Процедура : 2013/2637(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0256/2013

Внесени текстове :

RC-B7-0256/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Приети текстове :

P7_TA(2013)0271

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 145kWORD 70k
10.6.2013
PE509.882v01-00}
PE509.886v01-00}
PE509.890v01-00}
PE509.894v01-00}
PE509.895v01-00} RC1
 
B7-0256/2013}
B7-0259/2013}
B7-0261/2013}
B7-0265/2013}
B7-0266/2013} RC1

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

S&D (B7‑0256/2013)

ECR (B7‑0259/2013)

ALDE (B7‑0261/2013)

Verts/ALE (B7‑0265/2013)

GUE/NGL (B7‑0266/2013)


относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (2013/2637(RSP))


Майкъл Кашман, Хуан Фернандо Лопез Агилар, Силви Гийом, Клод Морайс от името на групата S&D
Соня Алфано, Анели Ятенмяки, София ин ‘т Велд, Ренате Вебер, Нилс Турвалдс, Сесилия Викстрьом, Фредерик Рийс, Мариел дьо Сарнез, Андреа Дзанони от името на групата ALDE
Юдит Саргентини, Маргрете Аукн, Раул Ромева и Руеда, Ева Лихтенбергер от името на групата Verts/ALE
Тимъти Къркхоуп от името на групата ECR
Корнелис де Йонг, Корнелия Ернст, Сьорен Бо Сьонегор, Иржи Мащалка, Мари-Кристин Вержиа от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (2013/2637(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1049/2001 от 30 май 2001 г. на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията,

–   като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (COM(2008)0229),

–   като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (COM(2011)0137),

–   като взе предвид член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид своята законодателна резолюция от 15 декември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработен)(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2012 г. относно положението на основните права в Европейския съюз (2010-2011 г.)(2),

–   като взе предвид въпросите до Съвета и Комисията относно застоя в преразглеждането на Регламент (EО) № 1049/2001 относно достъпа до документи (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 и O-000133/2012B7-0075/2012),

–   като взе предвид изявлението на Комисията от 21 май 2013 г. относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че прозрачността е основен инструмент, за да се даде възможност на гражданите да участват в процеса на вземане на решения на равнище ЕС, както и за да се осигури отчетността на европейските институции пред гражданите и по този начин да се увеличи тяхната ангажираност и доверие;

Б.  като има предвид, че влизането в сила на Договора от Лисабон допълнително увеличи задълженията на ЕС по отношение на прозрачността и превърна достъпа до документи в основно право;

В.  като има предвид, че Парламентът на няколко пъти призова за увеличаване на прозрачността на законодателната процедура, включително за прозрачност по отношение на работните групи на Съвета, публикуването на правни становища по законодателни процедури и за по-голяма прозрачност на тристранните процедури;

Г.  като има предвид, че Парламентът изрази също така съжаление по повод липсата на прозрачност в агенциите на ЕС, при международните преговори и при диалога между Комисията и държавите членки, особено когато на риск са изложени основни права или интересите на европейските граждани(3);

Д. като има предвид, че съдебната практика на Съда на Европейския съюз и решенията на Европейския омбудсман оказаха значително влияние за разбирането на Регламент № 1049/2001; като има предвид, че съдебната практика и решенията, особено по отношение на използването на основания за непризнаване в законодателна процедура, като решенията по делата Turco и Access Info, следва да бъдат отразени в законодателството;

Е.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1049/2001 се възприема от гражданите на ЕС и от обществеността на ЕС като ключов законодателен акт, който осигурява инструменти за адекватен контрол на действията на ЕС; като има предвид, че прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 все още трябва да бъде подобрено, както показаха няколко случая, разгледани от омбудсмана;

Ж. като има предвид, че през 2008 г. Комисията предложи преработен текст на Регламент (ЕО) № 1049/2001, и като има предвид, че тя не оттегли това предложение след влизането в сила на Договора от Лисабон; като има предвид, че Парламентът надлежно информира Комисията относно нецелесъобразността на използването на процедурата по преработване;

З.  като има предвид, че през 2011 г. Комисията направи допълнително предложение, което само косвено разширява обхвата на Регламент (ЕО) № 1049/2001 до всички институции, служби, агенции и органи на ЕС; като има предвид, че Парламентът сля процедурите от 2008 г. и 2011 г. в една единствена процедура;

И. като има предвид, че Парламентът прие позицията си на първо четене на 15 декември 2011 г., и че през първата половина на 2012 г. започнаха тристранни процедури с датското председателство; като има предвид, че Комисията не се съгласи с предложените възможни компромиси, което е основната причина за застоя, продължаващ повече от една година;

Й. като има предвид, че кипърското и ирландското председателство не успяха да разблокират въпроса в Съвета и да продължат преговорите поради съпротивата на Комисията, което задейства изискване за единодушие в Съвета по определени въпроси;

К. като има предвид, че предвид изискванията за повишена прозрачност, включени в Договорите след влизането в сила на Договора от Лисабон, всяко преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 не следва да понижава сегашното равнище на прозрачност;

Л. като има предвид, че непостигането на съгласие относно нова версия на Регламент (ЕО) № 1049/2001 ще изпрати грешен сигнал на гражданите на ЕС относно естеството на ЕС, и като има предвид, че един такъв провал ще подкопае легитимността на процеса на вземане на решения на равнище ЕС, особено в светлината на бързо наближаващите важни европейски избори;

1.  отново категорично потвърждава значението на основното право на достъп до информация и документи, на прозрачност и откритост на институциите и на техните процедури на вземане на решения, които са стълбове на демокрацията и могат да скъсят дистанцията между гражданите и ЕС;

2.  призовава всички институции, служби, органи и агенции на ЕС да прилагат изцяло Регламент (ЕО) № 1049/2001;

3.  счита, че изменението на Регламент (ЕО) № 1049/2001 следва да бъде приоритет за всички институции на ЕС, и изразява съжаление във връзка с получилия се застой; отправя искане към институциите на ЕС да работят заедно за намиране на изход възможно най-скоро;

4.  потвърждава отново ангажимента си за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001, който, като цяло, следва да предостави на гражданите на ЕС по-широк и по-добър достъп до документи на ЕС;

5.  призовава Комисията да се ангажира напълно, на политическо и техническо равнище, с изменението и привеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в съответствие с Договора от Лисабон, или да предприеме всички подходящи мерки за преодоляване на застоя;

6.  призовава Съвета незабавно да поднови разискванията по Регламент (ЕО) № 1049/2001, да приеме позицията си на първо четене и да продължи преговорите;

7.  потвърждава отново позицията си на първо четене, така, както е приета на 15 декември 2011 г., като начална позиция за започване на преговори и настоява, че, като абсолютен минимум и в съответствие с изискванията на Договорите, един изменен текст следва: изрично да разшири обхвата до всички институции, служби и агенции на ЕС; да засили законодателната прозрачност, включително достъпа до правни становища по законодателни процедури, като всяко използване на изключения в рамките на законодателната процедура следва да съставлява освобождаване от общото правило за законодателна прозрачност; да изясни отношението между прозрачност и защита на данните; да включи Конвенцията от Орхус; да разглежда настоящото широко определение за документ като минимална основа за по-нататъшно развитие; да гарантира подходящ достъп до документи и прозрачност във връзка с международни преговори и споразумения; да предвижда финансова прозрачност за средствата на ЕС; да не въвежда групово освобождаване;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2011)0580.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2012)0500.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2012)0500, параграф 18.

Правна информация - Политика за поверителност