Procedūra : 2013/2563(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0154/2013

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0154/2013

Debates :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Balsojumi :

PV 14/03/2013 - 14.3

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0102

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 163kWORD 82k
13.3.2013
PE507.407v01-00}
PE507.408v01-00}
PE507.410v01-00}
PE507.411v01-00} RC1
 
B7-0154/2013}
B7-0155/2013}
B7-0157/2013}
B7-0158/2013} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

S&D (B7‑0154/2013)

Verts/ALE (B7‑0155/2013)

ALDE (B7‑0157/2013)

GUE/NGL (B7‑0158/2013)


par Arafat Jaradat gadījumu un ieslodzīto palestīniešu stāvokli Izraēlas cietumos (2013/2563(RSP))


Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Robert Goebbels S&D grupas vārdā
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā
Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab‑Attou, Raül Romeva i Rueda, Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Marie‑Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā
Jaroslav Paška

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Arafat Jaradat gadījumu un ieslodzīto palestīniešu stāvokli Izraēlas cietumos (2013/2563(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2008. gada 4. novembra rezolūciju par ieslodzīto palestīniešu stāvokli Izraēlas cietumos(1) un 2012. gada 5. jūlija rezolūciju par ES politiku attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi(2),

–   ņemot vērā augstās pārstāves Catherine Ashton preses sekretāra 2013. gada 16. februāra paziņojumu par ieslodzīto palestīniešu badastreika dalībnieku apstākļiem Izraēlā,

–   ņemot vērā vietējo ES 2012. gada 8. maija paziņojumu par ieslodzīto palestīniešu badastreiku,

–   ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses (ES un Izraēlas asociācijas nolīgums) un jo īpaši tā 2. pantu attiecībā uz cilvēktiesībām,

–   ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju par civilpersonu aizsardzību kara laikā,

–   ņemot vērā 1966. gada ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–   ņemot vērā 1979. gada ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu,

–   ņemot vērā 1984. gada ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu,

–   ņemot vērā ANO 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām,

–   ņemot vērā attiecīgās ANO rezolūcijas par Tuvo Austrumu konfliktu,

–   ņemot vērā gan ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2013. gada 19. februāra paziņojumu, kurā viņš pauž bažas par ieslodzīto palestīniešu apstākļiem badastreika laikā Izraēlas cietumos, gan ANO augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay 2013. gada 13. maija paziņojumu par ieslodzītajiem palestīniešiem, gan arī ANO īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos okupētajās palestīniešu teritorijās Richard Falk 2013. gada 27. februāra paziņojumu saistībā ar ieslodzītā palestīnieša Arafat Jaradat nāvi,

–   ņemot vērā Bērnu fonda (UNICEF) 2013. gada ziņojumu „Bērni Izraēlas militārās aizturēšanas centros: piezīmes un ieteikumi”,

–   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A. tā kā 2013. gada 18. februārī Arafat Jaradat tika aizturēts aizdomās par akmeņu mešanu uz Izraēlas objektiem un tā kā viņš 2013. gada 23. februārī mira Megiddo cietumā; tā kā viņa nāves iemesli ir apšaubāmi; tā kā Izraēlas varas iestādes uzskata, ka viņa nāves iemesls ir infarkts, un tā kā autopsijas laikā konstatētā hemorāģija un lauztās ribas liecina par cietuma dienesta veiktiem atdzīvināšanas mēģinājumiem; tā kā, pamatojoties uz autopsijas datiem, palestīniešu iestādes uzskata, ka viņa nāve ir iestājusies spīdzināšanas rezultātā;

B.  tā kā gandrīz visi 4 500 ieslodzīto palestīniešu, kas tiek turēti Izraēlā, piedalījās badastreikā, atsakoties no pārtikas un šādi protestējot pret Arafat Jaradat nāvi; tā kā nesen Rietumkrasta ielās norisinājās sadursmes, Palestīnai nosodot apstākļus, kādos ieslodzītie palestīnieši tiek turēti Izraēlas cietumos;

C. tā kā ieslodzīto un aizturēto palestīniešu jautājumam ir tālejoša politiska, sociālā un humanitārā ietekme; tā kā palestīniešu politieslodzītajiem un bijušajiem aizturētajiem ir svarīga nozīme palestīniešu sabiedrībā; tā kā ieslodzījumā Izraēlā atrodas vairāk nekā 4 800 ieslodzīto un aizturēto palestīniešu, tostarp daudz sieviešu un bērnu, vairāk nekā 100 ieslodzīto, kas tika apcietināti pirms Oslo līguma parakstīšanas, un 15 Palestīniešu likumdošanas padomes deputāti (PLP); tā kā 178 no viņiem, tostarp 9 PLP deputāti, tiek turēti administratīvajā arestā; tā kā saskaņā ar Palestīnas un Izraēlas cilvēktiesību organizāciju 2013. gada marta paziņojumu kopš 1967. gada vismaz 71 ieslodzītais palestīnietis tiek uzskatīts par mirušu tiešā spīdzināšanas rezultātā Izraēlas ieslodzījuma vietās;

D. tā kā lielākā daļa ieslodzīto palestīniešu no Rietumkrasta un Gazas tiek turēti cietumos, kas atrodas Izraēlas teritorijā; tā kā ļoti daudziem no viņiem bieži vien ir neiespējami vai arī ārkārtīgi sarežģīti izmantot tiesības sagaidīt savu ģimeņu apmeklējumus;

