Процедура : 2013/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0130/2013

Внесени текстове :

RC-B7-0130/2013

Разисквания :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 8.11

Приети текстове :

P7_TA(2013)0098

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 156kWORD 91k
12.3.2013
PE507.383v01-00}
PE507.384v01-00}
PE507.392v01-00}
PE507.393v01-00} RC1
 
B7-0130/2013}
B7-0131/2013}
B7-0139/2013}
B7-0140/2013} RC1

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

S&D (B7‑0130/2013)

Verts/ALE (B7‑0131/2013)

ALDE (B7‑0139/2013)

ECR (B7‑0140/2013)


относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567 (RSP).


Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber от името на групата PPE
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo от името на групата S&D
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann от името на групата ALDE
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht от името на групата Verts/ALE
Emma McClarkin от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567 (RSP).  

Европейският парламент,

–   като взе предвид декларацията от Никозия от 20 септември 2012 г. относно борбата с уреждането на изхода от спортни срещи,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 18 януари 2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“(COM(2011)0012),

–   като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно европейското измерение в спорта(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. относно почтеността на онлайн хазарта(2),

–   като взе предвид Бялата книга на Комисията за спорта (COM(2007)0391),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 април 2005 г. относно борбата срещу употребата на допинг в спорта(3),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Борба с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно хазарта по интернет на вътрешния пазар(4),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 октомври 2012 г., озаглавено „За цялостна европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет“ (COM(2012)0596),

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията относно хазарта по интернет на вътрешния пазар (COM(2011)0128),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията(5),

–   като взе предвид подготвителното действие, озаглавено „Европейски партньорства в областта на спорта“, и по-конкретно изследователски проекти с акцент върху предотвратяването на уреждането на изхода от спортни срещи чрез предоставяне на образование и информация на заинтересованите участници;

–   като взе предвид препоръката на Комисията за решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да участва от името на ЕС в преговорите за международна конвенция на Съвета на Европа за борба с манипулирането на спортни резултати (COM(2012)0655),

–   като взе предвид резултатите през март 2012 г. от възложеното от Комисията проучване, озаглавено „Уреждане на изхода от спортни срещи”,

–   като взе предвид конвенция на Съвета на Европа от 16 ноември 1989 г. срещу употребата на допинг,

–   като взе предвид препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно насърчаването на почтеността в спорта срещу манипулирането на резултатите, по-специално срещу уреждането на изхода от спортни срещи,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че съвместният екип за разследване на Европол с кодово наименование „Операция Вето” е разкрил широко разпространени прояви на уреждането на изхода от футболни мачове, като за съмнителни в световен мащаб се считат 680 мача, включително 380 мача в Европа, и като има предвид, че разследващият екип е представил данни за широкообхватна мрежа за уреждане на изхода от спортни срещи, която нанася удар в самата сърцевина на спортния живот, като заподозрените лица са 425, а други 50 лица са били задържани;

Б.  като има предвид, че според Европол тези данни са едва „върхът на айсберга”;

В.  като има предвид, че голям брой държави членки са били засегнати от прояви на уреждане на изхода от спортни срещи, което е причина за сериозна загриженост, тъй като тези прояви са свързани с организираната престъпност и представляват значителен източник на риск за сектора на спорта практически във всички държави членки;

Г.  като има предвид, че уреждането на изхода от спортни срещи е вид престъпление, което носи големи приходи, докато процентът на издаване на осъдителни присъди и степента на разкриваемост са изключително ниски, и като има предвид, че поради тази причина то се използва от престъпни организации в техните незаконни дейности, като например изпиране на пари и трафик на хора и наркотици;

Д. като има предвид, че разкриването на т.нар. спот фиксинг (spot-fixing), т.е. незаконна дейност, при която се урежда изходът от конкретна част от спортната среща, но не окончателният резултат, е по-трудно в сравнение с разкриването на традиционното уреждане на изхода от спортни срещи;

Е.  като има предвид, че престъпните организации развиват едромащабна международна дейност и имат връзки по целия свят, така че нито една отделна институция, държава или организация не би била в състояние да се справи сама с уреждането на изхода от спортни срещи;

Ж. като има предвид, че могат да бъдат засегнати всички видове спорт и че има опасност за авторитета на спорта;

З.  като има предвид, че съществуващите механизми за контрол не са в състояние да разкриват незабавно случаи на уреждане на изхода от спортни срещи поради глобалното естество на тези незаконни дейности;

И. като има предвид, че прозрачността, отчетността и демокрацията – с други думи, доброто управление – в рамките на спортните организации са предпоставки за това, спортното движение да изпълнява успешно дори и минимална роля в борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи и спортните измами;

Й. като има предвид, че много спортни организации вече са предприели мерки в тази област, като например разработването на кодекси за поведение и приемането на политики на нулева търпимост;

К. като има предвид, че възможността за залагане за спортни срещи с предварително уреден резултат се предлага предимно от оператори извън ЕС и че поради тази причина се налага международно измерение на борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи;

Л. като има предвид, че съгласно експертите се наблюдава все по-нарастваща загриженост във връзка с недобросъвестните намерения на някои лица, които поемат управлението на футболни клубове като средство за усъвършенстване на уреждането на изхода от спортни срещи и на изпирането на пари;

М. като има предвид, че сдруженията на играчи обръщат внимание на факта, че уреждането на изхода от спортни срещи е и проблем от гледна точка на това, че играчите не получават навреме своето трудово възнаграждение и биват сплашвани и изнудвани;

1.  призовава всички основни заинтересовани участници да поемат отговорност и да разработят всеобхватен подход, като допълват взаимно своите усилия в борбата срещу уреждането на изходите от спортни срещи;

2.  изисква от Комисията да разработи координиран подход към борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи и организираната престъпност, като координира усилията на основните заинтересовани участници, като например спортните организации, националните полицейски служби и съдебни органи, както и операторите на хазартни услуги в тази област и като предоставя платформа за разисквания и за обмен на информация и най-добри практики;

3.  призовава спортните организации да прилагат политика на нулева търпимост по отношение на корупцията (както във вътрешен план, така и по отношение на външните изпълнители), така че техните членове да не бъдат излагани на външен натиск;

4.  настоятелно призовава спортните организации да установят кодекс на поведение за всички членове на персонала и длъжностни лица (играчи, треньори, съдии, медицински и технически персонал, председатели на клубове и сдружения), в който се определят опасностите, свързани с уреждането на изхода от спортни срещи, включва се ясна забрана за манипулиране на изхода от спортни срещи с цел залагане или за други цели, определят се съответните санкции и се включва забрана за залагания за спортни срещи на собствения отбор, а също така и задължение за оповестяване на подходи или на всяка информация относно уреждане на изхода от спортни срещи, придружено от ефикасен механизъм за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

5.  призовава всички управляващи органи в спорта да се обвързват с практики на добро управление с цел намаляване на риска те да станат жертва на уреждане на изхода от спортни срещи;

6.  подчертава важността на образованието за опазването на почтеността в спорта; поради това призовава държавите членки и спортните федерации да информират и образоват по подходящ начин спортистите и потребителите, от ранна възраст и на всички равнища на участие в спорта – както на любителско, така и на професионално равнище;

7.  насърчава спортните организации да пуснат в ход и да проявяват усърдие и постоянство в прилагането на всеобхватни програми за превенция и образование с ясни задължения за клубовете, лигите и федерациите, по-специално по отношение на малолетните и непълнолетните лица, както и да създадат дисциплинарен орган, който да разглежда проявите на уреждане на изхода от спортни срещи;

8.  призовава Комисията решително да насърчава всички държави членки да включат изрично уреждането на изхода от спортни срещи в националното си наказателно право, да предвидят подходящи минимални общи санкции и да гарантират, че съществуващите пропуски се премахват по начин, при който основните права се спазват в пълна степен;

9.  приветства продължаващите разисквания относно евентуална конвенция на Съвета на Европа за борба срещу манипулирането на резултатите от спортни срещи, която ще предостави на националните системи необходимите инструменти, експертен опит и ресурси за борба с тази заплаха;

