Postup : 2013/2567(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0130/2013

Předložené texty :

RC-B7-0130/2013

Rozpravy :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Hlasování :

PV 14/03/2013 - 8.11

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0098

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 148kWORD 77k
12. 3. 2013
PE507.383v01-00}
PE507.384v01-00}
PE507.392v01-00}
PE507.393v01-00} RC1
 
B7-0130/2013}
B7-0131/2013}
B7-0139/2013}
B7-0140/2013} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D, PPE (B7‑0130/2013)

Verts/ALE (B7‑0131/2013)

ALDE (B7‑0139/2013)

ECR (B7‑0140/2013)


o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP))


Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber za skupinu PPE
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo za skupinu S&D
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE
Emma McClarkin za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na Nikosijské prohlášení o boji proti manipulaci s výsledky zápasů ze dne 20. září 2012,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 nazvané „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ (COM(2011)0012),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o etické nezávadnosti hazardních her poskytovaných on-line(2),

–   s ohledem na bílou knihu Komise o sportu (COM(2007)0391),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. dubna 2005 k boji proti dopingu ve sportu(3),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Boj proti korupci v EU“ (COM(2011)0308),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu(4),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. října 2012 s názvem „Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry“ (COM(2012)0596),

–   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 24. března 2011 o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu (COM(2011)0128),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci(5),

–   s ohledem na přípravnou akci s názvem „Evropské partnerství ve sportu“ a zejména na shromažďování projektů zaměřených na předcházení manipulaci s výsledky zápasů prostřednictvím vzdělávání a poskytování informací příslušným zúčastněným stranám,

–   s ohledem na doporučení Komise pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje, aby se jménem EU účastnila jednání o mezinárodní úmluvě Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními výsledky (COM(2012)0655),

–   s ohledem na výsledky studie z března 2012 o manipulaci s výsledky zápasů ve sportu, kterou zadala Komise,

–   s ohledem na úmluvu Rady Evropy ze dne 16. listopadu 1989 o boji proti dopingu,

–   s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 28. září 2011 o prosazování integrity ve sportu, pokud jde o manipulace s výsledky, především pak o předem dohodnuté výsledky zápasů,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že společný vyšetřovací tým Europolu s krycím názvem „Operace veto“ odhalil, že v posledních letech došlo k rozsáhlé manipulaci s výsledky fotbalových zápasů, přičemž za podezřelé je považováno 680 zápasů po celém světě včetně 380 zápasů v Evropě, a vzhledem k tomu, že tento tým popsal dalekosáhlou síť manipulace s výsledky zápasů, která zasáhla samotné centrum fotbalového dění, přičemž v podezření je 425 osob a dalších 50 bylo zadrženo;

B.  vzhledem k tomu, že Europol uvedl, že tato čísla jsou jen „špičkou ledovce“;

C. vzhledem k tomu, že manipulace s výsledky zápasů se dotýká značného počtu členských států, přičemž se jedná o důvod k vážným obavám, protože manipulace s výsledky zápasů souvisí s organizovaným zločinem a představuje významný zdroj nebezpečí pro odvětví sportu prakticky ve všech členských státech;

D. vzhledem k tomu, že manipulace s výsledky zápasů je formou zločinu, jež přináší vysoké zisky, přičemž míra jejího potrestání či odhalení je extrémně nízká, a vzhledem k tomu, že je tudíž využívána zločineckými organizacemi pro jejich činnosti, jako jsou praní peněz a obchod s lidmi a drogami;

E.  vzhledem k tomu, že dílčí manipulaci soutěže jako nezákonnou činnost ve sportu, při níž určitá část hry – přičemž to nemusí být nutně závěrečný výsledek – je předem stanovena, může být těžší odhalit než tradiční manipulaci s výsledky;

F.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace působí v mezinárodním měřítku a mají kontakty po celém světě, takže žádná instituce, země či organizace by nebyla schopná řešit manipulaci s výsledky zápasů sama;

G. vzhledem k tomu, že zasaženy mohou být všechny sporty a že je ohrožována integrita ve sportu;

H. vzhledem k tomu, že současné kontrolní mechanismy selhávají, pokud jde o okamžité odhalení zmanipulovaných zápasů, a to v důsledku globální povahy těchto nezákonných činností;

I.   vzhledem k tomu, že transparentnost, zodpovědnost a demokracie – jinými slovy řádná veřejná správa – ve sportovních organizacích jsou předpokladem pro to, aby sportovní hnutí hrálo nějakým způsobem úspěšnou úlohu v boji proti manipulaci s výsledky zápasů a podvodům ve sportu;

J.   vzhledem k tomu, že mnoho sportovních organizací již v této oblasti podniklo opatření, jako např. vypracování kodexů chování a přijetí politiky nulové tolerance;

K. vzhledem k tomu, že sázky na zmanipulované zápasy jsou nabízeny především provozovateli mimo EU, a vyžadují proto, aby se mezinárodní pozornost zaměřila na boj proti manipulaci s výsledky zápasů;

L.  vzhledem k tomu, že odborníci naznačují, že rostou obavy z toho, že jednotlivci přebírající fotbalové kluby mají nekalé úmysly a chtějí tyto kluby využívat k další manipulaci s výsledky zápasů a jako prostředek k praní peněz;

M. vzhledem k tomu, že hráčské svazy poukazují na skutečnost, že manipulace s výsledky zápasů je rovněž problémem, pokud jde o to, že hráči nedostávají zaplaceno včas a že jsou zastrašování a vydíráni;

1.  vyzývá všechny hlavní zúčastněné strany jednotlivě, aby převzaly odpovědnost a vypracovaly komplexní přístup tím, že budou vzájemně doplňovat své snahy o potírání manipulace s výsledky sportovních zápasů;

2.  vyzývá Komisi, aby vypracovala koordinovaný přístup boje proti manipulaci s výsledky zápasů a organizované trestné činnosti tak, že bude v této oblasti koordinovat snahy hlavních zúčastněných stran, jako jsou sportovní organizace, vnitrostátní policejní a soudní orgány a provozovatelé sázkových her, a že poskytne platformu pro diskusi a výměnu informací a osvědčených postupů;

3.  vyzývá sportovní organizace, aby vypracovaly politiku nulové tolerance, co se týče korupce (a to uvnitř i ve vztahu k vnějším smluvním stranám), aby se tak předešlo tomu, aby jejich členové podléhali vnějšímu tlaku;

4.  naléhavě vyzývá sportovní organizace, aby zavedly kodex chování pro všechny zaměstnance a úředníky (hráče, trenéry, rozhodčí a zdravotní a technický personál a vedoucí klubů a asociací), který objasní nebezpečí manipulace s výsledky zápasů, bude zahrnovat jasný zákaz manipulace s výsledky zápasů pro účely sázek nebo jiné účely, stanoví s tím spojené sankce a bude zahrnovat zákaz sázení na vlastní zápasy a povinnost ohlašovat veškeré pokusy o kontakt související s manipulací výsledků zápasů nebo informace o manipulaci s výsledky zápasů, k níž došlo nebo má dojít, spolu s příslušným mechanismem ochrany interních informátorů;

5.  vyzývá všechny řídící orgány v oblasti sportu, aby se zavázaly k dodržování postupů řádné správy s cílem snížit nebezpečí, že se stanou obětí manipulace s výsledky zápasů;

6.  zdůrazňuje význam vzdělávání pro zachování integrity ve sportu; vyzývá proto členské státy a sportovní federace, aby řádně informovaly a vzdělávaly sportovce i spotřebitele, a to již od raného věku a na všech sportovních úrovních, amatérských i profesionálních;

7.  vybízí sportovní organizace k tomu, aby zahájily komplexní preventivní a výchovné programy, které jasně stanoví povinnosti pro kluby, ligy a federace, a to zejména pokud jde o nezletilé, a aby v těchto programech nepolevovaly a dále aby zřídily disciplinární orgán, který se bude zabývat otázkami manipulace s výsledky zápasů;

8.  vyzývá Komisi, aby silně a výslovně vybídla všechny členské státy k tomu, aby zahrnuly manipulaci s výsledky zápasů do svých vnitrostátních trestněprávních předpisů, stanovily společné minimální sankce a zajistily, aby stávající mezery v právních předpisech budou řešeny způsobem, který plně respektuje základní práva;

9.  vítá probíhající diskuse o možné úmluvě Rady Evropy pro boj proti manipulaci se sportovními výsledky, která vnitrostátním systémům poskytne nezbytné nástroje, odbornost a zdroje pro boj s touto hrozbou;

