Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0188/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0188/2013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο

20.5.2013 - (2013/2612(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων
ECR (B7‑0188/2013)
S&D (B7‑0189/2013)
ALDE (B7‑0192/2013)
PPE (B7‑0193/2013)
Verts/ALE (B7‑0194/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David, Mariya Gabriel εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Μαρία-Ελένη Κοππά εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2013/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0188/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0188/2013
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο

(2013/2638(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προγενέστερα ψηφίσματά του σχετικά με τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης και με την Ένωση για τη Μεσόγειο, συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο και το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά τις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο της 12ης Απριλίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τον νέο κανονισμό του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2012 που αφορά την έγκριση νέου νομοθετικού πλαισίου για να διευκολυνθεί η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων για την Αίγυπτο και την Τυνησία,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συμπρόεδροι της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Τυνησίας και εκείνοι της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου με ημερομηνία 28-29 Σεπτεμβρίου 2011 και 14 Νοεμβρίου 2012 αντιστοίχως, ειδικότερα τα τμήματα των συμπερασμάτων που αφορούν την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1100/2012 του Συμβουλίου που τον τροποποιεί,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1099/2012 του Συμβουλίου που τον τροποποιεί,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και τις αποφάσεις 2011/625/ΚΕΠΠΑ και 2011/178/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου που την τροποποιούν, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 204/2011 του Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2011 που τον τροποποιεί καθώς και τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 364/2013 και αριθ. 50/2013 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη,

–   έχοντας υπόψη τις υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αποσκοπούν στο να βελτιωθούν οι διαδικασίες δήμευσης και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων δυνάμει των αποφάσεων του Συμβουλίου 2001/500/ΔΕΥ, 2003/577/ΔΕΥ, 2005/212/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ και 2007/845/ΔΕΥ, και την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2012)85),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC) του 2005, συγκεκριμένα το άρθρο 43 περί διεθνούς συνεργασίας και το Κεφάλαιο V περί ανακτήσεως περιουσιακών στοιχείων, σύμβαση στην οποία η Αίγυπτος, η Λιβύη και η Τυνησία είναι συμβαλλόμενα μέρη, και η οποία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση του Συμβουλίου 2008/801/ΕΚ της 25ης Σεπτεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (Σύμβαση του Παλέρμο) του 2000,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 19/38 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με τις αρνητικές για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιπτώσεις του μη επαναπατρισμού κεφαλαίων παράνομης προέλευσης στις χώρες προέλευσης καθώς και τη σημασία της βελτίωσης της διεθνούς συνεργασίας,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 17ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ανάκτηση κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων,

–   έχοντας υπόψη την Πρωτοβουλία για την Ανάκτηση Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR), κοινό πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης της Ντωβίλ της Ομάδας G8 με τις αραβικές χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο της 21ης Μαΐου 2012, όπου η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη την Τελική Έκθεση του Αραβικού Φόρουμ για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων της 13ης Σεπτεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συνιστά αρμοδιότητα της ΕΕ, η ανάκτηση και ο επαναπατρισμός περιουσιακών στοιχείων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση αυτής της διεργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο είναι μια ηθική και νομική επιταγή και ένα εξαιρετικά ευαίσθητο από πολιτική άποψη ζήτημα στις σχέσεις της ΕΕ με τους νότιους γείτονές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά επίσης σημαντικό οικονομικό ζήτημα για τους νότιους γείτονές μας λόγω του δυναμικού αυτών των περιουσιακών στοιχείων, εφόσον επιστραφούν και χρησιμοποιηθούν με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο, στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης των χωρών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα κατά της ατιμωρησίας όσων ενέχονται στη διαφθορά και στο ξέπλυμα χρήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει περιεκτικό διεθνές νομικό πλαίσιο που διέπει αυτόν τον τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC) του 2003 η οποία αναθέτει σαφείς υποχρεώσεις στα συμβαλλόμενα κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 51 της UNCAC δηλώνεται ότι η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων αποτελεί θεμελιώδη αρχή αυτής της Σύμβασης και ότι τα συμβαλλόμενα κράτη παρέχουν αμοιβαίως την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και συνδρομή στο θέμα αυτό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική διεργασία για ανάκτηση και επαναπατρισμό περιουσιακών στοιχείων είναι πολυσύνθετη και χρονοβόρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των κρατών προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτονται και δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν από τους νόμιμους τρίτους τα κατά νόμον δικαιώματά τους σε αυτή τη διεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επαρκούς νομικής εμπειρογνωμοσύνης και η περιορισμένη θεσμική ικανότητα στα αιτούντα κράτη αποτελούν επιπρόσθετα εμπόδια για επιτυχείς πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται έλλειψη αποδοτικής συνεργασίας ανάμεσα στα αιτούντα κράτη και τα κράτη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης στην Αίγυπτο και την Τυνησία η ΕΕ έσπευσε να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην δικτατόρων, των οικογενειών τους και διαφόρων άλλων ατόμων που συνδέονταν με τα καθεστώτα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια απόφαση ελήφθη από την ΕΕ και στην περίπτωση της Λιβύης, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1970 (2011)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2012 επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να αποδεσμεύουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία προς τις αιγυπτιακές και τις τυνησιακές αρχές βάσει αναγνωρισμένων στα κράτη μέλη της ΕΕ δικαστικών αποφάσεων και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις σχετικές αρχές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ειδικές Ομάδες ΕΕ-Αιγύπτου και ΕΕ-Τυνησίας έχουν υπογραμμίσει τη σημασία που έχει η επιστροφή παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων που επί του παρόντος παραμένουν δεσμευμένα σε διάφορες τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ειδικές Ομάδες συμφώνησαν να προβούν σε οριστική διατύπωση χάρτη πορείας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη θέσπιση ομάδας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για εκάστη χώρα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα G8 υποστηρίζει χώρες του αραβικού κόσμου που επιδίδονται στη μετάβαση προς ‘ελεύθερες, δημοκρατικές και ανεκτικές κοινωνίες’ μέσω της Εταιρικής Σχέσης της Ντωβίλ του Μαΐου 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης που εκδόθηκε στις 21 Μαΐου 2012 αναγνωρίζει ότι μετά την Αραβική Άνοιξη η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων συνιστά επιτακτικότερο στοιχείο εστίασης προσπαθειών τόσο για την περιοχή όσο και για τη διεθνή κοινότητα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος, η Λιβύη και η Τυνησία έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ότι τα υπεξαιρεθέντα περιουσιακά στοιχεία που εκλάπησαν από πρώην δικτάτορες και τα καθεστώτα τους επαναπατρίζονται στις χώρες αυτές, μεταξύ άλλων με τη σύσταση ειδικών εθνικών διερευνητικών επιτροπών επιφορτισμένων με την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την ανάκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων καθώς και με την προσφυγή στα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί βασικοί διεθνείς παράγοντες – μεταξύ άλλων η ΕΕ, τα μέλη της Ομάδας G8 και η Ελβετία – ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις προσπάθειες· λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα απτά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε αυτό το πλαίσιο μέχρι τούδε είναι ολίγα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο έχει προκαλέσει αυξανόμενη απογοήτευση στις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες των πολιτών των χωρών που υποβάλλουν αίτηση·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, για να διαδίδεται η βέλτιστη πρακτική και να δημιουργούνται κίνητρα μέσω της δημοσιοποίησης επιτυχών εκβάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτως θα αποφεύγονται παραπλανητικές δηλώσεις περί του όγκου των προς ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να επιτευχθεί μέσω διμερών δικαστικών μηχανισμών και πολυμερούς συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πράξεις ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων πρέπει να δρομολογηθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2013 οι αρχές του Λιβάνου επέστρεψαν στους Τυνήσιους ομολόγους τους περίπου 30 εκατ. δολάρια ΗΠΑ που είχαν κατατεθεί παρανόμως σε τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώην ηγέτη της Τυνησίας·

