Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0234/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0234/2013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Γκουαντάναμο: απεργία πείνας των κρατουμένων

22.5.2013 - (2013/2601(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0234/2013)
S&D (B7‑0236/2013)
ALDE (B7‑0239/2013)
GUE/NGL (B7‑0240/2013)

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella, Αντιγόνη Παπαδοπούλου εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in ‘t Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Νικος Χρυσόγελος, Catherine Grèze εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt

Διαδικασία : 2013/2601(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0234/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0234/2013
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Γκουαντάναμο: απεργία πείνας των κρατουμένων

(2013/2601(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς συνθήκες και πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, και ιδίως την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων, της κακομεταχείρισης, των διά της βίας εξαφανίσεων και των εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, το δικαίωμα για μη κράτηση χωρίς δίκη και το δικαίωμα για δίκαιη δίκη,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Γκουαντάναμο και ιδίως το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής[1], της 18ης Απριλίου 2012, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων[2], και το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με το Γκουαντάναμο: επικείμενη απαγγελία θανατικής ποινής[3],

–   έχοντας υπόψη τις εκτελεστικές αποφάσεις του Προέδρου Ομπάμα, της 22ας Ιανουαρίου 2009, στις οποίες διέταξε το κλείσιμο του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο έως την 22α Ιανουαρίου του 2010,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ΕΕ και των κρατών μελών της και των ΗΠΑ της 15ης Ιουνίου 2009 σχετικά με το κλείσιμο του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 4ης Ιουνίου του 2009 και τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 5ης Απριλίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), Peter Maurer, στις 11 Απριλίου 2013, με την οποία εξέφρασε την αντίθεσή του ως προς την καταναγκαστική σίτιση των κρατουμένων που συμμετέχουν σε μαζική απεργία πείνας στο στρατόπεδο κρατουμένων του Γκουαντάναμο και με την οποία ζητούσε από τον πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιλύσει την «απαράδεκτη» νομική κατάσταση των εγκλείστων που κρατούνται σε αυτό,

–   έχοντας υπόψη την κοινή ανοικτή επιστολή της 11ης Απριλίου 2013, την οποία υπέγραψαν 26 διεθνείς ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητώντας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε το 2009 σχετικά με το κλείσιμο του Γκουαντάναμο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 122, παράγραφος 5, και 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μεγάλη ομάδα των κρατουμένων στις φυλακές του Γκουαντάναμο ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου 2013 απεργία πείνας προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες κράτησης και τη συνεχιζόμενη φυλάκιση στο Γκουαντάναμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές, 100 κρατούμενοι συμμετέχουν σε απεργία πείνας, 29 κρατούμενοι σιτίζονται καταναγκαστικά και πέντε νοσηλεύονται στο νοσοκομείο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 έτη μετά την έναρξη λειτουργίας της φυλακής, 86 από τους 166 κρατούμενους έχουν κριθεί αποφυλακιστέοι αλλά συνεχίζουν να κρατούνται επ’ αόριστον και ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μόνο για έξι κρατούμενους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Μαρτίου 2013 κατατέθηκε ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για το διαμέρισμα της Κολούμπια επείγον αίτημα στο οποίο καταγγέλλεται ότι οι δεσμοφύλακες στο Γκουαντάναμο έχουν αρνηθεί στους κρατούμενους την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού και επαρκούς ρουχισμού προκειμένου να υπονομεύσουν την απεργία πείνας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ, της 15ης Ιουνίου 2009, επισημαίνει τη δέσμευση του Προέδρου Ομπάμα να δώσει εντολή για το κλείσιμο του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο έως τις 22 Ιανουαρίου 2010· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2013 έκλεισε η υπηρεσία που ήταν αρμόδια για το κλείσιμο του Γκουαντάναμο και ότι έως σήμερα το Κογκρέσο έχει παρεμποδίσει όλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης Ομπάμα να κλείσει το Γκουαντάναμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι διατηρεί τη δέσμευσή της για το κλείσιμο του Γκουαντάναμο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Απριλίου 2013, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε ότι «η συνέχιση της επ’ αόριστον φυλάκισης πολλών από τους κρατουμένους συνιστά αυθαίρετη κράτηση» και αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση των υποχρεώσεων [των ΗΠΑ], αλλά και της διεθνούς νομοθεσίας και των προτύπων που υποχρεούνται να τηρούν», και ότι η φυλακή του Γκουαντάναμο θα πρέπει να κλείσει·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Απριλίου του 2013, λίγο μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε δεσμοφύλακες και κρατούμενους, στις οποίες έγινε ρίψη μη θανατηφόρων πυροβολισμών και χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια όπλα, κατόπιν της απόφασης να μετακινηθούν κρατούμενοι από το στρατόπεδο 6 στο πιο απομονωμένο στρατόπεδο 5·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Απριλίου 2013 ο Πρόεδρος Ομπάμα επανέλαβε τη θέση του ότι το Γκουαντάναμο πρέπει να κλείσει και δήλωσε ότι το στρατόπεδο κρατουμένων βλάπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προς το διεθνές τους κύρος και αποτελεί εργαλείο στρατολόγησης για τους εξτρεμιστές·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους δικηγόρους υπεράσπισης και τη ΔΕΕΣ, σημαντική αιτία για την απεργία πείνας είναι η κατάσταση κινδύνου στη οποία βρίσκονται οι κρατούμενοι, λόγω της έλλειψης κάθε προοπτικής αποφυλάκισης, ιδίως μετά την ανανέωση από τον Πρόεδρο Ομπάμα τον Ιανουάριο του 2013 του νόμου National Defence Authorisation (NDAA), ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις για τη διατήρηση του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο στο άμεσο μέλλον·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος NDAA καθιστά αδύνατο στους κρατούμενους να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς ορίζει ότι οι κρατούμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε χώρες που αντιμετωπίζουν «απειλή που είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά» την ικανότητα της κυβέρνησής τους να «ασκεί έλεγχο» στο επαναπατρισθέν άτομο·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση των πέντε κρατούμενων που θεωρούνται «υψηλής αξίας» και για τους οποίους έχει γίνει προσφυγή στη δικαιοσύνη, έχει τεθεί σε μεγάλο κίνδυνο ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της υπεράσπισης, δεδομένου ότι υλικό και χιλιάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν εξαφανιστεί από τους υπολογιστές και δεδομένου ότι έχουν χρησιμοποιούνται συσκευές ακρόασης καμουφλαρισμένες ως ανιχνευτές καπνού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο αρμόδιος δικαστής να αναβάλει τη δίκη επ’ αόριστον· λαμβάνοντας υπόψη ότι επικεφαλής υπεράσπισης έδωσε εντολή στους δικηγόρους υπεράσπισης να σταματήσουν να χρησιμοποιούν υπολογιστές για εργασίες άκρως εμπιστευτικού και εμπιστευτικού χαρακτήρα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχει μόνο μία πτήση πολιτικής αεροπορίας για το Γκουαντάναμο, η οποία εκτελείται με αυστηρά περιορισμένο πρόγραμμα, πράγμα που περιορίζει την πρόσβαση του Τύπου, των δικηγόρων και των εργαζομένων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1.  επισημαίνει τη στενή διατλαντική σχέση που στηρίζεται σε κοινές βασικές αξίες και στον σεβασμό βασικών, οικουμενικών και αδιαπραγμάτευτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και η απαγόρευση της αυθαίρετης κράτησης· χαιρετίζει τη στενή διατλαντική συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για την ευημερία των απεργών πείνας και των κρατουμένων που σιτίζονται καταναγκαστικά και εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την ψυχολογική και σωματική κατάσταση των κρατουμένων, καθώς ορισμένοι από αυτούς έχουν υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές των ΗΠΑ να κλείσουν αμέσως το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Γκουαντάναμο και να απαγορεύσουν τη χρήση βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης σε όλες τις περιστάσεις· ζητεί οι έγκλειστοι των φυλακών που έχουν κριθεί αποφυλακιστέοι να αποφυλακιστούν, να μεταφερθούν στις πατρίδες τους ή σε άλλες χώρες για την επανεγκατάστασή τους, οι δε υπόλοιποι κρατούμενοι να προσαχθούν σε δίκη σε πολιτικά δικαστήρια που να τηρούν τα πρότυπα διεξαγωγής δίκαιης δίκης·

4.  ζητεί από τις αρχές των ΗΠΑ να εγγυηθούν ανεξάρτητη ιατρική εξέταση και φροντίδα των κρατουμένων και υποστηρίζει τη θέση του ΔΕΕΣ, που θεωρεί ότι μέσω της καταναγκαστικής σίτισης παραβιάζονται βασικές ατομικές ελευθερίες· ζητεί από τις αρχές των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι οι δικηγόροι των κρατουμένων ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την υγεία και την ευημερία των πελατών τους και να επιτρέπουν την πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), ΜΚΟ και δημοσιογράφους, κατά περίπτωση·

5.  συμφωνεί με τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σύμφωνα με τις οποίες, μολονότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ατιμωρησία για τρομοκρατικές πράξεις, εγκλήματα ή φρικαλεότητες, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και ισχύουν για όλους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι ύποπτοι για τη διάπραξη ακόμη και των πιο σοβαρών εγκλημάτων, και σύμφωνα με τις οποίες οι άνθρωποι που στερούνται της ελευθερίας τους πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανθρωπιά και σεβασμό για την εγγενή αξιοπρέπειά τους·

6.  επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη κράτηση αυτών των ανθρώπων χωρίς την απαγγελία κατηγοριών ή την προσαγωγή τους σε δίκη αντίκειται σε βασικές αρχές της δικαιοσύνης· υπογραμμίζει ότι η αυθαίρετη κράτηση συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι υπονομεύει σοβαρά τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ως υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του όσον αφορά τα επίμονα εμπόδια που δημιουργήθηκαν με τον νόμο NDAA όσον αφορά το κλείσιμο του κέντρου κράτησης, όσον αφορά την προσαγωγή των κρατούμενων σε δίκη σε πολιτικά δικαστήρια, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, ή όσον αφορά την αποφυλάκισή τους· θεωρεί ότι οι κρατούμενοι του Γκουαντάναμο για τους οποίους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες θα πρέπει να προσαχθούν σε δίκη σε πολιτικά δικαστήρια, ιδίως επειδή οι στρατιωτικές επιτροπές δεν πληρούν τα πρότυπα για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης·

8.  προτρέπει τον Πρόεδρο Ομπάμα να ορίσει κάποιον από τον Λευκό Οίκο ως υπεύθυνο για τον επαναπατρισμό ή επανεγκατάσταση των κρατουμένων που κρίθηκαν αποφυλακιστέοι·

9.  υπενθυμίζει την προθυμία των κρατών μελών να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να κλείσουν το Γκουαντάναμο και ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να συντονίσει μια κοινή πρωτοβουλία των κρατών μελών με την οποία θα ζητείται από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να ενεργήσει, ενώ θα προσφέρεται επίσης η δυνατότητα παραλαβής επιπλέον εγκλείστων του Γκουαντάναμο σε ευρωπαϊκό έδαφος, ιδίως των δώδεκα κρατουμένων που ενώ έχουν κριθεί αποφυλακιστέοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους·

10. υπενθυμίζει την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να συνδράμουν στα έξοδα που ανέλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά την παραλαβή πρώην κρατουμένων, όπως ορίζεται στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 15ης Ιουνίου 2009, και ζητεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ανταποκριθεί στην ευθύνη της να στηρίζει πρώην κρατούμενους όχι μόνο κατά την επανεγκατάστασή τους αλλά και μετά από αυτήν·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, στο Κογκρέσο και τη Γερουσία των ΗΠΑ, στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, στο Γραφείο των Στρατιωτικών Επιτροπών, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Ύπατο Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.