Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0199/2013Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0199/2013

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides

22.5.2013 - (2013/2611(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7‑0199/2013)
S&D (B7‑0222/2013)
PPE (B7‑0226/2013)
Verts/ALE (B7‑0227/2013)
ALDE (B7‑0228/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans‑Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa, David Martin fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel


Menetlus : 2013/2611(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0199/2013
Esitatud tekstid :
RC-B7-0199/2013
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria pagulaste olukorra kohta Süüria naaberriikides

(2013/2611(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eelkõige 16. veebruari 2012. aasta[1] ja 13. septembri 2012. aasta[2] resolutsiooni, samuti resolutsioone relvastatud konflikti eest põgenevate pagulaste kohta,

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 2012. aasta 23. märtsi, 23. aprilli, 14. mai, 25. juuni, 23. juuli, 15. oktoobri, 19. novembri ja 10. detsembri ning 2013. aasta 23. jaanuari, 18. veebruari, 11. märtsi ja 22. aprilli järeldusi Süüria kohta, võttes arvesse justiits- ja siseküsimuste nõukogu 2012. aasta oktoobris toimunud istungit, millel kiideti heaks piirkondliku kaitseprogrammi loomine komisjoni poolt, võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2012. aasta 2. märtsi, 29. juuni ja 14. detsembri ning 2013. aasta 8. veebruari järeldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni avaldusi Süüria pagulaste kohta, eelkõige tema poolt 13. märtsil 2013 Strasbourgis täiskogu arutelu käigus esitatud seisukohti, ja tema 8. mai 2013. aasta avaldust, võttes arvesse rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Geogrieva avaldusi Süüria pagulaste ja ELi meetmete kohta, eelkõige tema 12. mai 2013. aasta avaldust, ning humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi aruandeid ja teabelehti Süüria ja sealse olukorra kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 20. juuli 2012. aasta resolutsiooni 2059, 21. aprilli 2012. aasta resolutsiooni 2043 ja 14. aprilli 2012. aasta resolutsiooni 2042 ning ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 11. märtsi 2013. aasta uuendatud aruannet,võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu Süüria-teemalisi teabedokumente, mille on välja andnud ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaator Valerie Amos, eelkõige 18. aprilli 2013. aasta dokumenti,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri avaldusi, samuti ÜRO pagulaste ülemvoliniku António Guterrese poolt Julgeolekunõukogule esitatud seisukohti, eelkõige 18. aprilli 2013. aasta seisukohti, võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu 2. detsembri 2011. aasta ja 22. märtsi 2013. aasta resolutsioone Süüria Araabia Vabariigi kohta,

–   võttes arvesse Süüria Rahva Sõprade Rühma kohtumist Marrakechis ja 28. jaanuaril 2013. aastal Pariisis toimunud rahvusvahelist konverentsi,

–   võttes arvesse viimast Süüria piirkondlikku tegevuskava (2013. aasta jaanuarist juunini) ja kõiki varasemaid ÜRO pagulaste ülemvoliniku välja antud piirkondlikke tegevuskavasid, millest esimene anti välja 2012. aasta märtsis,

–   võttes arvesse 19. detsembri 2012. aasta Süüria 2013. aasta humanitaarabi kava, mille Süüria Araabia Vabariigi valitsus koostas kooskõlas ÜRO süsteemiga,

–   võttes arvesse 2012. aasta kevadel moodustatud Süüria humanitaarfoorumit ja selle viimast kohtumist 19. veebruaril 2013. aastal,

–   võttes arvesse ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo välja antud Süüria humanitaarabi bülletääne,

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone Süüria kohta, eriti resolutsiooni 46/182 „ÜRO humanitaar- ja hädaabi koordineerimise parandamine” ja sellele lisatud juhtpõhimõtteid, samuti resolutsiooni 67/183 inimõiguste olukorra kohta Süürias,

–   võttes arvesse kokkuvõtlikku aruannet Süüria-teemalise kõrgetasemelise rahvusvahelise humanitaarabi rahastajate konverentsi kohta, mis toimus 30. jaanuaril 2013 Kuveidis,

–   võttes arvesse Süüria tegevusrühma 30. juuni 2012. aasta lõppkommünikeed (Genfi kommünikee),

–   võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–   võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, lapse õiguste konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse ning genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni, millega Süüria on ühinenud,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet oli 16. maiks 2013 registreerinud kokku 1 523 626 Süüriast naaberriikidesse ja Põhja-Aafrikasse põgenenud inimest; arvestades, et hinnanguliselt on pagulaste, sh registreerimata pagulaste koguarv palju suurem; arvestades, et ÜRO pagulaste ülemvoliniku andmetel vajab Süüria sõja tõttu abi 7 miljonit süürlast, nende seas 3,1 miljonit last, ja riigisiseseid põgenikke oli 6. mai 2013. aasta seisuga 4,25 miljonit; arvestades, et samade allikate andmetel oli pagulaste arv (sh registreerimist ootavad pagulased) 16. mai 2013. aasta seisuga vastuvõtvates riikides järgmine: Türgis 347 815, Liibanonis 474 461, Jordaanias 474 405, Iraagis 148 028, Egiptuses 68 865 ning Marokos, Alžeerias ja Liibüas 10 052 (registreeritud); arvestades, et iga päev põgeneb naaberriikidesse tuhandeis süürlasi ning ÜRO pagulaste ülemvoliniku hinnangul ulatub pagulaste arv 2013. aasta lõpuks 3,5 miljonini;

 

B.  arvestades, et sedamööda, kuidas riigi poliitiline ja humanitaarolukord relvastatud konflikti jätkudes päev-päevalt halveneb, tõuseb kiiresti Süüria pagulaste ja abivajajate arv; arvestades, et lisaks tsiviilisikutele on naaberriikidesse ja kaugemale pagenud ka mitmed endised juhtivad poliitikud ja sõjaväelased, samuti suursaadikud; arvestades, et Süüria relvastatud konflikt ohustab tõsiselt kogu piirkonna habrast julgeolekut ja tasakaalu; arvestades, et relvakonflikti ülekanduva mõju oht ähvardab muutuda juhuslikust pidevaks; arvestades, et EL ja rahvusvaheline kogukond ei saa täiendavat katastroofi lubada; arvestades, et kogu piirkonda hõlmav poliitiline, julgeoleku- ja humanitaarkatastroof ületaks rahvusvaheliste vastumeetmete võimekuse;

C. arvestades, et tuhanded Süüria pagulased on relvajõududest deserteerunud, et mitte osaleda sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes, või hoiduvad samadel põhjustel sõjaväeteenistusest;

D. arvestades, et ÜRO teatas 2013. aasta mais, et Süürias on vägivalla tõttu hukkunud hinnanguliselt 80 000 inimest, neist enamik tsiviilisikud;

E.  arvestades, et tähtsaima infrastruktuuri, sh koolide ja haiglate hävitamine, valuuta devalveerimine, toiduhindade tõus, kütuse- ja elektrienergia puudus ning vee-, toidu- ja ravimite puudus on mõju avaldanud enamikule süürlastest; arvestades, et humanitaarabi vajavatele inimestele füüsiliselt juurdepääsemine on Süürias endiselt tõsiselt raskendatud ja sõltub Assadi valitsuse koostöötahtest;

F.  arvestades, et ÜRO ametite andmeil on nad teinud edusamme ametitevaheliste abikonvoide saatmisel üle konfliktijoone valitsuse kontrolli all olevatesse, opositsiooni kontrolli all olevatesse ja vaidlusalustesse piirkondadesse; arvestades, et kõigis Süüria piirkondades takistavad humanitaarabi tõhusat andmist nii bürokraatlikud tõkked kui ka kogu riigis asuvad (nii valitsuse kui ka opositsiooni kontrolli all olevad) kontrollpunktid;

G. arvestades, et registreerimine on endiselt kõige tähtsam vahend, mille abil asjaomaseid isikuid tuvastada, kaitsta ja abistada – see on eriti oluline selleks, et anda abi eelkõige alles saabuvatele erivajadustega pagulastele, kelle hulgas on puudega inimesi, eakaid, saatjata alaealisi ja vanematest eraldatud lapsi;

H. arvestades, et pagulasi vastu võtvad riigid on kogu relvastatud konflikti kestel oma piirid lahti hoidnud, kuid on valinud erinevad vastuvõtumeetodid; arvestades, et nende riikide võime aina suurenevat pagulastevoolu vastu võtta ja neile varjupaika pakkuda on ammendumas, samal ajal kui piiridel on hakanud korrapäraselt toimuma nn vahejuhtumeid; arvestades, et Liibanon on otsustanud laagreid mitte rajada ja on pagulased paigutanud peamiselt kohalikesse kogukondadesse; arvestades, et umbes kolm neljandikku naaberriikidesse põgenenud Süüria pagulastest ei ela mitte laagrites, vaid asulates sees; arvestades, et umbes 350 000 süürlast viibib 23 põgenikelaagris Türgis, Jordaanias ja Iraagis;

I.   arvestades, et abiorganisatsioonid tegelevad praegu Süüria pagulaste olukorraga Jordaanias, Liibanonis ja Iraagis, keskendudes eelkõige naistele ja lastele, kel on erivajadused, kuid kes ei saa asulates asuvates pagulaskogukondades sageli piisavat abi; arvestades, et pagulaste paigutamine riigi eri maapiirkondadesse eeldab asulates kompleksse registreerimisprogrammi olemasolu;

J.   arvestades, et pagulasi vastu võtvad riigid on ise hädas väga suurte probleemidega, sealhulgas majandusliku ebakindluse, inflatsiooni ja tööpuudusega, ning Liibanon ja Jordaania on eriti haavatavad;

K. arvestades, et üüri maksmine on paljude Süüria pagulaste jaoks üha suurem probleem, sest ülerahvastatus ja elamispinnakonkurents suurenevad ja hinnad tõusevad; arvestades, et pagulaste sissetulek on väljaminekutest oluliselt suurem, nende töövõimalused on piiratud, säästud lõppemas ja võlad suurenemas; arvestades, et võitlus töökohtade eest ja toiduainete hinnatõus on suurendanud pingeid kohalike elanike ja pagulaste vahel, eelkõige Liibanonis ja Jordaanias, kus on kokku üle ühe miljoni pagulase;

L.  arvestades, et vastuvõtvate kogukondade üha suuremaks toetamiseks, pingete leevendamiseks ja kogukondade koormuse vähendamiseks on vaja pidevaid jõupingutusi, et võimaldada neil kogukondadel oma piirid lahti hoida, abistada pagulasi ja pakkuda vajalikku infrastruktuuri;

M. arvestades, et kõige olulisema humanitaarabi õigeaegset ja tõhusat andmist takistavad endiselt piiratud rahalised vahendid; arvestades, et Süüria humanitaarabi kava raames on Süürias puudust kannatavate inimeste abistamiseks vaja kokku 563 miljonit USA dollarit; arvestades, et 6. mai 2013. aasta seisuga oli kavast rahastatud ainult 61%;

N. arvestades, et ÜRO piirkondlikku tegevuskava (RRP 4) vaadatakse läbi kuni 2013. aasta detsembrini kestvaks ajavahemikuks; arvestades, et ÜRO esitab 7. juunil 2013 uue rahastamispalve, milles on arvesse võetud Süüria pagulaste järjest kasvavat arvu ja nende pidevaid vajadusi ning toetuse suurendamist vastuvõtvatele valitsustele ja kogukondadele, nii et taotluse maht on tõenäoliselt 3 miljardit USA dollarit;

O. arvestades, et abiorganisatsioonide andmetel on rahvusvaheline üldsus seni tegelikult eraldanud ainult 30−40% lubatud rahasummast;

P.  arvestades ohtu, et humanitaarabi ei suudeta jätkusuutlikul tasemel tagada; arvestades, et kõik humanitaarabi andmisega seotud pooled vajavad rahalist toetust, mis on tavapäraste rahastajate humanitaarabieelarvest palju suurem; arvestades, et Süüria kriisiga seotud põhiliste vajaduste täitmiseks tuleb luua erakorraline rahastamismehhanism;

Q. arvestades, et EL on seniajani suurim abiandja; arvestades, et 2013. aasta 22. aprilli seisuga oli EL vastusena Süüria kriisile andnud humanitaarabi kokku ligi 473 miljoni euro väärtuses, sellest 200 miljonit eurot ELi enda ja ligi 273 miljonit eurot liidu liikmesriikide poolt; arvestades, et 12. mail 2013 teatas Euroopa Komisjon, et abi rahastamiseks eraldatakse täiendavalt 65 miljonit eurot;

R.  arvestades, et kriis puudutab umbes 400 000 Süürias elavat Palestiina pagulast; arvestades, et palestiinlased on konfliktis enamasti erapooletuks jäänud; arvestades, et ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioon (UNWRA) on Liibanonis registreerinud peaaegu 50 000 palestiinlast ja Jordaanias ligi 5000; arvestades, et Jordaania on Süüria konflikti eest põgenevate palestiinlaste ees piirid sulgenud, ja arvestades, et Liibanonis enamasti ei anta palestiinlastele tööd; arvestades, et uus ümberasustamine ootab Süürias ka Iraagist, Afganistanist, Somaaliast ja Sudaanist pärit pagulasi;

