Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0132/2013Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0132/2013

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la amenințările nucleare și drepturile omului în Republica Populară Democrată Coreeană

  12.3.2013 - (2013/2565(RSP))

  depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
  în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
  ALDE (B7‑0132/2013)
  PPE (B7‑0134/2013)
  ECR (B7‑0135/2013)
  S&D (B7‑0136/2013)
  GUE/NGL (B7‑0137/2013)
  Verts/ALE (B7‑0138/2013)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė în numele Grupului PPE
  Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaș, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin în numele Grupului S&D
  Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff în numele Grupului ALDE
  Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Gerald Häfner în numele Grupului Verts/ALE
  Charles Tannock, Anna Rosbach, Paweł Robert Kowal în numele Grupului ECR
  Helmut Scholz în numele Grupului GUE/NGL

  Procedură : 2013/2565(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B7-0132/2013
  Texte depuse :
  RC-B7-0132/2013
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la amenințările nucleare și drepturile omului în Republica Populară Democrată Coreeană

  (2013/2565(RSP))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC),

  –   având în vedere Concluziile din 18 februarie 2013 ale Consiliului Afaceri Externe referitoare la RPDC,

  –   având în vedere Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1887 (2009),

  –   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și toate instrumentele internaționale relevante în domeniul drepturilor omului, inclusiv Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, adoptat și ratificat de RPDC,

  –   având în vedere Convenția împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din 1984,

  –   având în vedere rezoluțiile relevante ale Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, în special cea adoptată prin consens la 19 martie 2012 privind situația drepturilor omului în Republica Populară Democrată Coreeană,

  –   având în vedere raportul Raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului din Republica Populară Democrată Coreeană, Marzuki Darusman, din 1 februarie 2013,

  –   având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât Consiliul Uniunii Europene și Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite au condamnat lansarea efectuată de RPDC în 12 decembrie 2012, care a folosit tehnologia rachetelor balistice, precum și testul nuclear din 12 februarie 2013, care încalcă în mod clar obligațiile sale internaționale, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, și reprezintă o amenințare gravă pentru pacea și securitatea la nivel regional și internațional;

  B.  întrucât proliferarea armelor nucleare, chimice și biologice, precum și a sistemelor de livrare a acestor arme, reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității internaționale; întrucât RPDC s-a retras din Tratatul de neproliferare nucleară (TNP) în 2003, desfășoară teste nucleare din 2006 și a declarat oficial în 2009 că a dezvoltat o armă nucleară; întrucât continuarea programelor ilegale nucleare și de rachete balistice constituie o sfidare a regimului internațional de neproliferare nucleară și riscă să agraveze tensiunile regionale;

  C. întrucât acest lucru nu contribuie la obiectivul declarat al RPDC de a-și îmbunătăți securitatea; întrucât această țară, prin economia sa bazată pe sectorul militar, departe de a-și atinge scopul declarat de a deveni o națiune puternică și prosperă, s-a izolat din ce în ce mai mult și și-a sărăcit populația, urmărind dezvoltarea armelor de distrugere în masă și a sistemelor de livrare a acestor arme;

  D. întrucât RPDC s-a retras recent din Tratatul coreean de armistițiu cu Republica Coreea și a închis linia telefonică de urgență dintre Phenian și Seoul; întrucât Peninsula Coreeană este deja de decenii scena unor tensiuni și confruntări militare; întrucât UE susține cu fermitate ideea unei Peninsule Coreene lipsite de arme nucleare și consideră că reluarea discuțiilor purtate de grupul celor șase reprezintă un element esențial pentru pacea și stabilitatea din regiune;

  E.  întrucât regimul RPDC nu a cooperat cu ONU și a respins toate rezoluțiile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și ale Adunării Generale privind drepturile omului în Coreea de Nord; întrucât regimul respectiv nu a cooperat cu Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din această țară și a respins orice formă de asistență din partea Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului;

  F.  întrucât Uniunea Europeană apără și promovează drepturile omului și democrația în lume; întrucât situația drepturilor omului și situația umanitară din RPDC rămân extrem de alarmante; întrucât guvernul RPDC nu permite nicio formă de opoziție politică, alegerile libere și corecte, libertatea presei, libertatea religioasă, libertatea de asociere, negocierile colective sau dreptul la liberă circulație;

  G. întrucât sistemul judiciar este subordonat statului, iar pedeapsa cu moartea este prevăzută pentru un număr mare de crime împotriva statului, număr extins periodic în Codul penal, în timp ce cetățenii, inclusiv copiii, sunt obligați să asiste la execuții publice; întrucât autoritățile de stat din RPDC se fac vinovate sistematic de execuții extrajudiciare, detenții arbitrare și dispariții, inclusiv sub forma răpirilor de cetățeni străini, încarcerând mai mult de 200 000 de persoane în închisori și lagăre de „reeducare”;

  H. întrucât populația RPDC este expusă de decenii la subdezvoltare, la un sistem de sănătate precar și la niveluri ridicate de malnutriție maternă și infantilă, într-un context de izolare politică și economică, dezastre naturale recurente și creșteri internaționale ale prețurilor la alimente și combustibili; întrucât o mare parte din populație suferă de înfometare și este, într-o mare măsură, dependentă de ajutorul alimentar internațional; întrucât penuriile alimentare și foametea la scară largă au implicații majore asupra unei game largi de drepturi ale omului; întrucât zeci de mii de nord-coreeni au fugit în China, părăsindu-și țara din cauza foametei și represiunii larg răspândite,

  Amenințările nucleare

  1.  condamnă testele nucleare și acțiunile cu rachete desfășurate de RPDC și îndeamnă această țară să renunțe la alte acțiuni provocatoare, suspendând toate activitățile legate de programul său de rachete balistice și abandonând, complet și ireversibil, programele nucleare existente; solicită RPDC să semneze și să ratifice Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare fără întârziere;

  2.  condamnă anunțul oficial al RPDC potrivit căruia țara își rezervă dreptul de a lansa un atac nuclear preventiv; invită RPDC să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite, care obligă membrii săi să se abțină de la amenințări sau utilizarea forței împotriva oricărui alt stat;

  3.  deplânge faptul că RPDC a anulat pactul de neagresiune cu Republica Coreea, și-a închis liniile telefonice de urgență cu Seoulul și a închis punctul comun de frontieră între aceste două țări, plasându-și trupele din prima linie în alertă în vederea unui posibil război; salută înăsprirea sancțiunilor de către Consiliu și Consiliul de Securitate al ONU la 7 martie 2013 în urma celui mai recent test nuclear; solicită RPDC să aleagă o cale constructivă printr-un dialog cu comunitatea internațională, care ar conduce la stabilitate regională și ar îmbunătăți bunăstarea poporului nord-coreean;

  4.  îndeamnă RPDC să restabilească angajamentele sale anterioare referitoare la un moratoriu privind lansarea de rachete și să adere din nou la Tratatul de neproliferare nucleară, care reprezintă piatra de temelie a regimului de neproliferare nucleară și fundamentul pentru continuarea dezarmării nucleare și utilizarea pașnică a energiei nucleare; subliniază necesitatea de a intensifica eforturile de consolidare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare; reamintește declarația finală de la Conferința din 2010 de revizuire a Tratatului de neproliferare nucleară, prin care se exprimă „profunda îngrijorare față de consecințele catastrofale ale oricărei utilizări a armelor nucleare” și se reafirmă „necesitatea ca toate statele să respecte în orice moment legislația internațională aplicabilă, inclusiv dreptul internațional umanitar”;

  5.  își afirmă dorința de a găsi o soluție diplomatică și politică la problema nucleară din RPDC; își reafirmă sprijinul pentru discuțiile purtate de grupul celor șase și solicită reluarea lor; îndeamnă toți participanții la discuțiile grupului celor șase să își intensifice eforturile; solicită RDPC să reia dialogul constructiv cu comunitatea internațională, în special cu participanții la negocierile celor șase părți, în vederea angajării pe calea păcii și a securității durabile într-o Peninsulă Coreeană fără arme nucleare și ca cel mai bun mijloc pentru a asigura un viitor mai prosper și mai stabil pentru RPDC;

  6.  invită Republica Populară Chineză, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și principalul aliat comercial al RPDC, să își exercite influența asupra RPDC pentru a asigura faptul că situația nu se va înrăutăți în viitor și ia act de sprijinul Republicii Populare Chineze în favoarea Rezoluției 2094 (2013) a Consiliului de Securitate al ONU; ia act de consensul membrilor Consiliului de Securitate al ONU, în reacția acestora la recentul test nuclear al RPDC;

  7.  subliniază, în acest context, că este necesar să se intensifice eforturile mondiale în vederea dezarmării nucleare; solicită adoptarea unor măsuri provizorii și de consolidare a încrederii;

  Drepturile omului

  8.  își exprimă cea mai profundă îngrijorare cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului în RPDC, care a fost descrisă de actualii și foștii raportori special ai ONU pentru Coreea de Nord ca fiind unică, flagrantă, larg răspândită și sistematică, ajungându-se posibil la crime contra umanității; solicită RPDC să se angajeze într-un dialog semnificativ cu Uniunea Europeană pe tema drepturilor omului;

  9.  solicită guvernului RPDC să își respecte obligațiile care rezultă din acordurile în materie de drepturi ale omului la care această țară este parte și să garanteze că organizațiile umanitare, persoanele independente care monitorizează drepturile omului și Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din RPDC au acces în țară și beneficiază de cooperarea de care au nevoie;

  10. salută înființarea unei comisii de anchetă a ONU privind RPDC, propusă de Uniunea Europeană și Japonia;

  11. solicită guvernului să declare un moratoriu privind toate execuțiile în vederea abolirii pedepsei cu moartea în viitorul apropiat; solicită RPDC să pună capăt execuțiilor extrajudiciare și disparițiilor forțate, să elibereze prizonierii politici și să permită cetățenilor săi să călătorească liber, atât în interiorul, cât și în afara țării; solicită RPDC să permită libertatea de exprimare și libertatea presei, pentru mass-media națională și internațională, și să permită cetățenilor săi accesul necenzurat la internet;

  12. își exprimă preocuparea deosebită cu privire la gravitatea situației alimentare cu care se confruntă țara și la impactul acesteia asupra drepturilor economice, sociale și culturale ale populației; invită Comisia să își mențină programele de ajutor umanitar existente, precum și canalele de comunicare cu RPDC și să asigure furnizarea în condiții de siguranță a ajutorului către categoriile vizate ale populației; solicită autorităților RPDC să asigure tuturor cetățenilor accesul la alimente și la asistență umanitară în funcție de nevoi, în conformitate cu principiile umanitare;

  13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentat al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, guvernului Republicii Coreea, guvernului Republicii Populare Chineze, Raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului din RPDC, precum și Secretarului General al ONU.

  .