Postup : 2013/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0167/2013

Predkladané texty :

RC-B7-0167/2013

Rozpravy :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Hlasovanie :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0190

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 150kWORD 91k
17.4.2013
PE509.783v01-00}
PE509.790v01-00}
PE509.792v01-00}
PE509.793v01-00}
PE509.795v01-00} RC1
 
B7-0167/2013}
B7-0173/2013}
B7-0175/2013}
B7-0176/2013}
B7-0178/2013} RC1

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B7‑0167/2013)

PPE (B7‑0173/2013)

S&D (B7‑0175/2013)

ALDE (B7‑0176/2013)

ECR (B7‑0178/2013)


o situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane (2013/2600(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes v mene skupiny S&D
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v Kazachstane (2013/2600(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kazachstane vrátane uznesenia z 15. marca 2012 o Kazachstane(1), z 15. decembra 2011 o stave vykonávania stratégie EÚ pre strednú Áziu(2) a zo 17. septembra 2009 o prípade Jevgenija Žotisa v Kazachstane(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom(4),

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 9. októbra 2012 o súdnom procese s Vladimírom Kozlovom v Kazachstane a na vyhlásenie vysokej predstaviteľky zo 17. januára 2012 o parlamentných voľbách v Kazachstane,

–   so zreteľom na právne stanovisko Medzinárodnej komisie právnikov z 13. februára 2013 o disciplinárnych konaniach voči právnikom v Kazachstane,

–   so zreteľom na vyhlásenie zástupcu OBSE pre slobodu médií z 25. januára 2012 o situácii v oblasti médií v Kazachstane,

–   so zreteľom na vyhlásenie riaditeľa Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva z 1. februára 2012 o tvrdom zásahu proti kazašskej opozícii,

–   so zreteľom na vyhlásenie Medzinárodného partnerstva ľudské práva (International Partnership for Human Rights – IPHR) z 20. marca 2013 s názvom Prehľad otázok týkajúcich sa ľudských práv v Kazachstane („Overview of Human Rights concerns in Kazakhstan“),

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 21. decembra 2012 po súdnom konaní, ktoré začal generálny prokurátor Kazachstanu 20. novembra 2012, okresný súd v Alma-Ate zakázal neregistrovanú opozičnú stranu „Alga!“ na základe obvinení z extrémizmu; keďže tento zákaz prisudzuje osobnú zodpovednosť manželke Vladimíra Kozlova Aliji Turusbekovovej;

B.  keďže 25. decembra 2012 bolo niekoľko opozičných masmédií vrátane ôsmich kazašských novín a 23 spravodajských internetových portálov zakázaných na základe obvinení z extrémizmu, pričom ich prokurátor označil za „jedno zjednotené masmédium Respublika“; keďže toto rozhodnutie potvrdil odvolací súd 22. februára 2013 s tým účinkom, že dotknutým novinárom bolo zakázaný výkon ich povolania;

C.  keďže Kazachstan je významný medzinárodný aktér a je veľmi dôležitý pre politický a sociálno-ekonomický vývoj, ako aj pre bezpečnostnú situáciu v celom regióne; keďže Kazachstan zohráva pozitívnu úlohu v Strednej Ázii, pretože sa snaží o rozvoj dobrých susedských vzťahov so susednými krajinami, o pokračovanie regionálnej spolupráce a o mierové riešenie všetkých bilaterálnych otázok, keďže EÚ má zásadný záujem o posilnenie politickej, hospodárskej a bezpečnostnej spolupráce s týmto regiónom prostredníctvom silného a otvoreného vzťahu medzi EÚ a Kazachstanom;

D. keďže Kazachstan už dlho obmedzuje hlavné občianske a politické práva, ako je sloboda zhromažďovania, prejavu a náboženstva; keďže počas posledných dvoch rokov sa zhoršila situácia týkajúca sa základných slobôd, pričom po násilných udalostiach v Žanaozene z decembra 2011 sa v roku 2012 uskutočnil otvorený zásah proti kritikom vlády;

E.  keďže počas posledných mesiacov bolo viacero opozičných vodcov, obhajcov ľudských práv, novinárov a predstaviteľov občianskej spoločnosti vystavených obťažovaniu a trestnému stíhaniu, ktoré v niekoľkých prípadoch viedlo k trestom odňatia slobody;

F.  keďže 13. marca 2013 kasačný súd zamietol prípustnosť odvolania v prípade Vladimíra Kozlova, ktorý bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní sedem a pol roka a zabavenie majetku na základe obvinení z „podnecovania sociálnych nepokojov“, „vyzývania na násilné zvrhnutie ústavného poriadku“ a „vytvorenia a vedenia organizovanej skupiny s cieľom páchať trestnú činnosť“; keďže Kozlov v súčasnosti podáva odvolanie na najvyššom súde, ktorý je poslednou odvolacou inštanciou v jeho prípade;

G. keďže 7. decembra 2012 bol obhajca ľudských práv Vadim Kuramšin odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 12 rokov za vydieranie asistenta okresného zákonného zástupcu; keďže tento trest potvrdil odvolací súd 14. februára 2013; keďže opätovné zatknutie pána Kuramšina sa odohralo po jeho návrate z konferencie OBSE vo Varšave v septembri a došlo k nemu po jeho prepustení v nadväznosti na predchádzajúci súdny proces v auguste 2012;

H. keďže kazašská vláda uvažuje o tom, že začne pracovať na novom národnom akčnom pláne pre ľudské práva na obdobie 2013 – 2020;

I.   keďže kazašské orgány zriadili pracovnú skupinu pod vedením generálneho prokurátora s cieľom zreformovať trestný zákonník; keďže 15. a 16. marca 2013 sa uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom o „reforme trestného zákonníka v Kazachstane založenej na zásadách právneho štátu“, na ktorej sa zúčastnila delegácia Benátskej komisie ako poradca pre túto reformu; keďže Európsky parlament naliehavo vyzval kazašské orgány, aby zosúladili trestné právo tejto krajiny s medzinárodnými normami vrátane reformy článku 164 o „podnecovaní sociálnych nepokojov“;

J.   keďže kazašské orgány opakovane používajú nejasné a príliš široko koncipované obvinenie z „podnecovania sociálnych nepokojov“, ktoré možno použiť na kriminalizovanie legitímneho uplatňovania práv slobody prejavu a združovania, ktoré sú chránené podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

K. keďže trojročné členstvo Kazachstanu v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC) začalo 1. januára 2013;

L.  keďže Kazachstan sa ako člen organizácie OBSE, ktorej predsedal v roku 2010, zaviazal dodržiavať a uplatňovať základné zásady tejto organizácie;

M. keďže hanobenie je aj naďalej trestným činom a keďže zákon o zavedení zmien právnych predpisov o informačno-komunikačných sieťach a dodatkov k nim z 10. júla 2009 stavia internetové zdroje (webové stránky, diskusné skupiny, blogy, diskusné fóra) na rovnakú úroveň s masmédiami a vyvodzuje voči nim a ich vlastníkom zodpovednosť za rovnaké priestupky;

N. keďže koncom novembra 2012 cestovala PK/VP Ashtonová do Strednej Ázie a navštívila Kazachstan v čase, keď sa zavádzali právne zákazy týkajúce sa opozície a masmédií; keďže o tejto veci nevydala žiadne vyhlásenie;

O. keďže v júli 2012 vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová vyzvala po dvojdňovej návšteve v Kazachstane tamojšie orgány, aby povolili nezávislé medzinárodné vyšetrovanie udalostí v Žanaozene, ich príčin a ich následkov;

1.  zdôrazňuje význam vzťahov medzi EÚ a Kazachstanom a posilňovania hospodárskej a politickej spolupráce vo všetkých oblastiach; zdôrazňuje, že EÚ má veľký záujem o trvalý vzťah Kazachstanom, pokiaľ ide o politickú a hospodársku spoluprácu;

2.  dôrazne kritizuje rozhodnutie súdu zakázať opozičné strany vrátane neregistrovanej strany „Alga!“ na základe obvinení z extrémizmu, ako aj zakázať nezávislé mediálne subjekty, keďže je to porušenie zásad slobody prejavu a zhromažďovania a vyvoláva vážne obavy v súvislosti s budúcimi represiami týkajúcimi sa nezávislých médií a opozície;

3.  vyzýva dotknuté orgány, aby dodržiavali zásady a záväzky noriem OBSE týkajúcich sa slobody prejavu, zhromažďovania a združovania; nabáda Kazachstan, aby kritiku nepovažoval za hrozbu, ale za konštruktívny nástroj, ktorým možno zlepšiť politiky a začleňovanie;

4.  zdôrazňuje, že Aliji Turusbekovovej nemožno prisudzovať zodpovednosť za činy tretích osôb;

5.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa usilovali o dosiahnutie záruk, ktoré by chránili novinárov, opozičných aktivistov a obhajcov ľudských práv a ich rodiny, a najmä tých, ktorí navštevujú inštitúcie EÚ s cieľom zaoberať sa otázkami ľudských práv, proti akémukoľvek druhu následného osobného zastrašovania, nátlaku či prenasledovania;

6.  opakuje svoje znepokojenie v súvislosti so zadržiavaním opozičných vodcov, novinárov a právnikov na základe súdnych procesov, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy, a opätovne potvrdzuje svoju požiadavku prepustiť všetky osoby odsúdené na základe nejasných trestných obvinení, ktoré by bolo možné považovať za politicky motivované, a to okrem iného Vladimíra Kozlova, Vadima Kuramšina a Rozu Tuletajevovú; vyjadruje obavy v súvislosti so spravodlivosťou súdnych procesov a opakuje spoju požiadavku zaručiť transparentnosť a medzinárodné normy v rámci súdnych procesov, skončiť s odsúdeniami na základe spomenutých nejasných trestných obvinení a zachovať nezávislosť súdnictva;

7.  vyzýva kazašské orgány, aby zaručili také podmienky vo väzení, ktoré spĺňajú medzinárodné normy a umožňujú všetkým väzňom vrátane opozičného lídra Vladimíra Kozlova využívať primeranú lekársku starostlivosť; požaduje plné uplatňovanie zlepšení, ktoré sú súčasťou nedávnej reformy väzenského systému, a ďalšie zlepšovanie s cieľom splniť medzinárodné normy;

8.  rozhodne zdôrazňuje, že legitímny boj proti terorizmu a extrémizmu by sa nemal využívať ako zámienka s cieľom zakazovať činnosť opozície, brániť slobode prejavu alebo obmedzovať nezávislosť súdnictva;

9.  zdôrazňuje, že Kazachstan je čoraz významnejším medzinárodným partnerom v danom regióne, a to či už ide o spoluprácu s NATO, podporou rozhovorov E3+3 s Iránom alebo zriadenie medzinárodnej palivovej banky v Kazachstane; víta ambície Kazachstanu aktívne sa podieľať ako sprostredkovateľ/podporovateľ na medzinárodných bezpečnostných otázkach, ktoré sa týkajú širšieho regiónu; vyzýva kazašské orgány, aby splnili medzinárodné záväzky, ku ktorým sa pripojili, vrátane záväzkov týkajúcich sa právneho štátu a nezávislosti súdnictva;

10. vyzýva Kazachstan, aby vytvoril atmosféru, v ktorej budú môcť opoziční aktivisti, novinári a právnici slobodne vykonávať svoju činnosť, a to aj prostredníctvom potrebných právnych reforiem; zdôrazňuje záväzok EÚ podporovať Kazachstan v tomto úsilí;

11. vyzýva Kazachstan, aby prehodnotil svoje právne predpisy týkajúce sa náboženstva a aby uvoľnil obmedzenia v oblasti registrovania a praktizovania náboženstva;

12. zdôrazňuje, že je dôležité rešpektovať a presadzovať právo pracovníkov na zakladanie nezávislých odborových zväzov, na štrajk a na kolektívne vyjednávanie so zamestnávateľmi, a to v súlade so záväzkami Kazachstanu podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

13. víta dialóg s delegáciou Benátskej komisie o novom Trestnom poriadku a nabáda na ďalšiu spoluprácu s Benátskou komisiou s cieľom získať maximálny úžitok z jej skúseností; zdôrazňuje, že cieľom tejto reformy by malo byť posilnenie nezávislosti súdnictva a právneho štátu a splnenie medzinárodných noriem; opätovne potvrdzuje svoju požiadavku zreformovať článok 164 o „podnecovaní sociálnych nepokojov“ a vyzýva ESVČ, aby dôsledne monitorovala túto reformu a obsah nového zákona;

14. opätovne potvrdzuje svoju výzvu adresovanú kazašským orgánom, aby pokračovali pri presadzovaní existujúceho akčného plánu pre ľudské práva a aby pritom zohľadňovali odporúčania Benátskej komisie a využívali technickú pomoc EÚ v rámci iniciatívy na podporu právneho štátu; povzbudzuje a podporuje Kazachstan v jeho úsilí o vytvorenie nového akčného plánu pre ľudské práva na obdobie 2013 – 2020; vyzýva kazašské orgány, aby spolupracovali s mimovládnymi organizáciami;

15. víta pravidelné dialógy o ľudských právach medzi EÚ a Kazachstanom; zdôrazňuje význam dialógov o ľudských právach medzi EÚ a kazašskými orgánmi a víta konštruktívny prístup, ktorý kazašská strana prejavuje; požaduje posilnenie dialógov vedúcich k zriadeniu fóra, v rámci ktorého bude možné otvorene sa zaoberať problémami; zdôrazňuje, že tieto dialógy by mali byť účinné a orientované na výsledky a že by mali podľa možnosti zahŕňať aktérov občianskej spoločnosti;

16. víta medzinárodné programy výmeny študentov, ktoré zaviedla kazašská vláda; vyzdvihuje zásadný dosah týchto pobytov v zahraničí, pokiaľ ide o demokratické vzdelávanie kazašských študentov; víta podporu, ktorú kazašské orgány týmto študentom poskytujú po ich návrate;

17. vyzýva EÚ, a najmä ESVČ, aby dôsledne sledovali vývoj v Kazachstane, v prípade potreby vyjadrovali svoje znepokojenie kazašským orgánom, poskytovali pomoc a pravidelne informovali Parlament; vyzýva aj delegáciu EÚ v Astane, aby zohrávala aktívnejšiu úlohu pri monitorovaní situácie vrátane pozorovania súdnych procesov a návštev vo väzniciach;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Kazachstanu.

(1)

P7_TA(2012)0089.

(2)

P7_TA(2011)0588.

(3)

Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 30.

(4)

P7_TA(2012)0459.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia