Procedura : 2013/2567(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0130/2013

Teksty złożone :

RC-B7-0130/2013

Debaty :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Głosowanie :

PV 14/03/2013 - 8.11

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0098

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 149kWORD 79k
12.3.2013
PE507.383v01-00}
PE507.384v01-00}
PE507.392v01-00}
PE507.393v01-00} RC1
 
B7-0130/2013}
B7-0131/2013}
B7-0139/2013}
B7-0140/2013} RC1

złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

S&D, PPE (B7‑0130/2013)

Verts/ALE (B7‑0131/2013)

ALDE (B7‑0139/2013)

ECR (B7‑0140/2013)


w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP))


Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber w imieniu grupy PPE
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo w imieniu grupy S&D
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann w imieniu grupy ALDE
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE
Emma McClarkin w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie   (2013/2567(RSP))  

Parlament Europejski,

–   uwzględniając „Deklarację z Nikozji w sprawie walki z ustawianiem wyników sportowych” z dnia 20 września 2012 r.,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 stycznia 2011 r. pt. „Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu” (COM(2011)0012),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie europejskiego wymiaru sportu(1),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych online(2),

–   uwzględniając białą księgę Komisji na temat sportu (COM(2007)0391),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania dopingu w sporcie(3),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zwalczanie korupcji w UE” (COM(2011)0308),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie gier hazardowych oferowanych w internecie w obrębie rynku wewnętrznego(4),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 października 2012 r. pt. „W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online” (COM(2012)0596),

–   uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego (COM(2011)0128),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wysiłków UE w walce z korupcją(5),

–   uwzględniając działanie przygotowawcze zatytułowane „Europejskie partnerstwa na rzecz sportu”, a w szczególności zbiór projektów koncentrujących się na zapobieganiu przypadkom ustawiania wyników meczów dzięki edukowaniu i informowaniu odpowiednich podmiotów,

–   uwzględniając zalecenie Komisji dotyczące decyzji Rady upoważniającej Komisję Europejską do uczestnictwa w imieniu Unii Europejskiej w negocjacjach w sprawie międzynarodowej konwencji Rady Europy w celu walki z manipulowaniem wynikami sportowymi (COM(2012)0655),

–   uwzględniając wyniki zleconej przez Komisję analizy z marca 2012 r. zatytułowanej „Ustawianie wyników sportowych”,

–   uwzględniając Konwencję antydopingową Rady Europy z dnia 16 listopada 1989 r.,

–   uwzględniając zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie promowania uczciwości sportu przeciwko manipulowaniu wynikami, w szczególności ustawianiu wyników zawodów sportowych,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy Europolu o kryptonimie „operacja veto” ujawnił powszechne ustawianie wyników meczów piłkarskich w ostatnich latach, przy czym za podejrzane uznano wyniki 680 meczów na całym świecie (w tym 380 w Europie), a także mając na uwadze, że zespół ten opisał działającą na szeroką skalę siatkę zajmującą się ustawianiem meczów, która uderzyła w podstawy sportu, oraz że podejrzanych jest 425 osób, a kolejne 50 zostało aresztowanych;

B.  mając na uwadze, że zdaniem Europolu dane te stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej;

C. mając na uwadze, że do ustawiania wyników meczów dochodziło w wielu państwach członkowskich, co stanowi powód do poważnych obaw, gdyż ustawianie wyników meczów wiąże się z przestępczością zorganizowaną i jest głównym źródłem zagrożeń dla środowiska sportowego w niemal wszystkich państwach członkowskich;

D. mając na uwadze, że ustawianie wyników meczów jest formą przestępczości przynoszącą wysokie dochody, a odnotowującą bardzo niskie wskaźniki wykrywalności i karalności, a także mając na uwadze, że w związku z tym ustawianie wyników meczów wykorzystywane jest przez organizacje przestępcze w ich nielegalnej działalności, np. w praniu pieniędzy, handlu ludźmi i handlu narkotykami;

E.  mając na uwadze, że nielegalna działalność polegająca na ustawianiu konkretnych zdarzeń w meczu, lecz niekoniecznie wyniku końcowego (tzw. spot-fixing), może być trudniejsza do wykrycia niż tradycyjne ustawianie wyników meczów;

F.  mając na uwadze, że organizacje przestępcze działają na skalę międzynarodową i mają powiązania na całym świecie, dlatego żadna instytucja, kraj ani organizacja nie byłaby w stanie w pojedynkę poradzić sobie z problemem ustawiania wyników meczów;

G. mając na uwadze, że omawiany problem może dotyczyć wszystkich dyscyplin sportowych i zagraża wiarygodności sportu;

H. mając na uwadze, że obecne mechanizmy kontrolne nie są w stanie natychmiast zidentyfikować ustawionych meczów ze względu na międzynarodowy charakter tych nielegalnych działań;

I.   mając na uwadze, że przejrzystość, rozliczalność i demokracja – innymi słowy: dobre rządy – w organizacjach sportowych są warunkiem wstępnym jakiegokolwiek sukcesu środowiska sportowego w walce z ustawianiem meczów i oszustwami w sporcie;

J.   mając na uwadze, że wiele organizacji sportowych już podjęło działania w tym obszarze, polegające na przykład na opracowaniu kodeksów postępowania i przyjęciu polityki „zero tolerancji”;

K. mając na uwadze, że zakłady na ustawione mecze oferowane są głównie przez bukmacherów spoza UE, co wymaga międzynarodowego podejścia do walki z ustawianiem meczów;

L.  mając na uwadze, że – jak wskazują eksperci – coraz większe zaniepokojenie budzą nieczyste intencje niektórych osób, które przejmują kluby piłkarskie w celu wykorzystywania ich do ustawiania meczów i prania pieniędzy;

M. mając na uwadze, że związki zawodowe sportowców zwracają uwagę na fakt, iż ustawianie meczów może również prowadzić do nieterminowego wypłacania pensji zawodnikom, a także do ich zastraszania i szantażowania;

1.  wzywa wszystkie główne zainteresowane strony, aby wzięły na siebie odpowiedzialność i przyjęły kompleksowe podejście, uzupełniając wzajemne wysiłki na rzecz zwalczania procederu ustawiania wyników zawodów sportowych;

2.  zwraca się do Komisji, aby opracowała zharmonizowane podejście do zwalczania procederu ustawiania wyników meczów oraz przestępczości zorganizowanej, koordynując wysiłki głównych zainteresowanych stron w tej dziedzinie, takich jak organizacje sportowe, krajowe służby policji, organy sądowe i bukmacherzy, oraz zapewniając platformę do dyskusji oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk;

3.  wzywa organizacje sportowe do przyjęcia polityki „zero tolerancji” wobec korupcji (zarówno wewnętrznie, jak i w stosunku do partnerów zewnętrznych), aby zapobiec sytuacji, w której ich członkowie ulegną presji z zewnątrz;

4.  wzywa organizacje sportowe do opracowania kodeksu postępowania dla wszystkich pracowników i członków (zawodników, trenerów, sędziów, personelu medycznego i technicznego oraz przewodniczących klubów i związków sportowych), który będzie przedstawiał zagrożenia związane z ustawianiem meczów, nakładał wyraźny zakaz manipulowania meczami do celów zakładów sportowych lub innych celów, przewidywał odnośne sankcje i nakładał zakaz obstawiania wyników meczów ze swoim udziałem oraz wprowadzał zobowiązanie do zgłaszania wszelkich prób ustawiania meczów lub powziętych informacji o ustawianiu meczów, w połączeniu z odpowiednim mechanizmem ochrony informatorów;

5.  wzywa wszystkie federacje sportowe do zobowiązania się do stosowania dobrych praktyk zarządczych w celu zmniejszenia ryzyka podatności na ustawianie meczów;

6.  podkreśla znaczenie edukacji dla ochrony uczciwości w sporcie; w związku z tym wzywa państwa członkowskie i federacje sportowe do odpowiedniego informowania i wychowywania sportowców i konsumentów, zaczynając od najmłodszych, na wszystkich szczeblach, zarówno w sporcie amatorskim, jak i zawodowym;

7.  zachęca organizacje sportowe do przygotowania i prowadzenia kompleksowych programów prewencyjnych i edukacyjnych nakładających jasno określone obowiązki na kluby, ligi i federacje, szczególnie w odniesieniu do nieletnich, oraz do utworzenia organu dyscyplinarnego zajmującego się walką z ustawianiem meczów;

8.  zdecydowanie wzywa Komisję, aby zachęciła wszystkie państwa członkowskie do zawarcia w ich prawie karnym jednoznacznych przepisów regulujących ustawianie meczów, do wprowadzenia odpowiednich wspólnych sankcji minimalnych oraz do usunięcia istniejących luk prawnych przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych;

9.  z zadowoleniem przyjmuje toczącą się dyskusję na temat ewentualnej konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania procederu manipulowania wynikami sportowymi, która zapewnia krajowym systemom niezbędne narzędzia, specjalistyczną wiedzę i zasoby do walki z tym zagrożeniem;

