Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0199/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0199/2013

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

22.5.2013 - (2013/2611(RSP))

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7‑0199/2013)
S&D (B7‑0222/2013)
PPE (B7‑0226/2013)
Verts/ALE (B7‑0227/2013)
ALDE (B7‑0228/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans‑Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa, David Martin v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sajjad Karim v mene skupiny ECR


Postup : 2013/2611(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0199/2013
Predkladané texty :
RC-B7-0199/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

(2013/2611(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä na uznesenia zo 16. februára[1] a z 13. septembra[2] 2012 a o utečencom utekajúcich pred ozbrojeným konfliktom,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Sýrii z 23. marca, 23. apríla, 14. mája, 25. júna, 23. júla, 15. októbra, 19. novembra a 10. decembra 2012, ako aj z 23. januára, 18. februára, 11. marca a 22. apríla 2013, so zreteľom na závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z októbra 2012, ktorá schválila, že Komisia vypracuje program regionálnej ochrany; so zreteľom na závery Európskej rady o Sýrii z 2. marca, 29. júna a 14. decembra 2012, ako aj z 8. februára 2013,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej (PK/VP) o sýrskych utečencoch, najmä na jej pripomienky vyslovené počas plenárnej rozpravy v Štrasburgu 13. marca 2013 a vyhlásenie z 8. mája 2013; so zreteľom na vyhlásenia komisárky pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej týkajúce sa sýrskych utečencov a reakcie EÚ, najmä na jej vyhlásenie z 12. mája 2013, ako aj na situačné správy a informačné prehľady Úradu Európskeho spoločenstva pre humanitárnu pomoc (ECHO - humanitárna pomoc a civilná ochrana) o Sýrii,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov č. 2059 z 20. júla, č. 2043 z 21. apríla a č. 2042 zo 14. apríla 2012 a na aktualizovanú správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN z 11. marca 2013, so zreteľom na informačné vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN týkajúce sa Sýrie, ktoré vydala zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátorka núdzovej pomoci OSN Valerie Amos, najmä na informačné vyhlásenie z 18. apríla 2013;

–   so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN a pripomienky vysokého komisára OSN pre utečencov Antónia Guterresa pred Bezpečnostnou radou OSN, najmä tie z 18. apríla 2013; so zreteľom na rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva o Sýrskej arabskej republike z 2. decembra 2011 a z 22. marca 2013,

–   so zreteľom na marakéšske zasadnutie Skupiny priateľov sýrskeho ľudu a na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 28. januára 2013 v Paríži,

–   so zreteľom na najnovší regionálny plán reakcie pre Sýriu (RPR) na obdobie od januára do júna 2013 a na všetky RPR, ktoré vysoký komisár OSN pre utečencov vydal, počnúc prvým v marci roku 2012,

–   so zreteľom na sýrsky plán reakcie na humanitárnu pomoc (SHARP) z 19. decembra 2012, ktorý vypracovala vláda Sýrskej arabskej republiku v koordinácii so systémom OSN,

–   so zreteľom na Sýrske humanitárne fórum (SHF), ktoré bolo založené na jar roku 2012, a na jeho posledné zasadnutie 19. februára 2013,

–   so zreteľom na sýrske humanitárne brožúry vydávané Kanceláriou OSN pre koordináciu humanitárnych vecí (OCHA),

–   so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o Sýrii, najmä rezolúciu 46/182 o posilnení koordinácie núdzovej humanitárnej pomoci Organizácie spojených národov a k nej priložené usmerňujúce zásady a rezolúciu 67/183 o situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv v Sýrii,

–   so zreteľom na súhrnnú správu prvej medzinárodnej humanitárnej darcovskej konferencie na vysokej úrovni o Sýrii, ktorá sa uskutočnila 30. januára 2013 v Kuvajte,

