Предложение за обща резолюция - RC-B7-0270/2013Предложение за обща резолюция
RC-B7-0270/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) – европейски действия за борба с младежката безработица

11.6.2013 - (2013/2673(RSP))

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7‑0270/2013)
Verts/ALE (B7‑0276/2013)
S&D (B7‑0279/2013)

Чаба Йори, Йоанна Катажина Скшидлевска, Роберта Анджелили от името на групата PPE
Ханес Свобода, Стивън Хюз, Перванш Берес, Алехандро Серкас от името на групата S&D
Ребека Хармс, Даниел Кон-Бендит от името на групата Verts/ALE


Процедура : 2013/2673(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0270/2013
Внесени текстове :
RC-B7-0270/2013
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) – европейски действия за борба с младежката безработица

(2013/2673(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 20 декември 2011 г., озаглавено „Инициатива „Възможности за младежта“ (COM(2011)0933),

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията и придружаващата го резолюция на Парламента от 24 май 2012 г. относно „Инициатива „Възможности за младежта“[1],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 5 декември 2012 г., озаглавено „Преход към заетост за младите хора“ (COM(2012)0727),

–   като взе предвид своят резолюция от 16 януари 2013 г. относно гаранцията за младежта[2],

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 7-8 февруари,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 28 февруари 2013 г. относно създаването на гаранция за младежта,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 12 март 2013 г. относно „Инициатива за младежка заетост“ (COM(2012)0729),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност[3],

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че през април 2013 г. 23,5% от младите хора в ЕС са били безработни и че цифрите варират от 7,5% в Германия и 8% в Австрия до 62,5% в Гърция и 56,4% в Испания, като по този начин са очевидни географските различия;

Б.  като има предвид, че 8,3 милиона европейски граждани под 25 години не участват във форма на заетост, образование или обучение (т.нар. група NEET); като има предвид, че тези цифри продължават да нарастват, пораждайки риск от загуба на цяло едно поколение;

В.  като има предвид, че младежите от особено уязвим произход са изложени в по-голяма степен на риск да напуснат системата на образование и обучение, преди да получат диплома за средно образование;

Г.  като има предвид, че 15 % от децата напускат училище, без да са завършили средно образование, и че 10 % от гражданите на ЕС живеят в домакинства, където има безработни лица;

Д. като има предвид, че първите знаци за преждевременно отпадане от училище са важни сигнали за цикличното възпроизводство на бедността;

Е.  като има предвид, че през 2011 г. икономическите загуби, дължащи се на неучастието на младежите в пазара на труда, се изчисляват на 153 милиарда евро, което съответства на 1,2% от БВП на ЕС; като има предвид, че това представлява сериозно социално и икономическо бреме;

Ж. като има предвид, че политиките в областта на образованието и обучението могат да изпълняват съществена роля в борбата с високото равнище на младежката безработица и като цяло да подпомагат интеграцията и участието; като има предвид, че са необходими повече инвестиции в професионалното образование и обучение, включването в структури за учене, висшето образование и научните изследвания; като има предвид, че повишаването на квалификацията е от съществено значение, за да подготвя хората за заемане на качествени работни места в сектори с растеж на работните места, като съобразените с околната среда работни места, ИКТ и сектора на социалните грижи;

З.  като има предвид, че въпреки високите общи нива на младежка безработица, в някои сектори като ИКТ и здравеопазването свободните работни места все по-трудно се запълват с квалифициран персонал;

И. като има предвид, че понастоящем много политики, засягащи младите хора, се разработват без ангажирането на тези, които са засегнати от тях, и други заинтересовани лица;

Й. като има предвид, че поради насочването на вниманието към придобиването на практически умения, двойната система на професионално обучение и комбинираните учебно-професионални курсове, прилагани в някои държави членки, са доказали своите достойнства по време на криза, по-специално за запазването на по-ниски нива на младежка безработица, като помагат на младите хора по-лесно да си намерят работа;

1.  приветства факта, че Европейският съвет призна значението на младежката заетост за просперитета на Европа; настоятелно призовава Европейския съвет и Комисията да увеличат усилията си в борбата срещу младежката безработица като част от по-широк план за насърчаване на социални права и справяне със социалните неравенства в рамките на Европейския съюз; подчертава, че Европейският парламент ще контролира отблизо напредъка и ще наблюдава дали се изпълняват обещаните мерки, особено що се отнася до гаранцията за младежка;

2.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да възприемат основан на правата подход към младежта и заетостта; подчертава, че особено по време на тежка криза не трябва да се прави компромис с качеството на труда за младите хора, и че ключовите трудови стандарти, както и другите стандарти, свързани с качеството на труда, трябва да бъдат основен елемент;

3.  посочва, че се засилват вътрешните неравновесия между държавите членки, особено по отношение на заетостта и социалните показатели, свързани по-конкретно с младите хора; призовава за незабавни действия на ЕС за коригиране на посочените неравновесия в рамките на европейския семестър;

4.  във връзка с това призовава Комисията да обмисли разработването на съпоставим анализ на общи показатели за социални инвестиции, особено отнасящи се до младежката безработица, които да включват механизъм за предупреждение за осъществяване на наблюдение в държавите членки;

5.  заявява, че решението на спешния проблем с младежката безработица е в подобряването на цялостната икономическа среда, като укрепването на единния пазар за услуги и цифровата икономика, по-нататъшното развитие на търговията чрез споразумения за свободна търговия, както и насърчаването на интересите на МСП и микропредприятията при едновременно спазване на основните социални права; подчертава, че най-ефикасното средство за борба с безработицата в дългосрочен план е устойчивото икономическо развитие; счита също така, че специалните мерки, насочени към младежта, са важен фактор, но ключът си остава в гаранциите, че ЕС се основава на силна, конкурентоспособна и модерна икономика; приветства краткосрочните и средносрочните инвестиции като Инициативата за младежка заетост, като привлича вниманието към липсата на каквито и да е дългосрочни структурни мерки и отсъствието на необходимата реформа, която да подпомогне подобряването на образователните системи в някои държави членки, така че те да могат да се справят с бъдещите предизвикателства с оглед гарантирането на пригодност за заетост;

6.  набляга на значението на засилването на доброволната мобилност сред младите хора чрез премахване на съществуващите бариери за трансгранично чиракуване, стажове и практикантски програми за по-добро съчетаване на предлагането и търсенето на възможности за обучение в работна среда за младите хора, особено в граничните региони, както и чрез засилване на преносимостта на пенсионните права и правата на труд и социална закрила в целия ЕС при отчитане на опасността от изтичане на мозъци; призовава също така Комисията и държавите членки да предприемат всички необходими стъпки за предотвратяване на явлението „изтичане на мозъци“ чрез устойчиви мерки, обезпечаващи, че голяма част от висококвалифицираната работна сила ще остане в собствената си общност или ще се върне в държавата членка по произход, така че съответните държави членки да могат да постигнат икономическо възстановяване и устойчив растеж;

7.  приканва Комисията да изготви препоръки относно това дали е осъществимо определянето на общо ниво на обезщетението за безработица в ЕС въз основа на предишното трудово възнаграждение на безработното лице; също така призовава Комисията да оцени автоматичните стабилизатори на равнището на ЕС за абсорбиране на специфичните за всяка страна икономически шокове;

Гаранция за младежта

8.  приветства препоръката на Съвета от 28 февруари 2013 г. относно създаването на гаранция за младежта; призовава за бързо прилагане на схеми за гаранции за младежта във всички държави членки; изтъква, че гаранцията за младежта не е гаранция за намиране на работа, а инструмент, гарантиращ, че всички безработни граждани на ЕС и законно пребиваващи в ЕС под 25 години, както и неотдавна завършилите своето образование на възраст под 30 години, получават качествени предложения за работа, продължаващо обучение или чиракуване в срок от 4 месеца след оставането си без работа или приключването на официалното образование; подчертава по-конкретно, че схемите за гаранции за младежта следва ефективно да подобрят положението на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават;

9.  призовава Комисията и държавите членки да разработят ясни цели и показатели за гаранционната схема за младите хора, за да може ефективно да се измерва и оценява въздействието на тази инициатива; подчертава, че възнамерява да наблюдава отблизо дейностите на всички държави членки по превръщането на гаранционната схема за младите хора в реалност, и приканва младежките организации да информират редовно Европейския парламент относно техните анализи на дейностите на държавите членки;

10. отбелязва, че схемите за гаранции за младежта следва да се придружават от качествена рамка, за да се гарантира, че предложенията за обучение и работа включват подходящо заплащане, условия на труд и стандарти за здраве и безопасност;

Финансиране от ЕС

11. приветства отпускането на 6 милиарда евро, предназначени за новата инициатива за младежка заетост и призовава за незабавно отпускане на средства през първите години на многогодишната финансова рамка, с цел справяне с безработицата сред младите хора и неотложното прилагане на гаранциите за младежта; подчертава, че разходите по прилагането на гаранционната схема за младите хора в рамките на еврозоната се оценяват от Международната организация по труда на 21 милиарда евро и следователно призовава средствата, които предстоят да бъдат отпуснати да се преразгледат, в рамките на преразглеждането на многогодишната финансова рамка, по посока увеличаване; приветства разширяването на групата, която се допуска до участие в гаранцията за младежта, до лица под 30-годишна възраст;

12. допълнително подчертава, че Европейският социален фонд (ЕСФ) по-конкретно следва да бъде структуриран по начин, който да позволи на гаранционната схема за младите хора да бъде финансирана и че ЕСФ следователно следва да предоставя най-малко 25% от общия обем средства по линия на кохезионната политика; счита все пак, че е необходимо да има подходящ баланс между финансирането от ЕС и държавите членки;

13. приветства предложения наследник на механизма за микрофинансиране „Прогрес“, включен в Програмата за социална промяна и социални иновации за периода 2014-2020 г., като ценен инструмент и за младите хора, имащ за цел създаване на нови, устойчиви, качествени работни места;

14. подчертава, че финансирането на ЕС за борба срещу младежката безработица е налично преди 2014 г., по-конкретно чрез репрограмиране на наличните структурни фондове и цялостното оползотворяване на 60 милиарда евро, отпуснати от Европейската инвестиционна банка, както е предвидено в "Пакта за растеж и работни места"; приветства преразпределянето и ускоряването на отпускането на 16 милиарда евро от структурните фондове в подкрепа на възможностите за работа на младите хора и в подкрепа на финансирането за МСП;

15. призовава Комисията активно да търси съдействие и инициативи, както и други форми на сътрудничество с частния сектор в борбата с младежката безработица; насърчава Европейската инвестиционна банка да допринесе за прилагането на гаранционната схема за младите хора, например чрез обвързването на заемите със създаването на работни места и места за обучение, или като подкрепя разработването на двойна образователна система; подчертава все пак че заемите от ЕИБ следва да се разглеждат като допълнение, а не като заместител на финансирането от ЕС под формата на безвъзмездни помощи;

Борба с младежката безработица на национално равнище

16. подчертава, че инвестициите в областта на младежката заетост трябва да бъдат основен елемент от националните стратегии за социални инвестиции;

17. призовава за амбициозен всеобхватен политически подход, който по интегриран начин да отчита инициативите в областта на образованието, обучението, заетостта и самостоятелната заетост, за всички младежи на всички равнища; подчертава, че е от съществено значение усилията да се насочат към прехода между различните начини за образование и обучение, и да се признаят уменията, основаващи се на неофициалното и неформалното обучение; подчертава, че стабилността на доходите и доверието в перспективите на пазара на труда са съществени предварителни условия за избора на висше образование и, че младите хора с висок риск от изолация са извънредно засегнати от тях;

18. изразява дълбока загриженост по повод бюджетните съкращения, направени от държавите членки в областите на образованието, обучението и младежта, и следователно подчертава необходимостта от реформа на образователните системи на държавите членки, като се използват националните и европейските ресурси, с оглед увеличаване на рентабилността и конкурентоспособността на образованието на младежите;

19. настоятелно призовава държавите членки да вземат бързи мерки за борба с младежката безработица, по-специално чрез предприемане на действия за предотвратяване на преждевременното напускане на училище или на прекратяването на участие в обучителни програми и стажове (напр. чрез въвеждане на двойна образователна система, при която се съчетават теория и практика, или на други рамки с равностойна ефективност), както и да разработят цялостни стратегии за никъде неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора;

20. отбелязва, че социалните инвестиции в младите хора могат да бъдат в различни форми, в това число: развиване на партньорства между училищата, центровете за обучение и местните и регионалните предприятия; предоставяне на целенасочено качествено обучение и висококачествени младежки стажантски програми; схеми за професионално обучение в сътрудничество с предприятия; схеми за подпомагане от страна на по-старшите служители, насочени към наемане и обучаване на млади хора в предприятията, или към осигуряване на по-добър преход от образование към заетост; насърчаване на обществената ангажираност на младите хора; както и насърчаване на европейската, регионалната и международната мобилност посредством постигането на допълнителен напредък по отношение на взаимното признаване на квалификациите и уменията; подчертава, че социалните инвестиции могат да вървят ръка за ръка с ефикасни стимули като субсидии за трудова заетост или осигурителни вноски за младите хора, които ще гарантират достойни условия на живот и труд, така че да насърчават държавните и частните работодатели да наемат на работа млади хора, да инвестират както в създаването на работни места за млади хора, така и в продължаващо обучение и подобряване на уменията им по време на заетостта и да подкрепят предприемачеството сред младите хора;

21. призовава държавите членки да разгледат някои изпробвани и изпитани практики, особено държавите членки с ниски равнища на безработица, както и да проучат дали някои понятия като „двойно образование и обучение“ и „професионално образование“, както и вече приложените схеми за гаранции за младежта могат да бъдат съвместими с техните национални системи; подчертава, че двойната система на професионално обучение и паралелно образование, с техния фокус върху практическия опит издържаха теста на икономическата криза особено добре, като помогнаха за намаляване на младежката безработица повишавайки пригодността за заетост на хората;

22. подчертава, че държавите в криза понастоящем отбелязват тревожно високи равнища на младежка безработица; следователно призовава Комисията да оцени мерки за преодоляване на кризата по отношение на въздействието им върху младежката заетост и призовава държавите членки и Комисията да обмислят прекратяване на кризисните мерки, които оказват негативно въздействие върху младежката заетост; призовава Комисията да изключи от целите за дефицита инвестициите в области, насочени към младежка заетост, като създаване на работни места, образование, обучение и изследователска и развойна дейност, тъй като те са ключови за осигуряване на устойчиво излизане от кризата и за укрепване на икономиката на ЕС по пътя на конкурентоспособността и устойчивата производителност;

23. призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството между предприятията и образователния сектор на всички равнища, с цел подобряване на начина, по който учебните програми се обвързват с нуждите на пазара на труда, например чрез разширяване на съюзите за секторни умения и съюзите на знанието; подчертава, че са необходими по-гъвкави учебни програми за по-добро адаптиране към бъдещото развитие на пазара на труда;

24. подчертава необходимостта държавите членки да подобрят подкрепата за самостоятелна заетост на младите хора, като предотвратяват несъстоятелността и фиктивната самостоятелна заетост;

°

°         °

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Европейския съвет и на Съвета.