Společný návrh usnesení - RC-B7-0132/2013Společný návrh usnesení
RC-B7-0132/2013

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o jaderné hrozbě a lidských právech v Korejské lidově demokratické republice

12. 3. 2013 - (2013/2565(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ALDE (B7‑0132/2013)
PPE (B7‑0134/2013)
ECR (B7‑0135/2013)
S&D (B7‑0136/2013)
GUE/NGL (B7‑0137/2013)
Verts/ALE (B7‑0138/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin za skupinu S&D
Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Anna Rosbach, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR
Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

Postup : 2013/2565(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0132/2013
Předložené texty :
RC-B7-0132/2013
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o jaderné hrozbě a lidských právech v Korejské lidově demokratické republice

(2013/2565(RSP))

Evropský parlament

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Korejské lidově demokratické republice (KLDR),

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ohledně KLDR ze dne 18. února 2013,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1887 (2009),

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na všechny příslušné mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které KLDR přijala a ratifikovala,

–   s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání přijatou v roce 1984,

–   s ohledem na příslušné rezoluce Rady OSN pro lidská práva, zejména na rezoluci přijatou na základě konsensu dne 19. března 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice,

–   s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v KLDR Marzukiho Darusmana ze dne 1. února 2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Rada Evropské unie a Rada bezpečnosti OSN odsoudily KLDR za odpálení balistických raket dne 12. prosince 2012 a za provedení jaderného testu dne 12. února 2013, čímž KLDR jasně porušila své mezinárodní závazky vyplývající z rezolucí Rady bezpečnosti OSN a vážně ohrozila jak regionální, tak mezinárodní stabilitu a mír;

B.  vzhledem k tomu, že šíření jaderných, chemických a biologických zbraní a jejich nosičů ohrožuje mezinárodní mír a bezpečnost; vzhledem k tomu, že KLDR v roce 2003 odstoupila od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, od roku 2006 provádí jaderné testy a v roce 2009 oficiálně prohlásila, že vyvinula jadernou zbraň; vzhledem k tomu, že provádění nezákonných jaderných programů a programů balistických raket narušuje mezinárodní režim nešíření jaderných zbraní a může prohlubovat regionální napětí;

C. vzhledem k tomu, že tyto programy nepřispívají k dosažení deklarovaného cíle KLDR, kterým je zvýšení vlastní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tato země, jejíž hospodářství se zaměřuje na vojenský průmysl, má daleko ke splnění svého cíle, tj. stát se silným a prosperujícím státem, a že svým úsilím o získání zbraní hromadného ničení a jejich nosičů naopak zvyšuje izolaci a chudobu svého obyvatelstva;

D. vzhledem k tomu, že KLDR nedávno odstoupila od smlouvy o příměří s Korejskou republikou a zrušila speciální telefonní linku mezi Pchjongjangem a Soulem; vzhledem k tomu, že Korejský poloostrov již desetiletí zažívá napětí a vojenskou konfrontaci; vzhledem k tomu, že EU rozhodně podporuje koncepci Korejského poloostrova bez jaderných zbraní a domnívá se, že pro zachování míru a stability v regionu je naprosto nutné obnovit šestistranné rozhovory;

E.  vzhledem k tomu, že režim KLDR nespolupracuje s OSN a odmítá všechny rezoluce Rady OSN pro lidská práva a Valného shromáždění OSN týkající se lidských práv v Severní Koreji; vzhledem k tomu, že nespolupracuje se zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva v této zemi a odmítá veškerou pomoc vysoké komisařky OSN pro lidská práva;

F.  vzhledem k tomu, že Evropská unie ve světě hájí a prosazuje lidská práva a demokracii; vzhledem k tomu, že stav lidských práv a humanitární situace v KLDR jsou stále velmi alarmující; vzhledem k tomu, že vláda KLDR nepovoluje politickou opozici, svobodné a spravedlivé volby, svobodné sdělovací prostředky, svobodu náboženského vyznání, sdružování, kolektivního vyjednávání či svobodu pohybu;

G. vzhledem k tomu, že soudní systém je podřízen státu a že za celou řadu protistátních trestných činů, jejichž rozsah trestní zákoník pravidelně rozšiřuje, je ukládán trest smrti, přičemž občané, včetně dětí, jsou nuceni k účasti na veřejných popravách; vzhledem k tomu, že státní orgány KLDR se soustavně dopouštějí mimosoudního zabíjení, svévolného zadržování a zmizení, včetně únosů cizích státních příslušníků, přičemž více než 200 000 osob je umístěno ve vězení a „převýchovných“ táborech;

H. vzhledem k tomu, že obyvatelé KLDR již po desetiletí čelí kvůli politické a hospodářské izolaci, opakujícím se přírodním katastrofám a mezinárodnímu růstu cen potravin a paliv zaostalosti, nedostatečné zdravotní péči a vysoké míře podvýživy matek a dětí; vzhledem k tomu, že značná část obyvatelstva strádá hladem a je do značné míry závislá na mezinárodní potravinové pomoci; vzhledem k tomu, že obrovský nedostatek potravin a hladomor mají vážný dopad na široké spektrum lidských práv; vzhledem k tomu, že desetitisíce Severokorejců uprchly do Číny kvůli všeobecnému hladu a represím;

