Procedură : 2013/2567(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0130/2013

Texte depuse :

RC-B7-0130/2013

Dezbateri :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Voturi :

PV 14/03/2013 - 8.11

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0098

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 142kWORD 96k
12.3.2013
PE507.383v01-00}
PE507.384v01-00}
PE507.392v01-00}
PE507.393v01-00} RC1
 
B7-0130/2013}
B7-0131/2013}
B7-0139/2013}
B7-0140/2013} RC1

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

S&D (B7‑0130/2013)

Verts/ALE (B7‑0131/2013)

ALDE (B7‑0139/2013)

ECR (B7‑0140/2013)


referitoare la aranjarea meciurilor și corupția în sport (2013/2567(RSP))


Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Manfred Weber în numele Grupului PPE
Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo în numele Grupului S&D
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann în numele Grupului ALDE
Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht în numele Grupului Verts/ALE
Emma McClarkin în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la aranjarea meciurilor și corupția în sport (2013/2567(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere Declarația de la Nicosia din 20 septembrie 2012 privind combaterea aranjării meciurilor,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 ianuarie 2011 intitulată „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului” (COM(2011)0012),

–   având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2012 privind dimensiunea europeană a sportului(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2009 referitoare la integritatea jocurilor de noroc on-line(2),

–   având în vedere Cartea albă a Comisiei privind sportul (COM(2007)0391),

–   având în vedere Rezoluția sa din 14 aprilie 2005 privind combaterea dopajului în sport(3),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Combaterea corupției în UE” (COM(2011)0308),

–   având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la jocurile de noroc online în piața internă(4),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 octombrie 2012 intitulată „Către un cadru european global pentru jocurile de noroc online”, (COM(2012)0596),

–   având în vedere Cartea verde a Comisiei din 24 martie 2011 privind jocurile de noroc online în piața internă (COM(2011)0128),

–   având în vedere Rezoluția sa din 15 septembrie 2011 referitoare la eforturile UE de combatere a corupției(5),

–   având în vedere acțiunea pregătitoare intitulată „Parteneriate europene în domeniul sportului” și în special întocmirea proiectelor specializate pe prevenirea incidentelor legate de aranjarea meciurilor prin furnizarea unor servicii de educație și informare pentru părțile interesate relevante;

–   având în vedere Recomandarea Comisiei cu privire la o decizie a Consiliului de autorizare a Comisiei Europene să participe, în numele UE, la negocierile referitoare la o convenție internațională a Consiliului Europei privind lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive (COM(2012)0655),

–   având în vedere rezultatele studiului din martie 2012 intitulat „Aranjarea meciurilor în sport“, solicitat de către Comisie

–   având în vedere Convenția Consiliului Europei împotriva dopajului din 16 noiembrie 1989,

–   având în vedere Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 28 septembrie 2011 privind promovarea integrității sportului și combaterea manipulării rezultatelor, în special a aranjării meciurilor,

–   având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât o echipă comună de anchetă a Europol, cunoscută cu numele de cod „Operațiunea Veto” a scos la iveală situații de aranjare a meciurilor în fotbal larg răspândite în ultimii ani, 680 de meciuri fiind considerate suspecte la nivel mondial, inclusiv 380 de meciuri desfășurate în Europa, și, întrucât aceasta a descris o rețea foarte extinsă de aranjare a meciurilor, care a afectat înseși valorile de bază ale sportului, 425 de persoane fiind considerate suspecte și alte 50 fiind arestate;

B.  întrucât Europol a afirmat că aceste cifre reprezintă doar „vârful aisbergului”;

C. întrucât multe dintre statele membre au fost afectate de acest fenomen al aranjării meciurilor, care reprezintă un motiv serios de îngrijorare, din moment ce aranjarea meciurilor are legătură cu crima organizată și este o sursă majoră de risc pentru mediile sportive din practic toate statele membre;

D. întrucât aranjarea meciurilor constituie o formă de infracțiune care generează venituri ridicate, în timp ce ratele de depistare și de condamnare a suspecților sunt extrem de scăzute, și întrucât aranjarea meciurilor este, astfel, folosită de către organizațiile criminale în cadrul activităților lor ilegale, precum spălarea banilor și traficul de ființe umane și de droguri;

E.  întrucât jocul trucat (spot-fixing), o activitate ilegală în sport care constă din aranjarea anticipată a unei anumite părți a jocului - însă nu neapărat a rezultatului final - poate fi mai dificil de detectat decât aranjarea tradițională a meciurilor;

F.  întrucât organizațiile criminale operează la nivel internațional și au legături pe întreg globul, astfel încât nicio instituție, niciun stat și nicio organizație nu ar putea să abordeze problema aranjării meciurilor pe cont propriu;

G. întrucât toate sporturile pot fi afectate, iar integritatea sportului în sine este amenințată;

H. întrucât mecanismele actuale de control nu reușesc să depisteze imediat cazurile de aranjare a meciurilor din cauza naturii globale a acestor activități ilegale;

I.   întrucât transparența, răspunderea publică și democrația - cu alte cuvinte buna guvernare - din cadrul organizațiilor sportive constituie o condiție esențială pentru ca mișcările sportive să poată juca vreun rol de succes în combaterea fenomenului de aranjare a meciurilor și a fraudelor în domeniul sportului;

J.   întrucât multe organizații sportive au luat deja măsuri în acest domeniu, precum elaborarea unor coduri de conduită și adoptarea unei politici de toleranță zero;

K. întrucât pariurile pe meciurile aranjate sunt oferite de cele mai multe ori de operatori din afara UE, fiind astfel necesară o atenție sporită la nivel internațional la lupta împotriva aranjării meciurilor;

L.  întrucât experții indică faptul că există un risc din ce în ce mai mare legat de faptul că anumite persoane care achiziționează cluburi de fotbal sunt motivate de intenții răuvoitoare și fac acest lucru ca o metodă de continuare a aranjării meciurilor și de spălare de bani;

M. întrucât sindicatele jucătorilor indică faptul că aranjarea meciurilor este de asemenea o problemă pentru jucători, care nu își primesc salariile la timp și care sunt intimidați și șantajați,

1.  solicită fiecărei părți interesate să-și asume responsabilitatea și să elaboreze o abordare cuprinzătoare prin completarea reciprocă a eforturilor de combatere a aranjării meciurilor în domeniul sportiv;

2.  solicită Comisiei să elaboreze o strategie coordonată de combatere a aranjării meciurilor și a crimei organizate prin coordonarea eforturilor principalelor părți interesate, cum ar fi organizațiile sportive, polițiile și autoritățile judiciare naționale și operatorii de jocuri de noroc din acest domeniu și prin furnizarea unei platforme pentru discuții și schimb de informații și de bune practici;

3.  solicită organizațiilor sportive să adopte o politică de toleranță zero față de corupție (atât la nivel intern, cât și în ceea ce privește contractanții externi), pentru a preveni cazurile în care membrii lor ar ceda presiunilor externe;

4.  îndeamnă organizațiile sportive să instituie un cod de conduită pentru întreg personalul și funcționarii din domeniu (jucători, antrenori, arbitri, personal medical și tehnic, precum și președinții cluburilor și asociațiilor) care să expună pericolele prezentate de aranjarea meciurilor, să includă interzicerea clară a manipulării meciurilor în scopul parierii sau în alte scopuri, să stipuleze sancțiunile asociate, să includă o interdicție a pariurilor pe meciurile proprii și obligația ca persoanele care cunosc cazuri de aranjare a meciurilor sau sunt abordate pentru a aranja meciurile să raporteze aceste incidente, măsuri ce ar trebui să fie completate de un mecanism adecvat de protejare a persoanelor care semnalează nereguli;

5.  solicită tuturor organismelor ce reglementează sportul să se angajeze să urmeze practici de bună guvernanță pentru a reduce riscul de a deveni victime ale aranjării meciurilor;

6.  subliniază importanța educației pentru protejarea integrității sportului; invită, prin urmare, statele membre și federațiile sportive să informeze și să educe în mod adecvat sportivii și consumatorii, începând de la vârste fragede și la toate nivelurile activității sportive (atât amator, cât și profesionist);

7.  încurajează organizațiile sportive să demareze și să continue programe cuprinzătoare de prevenire și de educare care să impună obligații clare pentru cluburi, ligi și federații, în special în ceea ce privește minorii, și să instituie un organism disciplinar care să trateze cazurile de aranjare a meciurilor;

8.  solicită insistent Comisiei să încurajeze explicit toate statele membre să includă aranjarea meciurilor în legislația lor națională în materie penală pentru a stabili sancțiuni minime comune adecvate și pentru a garanta că lacunele existente sunt eliminate de o manieră care să respecte pe deplin drepturile fundamentale;

9.  salută discuțiile aflate în curs cu privire la posibila redactare a unei convenții a Consiliului Europei pentru combaterea manipulării rezultatelor sportive, lucru care va asigura sistemelor naționale instrumentele, cunoștințele specializate și resursele necesare pentru combaterea acestui pericol;

10. îndeamnă organizațiile sportive să aplice standarde de guvernanță ridicate și convingătoare;

11. solicită Comisiei să garanteze că toate statele membre interzic pariurile pe competițiile care implică minori;

12. solicită statelor membre să creeze o unitate specializată de aplicare a legii pentru a combate aranjarea meciurilor și a servi drept centru de comunicare și cooperare cu principalele părți interesate, precum și să impună operatorilor de jocuri de noroc să furnizeze acestei unități specializate și organizațiilor sportive informații referitoare la tiparele de joc anormale, pentru ca acestea să fie investigate și raportate organelor de urmărire penală;

13. solicită statelor membre să intensifice cooperarea europeană în materie de aplicare a legii prin crearea unor echipe comune de anchetă și prin cooperarea dintre organele de urmărire penală; subliniază că este necesar să se adopte măsuri pentru a combate site-urile internet de pariuri ilegale și parierea anonimă, precum și să se asigure punerea în execuție efectivă a acestora; consideră că ar trebui să se facă schimb de informații cu privire la persoanele care au fost nominalizate în contextul abordării jucătorilor pentru a aranja meciurile sau care au fost condamnate pentru aceasta;

14. solicită statelor membre să înființeze organisme de reglementare pentru identificarea și combaterea activităților ilegale legate de pariurile sportive și să colecteze, să analizeze, să disemineze și să facă schimb de dovezi privind aranjarea meciurilor, frauda în sport și alte forme de corupție în sport, atât în Europa, cât și în afara acesteia; subliniază necesitatea cooperării strânse cu alte organisme de reglementare, inclusiv cu autoritățile responsabile de acordarea licențelor și cu organele de poliție;

15. îndeamnă Comisia să faciliteze schimbul de informații dintre aceste organisme de reglementare cu privire la activitățile ilegale sau suspecte legate de pariurile sportive;

16. îndeamnă Comisia și statele membre să instituie o cooperare cu țările terțe pentru a combate crima organizată asociată aranjării meciurilor, printre altele luând parte la negocierile referitoare la o convenție internațională a Consiliului Europei privind lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive;

17. salută publicarea de către Comisie a unui raport anti-corupție bianual care să fie însoțit de analize de țară pentru fiecare stat membru și care să includă recomandări personalizate (începând cu 2013);

18. încurajează Consiliul să urmărească atingerea obiectivelor Planului de lucru al Uniunii pentru sport pentru perioada 2011-2014, insistând, în special, asupra dezvoltării unor programe educaționale în statele membre în vederea sensibilizării publicului cu privire la valorile sportive, cum ar fi integritatea, fairplay-ul și respectul pentru ceilalți;

19. salută inițiativa Comisiei în vederea adoptării în 2014 a unei recomandări privind cele mai bune practici pentru prevenirea și combaterea aranjării meciurilor în perspectiva pariurilor;

20. salută faptul că A cincea conferință internațională a miniștrilor și înalților responsabili din domeniul sportului și educației fizice (MINEPS) va discuta chestiunea integrității în sport și modalitățile de combatere a aranjării meciurilor și consideră că acesta constituie un forum potrivit în care să se găsească o soluție pentru nevoia de un organism global împotriva aranjării meciurilor în care toți actorii relevanți să se poată întâlni, să poată face schimb de informații, să-și poată coordona acțiunile și să poată promova concepte de bună guvernanță;

21. solicită Comisiei să identifice țările terțe - cum ar fi cele cunoscute sub denumirea de „paradisuri ale pariurilor” din Asia - care pun probleme deosebite în ceea ce privește aranjarea meciurilor în perspectiva pariurilor în cazul evenimentelor sportive care au loc în UE și să își intensifice colaborarea cu țările respective în scopul combaterii aranjării meciurilor;

22. solicită Consiliului să continue rapid și ambițios discuțiile referitoare la propunerea de nouă directivă privind spălarea banilor (COM(2013)0045) pentru a trata folosirea pariurilor sportive online pentru spălarea de bani;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și organizațiilor sportive europene, internaționale și naționale.

 

 

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0025.

(2)

JO C 87 E, 1.4.2010, p.30

(3)

JO C 33 E, 9.2.2006, p.590.

(4)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0492.

(5)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0388.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate