Postopek : 2013/2600(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0167/2013

Predložena besedila :

RC-B7-0167/2013

Razprave :

PV 18/04/2013 - 10.2
CRE 18/04/2013 - 10.2

Glasovanja :

PV 18/04/2013 - 11.2
CRE 18/04/2013 - 11.2

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0190

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 144kWORD 79k
17.4.2013
PE509.783v01-00}
PE509.790v01-00}
PE509.792v01-00}
PE509.793v01-00}
PE509.795v01-00} RC1
 
B7-0167/2013}
B7-0173/2013}
B7-0175/2013}
B7-0176/2013}
B7-0178/2013} RC1

v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B7‑0167/2013)

PPE (B7‑0173/2013)

S&D (B7‑0175/2013)

ALDE (B7‑0176/2013)

ECR (B7‑0178/2013)


o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (2013/2600(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Lena Kolarska-Bobińska, Anne Delvaux, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi, Ana Gomes v imenu skupine S&D
Leonidas Donskis, Graham Watson, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Alexander grof Lambsdorfski, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE
Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (2013/2600(RSP))  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kazahstanu, vključno z resolucijo z dne 15. marca 2012 o Kazahstanu(1), z dne 15. decembra 2011 o stanju izvajanja strategije EU za osrednjo Azijo(2) ter z dne 17. septembra 2009 o primeru Jevgenija Žovtisa v Kazahstanu(3),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2012, ki vsebuje priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o pogajanjih o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med EU in Azerbajdžanom(4),

–   ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice visoke predstavnice Catherine Ashton z dne 9. oktobra 2012 o sojenju Vladimirju Kozlovu v Kazahstanu ter izjave visoke predstavnice z dne 17. januarja 2012 o parlamentarnih volitvah v Kazahstanu,

–   ob upoštevanju pravnega mnenja Mednarodne komisije pravnikov z dne 13. februarja 2013 o disciplinarnih postopkih proti odvetnikom v Kazahstanu,

–   ob upoštevanju izjave predstavnika OVSE za svobodo medijev z dne 25. januarja 2012 o položaju medijev v Kazahstanu,

–   ob upoštevanju izjave direktorja Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice z dne 1. februarja 2012 o strogem nadziranju kazahstanske opozicije,

–   ob upoštevanju izjave Mednarodnega partnerstva za človekove pravice z dne 20. marca 2013 o pregledu zaskrbljujočega stanja na področju človekovih pravic v Kazahstanu,

–   ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A. ker je 21. decembra 2012 na podlagi tožbe kazahstanskega generalnega državnega tožilca z dne 20. novembra 2012 okrožno sodišče v Almatiju prepovedalo neregistrirano opozicijsko stranko Alga!, obtoženo ekstremizma; ker je zaradi te prepovedi postala Alija Turusbekova, žena Vladimirja Kozlova, osebno odgovorna;

B.  ker so s 25. decembrom 2012 številni opozicijski mediji, vključno z osmimi kazahstanskimi časopisi in 23 spletnimi portali, prepovedani zaradi obtožb o ekstremizmu, saj jih je državni tožilec opisal kot „združeni medijski vir Respublika”; ker je to odločitev 22. februarja 2013 potrdilo pritožbeno sodišče, kar je za zadevne novinarje pomenilo, da jim je bilo prepovedano opravljanje novinarskega poklica;

C. ker je Kazahstan pomemben mednarodni akter ter ima velik vpliv na politični in družbeno-ekonomski razvoj ter varnostne razmere v vsej regiji; ker igra pozitivno vlogo v osrednji Aziji in si prizadeva za razvoj dobrih odnosov s sosednjimi državami, nadaljevanje regionalnega sodelovanja in reševanje vseh dvostranskih sporov na miren način; ker ima EU z močnimi in odprtimi odnosi med EU in Kazahstanom življenjsko pomemben interes v krepitvi političnega, gospodarskega in varnostnega sodelovanja v regiji;

D. ker je Kazahstan dolgo omejeval ključne civilne in politične pravice, kot so svoboda zbiranja, izražanja in veroizpovedi; ker se je v zadnjih dveh letih, po nasilju v Žanjaoznu decembra 2011, zmanjšalo spoštovanje temeljnih svoboščin, v letu 2012 pa se je izvajal očiten pritisk na kritike vlade;

E.  ker so v zadnjih mesecih številne opozicijske vodje, zagovornike človekovih pravic, novinarje in predstavnike civilne družbe nadlegovali in kazensko preganjali, v številnih primerih pa je prišlo do odvzema prostosti;

F.  ker je 13. marca 2013 kasacijsko sodišče zavrnilo pritožbo v primeru Vladimirja Kozlova, ki je bil obsojen na sedem let in pol zapora in zaplembo premoženja z obtožbo, da je „spodbujal družbeno nesoglasje”, „napeljeval k nasilnemu strmoglavljenju ustavnega reda” in „ustanovil ter vodil skupine, katerih namen so bila kazniva dejanja”; ker je Kozlov vložil pritožbo na vrhovno sodišče kot zadnji instanci, ki lahko odloča o njegovem primeru;

G. ker je bil 7. decembra 2012 zagovornik človekovih pravic Vadim Kuramšin obsojen na 12 let zapora zaradi izsiljevanja pomočnika tožilca okrožnega sodišča; ker je to sodbo 14. februarja 2013 potrdilo pritožbeno sodišče; ker je do ponovne aretacije Kuramšina prišlo ob njegovem povratku s konference OVSE septembra v Varšavi, potem ko je bil izpuščen na prostost po predhodnem sojenju avgusta 2012;

H. ker namerava kazahstanska vlada pripraviti nov nacionalni akcijski načrt za človekove pravice za obdobje 2013–2020;

I.   ker so kazahstanske oblasti ustanovile delovno skupino za reformo kazenskega zakonika, ki jo vodi generalni državni tožilec; ker je bila 15. in 16. marca 2013 okrogla miza o reformi kazahstanskega kazenskega zakonika na podlagi načel pravne države, na kateri je sodelovala delegacije Beneške komisije kot svetovalka za reforme; ker je Evropski parlament pozval kazahstanske oblasti, naj nacionalno kazensko zakonodajo uskladijo z mednarodnimi standardi, vključno z reformo člena 16 o „spodbujanju družbenega nesoglasja”;

J.   ker so kazahstanske oblasti večkrat uporabile obtožbe o spodbujanju družbenega nesoglasja, ki je nejasna in vseobsegajoča obtožba, ki se jo lahko uporabi za kaznovanje legitimnih praks s področja pravic o svobodi izražanja in združevanja, ki jih ščiti mednarodno pravo o človekovih pravicah;

K. ker je 1. januarja 2013 pričelo triletno članstvo Kazahstana v Svetu OZN za človekove pravice;

L.  ker se je Kazahstan kot član organizacije OVSE, ki ji je predsedoval v letu 2010, zavezal spoštovanju in izvajanju temeljnih načel te organizacije;

M. ker je obrekovanje še vedno kaznivo in ker zakon o uvedbi sprememb in dopolnitev zakonodaje o informacijsko-komunikacijskih omrežjih z dne 10. julija 2009 enači spletne vire (spletišča, klepetalnice, bloge, debatne forume) z množičnimi mediji, ki so tako z njihovimi lastniki odgovorni za enaka kazniva dejanja;

N. ker je konec novembra 2012 visoka predstavnica/podpredsednica Ashton potovala po osrednji Aziji in obiskala Kazahstan, medtem ko je bila vsiljena zakonska prepoved opozicije in medijskih hiš; ker Catherine Ashton ni podala nobene izjave o tej zadevi;

O. ker je julija 2012 visoka komisarka OZN za človekove pravice Navi Pillay po svojem dvodnevnem obisku v Kazahstanu oblasti pozvala, naj omogočijo neodvisno mednarodno preiskavo dogodkov v Žanjaoznu ter njihovih vzrokov in posledic;

1.  poudarja pomen odnosov med EU in Kazahstanom ter krepitve gospodarskega in političnega sodelovanja na vseh področjih; opozarja, da je EU zelo zainteresirana za trajne odnose s Kazahstanom v smislu političnega in gospodarskega sodelovanja;

2.  močno obstoja sodno odločbo o prepovedi opozicijskih strank, obtoženih ekstremizma, vključno z neregistrirano stranko Alga!, ter o prepovedi najpomembnejših neodvisnih medijskih akterjev, saj se s tem kršijo načela svobode izražanja in zbiranja ter vzbujajo resni pomisleki glede bodočega zatiranja neodvisnih medijev in opozicije;

3.  organe oblasti poziva, naj spoštujejo načela in obveznosti iz standardov OVSE glede svobode izražanja, zbiranja in združevanja; poziva Kazahstan, naj kritike ne obravnava kot grožnjo, temveč konstruktivno sredstvo za izboljšanje politike in vključenosti;

4.  poudarja, da Alija Turusbekova ne more biti odgovorna za dejanja tretjih oseb;

5.  poziva EU in države članice, naj zahtevajo jamstva za zaščito novinarjev, opozicijskih aktivistov in zagovornikov človekovih pravic ter njihovih družin, zlasti tistih, ki obiskujejo institucije EU, da bi razpravljali o vprašanjih človekovih pravic, pred vsemi poznejšimi osebnimi grožnjami, pritiski ali pregonom;

6.  ponovno izraža zaskrbljenost zaradi zaprtja opozicijskih voditeljev, novinarjev in odvetnikov, na sojenju katerih se niso upoštevali mednarodni standardi, ter ponovno poziva k izpustitvi vseh oseb, obsojenih na podlagi nejasnih kazenskih obtožb, ki bi jih lahko označili kot politično motivirane, med katere štejejo tudi Vladimir Kozlov, Vadim Kuramšin in Roza Tuletajeva; izraža pomisleke glede pravičnosti sojenj ter ponovno poziva k zagotavljanju preglednosti in mednarodnih standardov na sojenjih, odpravi obsodb na podlagi preveč nejasnih kazenskih obtožb ter ohranjanju neodvisnosti sodstva;