Jaderné hrozby

1.  odsuzuje KLDR za provedené jaderné a raketové testy a důrazně ji vyzývá, aby se zdržela dalších provokativních kroků, přerušila veškerou činnost spojenou s programem balistických raket a zcela a nezvratně ukončila své stávající jaderné programy; vyzývá KLDR, aby bezodkladně podepsala a ratifikovala Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek;

2.  odsuzuje oficiální sdělení KLDR, v němž si vyhrazuje právo provést preventivní jaderný útok; žádá KLDR, aby dodržovala Chartu OSN, podle níž se členské státy musí zdržet vyhrožování a použití síly vůči jinému státu;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že KLDR odstoupila od paktu o neútočení uzavřeného s Korejskou republikou, přerušila speciální telefonickou linku se Soulem, uzavřela společný hraniční přechod a své frontové jednotky uvedla do stavu pohotovosti pro případ války; vítá další zpřísnění sankcí ze strany Rady a výsledky hlasování v Radě bezpečnosti OSN ze dne 7. března 2013 v reakci na poslední jaderný test; vyzývá KLDR, aby zvolila konstruktivnější cestu a navázala vztahy s mezinárodním společenstvím, což by pomohlo obnovit v regionu stabilitu a zlepšilo životní podmínky severokorejského obyvatelstva;

4.  naléhavě vyzývá KLDR, aby obnovila své původní závazky zachovat moratorium na odpalování střel a aby opět přistoupila ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní, která je základním kamenem režimu nešíření jaderných zbraní, další jaderné odzbrojování a mírové využití jaderné energie; zdůrazňuje, že je třeba intenzivněji usilovat o posílení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní; připomíná závěrečné prohlášení z hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní pořádané v roce 2010, v němž se konstatuje „hluboké znepokojení nad katastrofickými důsledky jakéhokoli použití jaderných zbraní“ a opětovně zdůrazňuje, že „je nutné, aby všechny státy neustále dodržovaly platné mezinárodní právní předpisy, včetně předpisů mezinárodního humanitárního práva“;

5.  potvrzuje, že si přeje, aby otázka jaderných zbraní KLDR byla vyřešena diplomatickou a politickou cestou; znovu zdůrazňuje, že podporuje šestistranná jednání, a žádá jejich obnovení; důrazně vyzývá všechny účastníky těchto jednání k větší angažovanosti; vyzývá KLDR, aby obnovila konstruktivní vztahy s mezinárodním společenstvím, zejména s účastníky šestistranných jednání, aby bylo možné na Korejském poloostrově bez jaderných zbraní dosáhnout trvalého míru a bezpečnosti, což je zároveň nejlepší způsob, jak v budoucnosti zajistit v KLDR větší prosperitu a stabilitu;

6.  vyzývá Čínskou lidovou republiku, která je stálým členem Rady bezpečnosti OSN a hlavním obchodním partnerem KLDR, aby využila svého vlivu na KLDR a zamezila dalšímu vyhrocení situace, a bere na vědomí, že Čínská lidová republika podpořila rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013); bere na vědomí shodný postoj členů Rady bezpečnosti OSN k nedávnému jadernému testu provedenému KLDR;

7.  v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné rozhodnější celosvětové úsilí o jaderné odzbrojení; žádá, aby byla přijata prozatímní opatření na vzájemné posílení důvěry;

Lidská práva

8.  vyjadřuje velmi hluboké znepokojení nad zhoršujícím se stavem lidských práv v KLDR, kdy předchozí i současný zvláštní zpravodaj OSN pro Severní Koreu hovoří o mimořádném, otřesném, rozsáhlém a soustavném porušování těchto práv, které může přerůstat ve zločiny proti lidskosti; vyzývá KLDR, aby navázala s Evropskou unií smysluplný dialog o lidských právech;

9.  vyzývá vládu KLDR, aby plnila své povinnosti vyplývající z lidskoprávních úmluv, k nimž přistoupila, a aby humanitárním organizacím, nezávislým subjektům monitorujícím lidská práva a zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v KLDR zajistila přístup do země a potřebnou spolupráci;

10. vítá ustavení vyšetřovací komise OSN pro KLDR, jak navrhly Evropská unie a Japonsko;

11. vyzývá vládu KLDR, aby vyhlásila moratorium na vykonání všech poprav, jež by mělo být prvním krokem ke zrušení trestu smrti v blízké budoucnosti; vyzývá KLDR, aby skoncovala s popravami bez soudního rozhodnutí a násilným mizením osob, aby propustila politické vězně a umožnila svým občanům svobodně cestovat uvnitř země i do zahraničí; vyzývá KLDR, aby vnitrostátním i mezinárodním sdělovacím prostředkům umožnila uplatňovat svobodu projevu a tisku a svým občanům necenzurovaný přístup k internetu;

12. je obzvláště znepokojen vážnou potravinovou situací v této zemi a jejím dopadem na hospodářská, sociální a kulturní práva obyvatel; vyzývá Komisi, aby zachovala stávající programy humanitární pomoci a zavedené formy komunikace s KLDR a aby zajistila bezpečné doručení pomoci cílovým skupinám obyvatelstva; vyzývá orgány KLDR, aby v souladu s humanitárními zásadami zajistily všem občanům přístup k potravinové a humanitární pomoci podle jejich potřeb;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky a Čínské lidové republiky, zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v KLDR a generálnímu tajemníkovi OSN.

.