Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0167/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0167/2013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Καζαχστάν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

17.4.2013 - (2013/2600(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0167/2013)
PPE (B7‑0173/2013)
S&D (B7‑0175/2013)
ALDE (B7‑0176/2013)
ECR (B7‑0178/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2013/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0167/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0167/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Καζαχστάν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

(2013/2600(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Καζαχστάν, μεταξύ των οποίων το ψήφισμά του της 15 Μαρτίου 2012 σχετικά με το Καζαχστάν[1], το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία[2] και το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την υπόθεση Yevgeni Zhotis στο Καζαχστάν[3],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Καζακστάν[4],

–    έχοντας υπόψη την από 9 Οκτωβρίου 2012 δήλωση του/της Εκπροσώπου της ΥΕ/ΑΠ κυρίας Catherine Ashton σχετικά με τη δίκη του Vladimir Kozlov στο Καζαχστάν και την από 17 Ιανουαρίου 2012 δήλωσή της για τις βουλευτικές εκλογές στο Καζαχστάν,

 

–    έχοντας υπόψη τη νομική γνωμάτευση της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών στις 13 Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις πειθαρχικές διαδικασίες κατά δικηγόρων στο Καζαχστάν (Disciplinary proceedings against lawyers),

 

–    έχοντας υπόψη την από 25 Ιανουαρίου 2012 δήλωση του Εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Καζαχστάν,

 

–    έχοντας υπόψη την από 1 Φεβρουαρίου 2012 δήλωση του Διευθυντού του Γραφείου του ΟΑΣΕ για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την καταστολή της καζαχικής αντιπολίτευσης,

 

–    έχοντας υπόψη την από 20 Μαρτίου 2013 δήλωση της International Partnership for Human Rights με τίτλο "Overview of Human Rights concerns in Kazakhstan",

 

–    -   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2012, μετά από μια αγωγή που είχε καταθέσει στις 20 Νοεμβρίου 2012 ο Γενικός Εισαγγελέας του Καζαχστάν, το Δικαστήριο της Περιφέρειας Almaty έθεσε υπό απαγόρευση το μη εγγεγραμμένο αντιπολιτευτικό κόμμα "Alga!" με την κατηγορία του εξτρεμισμού• ότι η απαγόρευση καθιστά προσωπικά υπεύθυνη την Alyia Turusbekova, σύζυγο του Vladimir Kozlov·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2012 ορισμένα αντιπολιτευτικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων οκτώ εφημερίδων του Καζαχστάν, και 23 διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, ετέθησαν υπό απαγόρευση, με τις κατηγορίες του εξτρεμισμού, έχοντας χαρακτηρισθεί από την εισαγγελική αρχή ως "ενιαίο ειδησεογραφικό όργανο Respublika"· ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε από το Εφετείο στις 22 Φεβρουαρίου 2013 με αποτέλεσμα να απαγορευθεί στους ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους να ασκούν το επάγγελμά τους·

 

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν είναι ένας σημαντικός διεθνής παράγων με εξαιρετική σπουδαιότητα για την πολιτική και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και για την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής· ότι το Καζαχστάν έχει παίξει θετικό ρόλο στην Κεντρική Ασία, καταβάλλοντας προσπάθειες να αναπτύξει σχέσεις καλής γειτονίας με τις όμορες χώρες, να αναζωογονήσει την περιφερειακή συνεργασία και να επιλύσει όλα τα διμερή ζητήματα με ειρηνικό τρόπο· ότι η ΕΕ έχει ζωτικό συμφέρον να εντείνει τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής, οικονομίας και ασφάλειας με την περιοχή μέσω μιας ισχυρής και ανοικτής σχέσης με το Καζαχστάν·

 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν εδώ και καιρό έχει περιορίσει βασικά αστικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως την ελευθερία του συνέρχεσθαι, της έκφρασης και της θρησκείας· ότι τα τελευταία δυο χρόνια υπήρξε μια επιδείνωση στο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και ότι, το 2012, μετά τα βίαια γεγονότα στην πόλη Zhanaozen το Δεκέμβριο 2011, σημειώθηκε μια ξεκάθαρη καταστολή κάθε αντικυβερνητικής κριτικής·

 

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες πολλοί ηγέτες της αντιπολίτευσης, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών υπέστησαν παρενοχλήσεις και νομικές διώξεις που σε αρκετές περιπτώσεις οδήγησαν σε ποινές φυλάκισης·

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Μαρτίου 2013 το ακυρωτικό δικαστήριο αρνήθηκε να ικανοποιήσει την αίτηση αναίρεσης του Vladimir Kozlov, που είχε καταδικασθεί σε επτάμιση έτη φυλάκιση και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων με την κατηγορία της "υποκίνησης σε κοινωνική διχόνοια", "καλώντας σε βίαιη ανατροπή της συνταγματικής τάξης" και "δημιουργώντας και καθοδηγώντας μια οργανωμένη ομάδα με σκοπό την τέλεση εγκλημάτων"· ότι ο Kozlov ετοιμάζει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο ως τελευταίου βαθμού δικαιοδοτικό όργανο για την υπόθεσή του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Δεκεμβρίου 2012 ο υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Vadim Kuramshin καταδικάσθηκε σε 12ετή φυλάκιση για εκβίαση του βοηθού του περιφερειακού εισαγγελέα· ότι η απόφαση επιβεβαιώθηκε από το Εφετείο στις 14 Φεβρουαρίου 2013· ότι η νέα σύλληψη του κ. Kurashim έγινε όταν επέστρεφε από τη διάσκεψη του ΟΑΣΕ του Σεπτεμβρίου στη Βαρσοβία και αφού είχε αφεθεί ελεύθερος μετά από μια δίκη τον Αύγουστο του 2012·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση του Καζαχστάν μελετά την έναρξη εργασιών για ένα νέο εθνικό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την περίοδο 2013-2020·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αρχές του Καζαχστάν έχουν συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας υπό τον Γενικό Εισαγγελέα, για τη μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα· ότι στις 15 και 16 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε μια συνεδρίαση "στρογγυλής τραπέζης" για τη "μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα του Καζαχστάν βάσει των αρχών του κράτους δικαίου", όπου συμμετείχε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής της Βενετίας για να γνωμοδοτήσει για τη μεταρρύθμιση· ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τις Αρχές του Καζαχστάν να ευθυγραμμίσουν το ποινικό δίκαιο της χώρας με τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του άρθρου 164 περί "υποκίνησης σε κοινωνική διχόνοια"·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αρχές του Καζαχστάν επανειλημμένα χρησιμοποίησαν την κατηγορία της "υποκίνησης σε κοινωνική διχόνοια", μια ασαφή και υπεργενικευμένη κατηγορία που μπορεί να χρησιμοποιείται για να ποινικοποιεί τη νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης και του συνέρχεσθαι που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιανουαρίου 2012 ξεκίνησε η τριετής εντολή του Καζαχστάν ως μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC)·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν, ως μέλος του ΟΑΣΕ, του οποίου είχε την προεδρία το 2010, έχει αναλάβει την υποχρέωση να σέβεται και να εφαρμόζει τις θεμελιώδεις αρχές αυτού του οργανισμού·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσφήμηση παραμένει ποινικοποιημένη, ενώ ο Νόμος της 10ης Ιουλίου 2009 περί Αλλαγών και Προσθηκών στη Νομοθεσία για τα Ενημερωτικά-Επικοινωνιακά Δίκτυα εξομοιώνει τους διαδικτυακούς πόρους (δικτυακούς τόπους, ιστολόγια/blogs, φόρα συζητήσεων) με τα ειδησεογραφικά μέσα και έτσι καθιστά τους πόρους αυτούς και τους ιδιοκτήτες τους υπεύθυνους για την ίδια σειρά αδικημάτων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Νοεμβρίου 2012 η ΥΕ/ΑΠ κυρία Ashton μετέβη στην Κεντρική Ασία και επισκέφθηκε το Καζαχστάν την ώρα που επιβάλλονταν οι νομικές απαγορεύσεις στην αντιπολίτευση και στα ειδησεογραφικά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εξέδωσε καμία δήλωση για το θέμα αυτό·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο 2012 η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κυρία Navi Pillay, μετά το διήμερο ταξίδι της στο Καζαχστάν, κάλεσε τις αρχές να επιτρέψουν μια ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τα γεγονότα της πόλης Zhanaozen, για τα αίτιά τους και για τα επακόλουθά τους·

1.  τονίζει τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Καζαχστάν και την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς· τονίζει το μεγάλο ενδιαφέρον της ΕΕ για μια βιώσιμη σχέση με το Καζαχστάν σε επίπεδο πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας·

2.  ασκεί αυστηρή κριτική στην απόφαση του Δικαστηρίου να θέσει με την κατηγορία του εξτρεμισμού υπό απαγόρευση κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του μη εγγεγραμμένου αντιπολιτευτικού κόμματος ‘Alga!’, και να θέσει επίσης υπό απαγόρευση βασικούς ανεξάρτητους ειδησεογραφικούς φορείς, τη στιγμή που τούτο παραβιάζει τις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και προκαλεί μεγάλες ανησυχίες ως προς τη συνεπακόλουθη καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και της αντιπολίτευσης·

3.  ζητεί από τις αρχές να σεβασθούν τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΑΣΕ σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· προτρέπει το Καζαχστάν να αντιμετωπίζει τις επικρίσεις όχι ως απειλή αλλά ως εποικοδομητικό εργαλείο για τη βελτίωση των πολιτικών και για τη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή·

4.  τονίζει ότι η Aliya Turusbekova δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενέργειες τρίτων·

5.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ζητήσουν εγγυήσεις για την προστασία των δημοσιογράφων, των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οικογενειών τους, ειδικά εκείνων που επισκέπτονται τα όργανα της ΕΕ για να συζητήσουν για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έναντι κάθε είδους μεταγενέστερης προσωπικής απειλής, πίεσης ή δίωξης·

6.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις φυλακίσεις ηγετών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων και δικηγόρων χάρη σε δίκες που υπολείπονται των διεθνών προτύπων και επανεπιβεβαιώνει την έκκλησή του να απελευθερωθούν όλα τα άτομα που έχουν καταδικασθεί βάσει ασαφών ποινικών κατηγοριών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υπαγορευόμενες από πολιτικές σκοπιμότητες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων Vladimir Kozlov, Vadim Kurashim και Roza Tuletaeva· εκφράζει την ανησυχία του ως προς την αμεροληψία των δικών και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για παροχή εγγυήσεων διαφάνειας και τήρησης των διεθνών προτύπων στις δίκες, και για τερματισμό της έκδοσης καταδικαστικών αποφάσεων βάσει των προαναφερομένων ασαφών ποινικών κατηγοριών, και γα σεβασμό της ανεξαρτησίας του δικαστικού κλάδου·

7.  καλεί τις Αρχές του Καζαχστάν να εγγυηθούν συνθήκες φυλάκισης σύμφωνες προς τα διεθνή πρότυπα και αν επιτρέψουν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη όλων των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της αντιπολίτευσης Vladimir Kozlov· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των βελτιώσεων που προβλέπει η πρόσφατη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος καθώς και περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα·

8.  τονίζει αυστηρά ότι ο νόμιμος αγώνας κατά της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων της αντιπολίτευσης, για την παρεμπόδιση της ελεύθερης έκφρασης ή για την παραβίαση της ανεξαρτησίας του δικαστικού κλάδου·

9.  τονίζει ότι το Καζαχστάν είναι ένας όλο και πιο σημαντικός διεθνής παράγων στην περιοχή, είτε ως προς τη συνεργασία με το NATO ή τη στήριξη των συνομιλιών E3+3 με το Ιράν, είτε ως προς τη δημιουργία μιας διεθνούς τράπεζας πυρηνικών καυσίμων στο Καζαχστάν· καλωσορίζει τη φιλοδοξία του Καζαχστάν να εμπλακεί ενεργά ως μεσολαβητής σε ζητήματα διεθνούς ασφαλείας που αφορούν την ευρύτερη περιοχή· καλεί τις Αρχές του Καζαχστάν να εκπληρώσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν προσυπογράψει, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου·

10. καλεί το Καζαχστάν να δημιουργήσει ένα κλίμα όπου οι ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι θα μπορούν να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους, και τούτο ακόμη και μέσω των αναγκαίων νομικών μεταρρυθμίσεων· τονίζει τη δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει το Καζαχστάν σε αυτή του την προσπάθεια·

11. καλεί το Καζαχστάν να αναθεωρήσει τη νομοθεσία του επί θρησκευτικών θεμάτων και να άρει τους περιορισμούς σε θέματα καταχώρησης και άσκησης της θρησκείας·

12. τονίζει τη σημασία του σεβασμού και της προαγωγής του δικαιώματος των εργαζομένων να συγκροτούν ανεξάρτητα συνδικάτα, να απεργούν, και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις με τους εργοδότες, σε συμφωνία προς τις υποχρεώσεις που το Καζαχστάν υπέχει βάσει του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13. επικροτεί το διάλογο με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας και ενθαρρύνει την πλήρη συνεργασία με την εν λόγω επιτροπή, ώστε να αποκομισθεί το μέγιστο δυνατό όφελος από την εμπειρία της· τονίζει ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού κλάδου και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, καθώς και στην τήρηση των διεθνών προτύπων · επανεπιβεβαιώνει την έκκλησή του για τη μεταρρύθμιση του άρθρου 164 περί "υποκίνησης σε κοινωνική διχόνοια" και καλεί την ΕΥΕΔ να αναλάβει τη στενή επίβλεψη της μεταρρύθμισης και του περιεχομένου του νέου νόμου·

14. επανεπιβεβαιώνει την έκκλησή του προς τις Αρχές του Καζαχστάν, να προχωρήσουν στην ενίσχυση του υπάρχοντος Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, βάσει των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας και αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας "Κράτος Δικαίου"· προτρέπει και στηρίζει το Καζαχστάν στις προσπάθειές του να αναπτύξει ένα νέο Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την περίοδο 2013-2020· καλεί τις Αρχές του Καζαχστάν να συνεργαστούν με τις ΜΚΟ·

15. καλωσορίζει τους τακτικούς διαλόγους ΕΕ-Καζαχστάν επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία των διαλόγων αυτών μεταξύ της ΕΕ και των Αρχών του Καζαχστάν· και καλωσορίζει την εποικοδομητική στάση που επιδείχθηκε από Καζαχικής πλευράς· ζητεί την ενίσχυση των διαλόγων αυτών ώστε να φτάσουμε στη δημιουργία ενός φόρουμ όπου τα ζητήματα αυτά θα μπορούν να εξετάζονται ανοικτά· τονίζει ότι οι διάλογοι αυτοί θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και γόνιμοι, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών όπου τούτο είναι δυνατό·

16. καλωσορίζει τα διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών που θεσπίστηκαν από τις Αρχές του Καζαχστάν· τονίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα αυτών των ταξιδιών στο εξωτερικό για τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των Καζάχων φοιτητών· καλωσορίζει την υποστήριξη που οι Αρχές του Καζαχστάν προσέφεραν σε αυτούς τους φοιτητές μετά την επιστροφή τους·

17. καλεί την ΕΕ και ειδικότερα την ΕΥΕΔ να επιβλέπουν στενά τις εξελίξεις στο Καζαχστάν, να εκφράζουν τις ανησυχίες τους προς τις Αρχές του Καζαχστάν όποτε τούτο είναι αναγκαίο, να προσφέρουν υποστήριξη, και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί επίσης την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Astana να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην εποπτεία της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής παρατηρητών σε δίκες και της διενέργειας επισκέψεων σε φυλακές·

 

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Καζαχστάν.