Predlog skupne resolucije - RC-B7-0154/2013Predlog skupne resolucije
RC-B7-0154/2013

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o primeru Arafata Džaradata in razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih

13.3.2013 - (2013/2563(RSP))

v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
S&D (B7‑0154/2013)
Verts/ALE (B7‑0155/2013)
ALDE (B7‑0157/2013)
GUE/NGL (B7‑0158/2013)

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Robert Goebbels v imenu skupine S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE
Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab‑Attou, Raül Romeva i Rueda, Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE
Patrick Le Hyaric, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Martina Anderson, Marie‑Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL
Jaroslav Paška

Postopek : 2013/2563(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0154/2013
Predložena besedila :
RC-B7-0154/2013
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o primeru Arafata Džaradata in razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih

(2013/2563(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti tistih z dne 4. septembra 2008 o položaju palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih[1] in z dne 5. julija 2012 o politiki EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu[2],

–   ob upoštevanju izjave uradnega govorca visoke predstavnice EU Catherine Ashton z dne 16. februarja 2013 o razmerah palestinskih zapornikov v Izraelu, ki gladovno stavkajo,

–   ob upoštevanju izjave na kraju samem, ki jo je EU dala 8. maja 2012 o palestinskih zapornikih, ki gladovno stavkajo,

–   ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani (Pridružitveni sporazum med EU in Izraelom), zlasti njegovega člena 2 o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju četrte ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne iz leta 1949,

–   ob upoštevanju mednarodnega pakta OZN o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–   ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979,

–   ob upoštevanju Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 1984,

–   ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989,

–   ob upoštevanju ustreznih resolucij OZN o konfliktu na Bližnjem vzhodu,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja OZN Ban Ki Muna z dne 19. februarja 2013, v kateri je izrazil zaskrbljenost glede razmer gladovno stavkajočih palestinskih zapornikov v Izraelu, izjave visoke komisarke OZN za človekove pravice Navi Pillay z dne 13. februarja 2013 o palestinskih pripornikih ter izjave posebnega poročevalca OZN o človekovih pravicah na zasedenih ozemljih Richarda Falka z dne 27. februarja 2013 o smrti palestinskega zapornika Arafata Džaradata,

–   ob upoštevanju poročila Sklada OZN za otroke (Unicef) iz februarja 2013 z naslovom „Otroci v izraelskih zaporih: ugotovitve in priporočila“,

–   ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A. ker je bil Arafat Džaradat 18. februarja 2013 prijet zaradi suma, da je metal kamenje v izraelske tarče, in ker je 23. februarja 2013 umrl v zaporu Megido; ker je vzrok smrti še vedno predmet spora; ker izraelski organi trdijo, da je umrl zaradi zastoja srca, vendar so modrice in zlomljena rebra, ki jih je razkrila obdukcija, značilni za poskuse oživljanja, ki jih je izvedlo osebje zapora; ker palestinski organi na podlagi obdukcije trdijo, da je umrl zaradi posledic mučenja;

B.  ker je zaradi Džaradatove smrti z gladovno stavko protestiralo in zavračalo hrano skoraj vseh 4 500 palestinskih zapornikov, ki so zaprti v Izraelu; ker so v zadnjih dneh, potem ko so Palestinci javno obsodili razmere palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih, na ulicah Zahodnega brega izbruhnili spopadi;

C. ker ima vprašanje palestinskih zapornikov in pripornikov daljnosežne politične, družbene in humanitarne posledice; ker imajo palestinski politični zaporniki in nekdanji zaporniki pomembno vlogo v palestinski družbi; ker je v Izraelu zaprtih več kot 4 800 palestinskih zapornikov in pripornikov, vključno z mnogimi ženskami in otroki, več kot 100 zapornikov iz časa pred sporazumom iz Osla in 15 članov palestinskega zakonodajnega sveta; ker jih je 178 med njimi v upravnem pridržanju, vključno z devetimi člani palestinskega zakonodajnega sveta; ker naj bi glede na izjavo palestinskih in izraelskih organizacij za človekove pravice iz marca 2013 od leta 1967 v izraelskih zaporih zaradi neposrednih posledic mučenja umrlo vsaj 71 palestinskih zapornikov;

D. ker je velika večina palestinskih zapornikov z Zahodnega brega in Gaze zaprta v zaporih v notranjosti izraelskega ozemlja; ker je za veliko večino njih pogosto nemogoče ali zelo težko uveljavljati pravico do obiskov družine;

E.  ker upravni priporni nalogi, ki jih izdajo izraelski vojaški organi, omogočajo pridržanje brez obtožnice na podlagi dokazov, ki niso dostopni ne za pridržane ne za njihove odvetnike, tak pripor pa lahko traja do šest mesecev in se lahko obnavlja v nedogled; ker je vrhovno sodišče v Izraelu nedavno kritiziralo vojaška sodišča in oddelek vojaškega generalnega pravobranilca zaradi ukrepov, s katerimi so podaljšali upravne priporne naloge;

F.  ker so palestinski politični zaporniki večkrat gladovno stavkali, pri čemer je bilo naenkrat udeleženih po več sto zapornikov; ker več palestinskih pripornikov nadaljuje gladovno stavko;

G. ker so zapornice posebno ranljiva skupina med palestinskimi priporniki;

H. ker po nekaterih ocenah izraelske varnostne sile na Zahodnem bregu vsako leto aretirajo 700 palestinskih otrok; ker se glede na pregled prakse, povezane s palestinskimi otroci, ki pridejo v stik z izraelskim vojaškim sistemom pripora, izveden leta 2013 pri Unicefu, zdi slabo ravnanje z otroki razširjeno in sistematično;

I.   ker odnosi med EU in Izraelom v skladu s členom 2 pridružitvenega sporazuma temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel, ki tvorijo bistveni element tega sporazuma; ker je v akcijskemu načrtu EU-Izrael poudarjeno, da je spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava ena od vrednot, ki so skupne obema stranema;

1.  izraža najglobljo zaskrbljenost zaradi smrti palestinskega zapornika Arafata Džaradata 23. februarja 2013 v izraelskem zaporu in izraža sožalje njegovi družini;

2.  je globoko zaskrbljen zaradi ponovne napetosti na Zahodnem bregu, ki je sledila smrti Arafata Džaradata v zaporu Megido v spornih okoliščinah; poziva vse strani, naj se čim bolj brzdajo in vzdržijo provokacij, da bi preprečili nadaljnje nasilje in sprejeli pozitivne ukrepe za ugotovitev resnice in sprostitev trenutne napetosti;

3.  poziva izraelske oblasti, naj takoj začnejo neodvisno, nepristransko in pregledno preiskavo okoliščin smrti Arafata Džaradata, pa tudi vseh primerov domnevnega mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja palestinskih zapornikov;

4.  ponovno izraža podporo legitimni zaskrbljenosti Izraela za lastno varnost, vendar meni, da je treba pri ravnanju z vsemi zaporniki v celoti spoštovati načela pravne države, saj je to ključnega pomena za demokratično državo; zato poziva izraelsko vlado, naj spoštuje pravice palestinskih zapornikov in zaščiti njihovo zdravje in življenje;

5.  je zaskrbljen zaradi palestinskih pripornikov, ki so brez obtožnice v upravnem pridržanju; poudarja, da bi bilo treba zoper te pripornike vložiti obtožnico ter jim soditi s sodnimi jamstvi v skladu z mednarodnimi standardi, ali pa jih nemudoma izpustiti;

6.  vztraja, da je treba takoj uveljaviti pravico zapornikov do družinskih obiskov in poziva izraelske oblasti, naj ustvarijo potrebne pogoje za uresničevanje te pravice;

7.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi razmer in zdravstvenega stanja palestinskih pripornikov, ki že dolgo časa gladovno stavkajo; podpira prizadevanja mednarodnega odbora Rdečega križa, da bi rešil življenja zapornikov in pripornikov, ki so v kritičnem stanju, Izrael pa poziva, naj vsem gladovno stavkajočim zagotovi neomejen dostop do ustrezne medicinske pomoči;

8.  ponovno poziva k takojšnji izpustitvi vseh zaprtih članov palestinskega zakonodajnega sveta, vključno z Marvanom Bargutijem;

9.  poziva izraelske oblasti, naj zagotovijo, da bodo zaprte in priprte palestinske ženske in otroci deležni ustrezne zaščite in ravnanja, ki bo v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, katerih podpisnica je tudi izraelska država;

10. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj od blizu spremljajo usodo palestinskih zapornikov in pripornikov, vključno z ženskami in otroki, ter to vprašanje obravnavajo na vseh ravneh političnega dialoga z Izraelom; vztraja, da bi bilo treba zadevo vključiti v bližajoče se poročilo o izvajanju evropske sosedske politike za Izrael;

11. poziva, naj Evropski parlament pošlje misijo za ugotavljanje dejstev, ki naj oceni sedanje stanje glede razmer palestinskih zapornikov, vključno z ženskami in otroki, ter uporabe upravnega pridržanja;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve, Svetu, Komisiji, izraelski vladi, knesetu, predsedniku Palestinske uprave, palestinskemu zakonodajnemu svetu, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, predsedniku Evro-sredozemske parlamentarne skupščine, visoki komisarki OZN za človekove pravice in mednarodnemu odboru Rdečega križa.