Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B7-0258/2013Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B7-0258/2013

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP

2.7.2013. - (2013/2657(RSP))

podnesen u skladu s člankom 110. stavcima 2. i 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge Rezolucija sljedećih klubova:
klub Verts/ALE (B7‑0258/2013)
klub S&D (B7‑0263/2013)
klub GUE/NGL (B7‑0264/2013)

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Knut Fleckenstein u ime kluba S&D
Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos, Raül Romeva i Rueda u ime kluba Verts/ALE
Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou on behalf of the GUE/NGL Group

Postupak : 2013/2657(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B7-0258/2013
Podneseni tekstovi :
RC-B7-0258/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP

(2013/2657(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoja prethodna izvješća i rezolucije o oružju, posebno Rezoluciju od 13. lipnja 2012. o pregovorima o Ugovoru o trgovini oružjem UN-a[1],

–  uzimajući u obzir Zajedničko stajalište EU-a 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme,

–  uzimajući u obzir trinaesto[2] i četrnaesto[3] godišnje izvješće Radne skupine Vijeća za izvoz konvencionalnog oružja (COARM),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove od 19. studenog 2012. o reviziji zajedničkog stajališta,

–  uzimajući u obzir Zajedničku akciju Vijeća 2002/589/ZVSP od 12. srpnja 2012. o doprinosu Europske unije u borbi protiv destabilizirajućeg gomilanja i širenja malog i lakog oružja i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 1999/34/ZVSP te uzimajući u obzir strategiju EU-a za borbu protiv nezakonitog gomilanja i trgovine malim i lakim oružjem i njihovim streljivom, koje je Europsko vijeće donijelo 15. i 16. prosinca 2005.[4],

–  uzimajući u obzir ažurirani Zajednički popis robe vojne namjene Europske unije od 27. veljače 2012.[5],

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Wassenaara od 12. svibnja 1996. o kontroli izvoza za konvencionalna oružja i robu i tehnologiju dvojne namjene, zajedno s popisom te robe i tehnologija i streljiva, ažuriranim 2011. i 2012.[6],

–  uzimajući u obzir Akciju 11. točku (e) Akcijskog plana za Strateški okvir EU-a za ljudska prava i demokraciju, koji obvezuje ESVD i države članice da osiguraju da se pri reviziji zajedničkog stajališta Vijeća u obzir uzmu ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo,

–  uzimajući u obzir donošenje globalnog Ugovora o trgovini oružjem na Općoj skupštini UN-a 2. travnja 2013.,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije za Odluku Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije potpišu Ugovor o trgovini oružjem (COM(2013)0273), te zaključke Vijeća od 28. svibnja 2013. kojima je prijedlog usvojen, a države članice su potaknute da potpišu Ugovor na svečanosti u New Yorku 3. lipnja 2013. ili na najraniji mogući datum,

–  uzimajući u obzir članak 110. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da izvoz i prijenos oružja imaju učinak na ljudsku sigurnost, ljudska prava, demokraciju, dobro vladanje i društveno-gospodarski razvoj i budući da je stoga važno ojačati politiku kontrole izvoza EU-a za vojnu tehnologiju i opremu, koja bi trebala biti uključena u transparentan, djelotvoran i zajednički prihvaćen i definiran sustav kontrole naoružanja;

B.  budući da su, prema Štokholmskom međunarodnom institutu za mirovna istraživanja (SIPRI), države članice EU-a kao cjelina drugi najveći izvoznik oružja na svijetu[7], tek neznatno iza Sjedinjenih Američkih Država i budući da se rastući udio oružja dostavlja državama izvan EU-a;

C.  budući da je Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP pravno obvezujući okvir kojim se određuje osam kriterija, čije neispunjavanje dovodi do odbijanja izdavanja dozvole za izvoz (kriteriji 1. do 4.) ili se takav postupak barem razmatra (kriteriji 5. do 8.) budući da međutim države članice zadržavaju konačnu kontrolu nad svim aspektima izdavanja dozvola za izvoz oružja, a provedba Zajedničkog stajališta ne podliježe pod nadležnost Suda Europske unije;

D.  budući da ne šalju sve države članice EU-a potpune informacije COARM-u; budući da su zbog različitih postupaka prikupljanja i slanja podataka u pojedinim državama članicama podaci nepotpuni i različiti; budući da ne postoji mehanizam sankcija za kršenja zajedničkog stajališta;