10. vybízí sportovní organizace k tomu, aby v oblasti správy uplatňovaly přísné a přesvědčivé standardy;

11. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby všechny členské státy zakázaly sázky na soutěže, jichž se účastní nezletilí;

12. vyzývá členské státy, aby vytvořily specializovaný útvar vymáhání práva, který bude bojovat proti manipulaci s výsledky zápasů a který bude sloužit jako centrum pro diskusi a spolupráci s hlavními zúčastněnými stranami, a aby po provozovatelích sázkových her požadovaly, aby tomuto specializovanému útvaru a sportovním organizacím podávaly informace o neobvyklých sázkových schématech za účelem dalšího vyšetřování a postoupení záležitosti orgánům činným v trestním řízení;

13. vyzývá členské státy, aby posílily evropskou spolupráci v oblasti vymáhání práva prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů a spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí zavedení a účinné prosazování opatření pro boj proti nezákonným sázkovým internetovým stránkám a anonymnímu sázení; domnívá se, že by se měly vyměňovat informace o osobách, které byly zmíněny v souvislosti s kontaktováním hráčů ohledně dohod týkajících se manipulace s výsledky zápasů nebo za to byly odsouzeny;

14. vyzývá členské státy, aby zřídily regulační orgány za účelem zjišťování nezákonných činností v oblasti sportovních sázek, které se budou zabývat shromažďováním, výměnou, analýzou a šířením důkazů o manipulaci s výsledky zápasů, podvodu ve sportu a dalších formách korupce ve sportu, a to v Evropě i mimo ni; zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce s ostatními regulačními orgány včetně orgánů vydávajících licence, donucovacích orgánů a policie;

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby mezi těmito regulačními orgány umožnila výměnu informací ohledně nezákonných či podezřelých činností v oblasti sportovních sázek;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily spolupráci se třetími zeměmi za účelem boje proti organizovanému zločinu spojenému s manipulací s výsledky zápasů, a to mimo jiné tak, že se zúčastní vyjednávání o mezinárodní úmluvě Rady Evropy pro boj proti manipulaci se sportovními výsledky;

17. vítá zveřejnění pololetní zprávy Komise o boji proti korupci doplněnou o analýzu situace týkající se každého členského státu a obsahující doporučení sestavená na míru každému z nich (od roku 2013);

18. nabádá Radu, aby usilovala o splnění cílů pracovního plánu EU v oblasti sportu na období 2011‑2014 a aby trvala především na vytvoření vzdělávacích programů v členských státech zaměřených na zvyšování povědomí o sportovních hodnotách, jako je poctivost, smysl pro fair-play a respekt k ostatním;

19. vítá iniciativu Komise, která by v roce 2014 měla vést k přijetí doporučení o osvědčených postupech v předcházení případům manipulace s výsledky zápasů souvisejícím se sázením;

20. vítá skutečnost, že pátá mezinárodní konference ministrů a vyšších úředníků odpovědných za tělesnou výchovu a sport (MINEPS) se bude zabývat otázkami integrity ve sportu a boje proti manipulaci s výsledky zápasů, a domnívá se, že toto je vhodné fórum pro řešení potřeby vytvořit globální subjekt zabývající se manipulací s výsledky zápasů, kde se všechny příslušné subjekty budou moci scházet, vyměňovat si informace, koordinovat svou činnost a propagovat zásady řádné správy ve sportu;

21. vyzývá Komisi, aby určila třetí země – jako jsou ty, jež jsou známé jako „asijské sázkové ráje“–, jichž se týkají specifické problémy, pokud jde o manipulaci s výsledky zápasů související se sázením v případě sportovních akcí pořádaných v EU, a aby s těmito zeměmi posílila spolupráci v boji proti manipulaci s výsledky zápasů;

22. vyzývá Radu, aby rychle a ambiciózně postupovala v jednání o návrhu nové směrnice o praní peněz (COM(2013)0045), který se zabývá využíváním sportovních sázek online k praní peněz;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a evropským, mezinárodním a vnitrostátním sportovním organizacím.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0025.

(2)

Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 30.

(3)

Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 590.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0492.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0388.

Právní upozornění - Ochrana soukromí