Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0199/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0199/2013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες

22.5.2013 - (2013/2611(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7‑0199/2013)
S&D (B7‑0222/2013)
PPE (B7‑0226/2013)
Verts/ALE (B7‑0227/2013)
ALDE (B7‑0228/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans‑Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Michèle Striffler, Ελένη Θεοχάρους, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Μαρία-Ελένη Κοππά, David Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2013/2611(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0199/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0199/2013
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες

(2013/2611(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά του για τη Συρία, ιδίως δε τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου[1] και της 13ης Σεπτεμβρίου[2] 2012, και σχετικά με τους πρόσφυγες από ένοπλες συγκρούσεις,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Συρία, της 23ης Μαρτίου, της 23ης Απριλίου, της 14ης Μαΐου, της 25ης Ιουνίου, της 23ης Ιουλίου, της 15ης Οκτωβρίου, της 19ης Νοεμβρίου και 10ης Δεκεμβρίου 2012, όπως επίσης της 23ης Ιανουαρίου, της 18ης Φεβρουαρίου, της 11ης Μαρτίου και της 22ας Απριλίου 2013, έχοντας υπόψη το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Οκτωβρίου του 2012, που ενέκρινε τη θέσπιση περιφερειακού προγράμματος προστασίας από την Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Συρία, της 2ας Μαρτίου, της 29ης Ιουνίου και της 14ης Δεκεμβρίου 2012, και της 8ης Φεβρουαρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Catherine Ashton, σχετικά με τους σύρους πρόσφυγες, ειδικότερα δε τις παρατηρήσεις της στις 13 Μαρτίου 2013, στο πλαίσιο της συζήτησης στην ολομέλεια στο Στρασβούργο, και τη δήλωσή της στις 8 Μαΐου 2013· έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επίτροπος που είναι αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, Kristalina Georgieva, σχετικά με τους σύρους πρόσφυγες και την απόκριση της ΕΕ, ειδικότερα τη δήλωσή της στις 12 Μαΐου 2013, καθώς και τις εκθέσεις και τα ενημερωτικά δελτία της ECHO (Ανθρωπιστική Βοήθεια και Προστασία των Πολιτών) για την κατάσταση στη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 2059 της 20ής Ιουλίου 2012, 2043 της 21ης Απριλίου 2012, και 2042 της 14ης Απριλίου 2012, και την επικαιροποιημένη έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Συρία, της 11ης Μαρτίου 2013, έχοντας υπόψη τα ενημερωτικά δελτία του Συμβουλίου Ασφαλείας, που εξέδωσε η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Συντονίστρια βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης, Valerie Amos, ιδίως το δελτίο της 18ης Απριλίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τις παρατηρήσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, António Guterres, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως δε εκείνες της 18ης Απριλίου 2013, έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που εξέδωσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρία, της 2ας Δεκεμβρίου 2011 και της 22ας Μαρτίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων του συριακού λαού στο Μαρακές, και τη διεθνή διάσκεψη που διεξήχθη στο Παρίσι στις 28 Ιανουαρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη το πλέον πρόσφατο περιφερειακό σχέδιο απόκρισης για τη Συρία (ΣΑΣ) για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2013, και όλα τα ΣΑΣ που εξέδωσε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες μετά την έκδοση του πρώτου τον Μάρτιο του 2012,

–   έχοντας υπόψη το Σχέδιο Ανθρωπιστικής Αντιμετώπισης και Βοήθειας για τη Συρία (SHARP) της 19ης Δεκεμβρίου 2012, που εκπόνησε η κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας σε συντονισμό με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη το Ανθρωπιστικό Φόρουμ για τη Συρία (SHF) που ιδρύθηκε την άνοιξη του 2012, και την τελευταία συνεδρίασή του στις 19 Φεβρουαρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τα ανθρωπιστικά δελτία για τη Συρία, που εκδίδει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, και ιδιαίτερα το ψήφισμα 46/182 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τίτλο «Ενίσχυση του συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών», και τις συνημμένες κατευθυντήριες αρχές,

–   έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της υψηλού επιπέδου Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διάσκεψης των Χορηγών για τη Συρία, που πραγματοποιήθηκε στο Κουβέιτ στις 30 Ιανουαρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη το τελικό ανακοινωθέν της Ομάδας Δράσης για τη Συρία («ανακοινωθέν της Γενεύης»), της 30ής Ιουνίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–   έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης, του 1949, και τα συνημμένα πρωτόκολλά τους,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης και Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με την Εμπλοκή Παιδιών σε Ένοπλες Συγκρούσεις, καθώς και τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, πράξεις στις οποίες η Συρία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έως τις 16 Μαΐου 2013 η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) είχε καταγράψει συνολικά 1.523.626 σύρους πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες και στη Βόρεια Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός προσφύγων, περιλαμβανομένων των μη καταγεγραμμένων, εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλότερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNCHR, 7 εκατομμύρια Σύροι, συμπεριλαμβανομένων 3,1 εκατομμυρίων παιδιών, ζουν από τη βοήθεια, και ότι ο αριθμός των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας ανερχόταν σε 4,25 εκατομμύρια στις 6 Μαΐου 2013, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στις 16 Μαΐου 2013 ο αριθμός των προσφύγων (συμπεριλαμβανομένων όσων περιμένουν να καταγραφούν) στις διάφορες χώρες είχε ως εξής: Τουρκία – 347.815· Λίβανος – 474.461· Ιορδανία – 474.405· Ιράκ – 148.028· Αίγυπτος – 68.865· Μαρόκο, Αλγερία και Λιβύη – 10.052 (καταγεγραμμένοι)· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Σύροι καταφεύγουν καθημερινά σε γειτονικές χώρες, και ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNHCR, έως το τέλος του 2013 ο αριθμός των προσφύγων από τη Συρία θα φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των σύρων προσφύγων αυξάνεται ραγδαία, καθώς η πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται κάθε μέρα που συνεχίζεται ο εμφύλιος πόλεμος· λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνον άμαχοι αλλά και διάφοροι πρώην πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες του καθεστώτος καθώς και πρέσβεις έχουν λιποτακτήσει σε γειτονικές χώρες και ακόμη πιο μακριά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένοπλη σύγκρουση στη Συρία αποτελεί μείζονα απειλή στην εύθραυστη ασφάλεια και σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάχυση του πολέμου υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί από περιστασιακή σε διαρθρωτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα δεν μπορούν να αντέξουν άλλη μία καταστροφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καταστροφή σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο ασφαλείας και σε ανθρωπιστικό επίπεδο που θα αφορά όλη την περιοχή θα ξεπερνούσε την ικανότητα της διεθνούς κοινότητας να ανταποκριθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες από εκείνους που έχουν συρρεύσει στη Συρία έχουν λιποτακτήσει από τις ένοπλες δυνάμεις για να ξεφύγουν από την υποχρέωση να διαπράξουν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ή αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία για παρόμοιους λόγους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των βιαιοτήτων στη Συρία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή βασικών υποδομών, περιλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, η υποτίμηση του νομίσματος, η άνοδος των τιμών των τροφίμων, οι ελλείψεις σε καύσιμα και ρεύμα και η έλλειψη νερού, τροφίμων και φαρμάκων πλήττουν την πλειονότητα του συριακού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στους ανθρώπους που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη και εξαρτάται από τη συνεργασία της κυβέρνησης Άσαντ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών του ΟΗΕ, έχει σημειωθεί πρόοδος στη διϋπηρεσιακή οργάνωση αποστολών βοήθειας στις γραμμές των συγκρούσεων, τόσο στις περιοχές υπό κυβερνητικό έλεγχο, όσο και σε αυτές που ελέγχει η αντιπολίτευση, όπως στις διαφιλονικούμενες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων και των σημείων ελέγχου που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα (τόσο στα τμήματα που ελέγχονται από την κυβέρνηση όσο και σε αυτά που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης), παρεμποδίζεται η εξασφάλιση ουσιαστικής ανθρωπιστικής ανταπόκρισης σε όλες τις περιοχές της Συρίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγραφή παραμένει ο βασικός μηχανισμός για την ταυτοποίηση, την προστασία και την υποστήριξη των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια, ιδιαίτερα δε των νεοαφιχθέντων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων, των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, προκειμένου να τους παρέχεται βοήθεια κατά προτεραιότητα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες υποδοχής έχουν διατηρήσει πολιτική ανοιχτών συνόρων σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, αλλά έχουν επιλέξει διαφορετικές μεθόδους φιλοξενίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα και η δυνατότητά τους να απορροφούν και να προσφέρουν καταφύγιο στο αυξανόμενο ρεύμα των προσφύγων φτάνουν στα όρια τους καθώς τα «περιστατικά» είναι συχνά κατά μήκος των συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λίβανος επέλεξε να μην δημιουργήσει καταυλισμούς, και έχει απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τους πρόσφυγες στις τοπικές κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία τέταρτα περίπου των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες ζουν εκτός καταυλισμών σε αστικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 350.000 Σύροι διαμένουν σε 23 καταυλισμούς προσφύγων στην Τουρκία, την Ιορδανία και το Ιράκ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις βοήθειας ανταποκρίνονται σήμερα στην κατάσταση των σύρων προσφύγων στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το Ιράκ, εστιάζοντας τις προσπάθειές τους κυρίως στις γυναίκες και τα παιδιά, που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στις αστικές κοινότητες προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διασκορπισμός του προσφυγικού πληθυσμού ανά την ύπαιθρο προϋποθέτει ένα σύνθετο πρόγραμμα καταγραφής στα αστικά κέντρα·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες αντιμετωπίζουν οι ίδιες τεράστια εσωτερικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής αστάθειας, του πληθωρισμού και της ανεργίας, και ότι ο Λίβανος και η Ιορδανία βρίσκονται σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα καταβολής του ενοικίου προκαλεί εντεινόμενη ανησυχία σε πολλούς πρόσφυγες από τη Συρία, δεδομένου ότι ο συνωστισμός και ο ανταγωνισμός για εξεύρεση καταλύματος προκαλούν άνοδο των τιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες είναι αντιμέτωποι με το χάσμα μεταξύ των εσόδων που διαθέτουν και των δαπανών τους, με περιορισμένες ευκαιρίες εργασίας, εξάντληση των αποταμιεύσεων και αυξανόμενα χρέη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός για τις θέσεις εργασίας και η αύξηση των τιμών των τροφίμων είναι παράγοντες που οξύνουν τις εντάσεις μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των προσφύγων, ιδίως στον Λίβανο και την Ιορδανία, χώρες που φιλοξενούν συνολικά περισσότερους από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση των προσπαθειών για μεγαλύτερη στήριξη των κοινοτήτων υποδοχής είναι αναγκαία προκειμένου να αμβλυνθούν οι εντάσεις και να ανακουφιστούν οι συγκεκριμένες κοινότητες·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω χρηματοδοτικών δυσχερειών, παρεμποδίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το SHARP χρειάζεται συνολική χρηματοδότηση 563 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως τις 6 Μαΐου 2013 η χρηματοδοτική κάλυψη του σχεδίου απόκρισης ανερχόταν μόλις στο 61%·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον περιφερειακό σχέδιο απόκρισης του ΟΗΕ (ΣΑΣ 4) έχει αναθεωρηθεί για την περίοδο έως τον Δεκέμβριο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ΟΗΕ θα απευθύνει νέα έκκληση για χρηματοδότηση, στις 7 Ιουνίου 2013, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό προσφύγων που εγκαταλείπουν τη Συρία και τις συνεχιζόμενες ανάγκες τους, καθώς και την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη προς τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες υποδοχής, η οποία είναι πιθανό να ανέρχεται σε 3 δισ. δολάρια ΗΠΑ·

ΙΕ  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δηλώνουν μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, από το ποσό που έχει υποσχεθεί ως τώρα η διεθνής κοινότητα στην πραγματικότητα έχει δοθεί μόνο το 30 έως 40%·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας υπάρχει κίνδυνος να πάψει να είναι διαχειρίσιμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης που χρειάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι ανθρωπιστικοί φορείς ξεπερνούν αναλογικά κατά πολύ τους συνήθεις προϋπολογισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας των παραδοσιακών χορηγών βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δημιουργηθούν έκτακτοι μηχανισμοί χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες που προκύπτουν από την κρίση στη Συρία·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Απριλίου 2013 το συνολικό ποσό της ανθρωπιστικής βοήθειας που διέθεσε η ΕΕ αποκρινόμενη στην κρίση της Συρίας ανήλθε σε 473 εκατομμύρια ευρώ περίπου, 200 εκατομμύρια ευρώ από την ίδια την ΕΕ και περίπου 273 εκατομμύρια ευρώ από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Μαΐου 2013 η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέσα στη Συρία πλήττονται από την κρίση περίπου 400.000 παλαιστίνιοι πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν παραμείνει γενικά ουδέτεροι στη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 50.000 παλαιστίνιοι πρόσφυγες έχουν καταγραφεί από το Γραφείο Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ (UNWRA) στον Λίβανο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιορδανία έκλεισε τα σύνορά της στους Παλαιστίνιους που προσπαθούν να διαφύγουν από τη σύγκρουση στη Συρία, και ότι δεν επιτρέπεται σε πολλούς από αυτούς να εργαστούν στο Λίβανο· λαμβάνοντας υπόψη κίνδυνο νέου εκτοπισμού αντιμετωπίζουν επίσης οι παλαιστίνιοι, οι ιρακινοί, οι αφγανοί, οι σομαλοί και οι σουδανοί πρόσφυγες που ζουν στη Συρία·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον προσφυγικό καταυλισμό Ζαατάρι της Ιορδανίας η κατάσταση ως προς την ασφάλεια έχει εκτραχυνθεί και σημειώνονται κλοπές και πυρκαγιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταυλισμός Ζαατάρι αποτελεί πλέον την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ιορδανία, στεγάζοντας περισσότερους από 170.000 πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταραχές και οι βίαιες διαμαρτυρίες που σημειώνονται στους προσφυγικούς καταυλισμούς οφείλονται στις κακές συνθήκες διαβίωσης και στην καθυστερημένη παραλαβή της βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική ανασφάλεια εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στους καταυλισμούς, ενώ έχει συνέπειες και για τους εργαζομένους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν δεχθεί επιθέσεις, έχει χρειαστεί να νοσηλευθούν ή ακόμη έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ δημοσιογράφοι έχουν πέσει θύματα ξυλοδαρμού·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς οι γυναίκες και τα κορίτσια στους προσφυγικούς καταυλισμούς είναι θύματα της αυξανόμενης σεξουαλικής βίας ο δε βιασμός χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν βιώσιμες ιατρικές λύσεις για τους σύρους πρόσφυγες που επιβιώνουν από τη σεξουαλική βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυσανάλογος ο αριθμός των κοριτσιών και των γυναικών που παντρεύονται στους καταυλισμούς προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες πηγές, στους προσφυγικούς καταυλισμούς γίνονται προσωρινοί γάμοι με σύρους πρόσφυγες με στόχο την απόλαυση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2013 ο ΟΗΕ ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για πιθανή χρήση χημικών όπλων στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγελίες αυτές μπορεί να έχουν συντελέσει σε μαζικές εκτοπίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Συρίας αρνήθηκε να επιτρέψει στην ερευνητική αποστολή του ΟΗΕ την είσοδο στη χώρα·

1.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Συρία και τις επιπτώσεις της στις γειτονικές της χώρες· εκφράζει επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι εντείνεται διαρκώς το ρεύμα των προσφύγων από τη Συρία· υπενθυμίζει ότι η συριακή κυβέρνηση φέρει την κύρια ευθύνη της μέριμνας για την ευημερία του λαού της·

2.  καταδικάζει, για μία ακόμη φορά, απερίφραστα την ωμή βία που ασκεί το συριακό καθεστώς κατά του λαού της Συρίας· εκφράζει τη βαθύτατη του ανησυχία για τη βαρύτητα των συχνών και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που εγκρίνουν ή διαπράττουν οι συριακές αρχές, ο συριακός στρατός, οι δυνάμεις ασφαλείας και οι συνεργαζόμενες παραστρατιωτικές ομάδες· καταδικάζει τις συνοπτικές εξωδικαστικές εκτελέσεις και όλες τις άλλες μορφές παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που διαπράττονται από τις ομάδες και τις δυνάμεις που αντιτίθενται στο καθεστώς του Προέδρου Άσαντ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον Πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ και το καθεστώς του να αποχωρήσουν αμέσως, έτσι ώστε να καταστήσουν δυνατή την ειρηνική μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία, χωρίς αποκλεισμούς, με πρωτοπόρο τον ίδιο τον λαό της Συρίας·

3.  καλεί όλους τους ένοπλους εμπλεκόμενους να θέσουν αμέσως τέρμα στη βία στη Συρία· τονίζει και πάλι ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ο κύριος στόχος του οποίου είναι η προστασία των αμάχων, πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην κρίση· τονίζει ότι όσοι είναι υπεύθυνοι για τις διαδεδομένες, συστημικές και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, οι οποίες διαπράττονται κατά τους τελευταίους 24 μήνες, πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη· υποστηρίζει σθεναρά, στο πλαίσιο αυτό, τις εκκλήσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να παραπεμφθεί το θέμα της κατάστασης στη Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

4.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· χαιρετίζει το θάρρος του συριακού λαού και επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς τον αγώνα του Συριακού λαού για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία·

5.  πιστεύει ότι το κλειδί για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκεται σε πολιτικούς μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της πολιτικής διεργασίας υπό συριακή ευθύνη, που θα προωθήσει μια αξιόπιστη και αποτελεσματική πολιτική λύση μεταξύ εκείνων που πραγματικά δεσμεύονται για τη μετάβαση, και παράλληλα θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα των εθνοτικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, καθώς και των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι προτεραιότητα είναι να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ ανθρωπιστικών και πολιτικών καθηκόντων, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε όσους έχουν ανάγκη· καλεί την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αναπτύξουν χάρτη πορείας για την πολιτική διακυβέρνηση στις απελευθερωμένες περιοχές, περιλαμβανομένης της δυνατότητας για άρση των οικονομικών κυρώσεων·

6.  επισημαίνει ότι όλοι οι λιποτάκτες από τη Συρία δικαιούνται μεγαλύτερη προστασία, δεδομένου ότι διατρέχουν κίνδυνο για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που ορίζονται στην παράγραφο 26 των κατευθυντήριων γραμμών της UNHCR, συγκεκριμένα «υπερβολική ή δυσανάλογα αυστηρή» τιμωρία που μπορεί να φθάνει μέχρι βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή ακόμη και αυθαίρετη εκτέλεση·