E.  tā kā Izraēlas militāri administratīvās aizturēšanas noteikumi pieļauj aizturēšanu, neizvirzot nekādas apsūdzības vai tiesāšanu, pamatojoties uz pierādījumiem, kas nav pieejami nedz aizturētajiem, nedz viņu aizstāvjiem, un tā kā šādi apstākļi var turpināties pat 6 mēnešus un var tikt pagarināti uz nenoteiktu termiņu; tā kā Izraēlas Augstākā tiesa nesen kritizēja militārās tiesas un militārā ģenerāladvokāta korpusu par to darbībām, paplašinot administratīvā aresta lēmumus;

F.  tā kā politieslodzītie palestīnieši vēlreiz uzsāka badastreiku, tajā vienlaikus iesaistot simtiem ieslodzīto; tā kā vairāki ieslodzītie palestīnieši badastreiku turpina ilgstoši;

G. tā kā ieslodzītās sievietes pieder pie īpaši neaizsargātas ieslodzīto palestīniešu grupas;

H. tā kā lēš, ka Izraēlas drošības spēki Rietumkrastā katru gadu arestē 700 palestīniešu bērnu; tā kā saskaņā ar UNICEF 2013. gada februāra pārskatā par darbībām attiecībā uz palestīniešu bērniem, kas ir saskārušies ar Izraēlas militārās aizturēšanas sistēmu, slikta izturēšanās pret viņiem ir novērojama plaši un sistemātiski;

I.   tā kā ES un Izraēlas attiecības saskaņā ar asociācijas nolīguma 2. pantu pamatojas uz cilvēka pamattiesību un demokrātijas principu ievērošanu, kas ir šā nolīguma būtisks elements; tā kā ES un Izraēlas rīcības plānā ir uzsvērts, ka cilvēktiesību un starptautisko cilvēktiesību aktu ievērošana ir viena no abu pušu kopējām vērtībām;

1.  pauž dziļas bažas par ieslodzītā palestīnieša Arafat Jardat nāvi ieslodzījuma vietā Izraēlā 2013. gada 23. februārī un izsaka līdzjūtību viņa ģimenei;

2.  pauž dziļas bažas par saspīlējumu Rietumkrastā, kas atjaunojās pēc Arafat Jaradat nāves Megiddo cietumā apšaubāmos apstākļos; aicina visas puses ievērot maksimālu savaldību un atturēties no provocējošam darbībām, lai novērstu tālāku vardarbību, un veikt pasākumus, lai noskaidrotu patiesību un izkliedētu valdošo saspīlējumu;

3.  aicina Izraēlas iestādes nekavējoties uzsākt neatkarīgu, objektīvu un pārredzamu izmeklēšanu saistībā ar Arafat Jaradat nāves apstākļiem un apgalvojumiem par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos pret ieslodzītajiem palestīniešiem vai viņu sodīšanu;

4.  atkārtoti pauž atbalstu Izraēlas drošības apsvērumiem; tomēr uzskata, ka, apejoties ar ieslodzītajiem, pilnībā jāievēro tiesiskums, kas demokrātiskā valstī ir būtiski; tādēļ aicina Izraēlas valdību ievērot ieslodzīto palestīniešu tiesības un rūpēties par viņu veselību un dzīvību;

5.  pauž bažas par aizturētajiem palestīniešiem, kas tiek turēti administratīvajā arestā, neizvirzot viņiem apsūdzību; uzsver, ka šiem aizturētajiem ir jāizvirza apsūdzības un jānodod tiesai, ievērojot tiesiskās garantijas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, vai arī viņi nekavējoties jāatbrīvo;

6.  pieprasa nekavējoties īstenot ieslodzīto tiesības uz ģimenes apmeklējumiem un aicina Izraēlas iestādes radīt nepieciešamos apstākļus šo tiesību izmantošanai;

7.  pauž dziļas bažas par ieslodzīto palestīniešu stāvokli un veselību, turpinoties badastreikam; pauž atbalstu Starptautiskā Sarkanā krusta komitejas centieniem glābt ieslodzīto/aizturēto dzīvības, kuri atrodas kritiskos apstākļos, un mudina Izraēlu nodrošināt visiem tiem, kuri piedalās badastreikā, neierobežotu piekļuvi pienācīgiem medicīniskajiem pakalpojumiem;

8.  atkārtoti aicina nekavējoties atbrīvot ieslodzītos Palestīniešu Likumdošanas padomes deputātus, tostarp Marwan Barghouti;

9.  aicina Izraēlas iestādes rūpēties, lai ieslodzītās un aizturētās palestīniešu sievietes un bērni saņemtu atbilstīgu aizsardzību saskaņā ar attiecīgajām starptautiskajām konvencijām, kuras ir parakstījusi Izraēla;

10. prasa Eiropas Ārējās darbības dienestam un dalībvalstīm cieši uzraudzīt ieslodzīto un aizturēto palestīniešu, tostarp sieviešu un bērnu, likteni un izvirzīt šo jautājumu visos ar Izraēlu notiekošā dialoga līmeņos; uzsver, ka šis jautājums būtu jāiekļauj nākamajā Eiropas kaimiņattiecību politikas progresa ziņojumā par Izraēlu;

11. aicina Parlamentu izveidot faktu vākšanas misiju pašreizējās situācijas novērtēšanai, ņemot vērā ieslodzīto palestīniešu, tostarp sieviešu un bērnu, ieslodzījuma apstākļus, un attiecībā uz administratīvo arestu piemērošanu;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās, Padomei, Komisijai, Izraēlas valdībai, Knesetam, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam, Palestīniešu Likumdošanas padomei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Savienības Vidusjūrai parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, ANO augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos un Starptautiskā Sarkana krusta komitejai.

 

(1)

OV C 295 E, 4.12.2009., 47. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0298.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika