Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0154/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0154/2013

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o prípade Arafáta Džarádáta a situácií palestínskych väzňov v izraelských väzniciach

13.3.2013 - (2013/2563(RSP))

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7-0154/2013)
Verts/ALE (B7-0155/2013)
ALDE (B7-0157/2013)
GUE/NGL (B7-0158/2013)

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Robert Goebbels v mene skupiny S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE
Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab‑Attou, Raül Romeva i Rueda, Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Marie‑Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL
Jaroslav Paška

Postup : 2013/2563(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0154/2013
Predkladané texty :
RC-B7-0154/2013
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade Arafáta Džarádáta a situácií palestínskych väzňov v izraelských väzniciach

(2013/2563(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie zo 4. septembra 2008 o situácií palestínskych väzňov v izraelských väzniciach[1] a na uznesenie z 5. júla 2012 o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema[2],

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej zo 16. februára 2013 o podmienkach palestínskych väzňov držiacich hladovku v Izraeli,

–   so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 8. mája 2012 o palestínskych väzňoch držiacich hladovku,

–   so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej (Dohoda o pridružení medzi EÚ a Izraelom), a najmä na jej článok 2 týkajúci sa ľudských práv,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na IV. ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z roku 1949,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach z roku 1966,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979,

–   so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

–   so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN o konflikte na Blízkom východe,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Ban Ki-moona z 19. februára 2013, v ktorom vyjadril svoje znepokojenie nad podmienkami palestínskych väzňov držiacich hladovku v Izraeli, na vyhlásenie Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pallayovej z 13. februára 2013 o palestínskych zadržiavaných osobách a na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva na okupovaných palestínskych územiach Richarda Falka z 27. februára 2013 o smrti palestínskeho väzňa Arafáta Džarádáta,

–   so zreteľom na správu UNICEFu z februára 2013 s názvom Deti zadržiavané v izraelskej vojenskej väzbe: pozorovania a odporúčania,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Arafát Džarádát bol zatknutý 18. februára 2013 pre podozrenie z hádzania kameňov na izraelské ciele a keďže 23. februára 2013 vo väznici Megiddo zomrel; keďže príčina jeho smrti je nejasná; keďže izraelské orgány naďalej tvrdia, že zomrel na infarkt, a keďže známky po vnútornom krvácaní a zlomené rebrá, ktoré stanovila pitva, sú typickými znakmi pokusov o oživenie, ktoré vykonali väzenskí strážcovia; keďže palestínske orgány na základe pitvy tvrdia, že zomrel na následky mučenia;

B.  keďže takmer všetci zo 4 500 palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli sa zapojili do hladovky a odmietali jesť na protest proti smrti Arafáta Džarádáta; keďže na uliciach Predjordánska došlo v posledných dňoch k nepokojom, keď Palestínčania verejne kritizovali podmienky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach;

C. keďže otázka palestínskych väzňov a zadržiavaných osôb má ďalekosiahle politické, spoločenské a humanitárne dôsledky; keďže palestínski politickí väzni a osoby, ktoré boli v minulosti zadržiavané, zohrávajú v palestínskej spoločnosti významnú úlohu, keďže v Izraeli je väznených viac ako 4 800 palestínskych väzňov a zadržiavaných osôb vrátane mnohých žien a detí, viac ako 100 väzňov, ktorí boli zadržaní ešte pred podpísaním mierovej dohody medzi Izraelom a Organizáciou za oslobodenie Palestíny (PLO) v Osle v roku 1993, a 15 členov Palestínskej zákonodarnej rady (PLC); keďže 178 z týchto osôb je držaných v administratívnej väzbe, a to vrátane 9 členov PLC; keďže vo vyhlásení palestínskych a izraelských organizácií v oblasti ľudských práv z marca 2013 sa uvádza, že od roku 1967 zomrelo minimálne 71 palestínskych väzňov na priame následky mučenia v izraelských väzenských zariadeniach;

D. keďže veľká väčšina palestínskych väzňov z Predjordánska a Gazy je držaná vo väzniciach, ktoré sa nachádzajú vo vnútrozemí Izraela; keďže pre veľkú väčšinu z nich je často nemožné alebo veľmi zložité uplatniť si právo na prijímanie návštev rodinných príslušníkov;

E.  keďže izraelské vojenské príkazy na administratívnu väzbu umožňujú väznenie bez obvinenie či súdu na základe dôkazu, ktorý nie je prístupný ani zadržiavaným osobám, ani ich právnikom, a keďže tieto príkazy môžu byť až na šesť mesiacov s možnosťou predĺženia na neurčito; keďže najvyšší súd v Izraeli nedávno kritizoval vojenské súdy a armádny zbor generálneho vojenského prokurátora za predlžovanie príkazov na administratívnu väzbu;

F.  keďže palestínski politickí väzni držali už viackrát hladovku, pričom naraz ju držali stovky väzňov; keďže niekoľko palestínskych zadržiavaných osôb naďalej drží už pomerne dlhú hladovku;

G. keďže väznené ženy sú obzvlášť zraniteľnou skupinou palestínskych zadržiavaných osôb;

H. keďže izraelské bezpečnostné sily zadržia podľa odhadov ročne v Predjordánsku 700 palestínskych detí; keďže podľa správy UNICEFu z februára 2013 o praktikách uplatňovaných voči palestínskym deťom, ktoré sa stretnú s izraelským vojenským väzenským systémom, sa zlé zaobchádzanie s týmito deťmi javí rozšírené a systematické;

I.   keďže vzťahy medzi EÚ a Izraelom podľa článku 2 dohody o pridružení sú založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad, ktoré tvoria podstatný prvok tejto dohody; keďže v akčnom pláne EÚ – Izrael sa zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva predstavuje súčasť spoločných hodnôt zúčastnených strán;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad smrťou palestínskeho väzňa Arafáta Džarádáta, ktorý zomrel 23. februára 2013 počas väzby v Izraeli, a vyjadruje sústrasť jeho rodine;

2.  je hlboko znepokojený obnoveným napätím v Predjordánsku, ktoré spôsobila smrť Arafáta Džarádáta vo väznici Megiddo za nejasným okolností; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa pokúsili o maximálne sebaovládanie a upustili od provokatívnych činov s cieľom zamedziť ďalšiemu násiliu a aby prijali konštruktívne opatrenia na zistenie pravdy a zmiernili súčasné napätie;

3.  vyzýva izraelské orgány, aby okamžite začali nezávislé, nestranné a transparentné vyšetrovanie okolností smrti Arafáta Džarádáta a všetkých nepodložených tvrdení o mučení a inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní palestínskych väzňov;

4.  opätovne zdôrazňuje svoju podporu oprávneným obavám Izraela súvisiacim s bezpečnosťou; domnieva sa však, že pri zaobchádzaní so všetkými väzňami sa musia v plnej miere dodržiavať zásady právneho štátu, čo je nevyhnutne dôležité v prípade každého demokratického štátu; preto vyzýva izraelskú vládu, aby rešpektovala práva palestínskych väzňov a chránila ich zdravie a životy;

5.  vyjadruje znepokojenie nad palestínskymi zadržiavanými osobami držanými v administratívnej väzbe bez obvinenia; zdôrazňuje, že tieto zadržiavané osoby by mali byť obžalované a postavené pred súd, pričom by im mali byť poskytnuté súdne záruky v súlade s medzinárodnými štandardmi, alebo by mali byť okamžite prepustené;

6.  trvá na tom, aby sa okamžite začalo uplatňovať právo väzňov na návštevy rodinných príslušníkov, a vyzýva izraelské orgány, aby vytvorili podmienky potrebné na uplatňovanie tohto práva;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou a zdravotnými podmienkami palestínskych zadržiavaných osôb, ktoré dlhodobo zdržia hladovku; vyjadruje podporu úsiliu Medzinárodnému výboru Červeného kríža o záchranu životov väzňov a zadržiavaných osôb v kritickom stave a naliehavo vyzýva Izrael, aby poskytol všetkým osobám držiacim hladovku neobmedzený prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti;

8.  opätovne žiada bezodkladné prepustenie všetkých uväznených členov PLC vrátane Marwána Barghútího;

9.  vyzýva izraelské orgány, aby zabezpečili, aby palestínskym ženám a deťom, ktoré sú väznené alebo zadržiavané, bola poskytnutá primeraná ochrana a aby sa s nimi zaobchádzalo v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, ktorých je Izrael zmluvnou stranou;

10. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby dôsledne monitorovali osud palestínskych väzňov a zadržiavaných osôb vrátane žien a detí a aby poukazovali na tento problém na všetkých úrovniach politického dialógu s Izraelom; trvá na tom, že túto otázku treba zahrnúť do najbližšej správy o pokroku európskej susedskej politiky o Izraeli;

11. žiada Parlament o uskutočnenie služobnej cesty na účely zistenia potrebných skutočností s cieľom zhodnotiť súčasnú situáciu, pokiaľ ide o podmienky väzby palestínskych väzňov vrátane žien a detí a využívanie administratívnej väzby;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, izraelskej vláde, Knesetu, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi štvorky na Blízkom východe, predsedovi Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, Vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a Medzinárodnému výboru Červeného kríža.