7.  ζητεί από τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα από τη Ρωσία και την Κίνα, να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους και να θέσουν τέλος στη βία και την καταστολή εις βάρος του συριακού λαού, μεταξύ άλλων με την έκδοση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών βασισμένου στην ανακοίνωση τύπου της 18ης Απριλίου 2013· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να κάνει ό,τι μπορεί για να επιτύχει την έγκριση μιας απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ασκώντας αποτελεσματική διπλωματική πίεση τόσο στη Ρωσία όσο και στην Κίνα· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να διερευνά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όλες τις δυνατότητες στο πλαίσιο της «Ευθύνης Παροχής Προστασίας» (RtoP), σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, την Τουρκία και τον Αραβικό Σύνδεσμο, προκειμένου να βοηθήσουν τον συριακό λαό και να σταματήσουν την αιματοχυσία· υποστηρίζει σθεναρά τις εργασίες της Ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας για την κατάσταση στη Συρία και εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικαιροποιημένη έκθεση·

8.  υποστηρίζει την κοινή έκκληση των Υπουργών των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, και της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, για τη σύγκληση διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης για τη Συρία το συντομότερο δυνατόν, σε συνέχεια της Διάσκεψης της Γενεύης τον Ιούνιο του 2012·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της σύγκρουσης και για τη θρησκευτική μισαλλοδοξία· επισημαίνει τον ρόλο των διαφόρων περιφερειακών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών όπλων, και ανησυχεί για τις πιθανότητες επέκτασης της συριακής σύγκρουσης και στις γειτονικές χώρες με συνέπειες για την ανθρωπιστική κατάσταση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα· καταδικάζει αυστηρά τη βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στις 11 Μαΐου 2013, που προκάλεσε τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων κοντά σε έναν καταυλισμό σύρων προσφύγων στην πόλη Ρεϊχανλί στην επαρχία Χατάι στη νοτιοανατολική Τουρκία, καθώς και επιθέσεις των συριακών ενόπλων δυνάμεων κατά γειτονικών χωρών με βολές πυροβολικού και πυροβολισμούς· υποστηρίζει την καταδίκη, από την Ύπατη Εκπρόσωπο, των τρομοκρατικών επιθέσεων κάθε είδους·

10. τονίζει ότι η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη γειτονιά της, και καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας να διασφαλίσουν τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην πρόληψη της επέκτασης της ένοπλης σύγκρουσης της Συρίας στις γειτονικές χώρες·

11. συγχαίρει τις κοινότητες υποδοχής και τις γειτονικές χώρες της Συρίας, ιδιαίτερα δε την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Τουρκία και το Ιράκ, για τις αξιοσημείωτες προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν καταλύματα και ανθρωπιστική βοήθεια για τις οικογένειες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στη Συρία, αλλά ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι οι χώρες αυτές προσεγγίζουν επικίνδυνα στο σημείο κορεσμού λόγω της εισροής σύρων προσφύγων, στοιχείο που θα μπορούσε να προκαλέσει πρωτοφανή αστάθεια στην περιοχή·

12. υποστηρίζει και χαιρετίζει τη σημαντική συμβολή της Επιτροπής και των κρατών μελών στα προγράμματα διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, και την ηγετική στάση που έχει επιδείξει σε πολιτικό επίπεδο η Επίτροπος Georgieva, που είναι αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφοροποίηση των εταίρων της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία, εκ μέρους της Επιτροπής, προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματικότερα και σε ευρύτερη έκταση η βοήθεια, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός του κυβερνητικού ελέγχου· καλεί τους ενωσιακούς παράγοντες και τα κράτη μέλη να συντονίζουν καλύτερα τη δράση και τη βοήθεια τους εντός και εκτός Συρίας·

13. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων βοήθειας -που θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλους χορηγούς βοήθειας- για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία και τις γειτονικές της χώρες, με βάση τρεις πυλώνες: i) αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια (μέσω της ECHO), ii) στήριξη προς τις χώρες υποδοχής στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν τις τοπικές κοινότητες και να αυξήσουν τις δυνατότητες και τις υποδομές τους (μέσω της DEVCO), και iii) ταχεία θέσπιση πακέτων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής για τον Λίβανο και τη Συρία·

14. υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να διατηρηθούν ανοιχτά τα διεθνή σύνορα, και καλεί τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει γενναιόδωρα τον Λίβανο και την Ιορδανία στην διαχείριση της αυξανόμενης εισροής προσφύγων· καλεί όλες τις περιφερειακές κυβερνήσεις υποδοχής και τους άλλους παράγοντες να τηρήσουν τις αρχές της μη επαναπροώθησης και της ίσης μεταχείρισης των προσφύγων·

15. καλεί την ΕΕ να λάβει κατάλληλα, υπεύθυνα μέτρα στο θέμα της πιθανής συρροής προσφύγων στα κράτη μέλη της·

16. ζητεί να παρασχεθεί άμεση ανθρωπιστική βοήθεια για όλους αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης στη Συρία, με ιδιαίτερη έμφαση στους τραυματίες, τους πρόσφυγες, τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας, τις γυναίκες και τα παιδιά· επικροτεί τις προσπάθειες του της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες της Παλαιστίνης (UNRWA) στο πλαίσιο αυτό· ζητεί από τη Κυβέρνηση Άσαντ να επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων στη χώρα· τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται σε επιτόπιες επιχειρήσεις, όπως τοπικές αρχές, διεθνείς οργανώσεις και ΜΚΟ, περιλαμβανομένης της συνεργασίας στα σύνορα· εκτιμά ότι τα πρωτόκολλα βοήθειας και η παρακολούθηση στα σύνορα θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία·

17. καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τη δημιουργία ασφαλών περιοχών κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Συρίας και ενδεχομένως μέσα στη Συρία, καθώς και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από τη διεθνή κοινότητα·

18. χαιρετίζει την τεράστια επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας στην οποία συμβάλλουν διεθνείς και τοπικές οργανώσεις υπό την αιγίδα του OCHA και της UNHCR, και συγχαίρει όλους τους εργαζομένους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της υγείας, σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, για το θάρρος και την επιμονή τους· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσουν την προστασία των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και του ιατρικού προσωπικού· καλεί τη διεθνή κοινότητα να βρει λύση στη συνεχιζόμενη ανασφάλεια και στα προβλήματα δημόσιας τάξης στους καταυλισμούς των προσφύγων, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία νέας πρωτοβουλίας για την ασφάλεια εντός των καταυλισμών· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να διευκολύνουν την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της βοήθειας εντός και εκτός της χώρας να ικανοποιούν τις αυξανόμενες ανάγκες·

19. καλεί όλες τις χώρες, και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να ανταποκριθούν αμέσως στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά τη διάσκεψη των χορηγών βοήθειας στο Κουβέιτ στις 30 Ιανουαρίου 2013· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να δημιουργήσουν μηχανισμούς λογοδοσίας ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα υπεσχημένα κεφάλαια θα καταλήγουν στους δικαιούχους τους·

20. καταγγέλλει την πρακτική της σεξουαλικής βίας στην ένοπλη σύγκρουση στη Συρία, που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων και ως πολεμικό όπλο και συνιστά συνεπώς έγκλημα πολέμου, ζητεί από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να διαθέσουν πόρους ειδικά για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας, και καλεί τις κοινότητες υποδοχής να παρέχουν κατάλληλη ιατρική περίθαλψη στα θύματα σεξουαλικής βίας·

21. καλεί τους χορηγούς βοήθειας, δεδομένων των αυξανόμενων αναγκών των παλαιστίνιων προσφύγων στη Συρία και στις γειτονικές της χώρες, να χρηματοδοτήσουν κατάλληλα την UNRWA, καλεί δε την τελευταία να υποστηρίξει γενναιόδωρα τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την ενίσχυση της αντοχής τους και την ελαχιστοποίηση των ταλαιπωριών και του εκτοπισμού που υφίστανται οι πρόσφυγες αυτοί·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Συρία.