–   so zreteľom na záverečné komuniké akčnej skupiny pre Sýriu (ženevské komuniké) z 30. júna 2012,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a dodatkové protokoly,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a jeho Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorých všetkých je Sýria zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) do 16. mája 2013 registroval celkovo 1 523 626 sýrskych utečencov v susedných krajinách a v severnej Afrike; keďže sa odhaduje, že celkový počet utečencov spolu s neregistrovanými je oveľa vyšší; keďže podľa UNHCR sa 7 miliónov Sýrčanov vrátane 3,1 milióna detí spolieha na pomoc a do 6. mája 2013 počet vnútorne vysídlených osôb (VVO) dosiahol 4,25 milióna; keďže podľa toho istého zdroja sú počty utečencov (spolu s tými, ktorí čakajú na registráciu) v prijímajúcich krajinách ku dňu 16. mája 2013 takéto: Turecko – 347 815, Libanon – 474 461, Jordánsko – 474 405, Irak – 148 028, Egypt – 68 865, Maroko, Alžírsko a Líbya – 10 052 (registrovaných); keďže každodenne utekajú tisíce Sýrčanov do susedných krajín a UNHCR očakáva do konca roka 2013 celkovo 3,5 milióna utečencov zo Sýrie;

B.  keďže počet sýrskych utečencov a ľudí v núdzi dramaticky rastie, pretože politická a humanitárna situácia sa zhoršujú každým dňom pokračujúceho ozbrojeného konfliktu; keďže nielen civilní obyvatelia, ale aj viacerí bývalí politickí a vojenskí vodcovia režimu, ako aj veľvyslanci utiekli do susedných a vzdialenejších krajín; keďže ozbrojený konflikt v Sýrii vážne ohrozuje krehkú bezpečnosť a stabilitu regiónu ako celku; keďže hrozí, že účinky presahovania sa z náhodných zmenia na štrukturálne; keďže EÚ ani medzinárodné spoločenstvo si nemôžu dovoliť ďalšiu katastrofu; keďže nadregionálna politická, bezpečnostná a humanitárna pohroma by premohla medzinárodnú kapacitu na reakciu;

C. keďže tisícky osôb, ktoré utiekli zo Sýrie, dezertovali z ozbrojených síl, aby nemuseli páchať vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti, alebo utiekli z vojenskej služby z podobných dôvodov;

D. keďže OSN v máji 2013 odhadovali, že aspoň 80 000 ľudí, najmä civilných obyvateľov, zahynulo z dôvodu násilia v Sýrii;

E.  keďže ničenie základnej infraštruktúry vrátane škôl a nemocníc, devalvácia meny, rastúce ceny potravín, nedostatok pohonných hmôt, elektriny, vody, potravín a liekov, to všetko vážne zasiahlo väčšinu Sýrčanov; keďže fyzický prístup k ľuďom potrebujúcim humanitárnu pomoc v Sýrii je stále vážne obmedzený a závisí od spolupráce Assadovej vlády;

F.  keďže agentúry OSN hlásili pokrok pri organizovaní konvojov s pomocou medzi agentúrami pozdĺž línií konfliktu do oblastí pod kontrolou vlády alebo opozície alebo oblastí, ktorých kontrola je sporná; keďže byrokratické prekážky a kontrolné stanoviská v celej krajine (pod kontrolou vlády, ako aj opozície) bránia efektívnej humanitárnej reakcii vo všetkých oblastiach Sýrie;

G. keďže registrácia zostáva kľúčovým mechanizmom, pomocou ktorého možno príslušných ľudí identifikovať, chrániť a pomáhať im, najmä novoprichádzajúcim, ktorí majú osobitné potreby, vrátane zdravotne postihnutých a starších osôb, neplnoletých osôb bez sprievodu a odlúčených detí, s cieľom poskytovať prednostnú pomoc;

H. keďže prijímajúce krajiny počas ozbrojeného konfliktu zachovávali politiku otvorených hraníc, ale zvolili si rozličné spôsoby prijímania utečencov; keďže ich schopnosť a kapacita prijímať a poskytovať útočisko silnejúcemu prílivu utečencov sa dostali na hranicu únosnosti, pretože „incidenty“ pozdĺž hraníc sa môžu pravidelne odohrávať; keďže Libanon sa rozhodol pre politiku bez táborov a vo veľkej miere „absorboval“ utečencov do miestnych komunít; keďže asi tri štvrtiny sýrskych utečencov v susedných krajinách žijú mimo táborov v mestských prostrediach; keďže asi 350 000 Sýrčanov zostáva v 23 utečeneckých táboroch v Turecku, Jordánsku a Iraku;

I.   keďže humanitárne organizácie v súčasnosti reagujú na situáciu sýrskych utečencov v Jordánsku, Libanone a Iraku, pričom sa zameriavajú predovšetkým na ženy a deti, ktoré majú osobitné potreby, ale menej pomoci sa im dostáva v mestských utečeneckých komunitách; keďže roztrúsenie utečencov na vidieku si vyžaduje zložitý program registrácie v mestách;

