Postup : 2013/2669(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0295/2013

Predkladané texty :

RC-B7-0295/2013

Rozpravy :

PV 13/06/2013 - 12.3
CRE 13/06/2013 - 12.3

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 13.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0286

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 152kWORD 87k
12.6.2013
PE509.928v01-00}
PE509.931v01-00}
PE509.932v01-00}
PE509.933v01-00}
PE509.936v01-00}
PE509.937v01-00} RC1
 
B7-0295/2013}
B7-0298/2013}
B7-0299/2013}
B7-0300/2013}
B7-0302/2013}
B7-0303/2013} RC1

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B7‑0295/2013)

S&D (B7‑0298/2013)

Verts/ALE (B7‑0299/2013)

ALDE (B7‑0300/2013)

GUE/NGL (B7‑0302/2013)

PPE (B7‑0303/2013)


o situácii rohingyjských moslimov  (2013/2669(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elisabeth Jeggle, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija‑Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Ivo Belet, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik, László Tőkés v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Richard Howitt v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Fiona Hall v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Jean-Jacob Bicep, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii rohingyjských moslimov  (2013/2669(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na uznesenia z 20. apríla 2012(1), 13. septembra 2012(2) a 22. novembra 2012(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie o obnovení prístupu k všeobecným colným preferenciám pre Barmu/Mjanmarsko z 23. mája 2013(4),

–   so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o Barme/Mjanmarsku z 22. apríla 2013,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 27. novembra 2012 o rezolúcii Valného zhromaždenia OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku z roku 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 1. júna 2013 o dohode medzi vládou Mjanmarska/Barmy a kačjínskou organizáciou za nezávislosť,

–   so zreteľom na vyhlásenie komisárky EÚ pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej z 9. augusta 2012 o situácii rohingyjských moslimov,

–   so zreteľom na záverečnú správu delegácie svojho podvýboru pre ľudské práva v Barme/Mjanmarsku, ktorá sa uskutočnila 3. až 5. apríla 2013,

–   so zreteľom na súbor reštriktívnych opatrení Európskej únie uvedený v rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP z 26. apríla 2010 a naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (EÚ) č. 1083/2011 z 27. októbra 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 23. marca 2013 o násilných stretoch v meste Meiktila v Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 2. apríla 2013, ktoré sa týka smrti 13 detí spôsobenej požiarom v moslimskej škole v Barme;

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 67/233 z 24. decembra 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku,

–   so zreteľom na výzvu UNHCR adresovanú vládam štátov juhovýchodnej Ázie z 13. novembra 2013, aby zachovali otvorené hranice pre ľudí, ktorí sú na úteku z Barmy po mori,

–   so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN zo 6. marca 2013 o situácii v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na vyhlásenie Aun San Suu Kyi z 27. mája 2013 o „politike pripúšťajúcej maximálne dve deti” pre rohingyjských moslimov,

–   so zreteľom na rozhodnutie zo samitu združenia ASEAN v novembri 2011 o udelení predsedníctva združenia Barme/Mjanmarsku v roku 2014,

–   so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch z 22. apríla 2013 s názvom Jediné, čo môžeš urobiť, je modliť sa: zločiny proti ľudskosti a etnické čistky na rohingyjských moslimoch v Jakchainskom štáte v Barme;

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže prenasledovanie na rohingyjských moslimov a násilie voči nim sa naďalej stupňuje, a to najmä ničením ich majetku a miest určených na bohoslužby, masovým zatýkaním, svojvoľným uväznením, mučením, znásilňovaním a obmedzovaním slobody pohybu, práva uzavrieť manželstvo a prístupu k vzdelávaniu;

B.  keďže náboženské násilie, ktoré sa začalo v Jakchinskom štáte, sa naďalej šíri po celej krajine; keďže v období medzi marcom a májom 2013 boli hlásené viaceré útoky proti moslimom v obvode Rangún a oblastiach okolo Mandalaj a Pegu, ako aj v Kačiínskom a Šanskom štáte, pri ktorých zomrelo 46 osôb a vyše 14 000 bolo vysídlených;

