Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0256/2013Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0256/2013

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta

10.6.2013 - (2013/2637(RSP))

työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7‑0256/2013)
ECR (B7‑2059/2013)
ALDE (B7‑0261/2013)
Verts/ALE (B7‑0265/2013)
GUE/NGL (B7‑0266/2013)

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2013/2637(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0256/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0256/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta

(2013/2637(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001,

–   ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (COM(2008)0229),

–   ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisesta (COM(2011)0137),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan,

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto)[1],

–   ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2010–2011)[2],

–   ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt kysymykset asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta (O-000113/2012B7-0055/2012 ja O-000133/2012B7-0075/2012),

–   ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 annetun komission julkilausuman asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. katsoo, että avoimuus on tärkeä väline, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua unionin päätöksentekoprosessiin ja jonka avulla voidaan varmistaa unionin toimielinten vastuu kansalaisiin nähden ja vahvistaa näin niiden sitoutuneisuutta ja luottamusta;

B.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo on lisännyt entisestään unionin avoimuusvelvoitteita ja oikeus tutustua asiakirjoihin on kirjattu siihen perusoikeutena;

C. muistuttaa kehottaneensa useaan otteeseen lisäämään lainsäädäntömenettelyjen avoimuutta, neuvoston työryhmien ja lainsäädäntömenettelyissä julkaistavien oikeudellisten lausuntojen avoimuus mukaan luettuna, sekä lisäämään kolmikantaneuvottelujen avoimuutta;

D. toteaa myös pitäneensä valitettavana avoimuuden puutetta unionin erillisvirastoissa, kansainvälisissä neuvotteluissa ja vuoropuheluissa, joita komissio käy Euroopan kansalaisten perusoikeuksista ja eduista jäsenvaltioiden kanssa[3];

E.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja Euroopan oikeusasiamiehen päätökset ovat vaikuttaneet huomattavasti siihen, kuinka asetus (EY) N:o 1049/2001 ymmärretään; katsoo, että kyseinen oikeuskäytäntö ja kyseiset päätökset olisi otettava huomioon lainsäädännössä, erityisesti kun on kyse tunnustamatta jättämisen perusteista lainsäädäntömenettelyssä, kuten asioita Turco ja Access Info koskevissa tuomioissa;

F.  ottaa huomioon, että unionin kansalaiset ja suuri yleisö pitävät asetusta (EY) N:o 1049/2001 merkittävänä säädöksenä, jonka ansiosta heillä on välineet valvoa asianmukaisesti unionin toimia; ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisessa on yhä parannettavaa, kuten useat oikeusasiamiehen käsittelemät tapaukset ovat osoittaneet;

G. ottaa huomioon, että komissio ehdotti vuonna 2008 asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudelleenlaatimista eikä perunut ehdotustaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen; toteaa, että parlamentti ilmoitti asiaankuuluvasti komissiolle, ettei uudelleenlaatimismenettelyn soveltaminen ole asianmukaista,

H. ottaa huomioon, että komissio teki vuonna 2011 uuden ehdotuksen, jolla laajennetaan vain epäsuorasti asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisalaa kaikkiin unionin toimielimiin, toimistoihin, virastoihin ja elimiin; toteaa, että parlamentti yhdisti vuosien 2008 ja 2011 menettelyt yhdeksi menettelyksi;

I.   toteaa, että parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 15. joulukuuta 2011 ja että kolmikantaneuvottelut aloitettiin Tanskan puheenjohtajakauden aikana vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla; ottaa huomioon, että komissio ei hyväksynyt kompromissiehdotuksia, mikä on pääsyy siihen, että lukkiutunut tilanne kesti yli vuoden;

J.   ottaa huomioon, että neuvosto ei kyennyt viemään asiaa eteenpäin Kyproksen ja Irlannin puheenjohtajakausilla eikä käynnistämään uusia neuvotteluja komission vastustuksen vuoksi, minkä vuoksi neuvostolta edellytetään joiltakin osin yksimielisyyttä;

K. ottaa huomioon, että perussopimuksiin Lissabonin sopimuksen voimaantulon johdosta sisällytettyjen lisääntyneiden avoimuusvelvoitteiden vuoksi asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisella ei pitäisi alentaa avoimuuden nykyistä tasoa;

L.  ottaa huomioon, että jos asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudesta versiosta ei päästä yksimielisyyteen, kansalaiset saavat väärän käsityksen unionin luonteesta ja että tällainen epäonnistuminen vaarantaisi unionin päätöksenteon legitiimiyden varsinkin, kun otetaan huomioon lähestyvät Euroopan parlamentin vaalit;

1.  muistuttaa pitävänsä erittäin tärkeinä tietoon ja asiakirjoihin tutustumista koskevaa perusoikeutta sekä toimielinten ja niiden päätöksentekoprosessien avoimuutta ja katsoo, että ne ovat demokratian tukipilareita ja voivat lähentää kansalaisia unioniin;

2.  kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, toimistoja, elimiä ja virastoja panemaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täysimääräisesti täytäntöön;

3.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen olisi oltava unionin kaikkien toimielinten ensisijainen tavoite, ja pitää tilanteen lukkiutumista valitettavana; pyytää kaikkia unionin toimielimiä tekemään yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman pikaisesti;

4.  vahvistaa sitoutuneensa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamiseen siten, että siinä annetaan unionin kansalaisille yleisesti ottaen laajemmat ja paremmat mahdollisuudet tutustua unionin asiakirjoihin;

5.  kehottaa komissiota osallistumaan kattavasti asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamiseen ja Lissabonin sopimukseen mukauttamiseen sekä poliittisella että teknisellä tasolla tai toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimet lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

6.  kehottaa neuvostoa käynnistämään viipymättä uudelleen asetusta (EY) N:o 1049/2001 koskevat keskustelut, hyväksymään kantansa ensimmäisessä käsittelyssä ja jatkamaan neuvotteluja;

7.  vahvistaa pitävänsä edelleen 15. joulukuuta 2011 hyväksyttyä ensimmäisen käsittelyn kantaansa[4] neuvottelujen lähtöasetelmana ja pitää ehdottomana vähimmäisvaatimuksena, että perussopimuksen vaatimusten mukaisesti kyseessä olevaa tekstiä muutettaessa asetuksen soveltamisala ulotetaan selväsanaisesti koskemaan kaikkia unionin toimielimiä, toimistoja ja virastoja, lainsäädännön avoimuutta ja muun muassa oikeudellisten lausuntojen saatavuutta parannetaan siten, että poikkeusten käyttäminen lainsäädäntömenettelyssä olisi aina poikkeus lainsäädännön avoimuutta koskevaan yleiseen sääntöön, avoimuuden ja tietosuojan välistä suhdetta selvennetään, sisällytetään tekstiin Århusin yleissopimus, pidetään nykyistä asiakirjan laveaa määritelmää jatkokehittämisen vähimmäisperustana, varmistetaan kansainvälisiin neuvotteluihin ja sopimuksiin liittyvien asiakirjojen asianmukainen avoimuus ja saaminen yleisön tutustuttavaksi ja vahvistetaan periaate unionin varojen avoimuudesta eikä oteta käyttöön ryhmäpoikkeuksia;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.