J.   keďže krajiny, ktoré prijímajú utečencov, zápasia s obrovskými vlastnými problémami vrátane hospodárskej nestability, inflácie a nezamestnanosti, pričom osobitne citlivé sú Libanon a Jordánsko;

K. keďže platenie nájomného vyvoláva čoraz väčšie obavy mnohých sýrskych utečencov, pretože sa zväčšuje preľudnenie, ako aj konkurencia v boji o strechu nad hlavou, a preto rastú aj ceny; keďže utečenci sa stretávajú s výraznými problémami v otázke príjmov a výdavkov, obmedzených pracovných príležitostí, vyčerpania úspor a zvyšovania zadlženosti; keďže konkurencia v oblasti pracovných miest a rastúce ceny potravín sú faktormi, ktoré zhoršujú napätie medzi miestnym obyvateľstvom a utečencami, najmä v Libanone a Jordánsku, ktoré spolu ponúkajú pohostinnosť viac ako miliónu utečencov;

L.  keďže treba pokračovať v úsilí na posilňovanie podpory pre hostiteľské krajiny, aby mohli naďalej ponechať svoje hranice otvorené, pomáhať utečencom a zabezpečovať nevyhnutnú infraštruktúru a aby sa zmierňovalo napätie a zmenšovala záťaž kladená na tieto spoločenstvá;

M. keďže obmedzenia financovania bránia včasnému a efektívnemu poskytovaniu základnej humanitárnej pomoci; keďže SHARP požaduje celkovo 563 miliónov amerických dolárov na riešenie potrieb ľudí v Sýrii; keďže k dňu 6. mája 2013 plán reakcie bol financovaný iba do výšky 61 %;

N. keďže súčasný regionálny plán reakcie OSN (RPR 4) sa prehodnocuje na obdobie do decembra roku 2013; keďže OSN vydá 7. júna 2013 novú výzvu na financovanie, ktorá bude odzrkadľovať zvyšujúci sa počet utečencov utekajúcich zo Sýrie a ich pokračujúce potreby, vrátane výraznejšej podpory pre hostiteľské vlády a spoločenstva, a je možné, že dosiahne sumu 3 miliardy amerických dolárov;

O. keďže v správach humanitárnych organizácií sa uvádza, že len 30 až 40 % celkových finančných prostriedkov, ktoré prisľúbilo medzinárodné spoločenstvo, sa skutočne poskytlo;

P.  keďže hrozí, že úroveň humanitárnej pomoci sa stane neudržateľnou; keďže všetci aktéri zainteresovaní na humanitárnej pomoci potrebujú takú finančnú pomoc, ktorá sa vymyká pomeru s existujúcimi rozpočtami tradičných darcov určenými na humanitárnu pomoc; keďže treba vytvoriť mimoriadne mechanizmy financovania, aby sa podarilo uspokojiť základné potreby vyplývajúce zo sýrskej krízy;

Q. keďže EÚ je najväčším darcom; keďže 22. apríla 2013 celková suma prostriedkov, ktoré EÚ vyčlenila na humanitárnu pomoc v reakcii na sýrsku krízu, dosiahla výšku takmer 473 miliónov EUR vrátane 200 miliónov EUR od samotnej EÚ a približne 273 miliónov EUR od členských štátov; keďže 12. mája 2013 Komisia oznámila dodatočné finančné zdroje vo výške 65 miliónov EUR;

R.  keďže konflikt zasiahol asi 400 000 palestínskych utečencov priamo v Sýrii; keďže Palestínčania do veľkej miery zachovali v konflikte neutralitu; keďže Agentúra OSN pre pomoc a prácu registruje takmer 50 000 Palestínčanov v Libanone a okolo 5 000 v Jordánsku; keďže Jordánsko zatvorilo hranice Palestínčanom utekajúcim pred konfliktom v Sýrii a keďže sa im vo veľkej miere bráni pracovať v Libanone; keďže irackým, afganským, somálskym a sudánskym utečencom v Sýrii hrozí ďalšie vysídľovanie;

S.  keďže bezpečnosť v jordánskom tábore Za´a tarí sa veľmi zhoršila, pričom krádeže a požiare sú bežným javom; keďže tábor v Za´a tarí sa stal jordánskym štvrtým najväčším mestom, v ktorom žije vyše 170 000 ľudí; keďže nepokoje a násilné protesty v utečeneckých táboroch majú motiváciu v zlých životných podmienkach a omeškaniach poskytovania pomoci; keďže celková slabá úroveň bezpečnosti naďalej ohrozuje životy v táboroch, pričom medzi ohrozenými sú aj humanitárni pracovníci; keďže humanitárnych pracovníkov boli počas rozdeľovania pomoci napadli, odviezli do nemocníc, ba dokonca zabili, a keďže viacerých novinárov zbili;

T.  keďže podľa medzinárodných organizácií sa dievčatá a ženy v utečeneckých táboroch stávajú obeťami čoraz častejšieho sexuálneho násilia, pričom znásilňovanie sa používa ako vojnová zbraň; keďže pre sýrskych utečencov, ktorí prežili sexuálne násilie, neexistujú skutočné možnosti zdravotníckej starostlivosti; keďže neprimeraný počet mladých dievčat a žien v utečeneckých táboroch sa vydáva; keďže podľa niekoľkých zdrojov sa v utečeneckých táboroch uzatvárajú dočasné sobáše so sýrskymi utečencami na účely telesnej rozkoše (tzv. mut´a);

U. keďže v marci 2013 OSN začala nezávislé vyšetrovanie nepotvrdených informácií o možnom použití chemických zbraní v Sýrii; keďže tieto tvrdenia mohli prispieť k hromadnému vysídľovaniu ľudí; keďže sýrsky režim odmietol poskytnúť vyšetrovaciemu tímu OSN vstup do krajiny;

1.  vyjadruje vážne obavy z pokračujúcej humanitárnej krízy v Sýrii a účinkov na susedné krajiny; vyjadruje znepokojenie zo skutočnosti, že exodus utečencov zo Sýrie sa zrýchľuje; pripomína, že assadova vláda v prvom rade zodpovedá za starostlivosť o blaho svojho ľudu;

2.  znovu čo najdôraznejšie odsudzuje brutalitu a zverstvá páchané sýrskym režimom na vlastnom obyvateľstve; vyjadruje najhlbšie znepokojenie nad závažnosťou rozsiahleho a systematického porušovania ľudských práv a možnými zločinmi proti ľudskosti, ktoré schvaľujú alebo ktorých sa dopúšťajú sýrske orgány, sýrska armáda, bezpečnostné sily a pridružená domobrana; odsudzuje urýchlené mimosúdne popravy a všetky ďalšie formy porušovania ľudských práv, ktorých sa dopúšťajú skupiny a sily oponujúce režimu prezidenta Assada; opakuje svoju požiadavku prezidentovi Baššárovi al-Assadovi a jeho režimu, aby okamžite odstúpili a umožnili tak mierovú, inkluzívnu a demokratickú transformáciu krajiny pod sýrskym vedením;

3.  vyzýva všetky ozbrojené strany konfliktu, aby okamžite zastavili násilie v Sýrii; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodné humanitárne právo, ktorého hlavným cieľom je chrániť civilné obyvateľstvo, musia v plnej miere rešpektovať všetci aktéri subjekty, ktorých sa kríza týka; zdôrazňuje, že tí, ktorí spôsobili rozsiahle, systematické a hrubé porušovanie ľudských práv, ku ktorému došlo v Sýrii za posledných 24 mesiacov, musia sa za svoje činy zodpovedať pred súdom; v tejto súvislosti rozhodne podporuje výzvy Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, aby sa situácia v Sýrii postúpila Medzinárodnému trestnému súdu;

4.  vyjadruje sústrasť rodinám obetí; oceňuje odvahu sýrskeho ľudu a pripomína svoju solidárnosť s jeho bojom za slobodu, dôstojnosť a demokraciu;

5.  je presvedčený, že kľúč na vyriešenie konfliktu spočíva v politických mechanizmoch uľahčujúcich politický proces pod sýrskym vedením, ktorý umožní rýchle, dôveryhodné a efektívne politické riešenie spolu s tými, ktorí sú skutočne odhodlaní na prechod, pričom sa zabezpečí úplné dodržiavanie univerzálnych hodnôt demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, s osobitným dôrazom na práva etnických, kultúrnych a náboženských menšín a žien; potvrdzuje, že v záujme uľahčenia prístupu k ľuďom v núdzi je v prvom rade dôležité oddeliť humanitárny a politický aspekt; vyzýva EÚ a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby vypracovali podrobný plán na politické riadenie v oslobodených oblastiach spolu s možnosťou zmiernenia hospodárskych sankcií;

6.  konštatuje, že všetci utečenci zo Sýrie majú právo na ďalšiu ochranu, pretože im hrozí riziko z iných dôvodov, ako sú uvedené v bode 26 usmernení UNHCR, teda „vysoké alebo neprimerane tvrdé“ tresty, možno až mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo dokonca svojvoľné popravy;

7.  vyzýva členov Bezpečnostnej rady OSN, predovšetkým Rusko a Čínu, aby prevzali zodpovednosť za zastavenie násilia a represálií voči sýrskemu ľudu aj tým, že podporia prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN vychádzajúcej z tlačových vyhlásení Bezpečnostnej rady OSN z 18 . apríla 2013, a aby nariadili dodávky humanitárnej pomoci do všetkých oblastí Sýrie; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby urobila všetko na to, aby Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu, a zároveň vyvinula diplomatický tlak na Rusko, ako aj na Čínu; požaduje, aby EÚ spolu s Bezpečnostnou radou OSN a v úzkej spolupráci s USA, Tureckom a Ligou arabských štátov pokračovala v hľadaní možností, ktoré existujú v rámci koncepcie „zodpovednosť za ochranu“, a aby tak pomohla sýrskemu ľudu a zastavila krviprelievanie; rozhodne podporuje prácu nezávislej vyšetrovacej komisie zaoberajúcej sa situáciou v Sýrii a víta jej aktualizovanú správu;

8.  podporuje spoločnú výzvu ministra zahraničných vecí USA Johna Kerryho a ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na zvolanie medzinárodnej konferencie o Sýrii, ktorá by sa mala uskutočniť čo najskôr ako krok nadväzujúci na konferenciu v Ženeve v júni roku 2012;

9.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcou militarizáciou konfliktu a sektárskym násilím; berie na vedomie úlohu rozličných regionálnych aktérov vrátane dodávok zbraní a vyjadruje znepokojenie nad vedľajšími účinkami sýrskeho konfliktu v susediacich krajinách v zmysle humanitárnej krízy, bezpečnosti a stability; rozhodne odsudzuje bombové útoky z 11. mája 2013, pri ktorých zahynuli a boli zranené desiatky osôb, blízko základne sýrskych utečencov v meste Reyhanli v provincii Hatay v juhovýchodnom Turecku, ako aj prípady ostreľovania a prestrelky sýrskych ozbrojených síl na susedné krajiny; podporuje odsúdenie teroristických útokov každého druhu, ktoré vyjadrila podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka;

10. zdôrazňuje, že EÚ nesie osobitnú zodpovednosť za stabilitu a bezpečnosť vo svojom susedstve, a vyzýva PK/VP a komisára zodpovedného za rozširovanie a európsku susedskú politiku na zabezpečenie toho, aby EÚ mala vedúcu úlohu pri zabraňovaní rozšírenia ozbrojeného konfliktu v Sýrii na susedné krajiny;

 

11. oceňuje hostiteľské spoločenstvá a susediace krajiny Sýrie, najmä Jordánsko, Libanon, Turecko a Irak, za pozoruhodnú vynachádzavosť pri poskytovaní prístrešia a humanitárnej pomoci rodinám, ktoré utekajú pred ozbrojeným konfliktov v Sýrii, ale je vážne je znepokojený z nebezpečnou úroveň preľudnenia, ku ktorej sa tieto krajiny blížia z dôvodu prílivu sýrskych utečencov, čo by mohlo vyvolať bezprecedentnú regionálnu nestabilitu;

12. podporuje a víta významný príspevok Komisie a členských štátov do medzinárodných programov humanitárnej pomoci a politické vedenie, ktoré preukázal komisár pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízovú reakciu; víta spôsob, ako Komisia diverzifikuje humanitárnych partnerov v Sýrii v záujme poskytovania efektívnejšej a rozsiahlejšej pomoci, najmä v regiónoch, ktoré sú mimo vládnej kontroly; vyzýva subjekty EÚ a členské štáty, aby lepšie koordinovali svoje kroky a pomoc vnútri Sýrie aj mimo nej;