C. keďže sektárske násilie sa teraz rozšírilo do novej oblasti v Barme, pričom 28. mája 2013 vypálila banda útočníkov obchody v šanskom meste Lashio a 4. júna 2013 zabila polícia tri rohingyjské ženy v dedine Parein počas konfliktu o príbytky vysídlenej menšiny;

D. keďže vyše 130 000 vysídlených rohingyjských obyvateľov zostáva v táboroch a iných oblastiach a keďže vláda Barmy/Mjanmarska umožňuje len obmedzený a neadekvátny prístup humanitárnej pomoci pre ohrozené rohingyjské obyvateľstvo; keďže rohingyjskí občania boli vykázaní do povodňových oblastí, kde sú vystavení monzúnovým dažďom a cyklónom; keďže domov sa nemôžu vrátiť z dôvodu pokračujúceho násilia alebo preto, že ich domovy boli zničené, alebo že im bezpečnostné sily bránia opustiť tábory, v ktorých sú držaní;

E.  keďže desaťtisíce rohingyjských obyvateľov uteká po mori, aby sa vyhlo prenasledovaniu a keďže stovky z nich prišli o život v potápajúcich sa člnoch alebo tak, že boli poslaní naspäť na more; keďže takmer 1 700 Rohingyov, ktorí sú na úteku z Barmy, je údajne zadržiavaných v hrozných podmienkach v thajských zadržiavacích centrách pre imigrantov;

F.  keďže 23. apríla 2013 nezávislá vyšetrovacia komisia vytvorená v auguste 2012 s cieľom vyšetriť sektárske násilie v Jakchinskom štáte vydala správu s odporúčaniami zameranými na zmiernenie napätia, no napriek tomu odmietla uznať rohingyjskú identitu, nedokázala nad nikým vyniesť zodpovednosť za zneužívanie ľudských práv páchaným počas nepokojov, priklonila sa k „dočasnému rozdeleniu” moslimských a budhistických spoločenstiev a odporučila vykonávanie neakceptovateľného programu kontroly pôrodnosti pre moslimov;

G. keďže hoci sa barmský prezident U Thein Sein vo svojom prejave 6. mája 2013 zaviazal, že jeho vláda zaručí základné práva moslimov v Jakchinskom štáte, a hoci podnikol určité kroky na rozšírenie občianskych slobôd v krajine, môže dramatická situácia Rohingyov, a celkovo vzťahy medzi menšinami, ohroziť celkový reformný proces v Barme/Mjanmarsku; keďže dôveryhodné nezávislé správy poukazujú na spoluvinu barmských orgánov v zločinoch proti ľudskosti cielených proti rohingyjskému obyvateľstvu, v ktorých dôsledku bol Jakchinský štát v prevažnej miere izolovaný pozdĺž náboženských línií;

H. keďže vláda Barmy/Mjanmarska nedávno oznámila, že opätovne zavedie politiku pripúšťajúcu maximálne dve deti; keďže osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Barme/Mjanmarsku Tomás Ojea Quintana to odsúdil ako diskriminačné a donucovacie opatrenie porušujúce základné ľudské práva rohingyjskej menšiny a medzinárodné povinnosti a záväzky Barmy v oblasti ľudských práv;

I.   keďže medzinárodné spoločenstvo vyzvalo barmskú vládu, aby prehodnotila zákon o štátnom občianstve z roku 1982 s cieľom zabezpečiť, aby rohingyjské obyvateľstvo už nebolo bez štátnej príslušnosti, ako aj riešiť dlhotrvajúcu diskrimináciu rohingského obyvateľstva;

J.   keďže Dr. Tun Aung, 65 ročný lekár a uznávaný vodca komunity pochádzajúci z Jakchinského štátu bol v júni 2012 zatknutý a odsúdený na 17 rokov väzenia z dôvodov, ktoré skupiny pre ľudské práva, vrátane Amnesty International, všeobecne označili ako politicky motivované obvinenia;

K. keďže podľa správy organizácie Human Rights Watch z názvom Jediné, čo môžeš urobiť, je modliť sa: zločiny proti ľudskosti a etnické čistky na rohingyjských moslimoch v Jakchainskom štáte v Barme z 29. apríla 2013 sa zneužívanie páchané na Rohingyoch v minulom roku, ktoré údajne zahŕňalo aj štátne orgány, prejavilo ako zločiny proti ľudskosti a etnické čistky; keďže táto správa predkladá aj dôkaz o štyroch masových hroboch v Jakchinskom štáte pochádzajúcich z roku 2012;

