Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0223/2013Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0223/2013

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Bangladeshin työoloista sekä terveys- ja turvallisuusnormeista äskettäisten tehdaspalojen ja rakennuksen romahtamisen jälkeen

22.5.2013 - (2013/2638(RSP))

työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7‑0223/2013)
S&D (B7‑0224/2013)
ALDE (B7‑0225/2013)
Verts/ALE (B7‑0230/2013)
ECR (B7‑0231/2013)
GUE/NGL (B7‑0232/2013)

Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta
Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Bennahmias ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta


Menettely : 2013/2638(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0223/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0223/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bangladeshin työoloista sekä terveys- ja turvallisuusnormeista äskettäisten tehdaspalojen ja rakennuksen romahtamisen jälkeen

(2013/2638(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bangladeshista ja erityisesti 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa[1], 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselmat Bangladeshin tilanteesta[2] ja puuvillan globaalin arvoketjun kestävyydestä[3],

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin ja kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Karel De Guchtin 30. huhtikuuta 2013 antaman yhteisen lausuman Bangladeshissa romahtaneen rakennuksen johdosta,

–   ottaa huomioon Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen,

–   ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille,

–   ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselmat ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa[4] ja yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa[5],

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Bangladeshin kansantasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen[6],

–   ottaa huomioon ILO:n työterveyden ja työturvallisuuden edistämispuitteita koskevan yleissopimuksen (2006, C-187) ja työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen (1981, C-155), joita Bangladesh ei ole ratifioinut, sekä niihin liittyvät suositukset (R-197); ottaa huomioon myös ammattien tarkastusta koskevan yleissopimuksen (1947, C-081), jonka Bangladesh on allekirjoittanut, ja siihen liittyvät suositukset (R-164),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014" (COM(2011)0681),

–   ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselmat aiheista ”Yritysten yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu"[7] ja "Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen"[8],

–   ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat, joilla luodaan sekä hallituksille että yrityksille puitteet ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja kunnioittamiseksi ja joille ihmisoikeusneuvosto antoi tukensa kesäkuussa 2011,

–   ottaa huomioon Clean Clothes -kampanjan,

–   ottaa huomioon Bangladeshissa 1.–4. toukokuuta 2013 vierailleen ILO:n korkean tason työryhmän päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Dhakassa Bangladeshissa Rana Plaza -rakennuksen vaatetehtaan romahduksessa 24. huhtikuuta 2013 menehtyi yli1 100 ihmistä ja noin 2 500 loukkaantui, mikä tekee siitä pahimman tragedian maailman vaateteollisuuden historiassa;

B.  ottaa huomioon, että ainakin 112 ihmistä menehtyi Ashulian alueella Dhakassa 24. marraskuuta 2012 sattuneessa Tazreenin tehdaspalossa; ottaa huomioon, että Dhakan tehdaspalossa 8. toukokuuta 2013 kuoli kahdeksan ihmistä; ottaa huomioon, että arviolta jopa 600 vaatetusalan työntekijää on kuollut tehdaspaloissa Bangladeshissa vuodesta 2005 alkaen ja ennen Rana Plazan tragediaa;

C. ottaa huomioon, että Rana Plaza -rakennuksen omistaja ja kahdeksan muuta ihmistä pidätettiin ja asetettiin syytteeseen rikoksesta sen perusteella, että rakennus oli rakennettu laittomasti ja että siinä oli valtavia rakenteellisia ongelmia, vaikka työntekijät pakotettiin jatkamaan työtään huolimatta omaan turvallisuuteensa kohdistuvasta huolestaan;

D. ottaa huomioon, että tällaisten tekstiilitehtaiden olosuhteet ovat usein surkeat ja esimerkiksi ILO:n tärkeimmissä yleissopimuksissa tunnustettuja työntekijöiden oikeuksia ei juurikaan kunnioiteta ja usein paloturvallisuudesta välitetään vain vähän tai ei ollenkaan; ottaa huomioon, että tällaisten tehtaiden omistajat ovat monissa tapauksissa jääneet rankaisematta ja että näin ollen he ovat tehneet tuskin mitään työolojen parantamiseksi;

E.  ottaa huomioon, että vaikka Tazreenin tehtaan tapauksessa maan sisäministeriön ja työministeriön toimintaa käsittelevän parlamentin pysyvän valiokunnan muodostama hallituksen tutkintavaliokunta katsoi, että Tarzeen-tehtaan omistajaa vastaan on nostettava rikossyyte anteeksiantamattomasta leväperäisyydestä, häntä ei ole edelleenkään pidätetty;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan markkinat ovat Bangladeshin vaatetus- ja tekstiilituotteiden suurin vientialue ja että nimekkäät länsimaiset yritykset myöntävät tehneensä vaatetoimitussopimuksia Rana Plaza -rakennuksessa sijaitsevien tehtaiden kanssa;

G. ottaa huomioon, että Bangladeshista on tullut maailman toiseksi suurin valmisvaatteiden viejä Kiinan jälkeen ja että maassa on yli 5 000 tekstiilitehdasta, jotka työllistävät noin 4 miljoonaa ihmistä, ja että maan viennistä 75 prosenttia koostuu viennistä;

H. ottaa huomioon, että tekstiiliteollisuuden katsotaan olevan yksi saastuttavimmista teollisuudenaloista; ottaa huomioon, että kehruu, kudonta ja teollisten kuitujen tuotanto voivat heikentää ilmanlaatua ja vapauttaa ilmakehään lukuisia helposti haihtuvia aineita, jotka ovat erityisen haitallisia työntekijöille, kuluttajille ja ympäristölle;

I.   ottaa huomioon, että Rana Plazassa työskenneille työntekijöille maksettiin kuuleman mukaan vain 29 euroa kuukaudessa; ottaa huomioon, että "Clean Clothes" -kampanjan mukaan tällä alalla vain 1–3 prosenttia tuotteen loppuhinnasta on työvoimakustannuksia ja että hintoihin kohdistuvat paineet ovat lisääntymässä;

J.   ottaa huomioon, että useat merkittävät länsimaiset yritykset ovat nyt allekirjoittaneet paikallisten työjärjestöjen sopiman ja oikeudellisesti sitovan sopimuksen, jolla pyritään varmistamaan turvallisuutta työpaikalla koskevat perusnormit Bangladeshissa paikallisten vaatetehtaiden kanssa toimivien kansainvälisten yritysten esittämän laajan kritiikin jälkeen;

1.  ilmaisee myötätuntonsa Rana Plazan ehkäistävissä olleen romahduksen vaatimien yli 1 100 kuolonuhrin ja useamman tuhannen loukkaantuneen johdosta; esittää surunvalittelunsa uhrien perheille ja onnettomuudessa loukkaantuneille sekä tuomitsee ne vastuussa olevat toimijat, jotka eivät pystyneet ehkäisemään tätäkään monia kuolonuhreja vaatinutta onnettomuutta;

2.  painottaa, että nämä onnettomuudet korostavat traagisella tavalla tuotantolaitosten turvallisuusnormien puutteellisuutta ja osoittavat, että tarvitaan pikaisia toimia, jotka tähtäävät ILO:n työelämän perusnormien täytäntöönpanon tehostamiseen ja siihen, että monikansalliset vaatetusalan vähittäiskaupat alkavat noudattaa paremmin yritysten yhteiskuntavastuun periaatteita;

3.  pitää myönteisenä ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja noin 40 monikansallisen tekstiilivähittäiskauppiaan tekemää Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimusta, joka saatiin päätökseen 15. toukokuuta 2013 ja jolla pyritään parantamaan tuotantolaitosten turvallisuusnormeja (se kattaa myös järjestelyt, joilla tällaiset toimenpiteet rahoitetaan) sekä erityisesti perustamaan riippumaton tarkastusjärjestelmä, joka kattaa myös julkiset raportit sekä pakolliset korjaukset ja uudistukset, tukemaan aktiivisesti sellaisten terveys- ja turvallisuuslautakuntien perustamista, joihin osallistuu kunkin tehtaan työntekijöiden edustajaelimiä; kehottaa kaikkia muita asianomaisia tekstiilituotemerkkien edustajia tukemaan näitä toimia, myös Walmart-, Gap-, Metro-, NKD- ja Metro-tekstiilivähittäiskauppoja, jotka kieltäytyvät edelleen tekemästä sitovia sopimuksia;

4.  pitää myönteisenä hallituksen, työnantajien, työntekijöiden ja ILO:n toimintasuunnitelmaa, jonka ne hyväksyivät 4. toukokuuta 2013 ja joka velvoittaa osapuolia erityisesti uudistamaan työlainsäädäntöä, jotta työntekijät voivat perustaa ammattiyhdistyksiä ilman omistajien ennakkolupaa ja osallistua työehtosopimusneuvotteluihin, ja tarkistamaan kaikkien toiminnassa olevien vientiin suuntautuvien valmisvaatealan tehtaiden turvallisuuden Bangladeshissa vuoden 2013 loppuun mennessä sekä siirtämään vaaralliset tehtaat ja palkkaamaan satoja uusia tarkastajia;

5.  toivoo, että toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön ajoissa ja kaikilta osin; panee merkille, että Bangladeshin hallitus hyväksyi 13. toukokuuta 2013 Bangladeshin (muutetun) työlain 2013, joka sisältää ryhmävakuutusta ja tehtaan terveyspalveluja koskevia säännöksiä; kehottaa Bangladeshin parlamenttia hyväksymään tämän muutoksen viipymättä tulevassa istunnossaan; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Bangladeshin hallituksen päätöstä korottaa vähimmäispalkkaa tulevina viikkoina ja kehottaa Bangladeshin hallitusta asettamaan syytteeseen yritykset, jotka maksavat lainsäädännössä määrättyä vähimmäispalkkaa pienempää palkkaa;

6.  palauttaa mieliin, että Bangladeshilla on yleisen tullietuusjärjestelmän "Kaikki paitsi aseet" -järjestelyn nojalla tullivapaa ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille, jotta kannustettaisiin vastuulliseen hallintoon toimitusketjuissa, joihin osallistuu kehitysmaita; korostaa siksi, että Bangladeshin on "Kaikki paitsi aseet" -järjestelyn nojalla varmistettava ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevien YK:n/ILO:n keskeisten sopimusten tehokas täytäntöönpano;

7.  kehottaa komissiota tutkimaan, miten Bangladesh noudattaa näitä yleissopimuksia, ja katsoo, että tullietuuskohtelua olisi tarkasteltava uudelleen, jos Bangladeshin todetaan rikkovan vakavasti ja järjestelmällisesti kyseisissä sopimuksissa vahvistettuja periaatteita;

8.  pitää erittäin valitettavana, että Bangladeshin hallitus ei pystynyt panemaan kansallisia rakentamisnormeja täytäntöön; kehottaa hallitusta ja asianmukaisia tuomioistuimia tutkimaan väitteitä, joiden mukaan näitä normeja ei pantu täytäntöön korruptoituneiden virkamiesten ja kustannuksia pienentämään pyrkivien vuokranantajien yhteisen sopimuksen takia;

9.  toivoo, että Rana Plaza -rakennuksen romahtamiseen, Tazreenin tehtaan tulipaloon ja muihin tulipaloihin liittyvästä rangaistavasta tuottamuksesta tai muusta rikollisesta toiminnasta vastuussa olevat henkilöt saatetaan oikeuden eteen; odottaa, että paikalliset viranomaiset ja tehtaiden johtajat tekevät yhteistyötä, jotta varmistetaan kaikille uhreille täydet mahdollisuudet oikeuskeinojen käyttämiseen korvauksen vaatimiseksi; odottaa näitä tehtaita työllistäneiden, tekstiilien vähittäiskauppaa harjoittavien monikansallisten yritysten osallistuvan rahallista korvausta koskevan suunnitelman laatimiseen; ilmaisee tyytyväisyytensä toimiin, joita Bangladeshin hallitus on jo toteuttanut uhrien ja heidän perheidensä tukemiseksi;

10. kehottaa kaikkia yrityksiä, erityisesti vaatemerkkien valmistajia, jotka tekevät sopimuksia tai alihankintasopimuksia tehtaiden kanssa Bangladeshissa ja muissa maissa, noudattamaan kaikilta osin yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia kansainvälisesti tunnustettuja normeja ja erityisesti OECD:n hiljattain päivitettyjä toimintaohjeita monikansallisille yrityksille, YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, ISO 26000 -ohjestandardia yritysten yhteiskuntavastuusta, ILO:n kolmenkeskistä julistusta monikansallisten yritysten ja sosiaalipolitiikan periaatteista sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja ja tutkimaan kriittisesti niiden tuotantoketjuja, jotta voidaan varmistaa, että niiden tuotteita valmistetaan ainoastaan tehtaissa, jotka noudattavat täysimääräisesti turvallisuusvaatimuksia ja työntekijäoikeuksia;

11. kehottaa komissiota edistämään ulkomailla toimivien EU:n yritysten liiketoiminnan vastuullisuutta ja keskittymään varsinkin sen varmistamiseen, että ne täyttävät ehdottomasti kaikki oikeudelliset velvoitteensa ja noudattavat erityisesti ihmisoikeuksia, työtä ja ympäristöä koskevia kansainvälisiä normeja ja sääntöjä;

12. kehottaa vähittäiskauppiaita, kansalaisjärjestöjä ja kaikkia muita asiaankuuluvia toimijoita, tarvittaessa myös komissiota, työskentelemään yhdessä sellaisen vapaaehtoisen, sosiaalisia näkökohtia korostavan merkintästandardin kehittämiseksi, jolla varmennetaan, että tuote on valmistettu tuotantoketjun kaikissa vaiheissa ILO:n työelämän perusnormien mukaisesti; huomauttaa, että yritysten yhteiskuntavastuullisuutta markkinoinnissaan käyttävien yritysten tulisi tehdä toimia väitteiden todenperäisyyden varmentamiseksi;

13. panee tyytyväisenä merkille komission antaman tuen Bangladeshin työ- ja työllisyysministeriölle ja Bangladeshin vaatevalmistajien ja -viejien liitolle; kehottaa vahvistamaan tätä yhteistyötä ja laajentamaan sitä tarvittaessa muihin tämän alueen maihin;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille sekä ILO:n pääjohtajalle.