávní nástroje EU, tedy i rámcové rozhodnutí, obsahovaly širokou škálu odstupňovaných trestů, a to případně i včetně trestů alternativních, jako jsou například veřejně prospěšné práce, přičemž však bude zachován naprostý soulad se základními právy, včetně práva na svobodu projevu;

10. vyzývá k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pověřených bojem proti diskriminaci s cílem umožnit, aby osoby propagující nenávistné verbální projevy a podněcování k zločinům z nenávisti byly za své jednání hnány k odpovědnosti;

11. vyzývá k podpoře vzdělávacích programů určených orgánům prosazování práva a justičním orgánům a příslušným agenturám EU, jejichž účelem by bylo předcházet diskriminačním praktikám a zločinům z nenávisti a bojovat proti nim;

12. vyzývá ke shromažďování rozsáhlejších a spolehlivých údajů o trestných činech páchaných z nenávisti, tj. přinejmenším vedení záznamů o počtu případů hlášených veřejností a zaznamenaných orgány, o počtu odsouzení, důvodech, pro něž byly trestné činy označeny jako diskriminační, o uložených trestech, ale i o průzkumech zaměřených na téma viktimizace, pokud jde o oběti trestných činů v souvislosti s povahou a rozsahem nehlášených trestných činů, na zkušenosti obětí trestných činů s vymáháním práva, důvody, které vedly k nenahlášení případu, a na informovanost obětí trestných činů z nenávisti o jejich právech;

13. vyzývá k zavedení mechanismů, které by zviditelnily zločiny z nenávisti páchané v EU tím, že zajistí, aby mohly být trestné činy motivované předsudky trestány, a jako takové řádně zaznamenávány a účinně vyšetřovány, a aby jejich pachatelé byli stíháni a trestáni a obětem byla nabízena řádná pomoc, ochrana a odškodnění, čímž se oběti zločinů z nenávisti a jejich svědci podpoří v tom, aby tyto incidenty hlásili;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.