10. насърчава спортните организации да прилагат високи и убедителни стандарти на управление;

11. призовава Комисията да гарантира, че всички държави членки забраняват залаганията за състезания с участието на малолетни и непълнолетни лица;

12. призовава държавите членки да създадат специализирано правоохранително звено с цел борба срещу уреждането на изхода от спортни срещи, което да служи като център за комуникация и сътрудничество с основните заинтересовани страни, както и да изискват от операторите на хазартни услуги да предоставят на това специализирано звено и на спортните организации информация за неправилни хазартни модели с цел по-нататъшно разследване и сезиране на органите на прокуратурата;

13. призовава държавите членки да повишат сътрудничеството в областта на правоприлагането на европейско равнище чрез съвместни екипи за разследване и сътрудничество между органите на прокуратурата; подчертава необходимостта от въвеждане и ефективно прилагане на мерки за борба срещу незаконните уебсайтове за залагания и срещу анонимното залагане; счита, че следва да се обменя информация относно лица, които са били назовани във връзка с това, че са се свързали с играчи с цел уреждане на изхода от спортни срещи, или са били осъдени за последното;

14. призовава държавите членки да създадат регулаторни органи с цел идентифициране и борба с незаконните дейности, свързани със спортни залагания, както и с цел събиране, обмен, анализ и разпространение на доказателства за уреждане на изхода от спортни срещи, спортни измами и други форми на корупция в спорта както в Европа, така и отвъд нейните граници; подчертава необходимостта от тясно сътрудничество с други регулаторни органи, включително лицензиращите, правоприлагащите и полицейските органи;

15. настоятелно призовава Комисията да улесни обмена на информация между тези регулаторни органи по отношение на незаконни или подозрителни дейности, свързани със спортни залагания;

16. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да установят сътрудничество с трети държави с цел водене на борба срещу организираната престъпност, свързана с уреждането на изхода от спортни срещи, наред с другото чрез участие в преговорите за международна конвенция на Съвета на Европа за борба с манипулирането на спортни резултати;

17. приветства това, че на всеки две години Комисията публикува доклад срещу корупцията, придружен от анализ за всяка държава членка, който включва специфично насочени препоръки (след 2013 г.);

18. насърчава Съвета да преследва целите на работния план на ЕС за спорта за периода 2011–2014 г., като в частност настоява за разработване на образователни програми в държавите членки за повишаване на осведомеността за спортните ценности, като например почтеност, честна игра и зачитане на другите участници;

19. приветства инициативата на Комисията с оглед приемане през 2014 г. на препоръка относно най-добрите практики в превенцията и борбата срещу свързаното със залагане уреждане на изхода от спортни срещи;

20. приветства факта, че Петата международна конференция на министри и старши служители, отговарящи за физическото възпитание и спорта, ще разгледа въпроса за почтеността в спорта и борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи, и счита, че това е един подходящ форум, на който да се предприемат мерки във връзка с необходимостта от световен орган, който да разглежда прояви на уреждане на изхода от спортни срещи и в рамките на който да могат да се срещат всички заинтересовани участници, да обменят информация, да съгласуват своите действия и да популяризират концепции за добро управление;

21. призовава Комисията да идентифицира трети държави – като например държавите известни като „азиатски убежища за залагания“ – които повдигат конкретни въпроси във връзка със свързаното със залагания уреждане на изход от спортни срещи по отношение на спортни събития на територията на ЕС, и да увеличи своето сътрудничество с тези държави в борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи;

22. призовава Съвета да пристъпи по бърз и амбициозен начин към обсъждания по предложението за нова директива относно изпирането на пари (COM(2013)0045) с цел предприемане на мерки срещу използването на спортните залагания онлайн за изпиране на пари;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на европейските, международните и националните спортни организации.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2012)0025.

(2)

ОВ C 87 E, 1.4.2010 г., стр. 30.

(3)

ОВ C 33 E, 9.2.2006 г., стр. 590.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2011)0492.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2011)0388.

Правна информация - Политика за поверителност