Procedură : 2013/2640(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0237/2013

Texte depuse :

RC-B7-0237/2013

Dezbateri :

PV 23/05/2013 - 21.1
CRE 23/05/2013 - 21.1

Voturi :

PV 23/05/2013 - 22.2

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0232

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 135kWORD 77k
22.5.2013
PE509.850v01-00}
PE509.851v01-00}
PE509.854v01-00}
PE509.855v01-00}
PE509.858v01-00} RC1
 
B7-0237/2013}
B7-0238/2013}
B7-0241/2013}
B7-0242/2013}
B7-0245/2013} RC1

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B7‑0237/2013)

PPE (B7‑0238/2013)

S&D (B7‑0241/2013)

ALDE (B7‑0242/2013)

GUE/NGL (B7‑0245/2013)


referitoare la India: executarea lui Mohammad Afzal Guru și implicațiile acesteia (2013/2640(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Antigoni Papadopoulou în numele Grupului S&D
Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula în numele Grupului ALDE
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la India: executarea lui Mohammad Afzal Guru și implicațiile acesteia (2013/2640(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite nr. 62/149 din 18 decembrie 2007 prin care se solicita un moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea, precum și Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite nr. 63/168 prin care se solicita punerea în aplicare a Rezoluției nr. 62/149 adoptate de Adunarea Generală la 18 decembrie 2008,

–   având în vedere declarația finală adoptată de cel de-al patrulea Congres mondial împotriva pedepsei cu moartea, organizat la Geneva, în perioada 24-26 februarie 2010, prin care se solicită abolirea universală a pedepsei cu moartea,

–   având în vedere Raportul Secretarului General al ONU din 11 august 2010 privind moratoriile referitoare la aplicarea pedepsei cu moartea,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la abolirea pedepsei cu moartea și, în special, pe aceea din 26 aprilie 2007 referitoare la inițiativa privind un moratoriu imediat în legătură cu pedeapsa cu moartea(1),

–   având în vedere apelul adresat Președintelui Indiei în iulie 2012 de 14 judecători ai Curții Supreme și ai Înaltei Curți a Indiei, actualmente pensionari, prin care i se solicita acestuia comutarea condamnării la moarte a unui număr de 13 prizonieri, pe motiv că aceste sentințe fuseseră greșit menținute de Curtea Supremă pe durata precedenților nouă ani;

–   având în vedere Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea și instituirea Zilei europene împotriva pedepsei cu moartea, la data de 10 octombrie a fiecărui an,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Mohammad Afzal Guru a fost condamnat la moarte în 2002, după ce a fost învinuit de conspirație în legătură cu atacul din decembrie 2001 asupra Parlamentului Indiei și a fost executat de autoritățile indiene la 9 februarie 2013;

B.  întrucât pedeapsa cu moartea este pedeapsa cea mai crudă, mai inumană și mai degradantă, care încalcă dreptul la viață astfel cum este consfințit în Declarația Universală a Drepturilor Omului;

C. întrucât 154 de țări din lume au abolit pedeapsa cu moartea de jure sau de facto; întrucât India, atunci când și-a depus candidatura pentru un loc în Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, înainte de alegerile din 20 mai 2011, s-a angajat să mențină cele mai înalte standarde de promovare și protejare a drepturilor omului;

D. întrucât India și-a încheiat moratoriul neoficial de opt ani referitor la execuții în noiembrie 2012, când l-a executat pe Ajmal Kasab, condamnat pentru rolul pe care l-a avut în atacurile din Mumbai din 2008;

E.  întrucât organizațiile pentru drepturile omului naționale și internaționale au formulat întrebări serioase cu privire la caracterul echitabil al procesului lui Afzal Guru;

F.  întrucât peste 1455 de prizonieri din India își așteaptă, în prezent, executarea pedepsei cu moartea;

G. întrucât, în pofida interdicțiilor impuse în zone întinse din Kashmirul administrat de India, moartea lui Afzal Guru a fost urmată de proteste;

1.  își reiterează opoziția de lungă durată în privința pedepsei cu moarta, în toate circumstanțele, și solicită încă o dată un moratoriu imediat asupra execuțiilor în acele țări în care pedeapsa cu moartea mai este încă aplicată;

2.  condamnă Guvernul Indiei pentru executarea, în secret, a lui Afzal Guru în închisoarea Tihar din Delhi, la 9 februarie 2013, în opoziție cu tendința manifestată la nivel mondial de abolire a pedepsei capitale și își exprimă regretul cu privire la faptul că soția lui Afzal Guru și ceilalți membrii ai familiei nu au fost informați cu privire la iminenta execuție și înmormântare;

3.  cere Guvernului Indiei să predea familiei trupul lui Afzal Guru;

4.  îndeamnă autoritățile indiene să continue să respecte cele mai înalte standarde naționale și internaționale în cadrul tuturor proceselor și procedurilor judiciare și să asigure asistența juridică necesară tuturor prizonierilor și persoanelor care urmează să fie judecate;

5.  deplânge moartea a trei tineri din Kashmir în urma protestelor împotriva executării lui Afzal Guru; le cere forțelor de securitate să manifeste reținere în ceea ce privește folosirea forței împotriva protestatarilor pașnici;

6.  cere Guvernului Indian, ca o chestiune de urgență, să nu aprobe în viitor niciun ordin de execuție;

7.  invită Guvernul și Parlamentul din India să adopte o legislație care să introducă un moratoriu permanent privind execuțiile, cu scopul abolirii pedepsei cu moartea în viitorul apropiat;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a înainta prezenta rezoluție Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant, Consiliului, Comisiei, Guvernelor și Parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Commonwealth, Secretarului General al ONU, Președintelui Adunării Generale a ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Indiei.

 

(1)

JO C 74 E, 20.3.2008, p. 775

Aviz juridic - Politica de confidențialitate