Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0289/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0289/2013

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Azerbajdžane: prípad Ilgara Mammadova

  12.6.2013 - (2013/2668(RSP))

  predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  S&D (B7‑0289/2013)
  Verts/ALE (B7‑0291/2013)
  ALDE (B7‑0293/2013)
  ECR (B7‑0294/2013)
  GUE/NGL (B7‑0296/2013)
  PPE (B7‑0297/2013)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Jarosław Leszek Wałęsa, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler v mene poslaneckého klubu PPE
  Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Libor Rouček, Mojca Kleva Kekuš, Emine Bozkurt v mene skupiny S&D
  Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Leonidas Donskis, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Jelko Kacin, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson v mene skupiny ALDE
  Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE
  Charles Tannock v mene skupiny ECR
  Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL


  Postup : 2013/2668(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0289/2013
  Predkladané texty :
  RC-B7-0289/2013
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o Azerbajdžane: prípad Ilgara Mammadova

  (2013/2668(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Azerbajdžane, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv a právneho štátu,

  –   so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej a komisára Štefana Füleho z 9. februára 2013 o zatknutí novinárskeho publicistu a podpredsedu opozičnej strany Musavat Tofiqa Yaqublua a lídra a prezidentského kandidáta strany Republikánskej alternatívy (REAL) Ilgara Mammadova,

  –   so zreteľom na spoločné vyhlásenie hovorcov Catherine Ashtonovej a komisára Füleho zo 7. júna 2013 o obmedzovaní slobody prejavu v Azerbajdžane,

  –   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda z 3. mája 2013 o nových obvineniach namierených proti pánovi Mammadovi,

  –   so zreteľom na vyhlásenie Kongresu miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy z 18. marca 2013,

  –   so zreteľom na spoločné vyhlásenie vydané 52 azerbajdžanskými organizáciami občianskej spoločnosti, v ktorom požadujú prepustenie pána Mammadova a pána Yaqublua,

  –   so zreteľom na vzťahy, ktoré nadviazali EÚ a Azerbajdžan s účinnosťou od roku 1999 a ktoré sa prejavujú v plnení akčného plánu európskej susedskej politiky (ESP), vo vytvorení Východného partnerstva, v rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom a v účasti Azerbajdžanu v Parlamentnom zhromaždení Euronest,

  –   so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Azerbajdžanom o dohode o pridružení,

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 s názvom Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ[1],

  –   so zreteľom na správu ESP za rok 2012 z 20. marca 2013 o pokroku Azerbajdžanu,

  –   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A. keďže lídra opozičného hnutia REAL a riaditeľa Školy politických štúdií Rady Európy v Baku pán Mammadova a podpredsedu opozičnej strany Musavat pána Yaqublua zatkli azerbajdžanské orgány 4. februára 2013 a odvtedy ich nezákonne zadržiavajú; keďže pán Mammadov je obvinený z podnecovania nepokojov v meste Ismaili po tom, ako toto mesto navštívil;

  B.  keďže jeho vyšetrovacia väzba bol dvakrát predĺžená v zjavnom pokuse o jeho udržanie vo väzbe až do nadchádzajúcich volieb; keďže podľa najnovších správ bol Ilgar Mammadov umiestnený do cely slúžiacej na výkon trestu, čo vyvoláva obavy, že je zadržiavaný na samotke;

  C.  keďže celková situácia v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane sa napriek prijatiu akčného plánu ESP počas niekoľkých posledných rokov neustále zhoršuje, pričom sa vyvíja čoraz vyšší nátlak na mimovládne organizácie a nezávislé médiá a čoraz častejšie dochádza k ich zastrašovaniu, čo vyústilo do rozšírenia pocitu strachu u opozičných síl a obhajcov ľudských práv, ako aj u mladých ľudí a aktivistov pôsobiacich na sociálnych sieťach a viedlo k autocenzúre novinárov;

  D.  keďže pán Mammadov bol pred svojím zatknutím potvrdený ako kandidát opozičnej strany REAL v prezidentských voľbách v Azerbajdžane, ktoré sa majú konať v októbri 2013;

  E.  keďže obhajcovia ľudských práv a zástupcovia občianskej spoločnosti považujú zatknutie pána Mammadova za nezákonné a politicky motivované a za pokus o zastrašenie opozície;

  F.  keďže Komisia, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy a vlády členských štátov vyjadrili v súvislosti s týmto prípadom vážne znepokojenie;

  G.  keďže EÚ vyjadrila vážne obavy v súvislosti s využívaním selektívnej spravodlivosti na politické účely;

  H. keďže predstaviteľom Rady Európy v Baku nebolo umožnené zúčastniť sa prvého vypočutia na súde vo februári 2013 a keďže ani skupine vyslancov Rady Európy, ktorí nedávno navštívili Azerbajdžan, nebolo umožnené stretnúť sa s pánom Mammadovom;

  I.   keďže sloboda tlače a médií, a to internetových i bez pripojenia na internet, je základnou črtou demokratickej a otvorenej spoločnosti a má takisto zásadný význam pre ochranu ľudských práv a právneho štátu;

  J.   keďže novinári, blogeri, aktivisti a ďalší nezávislí intelektuáli sa v Azerbajdžane aj naďalej stretávajú s vážnym obmedzovaním svojej slobody prejavu a čelia stíhaniu na základe falošných obvinení, obťažovaniu, zastrašovaniu a fyzickým útokom;

  K. keďže demonštrácie sú v centre Baku prakticky od roku 2006 zakázané a keďže boli nedávno zavedené vysoké nové pokuty a dlhšie obdobia zaistenia pre tých, ktorí organizujú nepovolené verejné zhromaždenia alebo sa na nich zúčastňujú;

  L.  keďže azerbajdžanské orgány nedávno požiadali o zníženie štatútu misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Baku na štatút „kancelárie pre koordináciu projektov“, čo sa považuje za pokus o obmedzenie očakávanej kritiky prezidentských volieb plánovaných na október 2013 zo strany OBSE;

  M. keďže napriek uskutočneným záväzkom prijal azerbajdžanský parlament (Milli Medžlis) zmeny trestného poriadku, v ktorých sa ustanovuje až trojročný trest odňatia slobody za ohováranie na internete, čo je akt, ktorý predstavuje ďalšiu prekážku v rámci nevyhnutných podmienok pre nezávislé a nestranné médiá v Azerbajdžane;

  N. keďže Azerbajdžan v súčasnosti vedie rozhovory s Benátskou komisiou Rady Európy o reforme právnych predpisov krajiny týkajúcich sa ohovárania, ktorá sa musí uskutočniť v záujme vykonania dvoch rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva proti Azerbajdžanu; keďže azerbajdžanský parlament však prijal nové zmeny s cieľom uľahčiť uplatňovanie ustanovení o ohováraní prostredníctvom vyjadrení na internete;

  O. keďže Azerbajdžan je členom Rady Európy a v roku 2014 prevezme jej rotujúce predsedníctvo a je takisto zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ľudských právach;

  P.  keďže Azerbajdžan sa aktívne zúčastňuje na ESP a Východnom partnerstve, je zapojený do rokovaní o dohode o pridružení a podpore iniciatív zameraných na spoluprácu v rámci Východného partnerstva, je zakladajúcim členom zhromaždenia Euronest a zaviazal sa dodržiavať demokraciu, ľudské práva a právny štát, čo sú základné hodnoty týchto iniciatív;

  Q. keďže Azerbajdžan prijal nové zákony, ktorými sa rozširuje vymedzenie trestného činu ohovárania, sprísňujú predpisy o zakladaní mimovládnych organizácií (MVO) a zavádzajú oveľa prísnejšie postihy za priestupky týkajúce sa verejných zhromaždení;

  R.  keďže Azerbajdžan sa stal nestálym členom Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) na obdobie 2012 – 2013 a zaviazal sa ctiť hodnoty vyjadrené v Charte Organizácie Spojených národov a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

  S.  keďže rok 2013 je pre Azerbajdžan, ktorý sa zaviazal zlepšovať všeobecné podmienky pre demokratické voľby, dôležitým volebným rokom;

  1.  zdôrazňuje, že plné rešpektovanie ľudských práv, základných slobôd a zásad právneho štátu je podstatou rámca pre spoluprácu v rámci Východného partnerstva a záväzkov Azerbajdžanu v rámci Rady Európy a OBSE;

  2.  dôrazne odsudzuje uväznenie pána Mammadova, žiada jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie a zastavenie jeho trestného stíhania a naliehavo vyzýva azerbajdžanské orgány, aby urýchlene, spravodlivo, transparentne a nezávisle vyšetrili obvinenia proti nemu;

  3.  vyzýva EÚ, aby pomáhala Azerbajdžanskej republike a ďalej ju podporovala v úsilí o upevňovanie demokracie a právneho štátu a o reformu súdnictva a systémov presadzovania práva, s osobitným dôrazom na ochranu ľudských práv;

  4.  vyjadruje vážne znepokojenie nad správami obhajcov ľudských práv a domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií o údajnom využívaní vykonštruovaných obvinení proti politikom, aktivistom a novinárom;

  5.  odsudzuje akékoľvek zastrašovanie, zatýkanie, zadržiavanie alebo stíhanie vodcov alebo členov opozičných strán, aktivistov, novinárov a blogerov len preto, že vyjadrili svoje názory a uplatnili svoje základné práva a slobody v súlade s medzinárodnými normami;

  6.  vyzýva azerbajdžanské orgány, aby jednoznačne rešpektovali slobodu tlače a médií, a to internetových i bez pripojenia na internet, a zabezpečili slobodu prejavu;

  7.  vyzýva azerbajdžanské orgány, aby reformovali právne predpisy o ohováraní tak, aby sa ohováranie riešilo skôr prostredníctvom primeraných pokút než trestom odňatia slobody;

  8.  vyzýva azerbajdžanské orgány, aby plne rešpektovali slobodu zhromažďovania obyvateľov Azerbajdžanu;

  9.  podporuje prebiehajúce rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom a opätovne potvrdzuje svoje stanovisko, že takáto dohoda musí obsahovať ustanovenia a ukazovatele týkajúce sa ochrany a presadzovania ľudských práv, najmä pokiaľ ide o slobodu médií, slobodu prejavu, slobodu združovania a slobodu zhromažďovania, ktoré odrážajú zásady a práva zakotvené v azerbajdžanskej ústave a záväzky Azerbajdžanu v rámci Rady Európy a OBSE;

  10. vyzýva azerbajdžanské orgány, aby uviedli právne predpisy o voľbách, slobode zhromažďovania, slobode združovania a slobode médií do súladu s medzinárodnými normami a zabezpečili ich plné vykonávanie;

  11. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby striktne uplatňovala zásadu „viac za viac“, s osobitným zameraním na inkluzívne, slobodné a spravodlivé voľby, nezávislosť súdnictva, demokratické reformy a základné práva a slobody, a aby jasne stanovila dôsledky zaostávania v súvislosti s reformami;

  12. nalieha na azerbajdžanské orgány, aby zintenzívnili úsilie o reformu všetkých aspektov súdneho systému: trestného stíhania, súdnych procesov, rozsudkov, väznenia a odvolaní;

  13. vyzýva predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa, aby pri návšteve prezidenta Ilhama Alijeva v Bruseli 21. júna 2013 vyjadril obavy EÚ v súvislosti s ľudskými právami v Azerbajdžane, ako je uvedené v poslednej správe o pokroku ESP;

  14. podporuje činnosť ESVČ a vyzýva delegáciu EÚ v Baku, aby aj naďalej venovala veľkú pozornosť otázkam ľudských práv počas nasledujúceho volebného cyklu a prejavila podporu obhajcom ľudských práv návštevou podujatí organizovaných občianskou spoločnosťou a vystupovaním v ich mene, aby pozorne sledovala súdne procesy a podporovala slobodu médií okrem iného tým, že bude žiadať funkčný prenos nezávislých rozhlasových a televíznych kanálov počas volebnej kampane;

  15. nalieha na azerbajdžanské orgány, aby zaručili azerbajdžanskej organizácii Human Rights House bezpodmienečný súhlas na obnovenie a aby bez ďalších odkladov alebo administratívnej záťaže zaregistrovali Stredisko pre sledovanie volieb a demokratické štúdiá a Klub ľudských práv;

  16. vyzýva azerbajdžanské orgány, aby dodržiavali všetky rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúce sa Azerbajdžanu;

  17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej rade, Komisii, vláde a parlamentu Azerbajdžanskej republiky, Rade Európy, OBSE a Rade OSN pre ľudské práva.