E.  budući da su u okviru članka 3. Zajedničkog stajališta pomoću osam kriterija određeni samo minimalni standardi i ne dovode se u pitanje strože mjere kontrole naoružanja u državama članicama. budući da se u članku 10. Zajedničkog stajališta jasno implicira da pridržavanje osam kriterija ima prvenstvo pred svim gospodarskim, socijalnim, komercijalnim ili industrijskim interesima država članica;

F.  budući da je obrambena industrija i dalje važna industrija i važan poslodavac u EU-u; budući da se kriteriji Zajedničkog stajališta moraju također uzeti u obzir u procesu restrukturiranja europske obrambene industrije, što je važno za mala i srednja poduzeća koja stvaraju radna mjesta;

G.  budući da je primijećen razvoj prema snažnijem sustavu verifikacije i izvještavanja nakon predstavljanja godišnjih izvješća Vijeća u skladu s člankom 8. stavkom 2. Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP o utvrđivanju zajedničkih pravila kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme; budući da međutim ne postoji standardizirani sustav verifikacije i izvještavanja, a države će članice morati prebroditi zakonodavne i operativne prepreke kako bi postigle bolje pridržavanje osam kriterija;

H.  budući da je pridržavanje Zajedničkog stajališta bilo predmet akademskih istraživanja i objavljenih radova civilnog društva; budući da ne postoji mogućnost neovisne verifikacije pridržavanja osam kriterija;

I.  budući da Transparency International smatra međunarodnu trgovinu oružjem jednim od triju najkorumpiranijih poslovnih sektora na svijetu; budući da su istrage Međunarodnog centra za konverziju u Bonnu otkrile da je npr. u Njemačkoj u 2011. 5 149 od 17 568 dozvola za izvoz, ili tek nešto manje od 30 %, koje su izdane za izvoz u 76 zemalja, navodno prekršilo jedan od osam kriterija;

J.  budući da su zemlje u razvoju i dalje u središtu aktivnosti dobavljača oružja na području prodaje oružja u inozemstvo; budući da je u razdoblju od 2004. do 2011. vrijednost sporazuma o prijenosu oružja s zemljama u razvoju sačinjavala dvije trećine svih takvih sporazuma u svijetu; budući da neodgovorni prijenosi oružja i dug povezan s oružjem umanjuju mogućnosti mnogih zemalja u razvoju da ostvare pokazatelje Milenijskog razvojnog cilja;

K.  budući da zakonodavstvo EU-a o robi dvojne namjene regulira izvoz, prijenos, posredovanje i prijevoz takve robe i uređeno je Uredbom (EU) br. 388/2012; budući da je ažuriran popis robe i tehnologije dvojne namjene u okviru Sporazuma iz Wassenaara usvojen u veljači 2012., ali velika većina proizvoda dvojne namjene, posebno na polju tehnologije nadzora, još nije obuhvaćena pravno obvezujućim sustavom kontrole izvoza;

L.  budući da su događaji poput Arapskog proljeća na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi još jednom pokazali problematičnu povezanost demokratizacije i pitanja ljudskih prava kao odgovornosti prilikom trgovine oružjem s tim zemljama; budući da su događaji Arapskog proljeća još jednom pokazali apsolutnu potrebu i važnost Zajedničkog stajališta i njegovih osam kriterija, kao i širih međunarodnih sporazuma poput Ugovora o trgovini oružjem; budući da bi se predviđanjima trebalo omogućiti da se pri budućim inicijativama i izvješćima iskoriste takva iskustva, posebno u vezi sa širenjem oružja kojim se trguje nedržavnim čimbenicima, kao u slučaju Libije, i mogućnošću izravnog prijenosa oružja pobunjenicima, kao u slučaju Sirije;

1.  Pozdravlja činjenicu da je EU jedina zajednica država koja ima pravno obvezujući okvir, jedinstven u svijetu, pomoću kojeg se poboljšava kontrola izvoza oružja, uključujući i u vezi s kriznim regijama i državama s upitnim poštovanjem ljudskih prava i u vezi s državama za koje postoji dokazani rizik da će prenesenu robu na neovlašten način preusmjeriti drugim krajnjim korisnicima; pozdravlja u vezi s time činjenicu da su se europske i neeuropske treće zemlje pridružile sustavu kontrole izvoza oružja na temelju Zajedničkog stajališta;

2.  Pozdravlja činjenicu da su se europske i neeuropske treće zemlje pridružile sustavu kontrole izvoza oružja na temelju Zajedničkog stajališta i Ugovora o trgovini oružjem; sa zabrinutošću primjećuje da se osam kriterija ne primjenjuje i ne tumači sustavno u državama članicama EU-a; stoga poziva na standardno, jedinstveno i revidirano tumačenje i provedbu Zajedničkog stajališta sa svim njegovim obvezama, uz istovremeno pružanje mehanizma kojem se mogu uputiti sigurnosna pitanja država članica u vezi s izvozom oružja;

3.  Primjećuje da su godišnja izvješća COARM-a učinila izvoz oružja država članica transparentnijim; sa žaljenjem međutim utvrđuje da su podaci nepotpuni i različiti zbog različitih postupaka prikupljanja i slanja podataka u pojedinim državama članicama; podsjeća države članice da COARM-u pošalju potpune informacije na godišnjoj razini o svojim prijenosima oružja kao što je dogovoreno i utvrđeno u Zajedničkom stajalištu;

4.  Žali zbog činjenice da je u 2010. samo 63 % država članica EU-a poslalo potpune informacije o svojem izvozu oružja[8]; primjećuje da su države koje stalno šalju nepotpune informacije o svojem izvozu ujedno i neke od najvećih izvoznika oružja i u EU-u i u svijetu;

5.  uzima na znanje obvezu ESVD-a i država članica u sklopu Akcije 11.(e) Akcijskog plana za Strateški okvir EU-a za ljudska prava i demokraciju da osiguraju da se pri reviziji zajedničkog stajališta Vijeća u obzir uzmu ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo; traži od ESVD-a da izvijesti o koracima poduzetima da se ispuni ta obveza i da nevladine organizacije i civilno društvo uključi u postupak revizije;

6.  poziva na uključenje u zajedničko stajalište paketa instrumenata za razdoblje nakon embarga, kojim će se pružiti mogućnost da se redovito na tromjesečnoj osnovi razmjenjuju informacije o odbijenicama, izdanim dozvolama, robi, kategoriji u Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije, ukupnom broju artikala i krajnjem korisniku; poziva države članice i COARM da također uključe ostale relevantne odjele i radne skupine EU-a;

7.  ustraje, u svjetlu postupka revizije, na tome da tekst zajedničkog stajališta bude jasniji i manje dvosmislen kako bi se zajamčilo da se kriteriji tumače i primjenjuju na ujednačeniji način; ustraje na tome da se posebno djeluje u skladu s člankom 10. zajedničkog stajališta; poziva na pružanje detaljnijeg usmjerenja u Vodiču za korisnike prema 2. i 7. kriteriju te na ažuriranje Priloga I. do IV., uključujući upućivanje na strategije EU-a za ljudska prava za pojedinačne države;

8.  uzima na znanje činjenicu da ne postoje posljedice za države članice pri kršenju tih osam kriterija; zauzima stajalište da treba osigurati načine i sredstva provođenja neovisne verifikacije kršenja zajedničkog stajališta; mišljenja je da nacionalni parlamenti ili pojedina parlamentarna tijela poput parlamentarnih nadzornih odbora trebaju izvršavati djelotvoran nadzor primjene tih kriterija;

9.  poziva na umetanje dodatnog kriterija u zajedničko stajalište EU-a o izvozu oružja kojim će se države članice obvezati na procjenu rizika od podmićivanja i korupcije prije odobrenja dozvole za izvoz oružja u svaku zemlju;

10.  podsjeća da kupovina oružja koja se izvršava preko netransparentnih postupaka znatno doprinosi prezaduženosti nekih zemalja, uključujući i nekoliko država članica; stoga ustraje u tome da treba postojati veća transparentnost u vezi s kupovinom i prodajom oružja i da informacije o trgovini oružjem unutar Zajednice treba nastaviti obuhvaćati godišnjim izvješćem EU-a;

11.  pozdravlja činjenicu da je Vijeće usvojilo ažuriranu inačicu popisa streljiva Sporazuma iz Wassenaara u kojoj su uzete u obzir sve promjene u popisu streljiva iz 2011.; poziva Vijeće da isto tako usvoji najnovije promjene u, među ostalim, popisu robe dvojne namjene koje su nastale 2011. i koje je skupina stručnjaka prihvatila u prosincu 2012.;

12.  poziva države članice i Visoku predstavnicu/potpredsjednicu Komisije da zahtijevaju jedinstvenu i ambicioznu primjenu osam kriterija od svih država članica; poziva države članice i Visoku predstavnicu/potpredsjednicu Komisije da isto tako promiču mnogo više razine transparentnosti objavljivanjem pravodobnijih i potpunijih podataka o izvozu oružja svih država članica; naglašava, u tom smislu, važnost suradnje s civilnim društvom;

13.  nadalje poziva na bolju primjenu kriterija Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP i predlaže da se ispita mogućnost primjene tih osam kriterija na usluge povezane s izvozom oružja i na robu i tehnologiju dvojne namjene;

14.  podcrtava važnu ulogu civilnog društva, nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta i u provođenju i jačanju dogovorenih standarda zajedničkog stajališta na nacionalnoj i razini EU-a i u uspostavljanju transparentnog, odgovornog sustava kontrole; stoga poziva na stvaranje transparentnog i čvrstog kontrolnog mehanizma kojim se podupire uloga parlamenata, što uključuje i osnivanje neovisne skupine stručnjaka koji će savjetovati COARM kad je riječ o primjeni i provedbi osam kriterija o izvozu te o sastavljanju popisa zemalja izvan EU-a za koje se zahtijeva poseban oprez i pozor pri izdavanju dozvola kako stoji u članku 2.2 (b) zajedničkog stajališta;

15.  mišljenja je da treba uspostaviti sustav standardizirane verifikacije i izvješćivanja kako bi se redovno dostavljale informacije o tome krše li i u kojoj mjeri pojedine države članice osam kriterija o izvozu; smatra važnim da se takav sustav temelji na načelu transparentnosti;

16.  pozdravlja inicijative država članica da se situacija unaprijedi kako bi se podnosile i objavljivale točne, ažurirane i iscrpne informacije; traži da se o pojedinim uskratama dozvola izvijesti u godišnjem izvješću COARM-a uz upućivanje na broj kriterija na kojem se temelje uskrate i na državu članicu o kojoj je riječ;

17.  poziva države članice da dostave dodatne pravodobnije informacije koje bi se po potrebi mogle rabiti kao temelj za sastavljanje zajedničkog popisa slučajeva izvoza ili prijenosa oružja pojedinih zemalja kojima se krši jedan ili više od osam navedenih kriterija te kao temelj za bolje razumijevanje i bolje kontrole nacionalnih i zajednički dogovorenih međunarodnih nadzornih tijela, te koje bi se mogle upotrijebiti u godišnjem izvješću COARM-a. s tim u vezi predlaže stvaranje mehanizma za kontrolu nakon izvoza;

18.  sa zadovoljstvom primjećuje da se vladini dužnosnici odgovorni za izdavanje nacionalnih izvoznih dozvola savjetuju, ali bi se to trebalo činiti redovitije, na sjednicama COARM-a u suradnji s Radnom skupinom Vijeća o ljudskim pravima (COHOM), s obzirom na to da oni mogu bitno doprinijeti provođenju zajedničkog stajališta i pomoći da se unaprijedi kvaliteta razmijenjenih informacija; nadalje smatra da bi se savjetovanja trebala proširiti na organizacije civilnog društva i ostale zainteresirane strane u vezi s pitanjem kontrole izvoza oružja;

19.  pozdravlja donošenje Ugovora Ujedinjenih naroda o trgovini oružjem kojim se uspostavljaju obvezujući zajednički standardi u globalnoj trgovini konvencionalnim oružjem; snažno potiče države članice EU-a i druge pregovaračke strane da potpišu, ratificiraju i u potpunosti provode Ugovor o trgovini oružjem;

20.  ističe važnost mehanizama transparentnosti i odgovornosti pri djelotvornoj provedbi svakog međunarodnog sporazuma o kontroli naoružanja; stoga poziva na obuhvaćanje mehanizama za razmjenu informacija i najboljih praksi između država stranaka o odlukama o izvozu, uvozu i prijenosu oružja, uz čvrste i jasne odredbe za javno godišnje izvješćivanje država stranaka o svim prijenosima oružja;

21.  poziva Visoku predstavnicu/potpredsjednicu Komisije, Komisiju i države članice da provode obveze EU-a u vezi sa suzbijanjem nezakonitog sakupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem i njegovim streljivom; podsjeća da su te obveze pomaganje državama koje nisu članice EU-a u upravljanju zalihama, označivanju i sličnim nastojanjima da se uspostavi kontrola malog i lakog oružja i da se njima dopunjuju mjere EU-a kojima se regulira prijenos vojne robe kako bi se izbjeglo da države članice EU-a opskrbljuju zemlje u kojima se oružje često zlorabi;

22.  poziva na uspostavu godišnje rasprave u Parlamentu, zajedno s godišnjim izvješćem, o provedbi zajedničkog stajališta kako bi se zajamčio odgovarajući stupanj parlamentarnog nadzora i transparentnost na europskoj razini;

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.