1.  τονίζει ότι η επιστροφή των υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από πρώην δικτάτορες και τα καθεστώτα τους στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, πέραν της οικονομικής σημασίας που έχει, είναι ηθική και νομική επιταγή και εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα, διότι έχει συνεπαγωγές όσον αφορά την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της υποχρέωσης λογοδοσίας εντός πνεύματος δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά και όσον αφορά την πολιτική δέσμευση και αξιοπιστία της ΕΕ, και επομένως αποτελεί βασική διάσταση της εταιρικής σχέσης της Ένωσης με τους νότιους γείτονές της, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία·

2.  αναγνωρίζει ότι για τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν έχει επίσης οικονομική και κοινωνική σημασία, διότι υπάρχει ανάγκη κεφαλαίων για να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των οικονομιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της οικονομίας σε όλες αυτές τις χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές προκλήσεις·

3.  σημειώνει ότι, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται από τις αρχές της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Τυνησίας και την ισχυρή πολιτική βούληση που εκδηλώνεται από όλες τις πλευρές, οι ειδικοί επαγγελματίες που έχουν αναλάβει την ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων είχαν πολύ περιορισμένη επιτυχία, κυρίως λόγω της ποικιλίας και της πολυπλοκότητας των σχετικών διατάξεων και διαδικασιών στα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα, των άκαμπτων νομικών κανόνων και της έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης από την πλευρά των ενδιαφερομένων χωρών της Αραβικής Άνοιξης όσον αφορά τις νομικές, οικονομικές και διοικητικές διαδικασίες στις ευρωπαϊκές αλλά και σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας και λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πόρων·

4.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες με στόχο την διευκόλυνση της επιστροφής των υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από τα πρώην καθεστώτα από τον λαό των χωρών της Αραβικής Άνοιξης εντός εύλογου χρονικού πλαισίου· ενθαρρύνει τις εθνικές υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων όλων των κρατών μελών να συνεργασθούν στενά μεταξύ τους και να αναπτύξουν τις σχέσεις τους με τις αρμόδιες αρχές στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης με σκοπό να τις βοηθήσουν στις πολύπλοκες νομικές διαδικασίες· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αναλάβει ενεργό ηγετικό ρόλο, ιδίως προβαίνοντας στον συντονισμό των προσπαθειών των κρατών μελών, παρέχοντας δυνατότητα οικοδόμησης ικανοτήτων και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων κρατών·

5.  τονίζει ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παροχής υποστήριξης από την Ένωση για τη μετάβαση στη δημοκρατία και ανάκαμψη της οικονομίας στις χώρες αυτές και ότι μπορεί να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών εντός του πνεύματος της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, στοιχείο που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

6.  χαιρετίζει σε σχέση με το θέμα αυτό την πρωτοβουλία του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να εκδώσουν οδηγό που παρέχει αναλυτική περιγραφή των εθνικών νομικών συστημάτων τους όσον αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, ώστε οι αιτούσες χώρες να κατανοήσουν καλύτερα τί είναι νομικά δυνατόν, ποίου είδους πληροφορίες είναι διαθέσιμες, ποίοι τύποι έρευνας μπορούν να διεξαχθούν και πώς να ενεργήσουν για να επιτύχουν στην πράξη ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων μέσω της παροχής αμοιβαίας νομικής συνδρομής· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο και να θεσπίσουν ένα κοινό σύνολο αρχών της ΕΕ·

7.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ομάδας G8 με τη μορφή του σχεδίου δράσης για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εντός της Εταιρικής Σχέσης της Ντωβίλ, που προσδιορίζει συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας, την κατά περίπτωση παροχή συνδρομής, τις προσπάθειες ενίσχυσης των ικανοτήτων και τη χορήγηση τεχνικής συνδρομής, και προτείνει τη δημιουργία συνεργατικής περιφερειακής πρωτοβουλίας, του Αραβικού Φόρουμ για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων, με στόχο τη συζήτηση και τη συνεργασία για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες·

8.  χαιρετίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2012, το οποίο διευκολύνει την επιστροφή υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων σε Αίγυπτο και Τυνησία επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αποδεσμεύουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία βάσει αναγνωρισμένων δικαστικών αποφάσεων και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σχετικών αρχών των κρατών μελών αφενός και της Αιγύπτου και της Τυνησίας αφετέρου· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα και να περιληφθεί πλήρως η Λιβύη στη διεργασία αυτή·

9.  χαιρετίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και άλλων βασικών διεθνών παραγόντων στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την Πρωτοβουλία για την Ανάκτηση Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR) της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος· τονίζει τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων μηχανισμών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, παράλληλα με τη θέσπιση της απαραίτητης νέας νομοθεσίας και την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στα εθνικά νομικά συστήματα στον τομέα αυτό·

10. καλεί την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ης Ένωσης για τη Μεσόγειο να θέσει το θέμα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κοινοβούλια των κρατών, ώστε να καταστεί δυνατό να πεισθούν οι βουλευτές και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου να προαγάγουν ενεργά τα νομικά μέτρα προς εξασφάλιση στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές που εμπλέκονται στο θέμα·

11. ζητεί τη χωρίς καθυστέρηση θέσπιση ενωσιακού μηχανισμού που θα αποτελείται από ομάδα εθνικών και σε διεθνές επίπεδο ανακριτών, εισαγγελέων, δικηγόρων και άλλων εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την παροχή νομικών και τεχνικών συμβουλών και βοήθειας σε χώρες της Αραβικής Άνοιξης κατά τη διεργασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων· ζητεί ο μηχανισμός αυτός να χρηματοδοτείται δεόντως από το σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο των πολύπλοκων, ευαίσθητων και χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών, τη σημασία της βιωσιμότητας αυτού του μηχανισμού της ΕΕ· καλεί τα όργανα της ΕΕ να αντλήσουν διδάγματα από αυτή την εμπειρία την οποία και να αξιοποιήσουν· σημειώνει επίσης τη δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης για τον μηχανισμό αυτό, σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσω συμφωνιών συγχρηματοδότησης με τα αιτούντα κράτη·

12. παροτρύνει τον Αραβικό Σύνδεσμο να ορίσει, να εγκρίνει και να εφαρμόσει ταχέως μηχανισμούς συνεργασίας για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, και καλεί τις χώρες του Κόλπου ιδιαίτερα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να προσφέρουν τη νομική συνδρομή τους σε χώρες της Αραβικής Άνοιξης κατά την αντιμετώπιση της διεργασίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων·

13. αναγνωρίζει και υποστηρίζει πλήρως τη συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στα αιτούντα κράτη όσο και στα κράτη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση, στη διεργασία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα με την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, με την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών εθνικών και διεθνών φορέων, με την παρακολούθηση της επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων καθώς και με το να εξασφαλίζουν ότι τα επιστρεφόμενα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό στα αιτούντα κράτη·

14. επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να στηρίξει τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης στη μετάβαση στη δημοκρατία, υπόσχεται δε να στηρίξει και να συνδράμει τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης στη δημιουργία εύρωστων και σταθερών δημοκρατιών εντός των οποίων το κράτος δικαίου τηρείται, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και της ελευθερίας της έκφρασης, τυγχάνουν σεβασμού και οι εκλογές διεξάγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· τονίζει ότι είναι υψίστης σημασίας για την ΕΕ να δείξει την απτή και γνήσια δέσμευσή της υπέρ αυτής της διεργασίας·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ελβετίας, το Κογκρέσο και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Τυνησίας.