7.  kazahstanske oblasti poziva, naj poskrbijo, da bodo za razmere v zaporih veljali mednarodni standardi in bo omogočena primerna medicinska oskrba za vse zapornike, vključno z vodjem opozicije Vladimirjem Kozlovom; poziva k polnemu izvajanju izboljšav, ki so bile vključene v nedavno reformo sistema izvrševanja kazenskih sankcij zaradi uskladitve z mednarodnimi standardi;

8.  odločno poudarja, da zakonitega boja proti terorizmu in ekstremizmu ne bi smeli uporabljati kot opravičilo za prepoved opozicijske dejavnosti, preprečevanje svobode izražanja ali oviranje neodvisnosti sodstva;

9.  poudarja, da je Kazahstan vse bolj pomemben mednarodni partner v regiji, tako pri sodelovanju z NATO, podpori pogajanj E3+3 z Iranom ali ustanavljanju mednarodne banke goriva v Kazahstanu; pozdravlja željo Kazahstana, da bi aktivno sodeloval kot posrednik/pospeševalec pri mednarodnih vprašanjih varnosti v širši regiji; kazahstanske oblasti poziva, naj spoštujejo mednarodne obveznosti, ki so jih s podpisom prevzele, vključno s tistimi, povezanimi s pravno državo in neodvisnim sodstvom;

10. poziva Kazahstan, naj – po potrebi tudi s pravnimi reformami – ustvari ozračje, v katerem bodo lahko opozicijski aktivisti, novinarji in odvetniki svobodno izvajali svojo dejavnost; poudarja, da se je EU zavezala, da Kazahstan pri teh prizadevanjih podpre;

11. poziva Kazahstan, naj pregleda svojo versko zakonodajo ter omili omejitve za registracijo in izkazovanje vere;

12. poudarja pomen spoštovanja in spodbujanja pravic delavcev pri oblikovanju neodvisnih sindikatov;

13. pozdravlja pogovore o novem kodeksu kazenskih postopkov z delegacijo Beneške komisije ter spodbuja k nadaljnjemu sodelovanju s to komisijo, da bi se čim bolj izkoristile njene izkušnje; poudarja, da bi morali biti reforma usmerjena v okrepitev neodvisnosti sodstva in pravne države ter izpolnitev mednarodnih standardov; ponovno poziva k reformi člena 164 o podžiganju socialnih nemirov ter Evropsko službo za zunanje delovanje poziva, naj pobližje spremlja reformo in vsebino novega zakona;

14. ponovno poziva kazahstanske oblasti, naj na podlagi priporočil Beneške komisije in s tehnično pomočjo EU v okviru pobude za pravno državo izvedejo obstoječi akcijski načrt za človekove pravice; spodbuja in podpira Kazahstan v prizadevanjih za oblikovanje novega akcijskega načrta za človekove pravice za čas od 2013 do 2020; poziva kazahstanske oblasti, naj sodelujejo z nevladnimi organizacijami;

15. pozdravlja redne pogovore o človekovih pravicah med EU in Kazahstanom; poudarja, da so pogovori o človekovih pravicah med EU in kazahstanskimi oblastmi pomembni ter pozdravlja konstruktiven pristop, ki ga je pokazala kazahstanska stran; poziva k okrepitvi dialogov o ustanovitvi foruma, na katerem bi se lahko vprašanja odkrito obravnavala; poudarja, da bi morali biti ti pogovori učinkoviti in usmerjeni k rezultatom ter po možnosti vključevati predstavnike civilne družbe;

16. pozdravlja programe mednarodne izmenjave študentov, ki jih je uvedla kazahstanska vlada; poudarja, da imajo ta bivanja v tujini bistven vpliv na demokratično pridobivanje izobrazbe kazahstanskih študentov; pozdravlja prizadevanja, ki jih kazahstanske oblasti ponujajo tem študentom po njihovi vrnitvi;

17. poziva EU, zlasti pa Evropsko službo za zunanje delovanje, naj pobližje spremlja razvoj dogodkov v Kazahstanu, po potrebi rešuje vprašanja s kazahstanskimi oblastmi, jim ponudi pomoč in redno poroča Parlamentu; delegacijo EU v Astani tudi poziva, naj bolj proaktivno spremlja razmere, kar vključuje tudi opazovanje sojenj in obiske zaporov;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski službi za zunanje delovanje, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, Svetu ZN za človekove pravice ter vladi in parlamentu Kazahstana.

 

 

(1)

P7_TA(2012)0089.

(2)

P7_TA(2011)0588.

(3)

UL C 224 E, 19.8.2010, str. 30.

(4)

P7_TA(2012)0459.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov