Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0167/2013Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0167/2013

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan

17.4.2013 - (2013/2600(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7‑0167/2013)
PPE (B7‑0173/2013)
S&D (B7‑0175/2013)
ALDE (B7‑0176/2013)
ECR (B7‑0178/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes for S&D-Gruppen
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen

Procedure : 2013/2600(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0167/2013
Indgivne tekster :
RC-B7-0167/2013
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Kasakhstan

(2013/2600(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Kasakhstan, herunder beslutningerne af 15. marts 2012 om Kasakhstan[1], 15. december 2011 om situationen med hensyn til gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien[2] og 17. september 2009 om sagen om Jevgenij Sjovtis i Kasakhstan[3],

–   der henviser til sin beslutning af 22. november 2012 med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan[4],

–   der henviser til erklæring af 9. oktober 2012 fra talsmanden for den højtstående repræsentant Catherine Ashton om retssagen mod Vladimir Koslov og til den højtstående repræsentants erklæring af 17. januar 2012 om parlamentsvalget i Kasakhstan,

–   der henviser til udtalelse af 13. februar 2013 fra Den Internationale Juristkommission om disciplinærsagerne mod advokater i Kasakhstan,

–   der henviser til erklæring af 25. januar 2012 fra OSCE’s repræsentant for frie medier om mediesituationen i Kasakhstan,

–   der henviser til erklæring af 1. februar 2012 fra direktøren for OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder om den hårde kurs mod den kasakhiske opposition,

–   der henviser til meddelelse af 20. marts 2013 fra International Partnership for Human Rights(IPHR) med titlen "Overview of Human Rights concerns in Kazakhstan",

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A. der henviser til, at distriktsdomstolen i Almaty den 21. december 2012 på baggrund af en sag rejst den 20. november 2012 af Kasakhstans offentlige anklager forbød det uregistrerede oppositionsparti "Alga!" på grund af anklager om ekstremisme; der henviser til, at forbuddet gør Alyia Turusbekova, hustru til Vladimir Koslov, personligt ansvarlig;

B.  der henviser til, at en række oppositionsmedier, herunder otte kasakhiske aviser og 23 nyhedswebportaler, den 25. december 2012 blev forbudt på grundlag af anklager om ekstremisme og af den offentlige anklager blev betegnet som "ét samlet talerør for [avisen] Respublika"; der henviser til, at denne afgørelse blev stadfæstet af appelretten den 22. februar 213 med den virkning, at de berørte journalister blev udelukket fra at udøve deres erhverv;

C.  der henviser til, at Kasakhstan er en vigtig international aktør og af allerstørste betydning for den politiske og socioøkonomiske udvikling samt sikkerhedssituationen i hele regionen; der henviser til, at landet har spillet en positiv rolle i Centralasien ved at gøre en indsats for at skabe et godt forhold til nabolandene, genoptage det regionale samarbejde og løse alle bilaterale spørgsmål med fredelige midler; der henviser til, at EU har en afgørende interesse i at intensivere det politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige samarbejde med denne region via et stærkt og åbent forhold mellem EU og Kasakhstan;

D. der henviser til, at Kasakhstan længe har begrænset de centrale borgerlige og politiske rettigheder, såsom forsamlings-, ytrings- og religionsfriheden; der henviser til, at respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder i de seneste to år har været i tilbagegang, og at der i 2012, i kølvandet på de voldelige sammenstød i Sjanaosen i december 2011, er sket en åbenlys undertrykkelse af regeringskritikere;

E.  der henviser til, at flere oppositionsledere, menneskerettighedsforkæmpere, journalister og civilsamfundsaktører i de seneste måneder har været genstand for chikane og strafferetslig forfølgning, hvilket i flere tilfælde har ført til fængselsdomme;

F.  der henviser til, at kassationsdomstolen den 13. marts 2013 afviste appellen fra Vladimir Koslov, der er idømt syv et halvt års fængsel og har fået konfiskeret ejendom på grundlag af anklager om "tilskyndelse til social splid", "opfordring til voldelig omstyrtelse af den forfatningsmæssige orden "og" oprettelse og ledelse af en organiseret gruppe med det formål at begå forbrydelser"; der henviser til, at Koslov nu har anket dommen til højesteret, der er sidste appelinstans i hans sag;

G. der henviser til, at menneskerettighedsforkæmperen Vadim Kuramsjin den 7. december 2012 blev idømt 12 års fængsel for at afpresse distriktsadvokatens assistent; der henviser til, at denne dom blev stadfæstet af appelretten den 14. februar 2013; der henviser til, at Kuramsjins anholdelse fandt sted, da han vendte hjem fra OSCE-konferencen i september i Warszawa, og at han netop var blevet løsladt efter en tidligere retssag i august 2012;

H. der henviser til, at den kasakhiske regering overvejer at påbegynde arbejdet på en ny national handlingsplan for menneskerettigheder for perioden 2013-2020;

I.   der henviser til, at de kasakhiske myndigheder har nedsat en arbejdsgruppe under den offentlige anklager med henblik på at reformere straffeloven; der henviser til, at der den 15.-16. marts 2013 blev afholdt en rundbordskonference om "reform af straffeloven i Kasakhstan baseret på retsstatsprincipperne", som havde deltagelse af delegation fra Venedigkommissionen, der skulle rådgive om reformen; der henviser til, at Europa-Parlamentet indtrængende har opfordret de kasakhiske myndigheder til at bringe landets strafferet i overensstemmelse med internationale standarder, bl.a. via en reform af artikel 164 om "tilskyndelse til social splid";

J.   der henviser til, at de kasakhiske myndigheder gentagne gange har benyttet anklagen om "tilskyndelse til social splid", en vag og bredtfavnende anklage, der kan bruges til at kriminalisere legitim udøvelse af den ret til ytrings- og foreningsfrihed, der er sikret i henhold til international menneskerettighedslovgivning;

K. der henviser til, at Kasakhstan den 1. januar 2013 indledte sin treårige periode som medlem af FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC);

L.  der påpeger, at Kasakhstan som medlem af OSCE. som det var formand for i 2010, har forpligtet sig til at respektere og håndhæve denne organisations grundlæggende principper;

M. der henviser til, at ærekrænkelse stadig er strafbart, og at loven om indførelse af ændringer og tilføjelser til lovgivningen om informationsmæssige kommunikationsnetværk af 10. juli 2009 sidestiller internetressourcer (websteder, chatrum, blogs, diskussionsfora) med massemedieforetagender, hvorfor de og deres ejere kan straffes for de samme forhold;

N. der henviser til, at den højtstående repræsentant/næstformanden Catherine Ashton i slutningen af november 2012 rejste til Centralasien og besøgte Kasakhstan, samtidig med at indførelsen af de retlige forbud mod oppositionen og medierne fandt sted; der henviser til, at hun ikke fremkom med nogen udtalelse i den anledning;

O. der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, efter sit todages besøg i Kasakhstan i juli 2012 opfordrede myndighederne til at tillade en uafhængig international efterforskning af begivenhederne i Sjanaosen, deres årsager og deres efterspil;

1.  understreger vigtigheden af forbindelserne mellem EU og Kasakhstan og af en styrkelse af det økonomiske og politiske samarbejde på alle områder; fremhæver den store interesse, EU har i et holdbart forhold til Kasakhstan for så vidt angår politisk og økonomisk samarbejde;

2.  kritiserer på det kraftigste domstolsafgørelsen om at forbyde oppositionspartier på grundlag af anklager om ekstremisme, herunder det uregistrerede parti "Alga", samt at forbyde centrale uafhængige medieaktører, fordi dette udgør en krænkelse af principperne om ytrings- og forsamlingsfrihed og giver grund til at nær stor frygt for en fremtidig undertrykkelse af uafhængige medier og oppositionen;

3.  opfordrer myndighederne til at respektere de principper og forpligtelser, der indgår i OSCE-standarderne om ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed; opfordrer Kasakhstan til ikke at betragte kritik som en trussel, men som et konstruktivt værktøj til at forbedre politikkerne og befolkningens inddragelse;

4.  understreger, at Aliya Turusbekova ikke kan drages personligt til ansvar for tredjeparters handlinger;

5.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at søge at opnå garantier, der beskytter journalister, oppositionsaktivister, menneskerettighedsforkæmpere og deres familier, især dem, der besøger EU-institutionerne for at drøfte menneskerettighedsspørgsmål, mod enhver form for efterfølgende personlig intimidering, pression eller retsforfølgning;

6.  udtrykker på ny bekymring over frihedsberøvelsen af oppositionsledere, journalister og advokater på grundlag af retssager, der ikke lever op til de internationale standarder, og gentager sin opfordring til at løslade alle personer, der er dømt på grundlag af vage anklager, der kan betragtes som politisk motiverede, heriblandt Vladimir Koslov, Vadim Kuramsjin og Rosa Tuletajeva; udtrykker betænkeligheder med hensyn til retssagernes fairness og gentager sin opfordring til at sikre gennemsigtighed og opretholdelse af internationale standarder under retssager for at gøre en ende på domfældelser baseret på vage anklager som de ovennævnte og for at sikre domstolenes uafhængighed;

7.  opfordrer de kasakhiske myndigheder til at sørge for, at fængselsforholdene lever op til internationale standarder, og til at give alle fanger, herunder oppositionslederen Vladimir Koslov, adgang til tilstrækkelig lægehjælp; opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af alle de forbedringer, der indgår i den seneste reform af fængselssystemet, og til yderligere forbedringer med henblik på at opfylde internationale standarder;

8.  understreger kraftigt, at den legitime kamp mod terrorisme og ekstremisme ikke må bruges som undskyldning for at forbyde oppositionsaktivitet, hindre ytringsfriheden eller indskrænke domstolenes uafhængighed;

9.  understreger, at Kasakhstan er en stadig vigtigere international partner i regionen, det være sig med hensyn til samarbejdet med NATO, støtten til E3 +3-forhandlingerne med Iran eller oprettelsen af en international brændstofbank i Kasakhstan; hilser Kasakhstans ambition om at engagere sig aktivt som mægler/formidler i internationale sikkerhedsspørgsmål vedrørende regionen som helhed velkommen; opfordrer indtrængende de kasakhiske myndigheder til at respektere de internationale forpligtelser, som de har skrevet under på, herunder vedrørende retsstatsprincippet og domstolenes uafhængighed;

10. opfordrer Kasakhstan til at skabe et klima, hvor oppositionsaktivister, journalister og advokater frit kan udøve deres virksomhed, herunder via nødvendige retsreformer; understreger EU's vilje til at støtte Kasakhstan i dette arbejde;

11. opfordrer Kasakhstan til at revidere sin lovgivning om religion og slække på restriktionerne vedrørende registrering og udøvelse af religioner;

12. understreger vigtigheden af, at Kasakhstan respekterer og fremmer arbejdstagernes ret til at danne uafhængige fagforeninger, strejke og forhandle overenskomstaftaler med arbejdsgiverne i overensstemmelse med landets forpligtelser i henhold til international menneskerettighedslovgivning;

13. hilser dialogen med Venedigkommissionens delegation omkring den nye strafferetsplejelov velkommen og tilskynder til yderligere samarbejde med Venedigkommissionen med henblik på at drage størst mulig fordel af dennes erfaring; understreger, at reformen bør sigte på at styrke domstolenes uafhængighed, retsstatsprincipperne og opfyldelsen af internationale standarder; gentager sin appel om en reform af artikel 164 om "tilskyndelse til social splid", og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til nøje at overvåge reformen og indholdet af den nye lov;

14. gentager sin opfordring til de kasakhiske myndigheder om at følge op med en håndhævelse af den gældende handlingsplan for menneskerettigheder og i den forbindelse gøre brug af anbefalingerne fra Venedigkommissionen og af EU's tekniske bistand inden for rammerne af retsstatsinitiativet; opmuntrer og støtter Kasakhstan i dets indsats for at udarbejde en ny handlingsplan for menneskerettigheder for 2013-2020; opfordrer de kasakhiske myndigheder at samarbejde med ngo'er;

15. hilser de regelmæssige EU-Kasakhstan-menneskerettighedsdialoger velkommen, understreger vigtigheden af menneskerettighedsdialogerne mellem EU og de kasakhiske myndigheder, og påskønner den konstruktive tilgang, som udvises af den kasakhiske part; opfordrer til en styrkelse af dialogerne med henblik på at etablere et forum, hvor spørgsmål kan tages op i åbenhed; understreger, at dialogerne bør være effektive og resultatorienterede og i størst muligt omfang involvere civilsamfundsaktører;

16. hilser det velkomment, at den kasakhiske regering har indført programmer for international studenterudveksling; understreger den fundamentale betydning, sådanne udlandsophold kan have for den demokratiske bevidstgørelse af kasakhiske studerende; påskønner den støtte, de kasakhiske myndigheder tilbyder disse studerende ved deres tilbagekomst;

17. opfordrer EU og især EU-Udenrigstjenesten til nøje at overvåge udviklingen i Kasakhstan, i nødvendigt omfang tage spørgsmål op med de kasakhiske myndigheder, tilbyde hjælp og rapportere regelmæssigt til Europa-Parlamentet; opfordrer også EU-delegationen i Astana til at spille en mere proaktiv rolle i overvågningen af situationen, herunder i form af observation af retssager og besøg i fængsler;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten, EU 's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, FN's Menneskerettighedsråd og Kasakhstans regering og parlament.