L.  keďže sloboda tlače a sloboda médií online aj offline zohráva zásadnú úlohu pri odhaľovaní a dokumentovaní zneužívania ľudských práv a zabezpečovaní zodpovednosti vlád;

M. keďže v súlade so Všeobecnou deklaráciou pre ľudské práva má každý právo požiadať o azyl pred prenasledovaním;

1.  odsudzuje hrubé porušovanie ľudských práv a násilie páchané na rohingyjských moslimoch v Barme/Mjanmarsku a vyzýva všetky strany, aby sa vzdali používania násilia;

2.  vyjadruje sústrasť obetiam násilia a protiprávneho prenasledovania v Barme/Mjanmarsku;

3.  uznáva kroky, ktoré za posledné roky podnikol prezident U Thein Sein a ďalší zástancovia reforiem v Barme/Mjanmarsku na zavedenie demokratických reforiem; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vláda nedokáže chrániť rohingyjských občanov pred organizovaným násilím a vyzýva vládu a celú barmskú/mjanmarskú spoločnosť, aby okamžite skoncovala so zneužívaním ľudských práv a páchateľov násilných útokov a ostatných súvisiacich činov postavila pred súd;

4.  nalieha na vládu Barmy/Mjanmarska, aby zabezpečila, aby jej bezpečnostné sily urobili všetko, čo je v ich moci, aby ochránili Rohingyov pred násilnými akciami; vyjadruje hlboké znepokojenie nad údajným podieľaním sa členov barmských bezpečnostných síl na násilí a opakuje naliehavú výzvu, aby sa tieto obvinenia s pomocou OSN v plnej miere a nezávislým spôsobom vyšetrili;

5.  zdôrazňuje, že ak sa má vyriešiť humanitárne riziko, ktorému čelia všetky osoby, ktoré museli opustiť svoje domovy v Barme/Mjanmarsku, najmä Rohingyovia, je potrebné okamžite konať; opätovne vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby umožnila agentúram OSN a humanitárnym mimovládnym organizáciám, novinárom a diplomatom bezproblémový prístup do všetkých oblastí krajiny vrátane Jakchainského štátu a aby poskytla neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci všetkým komunitám postihnutým konfliktom a sektárskym násilím; vyzýva barmské orgány, aby čo najrýchlejšie zlepšili podmienky v táboroch pre presídlené rohingyjské obyvateľstvo;

6.  naliehavo vyzýva všetky krajiny regiónu, aby dodržiavali svoje medzinárodné povinnosti, pokiaľ ide o práva utečencov, otvorili hranice rohingyjským utečencom, ktorí žiadajú o azyl, a poskytli im aspoň dočasnú ochranu, a aby zároveň podporili barmskú vládu pri hľadaní dlhodobého spravodlivého riešenia základných príčin tejto situácie;

7.  vyzýva thajskú vládu, aby okamžite zastavila nehumánne zadržiavanie najmenej 1 700 Rohingyov, ktorí žiadajú o azyl, a aby im zabezpečila prístup k agentúram OSN pre utečencov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že thajská vláda zatiaľ nepovolila Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, aby vykonával kontrolu stanovovania utečeneckého štatútu Rohingyov, ktorí žiadajú o azyl;

8.  naliehavo vyzýva barmskú vládu, aby v krajine povolila otvorenie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva , ktorý by mal v provinciách pobočky, aby bolo možné riadne sledovať situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine;

9.  víta prísľub prezidenta U Thein Seina, že všetci páchatelia násilia budú stíhaní, ako aj jeho záväzok vytvoriť multikultúrnu, multietnickú spoločnosť s rôznymi náboženstvami; vyzýva prezidenta, aby sa ďalej zasadzoval o posilnenie právneho štátu a riešenie hlavných príčin násilia;

10. víta vyhlásenie prezidenta U Thein Seina zo 4. júna 2013 o prepustení všetkých politických väzňov v Barme/Mjanmarsku; opakuje svoje stanovisko, že je potrebné bezodkladné a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov vrátane dr. Tun Aunga a obnovenie ich práv a slobôd;