13. vyzýva Komisiu, aby predložila komplexný súbor opatrení na pomoc, slúžiaci ako príklad pre ostatných veľkých darcov, na riešenie humanitárnej krízy v Sýrii a v krajinách susediacich s ňou, ktorý bude spočívať na troch pilieroch: (i) rozsiahlejšia humanitárna pomoc (prostredníctvom ECHO), (ii) podpora na pomoc hostiteľským krajinám pri posilňovaní miestnych spoločenstiev a pri zvyšovaní kapacít a modernizácii infraštruktúry (prostredníctvom DEVCO) a (iii) rýchle zavedenie súborov opatrení na makrofinančnú pomoc pre Libanon a Jordánsko;

14. zdôrazňuje dôležitosť zachovania otvorenosti medzinárodných hraníc a naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby veľkou mierou pomáhalo Libanonu a Jordánsku pri riadení rastúceho prílivu utečencov; naliehavo vyzýva vlády hostiteľských krajín v regióne a ďalších aktérov, aby dodržiavali zásady neodháňania a rovnakého zaobchádzania s utečencami;

15. vyzýva EÚ, aby prijala primerané, zodpovedné opatrenia týkajúce sa možného prílivu utečencov do členských štátov;

16. požaduje okamžité poskytnutie humanitárnej pomoci všetkým ľuďom v Sýrii, ktorí sa ocitli v núdzi, s osobitným zreteľom na zranené osoby, utečencov, osoby vysídlené v rámci krajiny, ženy a deti; v tejto súvislosti vyjadruje uznanie úsiliu Medzinárodného výboru Červeného kríža a UNRWA; žiada Assadovu vlády, aby umožnila humanitárnym organizáciám plný vstup do krajiny; zdôrazňuje potrebu posilnenia spolupráce medzi rozličnými aktérmi pôsobiacimi v oblasti, ako sú miestne orgány, medzinárodné organizácie a mimovládne organizácie, a to aj pohraničnej spolupráce; domnieva sa, že protokoly o pomoci a monitorovanie na hraniciach by boli prínosom;

17. vyzýva EÚ, aby podporila zriadenie útočísk pozdĺž turecko-sýrskej hranice a podľa možnosti aj na území Sýrie, ako aj vytvorenie humanitárnych koridorov medzinárodným spoločenstvom;

18. víta rozsiahlu operáciu humanitárnej pomoci, na ktorú prispievajú medzinárodné a miestne organizácie pod záštitou Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a UNHCR, a vyjadruje úctu všetkým humanitárnym a zdravotníckym pracovníkom, medzinárodným aj miestnym, za ich odvahu a húževnatosť; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby posilnili ochranu civilistov vrátane humanitárnych pracovníkov a zdravotníckych pracovníkov; naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby našlo riešenie súčasnej neistoty a problémov v oblasti práva a poriadku v utečeneckých táboroch napríklad vypracovaním novej bezpečnostnej iniciatívy pre tábory; naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a uľahčili prístup humanitárnej pomoci, čím umožnia humanitárnym pracovníkom v krajine aj mimo nej vyrovnať sa s rastúcimi potrebami;

19. vyzýva všetky krajiny, a najmä členské štáty EÚ, aby urýchlene splnili sľuby, ku ktorým sa zaviazali na darcovskej konferencii 30. januára 2013 v Kuvajte; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby vytvorili mechanizmy na stanovenie zodpovednosti s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prisľúbené finančné prostriedky dostali k určeným príjemcom;

20. odsudzuje praktiky sexuálneho násilia v sýrskom ozbrojenom konflikte, ktorá sa využívajú aj ako vojnová zbraň, a preto predstavujú vojnový zločin, naliehavo vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby vyčlenili prostriedky konkrétne určené na zastavenie sexuálneho násilia, a vyzýva hostiteľské spoločenstvá, aby poskytovali riadne zdravotnícku starostlivosť tým osobám, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia;

21. vyzýva darcov vzhľadom na rastúce potreby populácie palestínskych utečencov v Sýrii a v susedných krajinách, aby poskytli primerané prostriedky UNRWA, a vyzýva UNRWA, aby podporovala pokračujúce úsilie o posilnenie vytrvalosti utečencov a minimalizovanie ich utrpenia a problémov spojené s vysídlením;

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a všetkým stranám zapojených do konfliktu v Sýrii.