S.  arvestades, et Jordaanias asuva Zaatari laagri ohutus ja turvalisus on vähenenud, sest esinenud on vargusi ja tulekahjusid; arvestades, et Zaatarist on saanud Jordaania suuruselt neljas linn, kus antakse varjupaika üle 170 000 inimesele; arvestades, et kehvad elamistingimused ja abi viibimine põhjustab põgenikelaagrites rahutusi ja vägivaldseid proteste; arvestades, et üldine ebaturvalisus kujutab endast endiselt ohtu laagrites viibivate inimeste elule ning mõjutab ka humanitaarabitöötajaid; arvestades, et humanitaarabitöötajaid on abi jagamisel rünnatud, haiglasse toimetatud ja isegi tapetud, ning arvestades, et ajakirjanikke on pekstud;

T.  arvestades, et rahvusvaheliste organisatsioonide andmetel langevad põgenikelaagrites viibivad naised ja tütarlapsed aina sagedamini seksuaalvägivalla ohvriks ning vägistamist kasutatakse sõjarelvana; arvestades, et seksuaalvägivalla ohvriks langenud Süüria pagulaste jaoks puudub arvestatav arstiabi; arvestades, et põgenikelaagrites abiellub ebaproportsionaalselt palju noori tütarlapsi ja naisi; arvestades, et mitme allika teatel levib põgenikelaagrites viibivate Süüria pagulaste seas järjest rohkem ajutiste nn lõbuabielude (mutah) komme;

U. arvestades, et 2013. aasta märtsis alustas ÜRO sõltumatut uurimist seoses väidetega, et Süürias kasutatakse keemiarelvi; arvestades, et need väited võisid olla üheks elanike massilise ümberasumise põhjuseks; arvestades, et Süüria valitsus on keeldunud ÜRO uurimisrühma riiki lubamast;

1.  väljendab sügavat muret Süüria jätkuva humanitaarkriisi pärast ning selle mõju pärast naaberriikidele; väljendab muret asjaolu pärast, et Süüria pagulaste väljaränne aina kiireneb; tuletab meelde, et peamine vastutus Süüria rahva heaolu tagamise eest kuulub Assadi valitsusele;

2.  mõistab veel kord äärmiselt teravalt hukka Süüria režiimi jõhkra vägivalla ja hirmuteod oma rahva vastu; on sügavalt mures Süüria ametivõimude, Süüria sõjaväe, julgeolekujõudude ja nendega seotud relvarühmituste loal ja/või nende poolt toime pandud ränkade, massiliste ja süstemaatiliste inimõiguste rikkumiste ja võimalike inimsusvastaste kuritegude pärast; mõistab hukka kohtuvälised kiirhukkamised ja kõik muud inimõiguste rikkumised, mida panevad toime Assadi režiimi vastased rühmitused ja jõud; kordab oma nõudmist, et president Bashar al-Assad ja tema valitsus astuksid viivitamata tagasi, et Süüria saaks rahumeelselt ja kaasaval moel demokraatiale üle minna;

3.  kutsub kõiki Süüria relvakonflikti osalisi üles vägivalda viivitamata lõpetama; rõhutab veel kord, et kõik kriisiosalised peavad täielikult austama rahvusvahelist humanitaarõigust, mille peamine eesmärk on tsiviilisikute kaitsmine; rõhutab, et viimase 24 kuu jooksul Süürias ulatuslikke, süsteemseid ja jõhkraid inimõiguste rikkumisi toime pannud isikud tuleb vastutusele võtta ja kohtu ette tuua; toetab sellega seoses kindlalt ÜRO inimõiguste ülemvoliniku üleskutseid pöörduda Süüria olukorra asjus Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole;

4.  avaldab kaastunnet hukkunute perekondadele; tunnustab Süüria elanike vaprust ning väljendab uuesti oma solidaarsust Süüria rahvaga nende võitluses vabaduse, inimväärikuse ja demokraatia eest;

5.  on veendunud, et konflikti lahendamiseks tuleb edendada Süüria juhitavat poliitilist protsessi, mille eesmärk on saavutada kiire, kindel ja tulemuslik poliitiline lahendus, milles osalevad kõik muutustele tõeliselt pühendunud osalised, tagades samal ajal demokraatia üldiste väärtuste, õigusriigi põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste täieliku järgimise ja pöörates erilist tähelepanu etniliste, kultuuriliste ja usuvähemuste ning naiste õigustele; kinnitab, et abivajajate juurdepääsu hõlbustamiseks on kõige tähtsam hoida lahus humanitaarabi ja poliitilised meetmed; nõuab, et EL ja Euroopa välisteenistus koostaksid vabastatud piirkondade jaoks poliitilise juhtimise tegevuskava, mis hõlmaks ka majandussanktsioonide lõpetamise võimalust;

6.  märgib, et kõigil Süüria väejooksikutel on õigus täiendavale kaitsele, sest nad on ohus teistsugustel põhjustel kui need, mis on loetletud UNHCRi suuniste punktis 26, nimelt ähvardab neid ülemäärane või mõõdutult julm karistus, mis võib endast kujutada piinamist või ebainimlikku või alandavat kohtlemist või isegi meelevaldset hukkamist;

7.  kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid ning eriti Venemaad ja Hiinat üles täitma oma kohustust teha lõpp Süüria rahva vastu suunatud vägivallale ja repressioonidele, võttes selleks muu hulgas vastu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, mis põhineb julgeolekunõukogu 18. aprilli 2013. aasta pressiteatel, ning kiites heaks volitused humanitaarabi osutamiseks kõikides Süüria piirkondades; kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles tegema kõik endast oleneva, et tagada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni vastuvõtmine, ning avaldama selleks nii Venemaale kui ka Hiinale mõjuvat diplomaatilist survet; nõuab, et EL kaaluks ÜRO Julgeolekunõukogus tihedas koostöös USA, Türgi ja Araabia Riikide Liigaga edaspidigi kõiki võimalusi, et aidata kaitsmise kohustuse raames Süüria rahvast ja peatada verevalamine; toetab kindlalt Süüria olukorra uurimise sõltumatu komisjoni tööd ning väljendab heameelt selle ajakohastatud aruande üle;

8.  toetab USA riigisekretäri John Kerry ja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ühist üleskutset korraldada 2012. aasta juunis toimunud Genfi konverentsi järelmeetmena võimalikult kiiresti rahvusvaheline Süüria rahukonverents;

9.  väljendab muret konflikti jätkuva militariseerimise ja usupõhise vägivalla leviku pärast; võtab teadmiseks eri piirkondlike osalejate rolli, sealhulgas relvade tarnimisel, ning on mures Süüria konflikti mõju pärast naaberriikidele, täpsemalt seoses humanitaarkriisi leviku, julgeoleku ja stabiilsusega; mõistab karmilt hukka 11. mail 2013 Türgi kaguosas Hatay provintsis Reyhanli linnas Süüria põgenikelaagri lähedal toimunud autopommiplahvatused, milles sai surma ja vigastada kümneid inimesi, ning mõistab hukka ka juhud, kus Süüria relvajõud on naaberriikide suunas tulistanud (muu hulgas mürskusid); toetab komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja hukkamõistvat seisukohta igasuguste terrorirünnakute suhtes;

10. rõhutab, et EL kannab oma naabruse stabiilsuse ja turvalisuse tagamise eest erilist vastutust, ning kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat ning laienemise ja naabruspoliitika volinikku üles tagama, et ELil oleks juhtroll Süüria relvakonflikti naaberriikidesse levimise takistamisel;

11. avaldab vastuvõtvatele kogukondadele ja Süüria naaberriikidele, eelkõige Jordaaniale, Liibanonile, Türgile ja Iraagile tunnustust nõukuse eest, millega nad on suutnud Süüria relvakonflikti eest põgenevatele peredele varjupaika ja humanitaarabi anda, kuid on tõsiselt mures selle pärast, et nimetatud riigid on Süüria pagulaste sissevoolu tõttu küllastumispunktile ohtlikult lähedal ning see võib paisata piirkonna enneolematult tõsisesse ebastabiilsusse;

12. tunneb heameelt komisjoni ja liikmesriikide poolt rahvusvahelistesse humanitaarabiprogrammidesse antud suure panuse üle ning rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku poolt üles näidatud poliitilise juhtimisoskuse üle; tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon on laiendanud Süürias humanitaarabipartnerite ringi, et osutada abi tõhusamalt ja laialdasemalt, eriti valitsuse kontrolli alt väljas olevates piirkondades; kutsub ELi osalejaid ja liikmesriike üles kooskõlastama paremini oma tegevust ja abi osutamist nii Süürias kui ka sellest väljaspool;

13. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks Süüria ja tema naaberriikide humanitaarkriisi lahendamiseks kõikehõlmava abipaketi, mis oleks teistele suurtele rahastajatele eeskujuks ja koosneks kolmest järgmisest sambast: i) suurem humanitaarabi (humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi kaudu), ii) toetus, mis aitab vastuvõtvatel riikidel tugevdada kohalikke kogukondi, suurendada võimekust ja parandada infrastruktuuri (arengu ja koostöö peadirektoraadi – EuropeAidi kaudu), ning iii) makromajandusliku finantsabi pakettide kiire eraldamine Liibanoni ja Jordaania abistamiseks;

14. rõhutab, kui oluline on hoida rahvusvahelised piirid avatuna, ning nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus pakuks Liibanonile ja Jordaaniale pagulaste järjest suureneva sissevooluga toimetulemiseks igakülgset toetust; nõuab tungivalt, et kõik piirkondlikud vastuvõtvad valitsused ja muud osalised järgiksid mittetagasisaatmise ja pagulaste võrdse kohtlemise põhimõtteid;

15. nõuab, et EL võtaks asjakohaseid ja vastutustundlikke meetmeid, pidades silmas pagulaste võimalikku sissevoolu liikmesriikidesse;

16. nõuab viivitamatut humanitaarabi andmist kõigile Süüria abivajajatele, pöörates eelkõige tähelepanu haavatutele, pagulastele, sisepõgenikele, naistele ja lastele; tunnustab sellega seoses Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ja UNRWA jõupingutusi; nõuab, et Assadi valitsus võimaldaks humanitaarabiorganisatsioonidele täieliku pääsu riiki; toonitab vajadust tihendada koostööd, sh piirialast koostööd piirkonnas tegutsevate arvukate osalejate, sh kohalike ametiasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja vabaühenduste vahel; on seisukohal, et abiprotokollid ja seire piiril annaksid lisaväärtust;

17. kutsub ELi üles toetama turvapaikade loomist Türgi–Süüria piiril ja võimaluse korral ka Süürias, samuti humanitaarkoridoride loomist rahvusvahelise üldsuse poolt;

18. tunneb heameelt ulatuslike humanitaarabimeetmete üle, millele rahvusvahelised ja kohalikud organisatsioonid ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku egiidi all kaasa aitavad, ja avaldab kõikidele rahvusvahelistele ja kohalikele humanitaarabi- ja tervishoiutöötajatele tunnustust vapruse ja sihikindluse eest; kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles tõhustama tsiviilisikute, sh humanitaarabi- ja tervishoiutöötajate kaitset; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus leiaks lahenduse põgenikelaagrite alalisele ebaturvalisusele ning nendes valitsevatele avaliku korra probleemidele, alustades muu hulgas põgenikelaagrites uut julgeolekualgatust; nõuab tungivalt, et kõik konfliktiosalised austaksid rahvusvahelist humanitaarõigust ning hõlbustaksid nii Süürias kui ka väljaspool seda humanitaarabi andmist, et humanitaarabitöötajad suudaksid üha suuremate vajadustega toime tulla;

19. kutsub kõiki riike ja eelkõige ELi liikmesriike üles täitma kiiresti Kuveidi rahastajate konverentsil 30. jaanuaril 2013 antud lubadused; nõuab, et EL ja rahvusvaheline üldsus looksid aruandemehhanismid, mille abil tagada, et kogu lubatud raha jõuab nendeni, kelle jaoks see on mõeldud;

20. mõistab hukka Süüria relvakonfliktis kasutatava seksuaalvägivalla, mida on kasutatud ka sõjarelvana ja mis kujutab endast seetõttu sõjakuritegu, ning nõuab tungivalt, et EL ja rahvusvaheline üldsus eraldaksid seksuaalvägivalla lõpetamiseks spetsiaalsed vahendid; kutsub vastuvõtvaid kogukondi üles pakkuma seksuaalvägivalla ohvritele asjakohast arstiabi;

21. palub Süürias ja selle naaberriikides elavate Palestiina pagulaste järjest suurenevaid vajadusi silmas pidades, et rahastajad eraldaksid UNRWA tegevuse jaoks nõuetekohaselt vahendeid, ning palub, et UNRWA toetaks igakülgselt jõupingutusi, mille eesmärk on suurendada pagulaste vastupanuvõimet ning minimeerida nende kannatusi ja pagulusest tingitud probleeme;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning kõikidele Süüria konflikti osalistele.