10. zachęca organizacje sportowe do stosowania wysokich i przekonujących standardów zarządzania;

11. zwraca się do Komisji o zadbanie o to, by wszystkie państwa członkowskie zakazały zakładów sportowych dotyczących zawodów z udziałem osób niepełnoletnich;

12. wzywa państwa członkowskie do utworzenia wyspecjalizowanej jednostki śledczej zajmującej się walką z ustawianiem meczów, która służyłaby również za punkt komunikacyjny i centrum współpracy z głównymi zainteresowanymi stronami, a także do nałożenia na bukmacherów wymogu informowania tej wyspecjalizowanej jednostki i organizacji sportowych o nielegalnych metodach obstawiania zakładów w celu prowadzenia dalszych dochodzeń i kierowania spraw do organów ścigania;

13. wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w zakresie egzekwowania prawa europejskiego dzięki wspólnym zespołom śledczym i współpracy między organami ścigania; podkreśla potrzebę wprowadzenia i skutecznego egzekwowania środków mających na celu zwalczanie nielegalnych stron internetowych oferujących zakłady sportowe oraz uniemożliwianie anonimowego obstawiania zakładów; uważa, że należy wspierać wymianę informacji o osobach zamieszanych w próby wciągnięcia zawodników w ustawianie meczów lub skazanych za ten proceder;

14. wzywa państwa członkowskie do powołania organów regulacyjnych mających za zadanie identyfikowanie i zwalczanie nielegalnej działalności związanej z zakładami sportowymi oraz gromadzenie, wymianę, analizę i rozpowszechnianie dowodów na ustawianie wyników meczów, oszustw i wszelkich form korupcji w sporcie, zarówno w Europie, jak i poza nią; podkreśla konieczność ścisłej współpracy z innymi organami regulacyjnymi, w tym z organami wydającymi licencje, organami ścigania i policją;

15. wzywa Komisję do ułatwienia wymiany informacji między tymi organami regulacyjnymi na temat nielegalnych lub podejrzanych działań związanych z zakładami sportowymi;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do nawiązania współpracy z krajami trzecimi w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej związanej z ustawianiem meczów, m.in. poprzez udział w negocjacjach dotyczących międzynarodowej konwencji Rady Europy w sprawie walki z manipulowaniem wynikami sportowymi;

17. z zadowoleniem przyjmuje publikację przez Komisję półrocznego sprawozdania antykorupcyjnego wraz z analizami dla poszczególnych państw członkowskich oraz indywidualnymi zaleceniami (począwszy od 2013 r.);

18. zachęca Radę do realizacji celów planu prac UE w dziedzinie sportu na lata 2011-2014, koncentrującego się zwłaszcza na sporządzeniu programów edukacyjnych w państwach członkowskich z myślą o uwrażliwieniu na wartości sportowe, takie jak uczciwość, fair play i szacunek dla innych;

19. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, której celem jest przyjęcie w 2014 r. zalecenia w sprawie najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania procederowi ustawiania wyników meczów w kontekście zakładów sportowych oraz zwalczania tego procederu;

20. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Piąta Międzynarodowa Konferencja Ministrów i Wysokich Urzędników Odpowiedzialnych za Wychowanie Fizyczne i Sport (MINEPS) zajmie się kwestią uczciwości w sporcie oraz walki z ustawianiem meczów; uważa, że jest to odpowiednie forum do poruszenia kwestii powołania światowego organu zajmującego się walką z ustawianiem meczów oraz do spotkań wszystkich zainteresowanych podmiotów, wymiany informacji i koordynacji podejmowanych przez nie działań;

21. wzywa Komisję do zidentyfikowania krajów trzecich – takich jak kraje określane mianem „rajów bukmacherskich” – z którymi wiążą się pewne kwestie związane z ustawianiem meczów w kontekście zakładów sportowych w odniesieniu do wydarzeń sportowych odbywających się na terenie UE, a także wzywa Komisję do zacieśnienia współpracy z tymi krajami w walce z ustawianiem meczów;

22. wzywa Radę do sprawnego i ambitnego przystąpienia do dyskusji nad wnioskiem dotyczącym nowej dyrektywy w sprawie prania pieniędzy (COM(2013)0045), aby zająć się kwestią wykorzystywania zakładów sportowych online do prania pieniędzy;

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz europejskim, międzynarodowym i krajowym organizacjom sportowym.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0025.

(2)

Dz.U. C 87 E z 1.4.2010, s. 30.

(3)

Dz.U. C 33 E z 9.2.2006, s. 590.

(4)

Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0492.

(5)

Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0388.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności