Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0132/2013Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0132/2013

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Korea

12.3.2013 - (2013/2565(RSP))

i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ALDE (B7‑0132/2013)
PPE (B7‑0134/2013)
ECR (B7‑0135/2013)
S&D (B7‑0136/2013)
GUE/NGL (B7‑0137/2013)
Verts/ALE (B7‑0138/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin för S&D-gruppen
Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Anna Rosbach, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen
Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2013/2565(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0132/2013
Ingivna texter :
RC-B7-0132/2013
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Demokratiska folkrepubliken Korea

(2013/2565(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea),

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 18 februari 2013 om Nordkorea,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006) och 1887 (2009),

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och alla relevanta internationella människorättsinstrument, däribland den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som har antagits och ratificerats av Nordkorea,

–   med beaktande av 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–   med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s råd för mänskliga rättigheter, särskilt den resolution som antogs enhälligt den 19 mars 2012 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea,

–   med beaktande av rapporten av den 1 februari 2013 från Marzuki Darusman, FN:s särskilda rapportör om de mänskliga rättigheterna i Nordkorea,

–   med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionens råd och FN:s säkerhetsråd har fördömt Nordkoreas uppskjutning den 12 december 2012, där ballistisk robotteknik användes, och den kärnsprängning som utfördes den 12 februari 2013 och som utgör en tydlig överträdelse av landets internationella skyldigheter enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner och ett allvarligt hot mot den regionala och internationella freden och säkerheten.

B.  Spridningen av kärnvapen, kemiska och biologiska vapen samt bärare till dessa utgör ett hot mot den internationella freden och säkerheten. Nordkorea sade 2003 upp sin medverkan i icke-spridningsfördraget. Landet har sedan 2006 genomfört kärnvapenprov och förklarade 2009 officiellt att det utvecklat ett kärnvapen. Olagliga kärntekniska program och program för ballistiska robotar är en provokation mot det internationella systemet för icke-spridning av kärnvapen och riskerar att förvärra regionala spänningar.

C. Detta tjänar inte Nordkoreas påstådda syfte att förstärka landets säkerhet. Landet är, med sin militärt inriktade ekonomi, långt ifrån att uppnå sitt uttalade mål att bli en stark och välmående nation och har i stället isolerat sin befolkning ytterligare och gjort den allt fattigare genom sin strävan att utveckla massförstörelsevapen och bärare för sådana.

D. Nordkorea drog sig nyligen ur avtalet om vapenvila med Sydkorea och bröt de direkta telefonkontakterna mellan Pyongyang och Seoul. Koreahalvön har redan under flera årtionden varit utsatt för spänningar och militär konfrontation. EU stöder kraftfullt tanken på kärnvapennedrustning på Koreahalvön, och anser att återupptagandet av sexpartssamtalen är av största vikt för att uppnå fred och stabilitet i regionen.

E.  Nordkoreas regering har inte samarbetat med FN och har förkastat säkerhetsrådets och generalförsamlingens alla resolutioner om mänskliga rättigheter i Nordkorea. Regeringen har också underlåtit att samarbeta med FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i landet och har avvisat allt bistånd från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

F.  EU är en försvarare av och förespråkare för mänskliga rättigheter och demokrati i världen. Situationen för de mänskliga rättigheterna och det humanitära läget i Nordkorea är fortfarande djupt alarmerande. Nordkoreas regering tillåter ingen politisk opposition, inga fria och rättvisa val eller fria massmedier och ingen religionsfrihet, föreningsfrihet, rätt till kollektiva förhandlingar eller fri rörlighet.

G. Rättsväsendet är ett lydigt redskap för staten. Dödsstraffet tillämpas för ett stort antal brott mot staten och dess tillämpningsområde utvidgas med jämna mellanrum med stöd av strafflagen; allmänheten, också barn, tvingas närvara vid offentliga avrättningar. De statliga myndigheterna har satt i system att döda utan några rättsliga förfaranden, godtyckligt fängsla och låta personer försvinna. De har även fört bort utländska medborgare, och de håller över 200 000 personer fångna i fängelser och s.k. omskolningsläger.

H. Befolkningen i Nordkorea har under årtionden lidit av underutveckling, med undermålig hälso- och sjukvård och omfattande undernäring bland mödrar och barn, i en situation med politisk och ekonomisk isolering, återkommande naturkatastrofer och globala ökningar av priserna på livsmedel och bränsle. Stora delar av befolkningen svälter och är höggradigt beroende av internationell livsmedelshjälp. Omfattande livsmedelsbrist och hungersnöd har betydande konsekvenser för ett brett spektrum av mänskliga rättigheter. Tiotusentals nordkoreaner har flytt till Kina på grund av den utbredda hungern och förtrycket.

Kärnvapenhot

1.  Europaparlamentet fördömer den kärnsprängnings- och robotverksamhet som bedrivits av Nordkorea, och uppmanar med kraft landet att avstå från ytterligare provokativa handlingar, att upphöra med all verksamhet med koppling till landets program för ballistiska robotar och fullständigt och för gott lägga ned sina kärntekniska program. Parlamentet uppmanar Nordkorea att utan dröjsmål underteckna och ratificera fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar.

2.  Europaparlamentet fördömer Nordkoreas officiella tillkännagivande att landet förbehåller sig rätten att genomföra ett föregripande kärnvapenangrepp. Nordkorea uppmanas att följa FN‑stadgan, som ålägger medlemmarna att avstå från hot om eller användning av våld mot någon annan stat.

3.  Europaparlamentet beklagar att Nordkorea har brutit icke‑angreppspakten med Sydkorea, avbrutit sina direkta telefonförbindelser med Seoul, stängt ländernas gemensamma gränspassage och mobiliserat sina frontsoldater för eventuellt krig. Parlamentet välkomnar att rådet och FN:s säkerhetsråd, genom sitt beslut av den 7 mars 2013, ytterligare skärper sanktionerna mot Nordkorea till följd av den senaste kärnsprängningen. Parlamentet uppmanar Nordkorea att välja en mer konstruktiv väg genom att samarbeta med det internationella samfundet, vilket skulle kunna leda till ökad stabilitet i regionen och öka det nordkoreanska folkets välfärd.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Nordkorea att fullgöra sina tidigare åtaganden för ett moratorium för robotuppskjutning och att åter ansluta sig till icke-spridningsfördraget, som utgör hörnstenen i systemet för icke-spridning av kärnvapen och själva grundvalen för strävandena efter kärnvapennedrustning och en fredlig användning av kärnenergi. Parlamentet understryker behovet av att öka insatserna för att stärka fördraget om icke‑spridning av kärnvapen. Parlamentet påminner om slutdokumentet från översynskonferensen om ickespridningsavtalet 2010 där det sägs att konferensen uttrycker djup oro over de katastrofala följderna av all slags användning av kärnvapen samt understryker att alla stater ständigt måste respektera gällande internationell rätt, inklusive internationell humanitär rätt.

5.  Europaparlamentet bekräftar sin önskan om en diplomatisk och fredlig lösning på den nordkoreanska kärnteknikfrågan. Parlamentet upprepar sitt stöd för sexpartssamtalen, som bör återupptas, och uppmanar med kraft alla deltagare i sexpartssamtalen att öka sina insatser. Parlamentet uppmanar Nordkorea att på nytt ta upp konstruktiva kontakter med det internationella samfundet, särskilt deltagarna i sexpartssamtalen, för att åstadkomma varaktig fred och säkerhet utan kärnvapen på Koreahalvön, vilket är det bästa sättet att säkra en mer välmående och stabil framtid för Nordkorea.

6.  Europaparlamentet uppmanar Kina, som är ständig medlem i FN:s säkerhetsråd och Nordkoreas främsta handelspartner, att utöva sitt inflytande på Nordkorea och se till att situationen inte eskalerar ytterligare, samt noterar Kinas stöd för FN:s säkerhetsråds resolution 2094 (2013). Parlamentet noterar samsynen bland medlemmarna i FN:s säkerhetsråd i deras reaktion på Nordkoreas senaste kärnvapenprov.

7.  Europaparlamentet understryker i detta sammanhang att de globala ansträngningarna för kärnvapennedrustning måste intensifieras. Parlamentet efterlyser interimistiska och förtroendeskapade åtgärder.

Mänskliga rättigheter

8.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den allt värre människorättssituationen i Nordkorea, som enligt FN:s tidigare och nuvarande särskilda rapportörer för Nordkorea saknar motstycke och utmärks av ohyggliga, utbredda och systematiska kränkningar, som eventuellt skulle kunna betecknas som brott mot mänskligheten. Parlamentet uppmanar Nordkorea att inleda en meningsfull dialog om mänskliga rättigheter med EU.

9.  Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att fullgöra sina skyldigheter enligt de människorättsinstrument som den anslutit sig till och att se till att humanitära organisationer, oberoende människorättsinspektörer och FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea ges tillträde till landet och garanteras nödvändigt samarbete.

10. Europaparlamentet välkomnar att FN inrättat en undersökningskommission om Nordkorea, som föreslagits av EU och Japan.

11. Europaparlamentet uppmanar regeringen att införa ett moratorium för alla avrättningar, och att i en nära framtid avskaffa dödsstraffet. Parlamentet uppmanar Nordkorea att upphöra med utomrättsliga avrättningar och påtvingade försvinnanden, att frige politiska fångar och att låta medborgarna resa fritt, både inom och utanför landet. Parlamentet uppmanar Nordkorea att tillåta yttrandefrihet och pressfrihet för både nationella och internationella medier och låta alla invånare få tillgång till internet utan censur.

12. Europaparlamentet uttrycker sin särskilda oro över allvaret i den livsmedelssituation som landet befinner sig i och situationens inverkan på befolkningens ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla befintliga humanitära biståndsprogram och kommunikationskanaler med Nordkorea och att garantera trygga biståndsleveranser till de berörda delarna av befolkningen. Parlamentet uppmanar de nordkoreanska myndigheterna att se till att alla invånare, utgående från sina behov, kan få del av livsmedelshjälp och humanitärt bistånd, i enlighet med humanitära principer.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, regeringarna i Demokratiska folkrepubliken Korea, Republiken Korea och Folkrepubliken Kina samt till FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea och FN:s generalsekreterare.

.