11. naliehavo vyzýva vládu, aby pokračovala v úsilí o trvalé riešenia základných príčin napätia, ku ktorým patrí aj riešenie otázky postavenia Rohingyov, ako aj v uskutočňovaní týchto riešení, opakuje svoje predchádzajúce výzvy, aby sa novelizoval alebo zrušil zákon o občianstve z roku 1982, aby aj Rohingyovia mohli získať barmské občianstvo a mať pritom práva aj povinnosti a aby bol tento novelizovaný alebo nahradený zákon zosúladený s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a s povinnosťami Barmy podľa článku 7 Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

12. kritizuje vyhlásenie barmského ministra pre prisťahovalectvo Khin Yia z 11. júna 2013, v ktorom vyjadril svoju podporu pre opätovné zavedenie politiky dvoch detí;

13. víta nedávne vyhlásenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťij na protest proti opätovnému zavedeniu politiky dvoch detí v prípade Rohingyov a naliehavo vyzýva barmskú vládu, aby toto nariadenie spolu s ďalšími nátlakovými alebo diskriminačnými politikami, pravidlami, predpismi alebo zákonmi okamžite zrušila;

14. zdôrazňuje význam uskutočnenia legislatívnych a administratívnych zmien, ktoré sú potrebné na zabezpečenie čo najväčšej účasti barmského obyvateľstva vrátane menšín vo voľbách v roku 2014;

15. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, aby sa v rámci svojich kontaktov s Barmou/Mjanmarskom a s ďalšími členskými štátmi združenia ASEAN touto problematikou zaoberala na najvyššej možnej politickej úrovni;

16. pripomína, že Európska únia nedávno v prípade Barmy/Mjanmarska opätovne zaviedla všeobecný systém colných preferencií; opakuje, že tieto preferencie sú podmienené dodržiavaním základných slobôd a ľudských práv; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala pokrok barmských orgánov pri dodržiavaní týchto podmienok;

17. žiada Komisiu, aby k delegovanému aktu týkajúcemu sa pokračovania systému všeobecných colných preferencií pre Barmu/Mjanmarsko po 31. decembri 2013, ktorý bude predkladať Parlamentu a Rade, priložila sprievodnú správu preukazujúcu neexistenciu závažného a systematického porušovania princípov stanovených v dohovoroch uvedených v nariadení o systéme všeobecných colných preferencií, s osobitným zameraním na Rohingyov;

18. vyzýva Komisiu, aby účinným a komplexným spôsobom posúdila vplyv v oblasti ľudských práv plánovanej bilaterálnej investičnej dohody pred vypracovaním návrhu smerníc pre vyjednávanie a aby počas procesu podrobne konzultovala s Parlamentom a občianskou spoločnosťou;

19. očakáva, že ESVČ bude konzultovať s Parlamentom a informovať ho o procese vytvorenia dialógu o ľudských právach s Barmou/Mjanmarskom; žiada ESVČ a členské štáty, aby vytvorili zoznam presných ukazovateľov v oblasti ľudských práv, na základe ktorých by sa hodnotil pokrok, ktorý barmské orgány dosahujú pri vykonávanie reforiem; zdôrazňuje skutočnosť, že ďalší rozvoj vzťahov medzi EÚ a barmským vedením by mal byť podmienený dosiahnutím hmatateľného pokroku, predovšetkým pokiaľ ide o situáciu Rohingyov;

20. požaduje začlenenie silného a viditeľného prvku občianskej spoločnosti, v ktorom by boli zastúpení aj Rohingyovia, do pracovnej skupiny EÚ – Barma, ktorá má začať činnosť neskôr v tomto roku, a aby sa v rámci tejto snahy využili skúsenosti pracovnej skupiny vytvorenej medzi EÚ a Egyptom;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Barmy/Mjanmarska, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládneho výboru združenia ASEAN pre ľudské práva , osobitnému zástupcovi OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku, vysokej komisárke OSN pre utečencov, Rade OSN pre ľudské práva a vládam a parlamentom ďalších štátov v regióne.

 

(1)

Prijaté texty P7_TA(2012)0142.

(2)

Prijaté texty P7_TA(2012)0355.

(3)

Prijaté texty P7_TA(2012)0464.

(4)

Prijaté texty P7_TA(2013)0218.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia