Postopek : 2013/2637(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0256/2013

Predložena besedila :

RC-B7-0256/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0271

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 134kWORD 66k
10.6.2013
PE509.882v01-00}
PE509.886v01-00}
PE509.890v01-00}
PE509.894v01-00}
PE509.895v01-00} RC1
 
B7-0256/2013}
B7-0259/2013}
B7-0261/2013}
B7-0265/2013}
B7-0266/2013} RC1

v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

S&D (B7‑0256/2013)

ECR (B7‑0259/2013)

ALDE (B7‑0261/2013)

Verts/ALE (B7‑0265/2013)

GUE/NGL (B7‑0266/2013)


o reviziji Uredbe št. 1049/2001 (ES) na mrtvi točki (2013/2637(RSP))


Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes v imenu skupine S&D
Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE
Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR
Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o reviziji Uredbe št. 1049/2001 (ES) na mrtvi točki (2013/2637(RSP))  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije,

–   ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (COM(2008)0229),

–   ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (COM(2011)0137),

–   ob upoštevanju člena 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 15. decembra 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev)(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2012 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010–2011)(2),

–   ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji o reviziji Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov (O-000113/2012B7-0055/2012 in O-000133/2012B7-0075/2012) na mrtvi točki,

–   ob upoštevanju izjave Komisije z dne 21. maja 2013 o reviziji Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki,

–   ob upoštevanju člena 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A. ker je preglednost bistveno orodje, ki državljanom omogoča, da sodelujejo v postopku odločanja v EU, ter zagotavlja odgovornost evropskih institucij do državljanov in tako povečuje njihovo zavezanost in zaupanje;

B.  ker so se z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe dodatno okrepile obveznosti EU glede preglednosti, dostop do dokumentov pa je v njej zapisan kot temeljna pravica;

C. ker je Parlament večkrat pozval k večji preglednosti zakonodajnih postopkov, med drugim preglednosti delovnih skupin Sveta, objavljanju pravnih mnenj v zakonodajnih postopkih ter k večji preglednosti tristranskih pogovorov;

D. ker Parlament obžaluje pomanjkanje preglednosti v agencijah EU, na mednarodnih pogajanjih in v dialogu Komisije z državami članicami, zlasti kadar so ogrožene temeljne pravice ali interesi evropskih državljanov(3);

E.  ker so sodna praksa Sodišča Evropske unije in odločitve evropskega varuha človekovih pravic precej vplivale na razumevanje Uredbe (ES) št. 1049/2001; ker bi bilo treba to sodno prakso in odločitve, na primer v zadevi Turco in Access Info, v zakonodaji upoštevati, zlasti v zvezi s sklicevanjem na razloge za nepriznavanje v zakonodajnem postopku;

F.  ker državljani in javnost EU štejejo Uredbo (ES) št. 1049/2001 za ključno zakonodajo, ki zagotavlja orodje za ustrezen nadzor ukrepov EU; ker je treba izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 še izboljšati, kot se je izkazalo v več primerih, ki jih je obravnaval evropski varuh človekovih pravic;

G. ker je leta 2008 Komisija predlagala prenovitev Uredbe (ES) št. 1049/2001 in ker tega predloga po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe ni umaknila; ker je Parlament ustrezno obvestil Komisijo o neprimerni uporabi postopka prenovitve;

H. ker je Komisija leta 2011 pripravila dodaten predlog, ki zgolj posredno širi področje uporabe Uredbe (ES) št. 1049/2001 na vse institucije, urade, agencije in organe EU; ker je Parlament postopke iz let 2008 in 2011 združil v en sam postopek;

I.   ker je Parlament sprejel svoje stališče v prvi obravnavi 15. decembra 2011, tristranski pogovori pa so se začeli z danskim predsedovanjem v prvi polovici leta 2012; ker se Komisija s predlaganimi kompromisi ni strinjala, kar je glavni razlog, da je prišlo do zastoja, ki je trajal več kot eno leto;

J.   ker med ciprskim in irskim predsedovanjem zaradi nepripravljenosti Komisije zadeve v Svetu ni bilo mogoče premakniti z mrtve točke in nadaljevati pogajanj, zaradi česar se je pojavila zahteva po soglasju v Svetu glede nekaterih točk;

K. ker takšna ali drugačna revizija Uredbe (ES) št. 1049/2001 zaradi obveznosti glede preglednosti, ki so bile vključene v Pogodbi po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ne bi smela zmanjšati sedanje stopnje preglednosti;

L.  ker bi v primeru, da dogovora o novi različici Uredbe (ES) št. 1049/2001 ne bi bilo mogoče doseči, državljanom poslali napačno sporočilo o naravi EU in ker bi takšen neuspeh spodkopal legitimnost odločanja EU zlasti v luči hitro se bližajočih ključnih evropskih volitev;

1.  izrecno poudarja pomen temeljne pravice do dostopa do informacij in dokumentov, preglednosti in odprtosti institucij in postopkov odločanja, ki so steber demokracije in lahko državljane približajo EU;

2.  poziva vse institucije, urade, organe in agencije EU, naj v celoti izvajajo Uredbo (ES) št. 1049/2001;

3.  meni, da bi morala biti sprememba Uredbe (ES) št. 1049/2001 prednostna naloga vseh institucij EU, in obžaluje, da se ta ne premakne z mrtve točke; poziva vse institucije EU, naj si skupaj prizadevajo za čimprejšnjo rešitev težave;

4.  se ponovno zavezuje reviziji Uredbe (ES) št. 1049/2001, ki bi državljanom EU na splošno zagotovila širši in boljši dostop do dokumentov EU;

5.  poziva Komisijo, naj se tako na politični kot na tehnični ravni v celoti zavzame za spremembo in „lizbonizacijo“ Uredbe št. 1049/2001 ali sprejme vse potrebne ukrepe za odpravo zastoja;

6.  poziva Svet, naj nemudoma obnovi razpravo o Uredbi (ES) št. 1049/2001, sprejme stališče Parlamenta v prvi obravnavi in nadaljuje pogajanja;

7.  potrjuje svoje stališče, ki ga je sprejel v prvi obravnavi 15. decembra 2011(4)in ki bi moralo biti izhodiščna točka za pogajanja, in vztraja, da bi moralo spremenjeno besedilo kot absolutni minimum v skladu z zahtevami iz Pogodbe: izrecno razširiti področje uporabe uredbe na vse institucije, urade in agencije EU; povečati preglednost zakonodaje, vključno z dostopom do pravnih mnenj, pri čemer bi moralo biti vsako odstopanje v zakonodajnih postopkih izjema od splošnega pravila o preglednosti zakonodaje; pojasniti odnos med preglednostjo in varovanjem podatkov; vključiti Aarhuško konvencijo; izhajati iz tega, da je sedanja široka opredelitev dokumenta minimalna osnova za nadaljnji razvoj; zagotoviti primeren dostop do dokumentov in preglednost v zvezi z mednarodnimi pogajanji in sporazumi; zagotoviti finančno preglednost uporabe sredstev EU; ne uvajati skupinskih izjem;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0580.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0500.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0500, odstavek 18.

(4)

EP-PE_TC1-COD(2008)0090.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov