Procedūra : 2013/2637(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0256/2013

Pateikti tekstai :

RC-B7-0256/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0271

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 138kWORD 68k
10.6.2013
PE509.882v01-00}
PE509.886v01-00}
PE509.890v01-00}
PE509.894v01-00}
PE509.895v01-00} RC1
 
B7-0256/2013}
B7-0259/2013}
B7-0261/2013}
B7-0265/2013}
B7-0266/2013} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

S&D (B7‑0256/2013)

ECR (B7‑0259/2013)

ALDE (B7‑0261/2013)

Verts/ALE (B7‑0265/2013)

GUE/NGL (B7‑0266/2013)


dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra (2013/2637(RSP))


Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes S&D frakcijos vardu
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra (2013/2637(RSP))  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM(2008) 0229),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM(2011) 0137),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (nauja redakcija)(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2010–2011 m.(2),

–   atsižvelgdamas į Tarybai ir Komisijai pateiktus klausimus dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais peržiūra (O-000113/2012B7-0055/2012 ir O-000133/2012B7-0075/2012),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Komisijos pareiškimą dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi skaidrumas yra esminė priemonė, kurią taikant būtų galimas piliečių dalyvavimas ES sprendimų priėmimo procese, taip pat Europos Sąjungos institucijų atskaitomybės prieš savo piliečius užtikrinimas ir, savo ruožtu, aktyvesnis jų dalyvavimas ir didesnis pasitikėjimas;

B.  kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai dar labiau sustiprintos ES skaidrumo prievolės ir galimybė susipažinti su dokumentais joje apibrėžta kaip pagrindinė teisė;

C. kadangi Parlamentas yra ne kartą raginęs užtikrinti didesnį teisėkūros procedūros skaidrumą, įskaitant skaidrumą, susijusį su Tarybos darbo grupių veikla, su teisės tarnybų nuomonių, rengiamų vykstant teisėkūros procedūroms, skelbimu ir su didesniu skaidrumu per trišalius dialogus;

D. kadangi Parlamentas taip pat yra apgailestavęs dėl to, kad neužtikrinamas su ES agentūrų veikla, su tarptautinėmis derybomis, taip pat su Komisijos ir valstybių narių dialogu susijęs skaidrumas, ypač kai rizikuojama Europos Sąjungos piliečių pagrindinėmis teisėmis(3);

E.  kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika ir Europos ombudsmeno sprendimai iš esmės paveikė tai, kaip suprantamas Reglamentas Nr. 1049/2001; kadangi į tokią teismo praktiką ir sprendimus, ypač susijusius su pagrindo nepripažinti taikymu per teisėkūros procedūrą, pvz., į sprendimus bylose Turco ir Access Info, turėtų būti atsižvelgta teisės aktuose;

F.  kadangi, ES piliečių ir ES visuomenės akimis, Reglamentas Nr. 1049/2001 yra esminis teisės aktas, pagal kurį numatytos tinkamo ES veiksmų stebėjimo priemonės; kadangi, kaip matyti iš keleto Ombudsmeno nagrinėtų atvejų, Reglamento Nr. 1049/2001 taikymas ir toliau turi būti tobulinamas;

G. kadangi Komisija 2008 m. pasiūlė išdėstyti Reglamentą Nr. 1049/2001 nauja redakcija ir kadangi ji neatsiėmė šio pasiūlymo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai; kadangi Parlamentas deramai informavo Komisiją apie tai, kad taikyti naujos redakcijos procedūrą netinkama;

H. kadangi Komisija 2011 m. pateikė papildomą pasiūlymą, kuriuo Reglamento Nr. 1049/2001 taikymo sritis tik netiesiogiai išplečiama įtraukiant visas ES institucijas, tarnybas, agentūras ir įstaigas; kadangi Parlamentas 2008 m. ir 2011 m. procedūras sujungė į vieną bendrą procedūrą;

I.   kadangi 2011 m. gruodžio 15 d. Parlamentas priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir 2012 m. pirmojoje pusėje buvo pradėti trišaliai dialogai su ES pirmininkavusia Danija; kadangi Komisija nepritarė pasiūlytiems galimiems kompromisams ir tai pagrindinė priežastis, dėl kurios daugiau nei metus nesiimta jokių veiksmų;

J.   kadangi dėl Komisijos priešinimosi Kipro ir Airijos pirmininkavimo laikotarpiu Taryboje nepavyko rasti išeities iš šiuo klausimu susidariusios aklavietės ir pradėti tolesnes derybas, o dėl to tam tikri klausimai Taryboje turės būti sprendžiami vieningai;

K. kadangi, atsižvelgiant į Sutartyse išdėstytus didesnio skaidrumo įsipareigojimus, atliekant bet kokią Reglamento Nr. 1049/2001 peržiūrą po Lisabonos sutarties įsigaliojimo neturėtų būti mažinamas dabartinis skaidrumo lygis;

L.  kadangi nepavykus susitarti dėl naujos Reglamento Nr. 1049/2001 versijos ES piliečiams būtų pasiųstas prastas signalas dėl ES pobūdžio ir kadangi dėl tokios nesėkmės būtų pakenkta ES sprendimų priėmimo teisėtumui, ypač atsižvelgiant į sparčiai artėjančius Europos Parlamento rinkimus;

1.  dar kartą primygtinai atkreipia dėmesį į pagrindinės teisės susipažinti su informacija ir dokumentais, institucijų, taip pat jų sprendimo priėmimo procesų skaidrumo ir atvirumo svarbą, nes tai demokratijos ramsčiai ir būdas suartinti piliečius ir ES;

2.  ragina visas ES institucijas, įstaigas, organus ir agentūras visapusiškai įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001;

3.  mano, kad visos ES institucijos turėtų teikti pirmenybę daliniam Reglamento Nr. 1049/2001 pakeitimui, ir apgailestauja dėl susidariusios aklavietės; ragina visas ES institucijas bendradarbiauti siekiant kuo greičiau rasti išeitį;

4.  dar kartą patvirtina, kad yra įsipareigojęs atlikti Reglamento Nr. 1049/2001 peržiūrą – apskritai ją atlikus ES piliečiams turėtų būti suteikta daugiau geresnių galimybių susipažinti su ES dokumentais;

5.  ragina Komisiją dėti visas pastangas politiniu ir techniniu lygmenimis, kad Reglamentas Nr. 1049/2001 būtų suderintas atsižvelgiant į Lisabonos sutarties nuostatas, arba imtis bet kokių tinkamų priemonių, kad būtų išbrista iš aklavietės;

6.  ragina Tarybą nedelsiant iš naujo pradėti diskusijas dėl Reglamento Nr. 1049/2001, priimti savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir tęsti derybas;

7.  pakartoja, kad laikosi 2011 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą savo priimtos pozicijos(4), kaip pradinės derybų pozicijos, ir pabrėžia, kad remiantis iš dalies pakeistu dokumentu ir laikantis Sutarties reikalavimų turėtų būti bent aiškiai išplėsta taikymo sritis įtraukiant visas ES institucijas, įstaigas ir agentūras; užtikrintas didesnis skaidrumas teisėkūros srityje, įskaitant galimybę susipažinti su teisės tarnybų nuomonėmis vykstant teisėkūros procedūrai, taigi bet koks išimčių taikymas per teisėkūros procedūrą turėtų būti išimtis iš bendros teisėkūros skaidrumo taisyklės; paaiškintas skaidrumo ir duomenų apsaugos ryšys; įtraukta Orhuso konvencija; apsvarstyta dabartinė plati dokumento apibrėžtis – tai turėtų būti minimalus tolesnių pokyčių pagrindas; užtikrinta tinkama galimybė susipažinti su dokumentais ir skaidrumas, susijęs su tarptautinėmis derybomis ir susitarimais; užtikrintas finansinis ES lėšų skaidrumas; netaikoma jokių bendrųjų išimčių;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2011)0580.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0500.

(3)

Priimti tekstai, P6_TA(2012)0500, 18 dalis.

(4)

EP-PE_TC1-COD(2008)0090.

Teisinė informacija - Privatumo politika