Предложение за обща резолюция - RC-B7-0315/2013Предложение за обща резолюция
RC-B7-0315/2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2014 г.

  3.7.2013 - (2013/2679(RSP))

  внесено съгласно член 35, параграф 3 от Правилника за дейността
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
  PPE (B7‑0315/2013)
  ALDE (B7‑0316/2013)
  S&D (B7‑0325/2013)

  Йожеф Сайер от името на групата PPE
  Енрике Гереро Салом от името на групата S&D
  Андрю Дъф от името на групата ALDE


  Процедура : 2013/2679(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0315/2013
  Внесени текстове :
  RC-B7-0315/2013
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2014 г.

  (2013/2679(RSP))

  Европейският парламент,

  –    като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2013 г.“ (COM(2012)0629),

  –    като взе предвид стратегията „Европа 2020“,

  –    като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 27-28 юни 2013 г.,

  –    като взе предвид последното Рамково споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Комисията[1], по-специално приложение IV към него,

  –    като взе предвид член 35, параграф 3 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че продължителната криза няма да бъде преодоляна без съществено допълнително задълбочаване на европейската интеграция и че финансовата и икономическата криза и кризата на дълга подчертаха нуждата от засилен демократичен контрол и отчетност;

  Б.   като има предвид, че Комисията следва да представи мерки за запазване и укрепване на моделите на европейската социална пазарна икономика, с оглед на поправяне на щетите от дългата рецесия и възстановяване на пълната заетост и устойчивия растеж;

  В.   като има предвид, че слабостта на банковата система, продължаващите проблеми с дълга и дефицита, пред които са изправени държавите членки, загубата на конкурентоспособност на Европа в глобалната икономика, високата безработица сред младежите и социалните трудности в резултат от икономическия упадък изправят ЕС пред безпрецедентни предизвикателства;

  Г.   като има предвид, че бюджетните решения на равнище ЕС трябва да отговарят на политическите приоритети на Съюза не само по отношение на размера на средствата, но и по отношение на гъвкавостта и балансираността;

  Д.  като има предвид, че ролята на Комисията е да насърчава общия интерес на ЕС, да предприема подходящи инициативи в тази насока, да гарантира прилагането на Договорите, да следи за прилагането на правото на ЕС, да упражнява функциите по координация, изпълнение и управление, както и да предлага законодателство;

  Е.   като има предвид, че в края на настоящия изборен мандат всички незавършени досиета ще отпаднат, освен ако Парламентът, Съветът или Комисията направят обосновано искане конкретни досиета, които са постигнали значителен напредък в рамките на обикновената законодателната процедура, да бъдат продължени от новоизбрания Парламент;

  ЧАСТ 1

  1.   призовава за задълбочаване на демократичните процеси в областта на икономическото управление с активното участие на Парламента, като по този начин ще се допринесе за подобряване на доверието на гражданите в управлението на кризата от страна на ЕС; счита в тази връзка, че Комисията следва да изпълнява предвидената й по Договорите роля, което е несъвместимо с делегирането на ролята за вземане на решения относно икономическото управление на ЕС на органи, които не носят отговорност; по-специално е загрижен за подобряването на отговорността на Комисията, в случаите когато тя действа в качеството си на член на тройката;

  2.   счита, че след приключването на политическите преговори по МФР 2014-2020 г. Комисията следва да гарантира като приоритет доброто функциониране на новата финансова рамка, включително новите правила относно гъвкавостта, договорени по време на преговорите; очаква новата Комисия, когато встъпи в длъжност, да поеме официален ангажимент за преразглеждане на МФР до края на 2016 г., което ще позволи също така на новия Парламент да оцени наново приоритетите на ЕС;

  3.   особено е загрижен за положението с бюджетните кредити за плащания през 2014 г. и настоятелно призовава Комисията да предлага коригиращи бюджети през цялата година всеки път, когато има нужда от това;

  4.   подчертава важността, която придава на въпроса за реформата на системата за собствени средства на ЕС; призовава Комисията да гарантира, че групата на високо равнище по въпросите на собствените ресурси ще бъде свикана и ще започне работа възможно най-скоро, за да се обезпечи наличие на първоначални констатации до края на 2014 г., както предвижда Съвместната декларация относно собствените ресурси, договорена като част от споразумението за МФР;

  5.   припомня, че бюджетът на ЕС трябва да отразява политическите приоритети на ЕС; подчертава, че бюджетът на ЕС е инвестиционен бюджет със силен ефект на лоста; настоятелно призовава Комисията да защитава бюджета на ЕС, за да се увеличат стратегическите инвестиции чрез европейска добавена стойност и да се възобнови европейската икономика;

  6.   счита, че работните места са най-големият приоритет и че трябва да се използват всички налични лостове на европейско равнище, за да се запазят работните места и да се създадат нови работни места за младите хора, особено в областта на услугите, промишлеността и цифровата икономика; счита следователно, че инвестициите за засилване на конкурентоспособността на ЕС ще играят ключова роля през следващата и през идните години;

  7.   приветства ангажимента на Европейския съвет от 27-28 юни 2013 г. за завършване изграждането на истински икономически и паричен съюз, включващ всички елементи на банковия съюз, по-ефективна координация на икономическите политики, разработване на механизми за финансова солидарност и засилване на социалното измерение, но съжалява, че не е постигнат по-бърз напредък; призовава Комисията да представи предложение относно социалното измерение на ИПС;

  8.   настоява за бързо приемане на цялото необходимо законодателство за създаване на единен надзорен механизъм, основаващ се на Европейската централна банка;

  9.   подкрепя стратегията за растеж „Европа 2020”, чиято цел е създаването на правилна политическа рамка за насърчаване на предприятията, създаването на работни места, повишаването на жизнения стандарт и развитието на устойчива икономика;

  10. подчертава необходимостта от подобряване на макроикономическата среда за индустрията, подобряване на достъпа до капитал, осигуряване на по-добра инфраструктура, защита на правата на собственост и подкрепа в частност на малките и средните предприятия, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и достъп до нови пазари;

  11. призовава за действия за приключване на настоящата работна програма на Комисията преди края на нейния мандат, в частност по отношение на единния пазар на услугите, програмата в областта на цифровите технологии, вътрешния енергиен пазар и разширяването на задълбочени споразумения за свободна и честна търговия;

  12. призовава настоятелно Комисията да ускори и засили своите усилия за защита на финансовите интереси на ЕС, да направи предложение за създаването на Европейска прокуратура и да приключи забавените реформи в Европейската служба за борба с измамите;

  13. предлага да се включи в интензивни преговори със Съвета и Комисията преди края на своя мандат с оглед приключването на възможно най-много досиета, като изцяло се спазват законодателните процедури, посочени в Договора от Лисабон; отново заявява, че не може да приеме никакви допълнителни междуправителствени елементи във връзка с ИПС;

  14. призовава Комисията да вземе надлежно предвид специфичните за секторите позиции на Парламента, както са посочени в част 2 на настоящата резолюция;

  ЧАСТ 2

  Изпълнение

  15. настоятелно призовава Комисията да подобри съгласуваността на своята законодателна програма, да повиши качеството на своите законодателни проекти, да укрепи своята оценка на въздействието на проектите на правните актове, да предлага по целесъобразност използването на таблици на съответствието с оглед по-добро транспониране на законодателството на ЕС и да подкрепи Парламента в преговорите със Съвета относно използването на делегираните и изпълнителните актове, които могат евентуално да доведат до значителни пречки в законодателния процес;

  16. настоятелно призовава Комисията да предложи въвеждане на подходящи национални декларации за управление, подписани на съответното политическо равнище, които обхващат европейските фондове със съвместно управление; подчертава нуждата от поддържане на строг и надежден контрол чрез проследяване отблизо на финансирането, както и от контролиране на икономическата ефективност на финансирането на ЕС и на неговата администрация, като по този начин се гарантира висока стойност на средствата за действията на ЕС, а също така и че приходите да се събират в съответствие с приложимите правила;

  17. счита, че сътрудничеството между институциите на ЕС трябва да се подобри и модернизира, за да стане по-ефикасно и да позволи по-задълбочен демократичен контрол на изпълнителните правомощия на равнище ЕС; отбелязва, че междуинституционалното споразумение от 2010 г. трябва да бъде преразгледано; призовава за по-тясно сътрудничество със Съвета в съответствие с Договора от Лисабон; подчертава, че винаги следва да се отдава предпочитание на общностния метод, който позволява публичен дебат с демократичното участие на Парламента; счита освен това, че сложното законодателство, особено в областта на финансовите услуги, налага достатъчно широк обществен и парламентарен дебат;

  18. изразява съжаление, че въпреки последователните обещания, направени от Комисията, не е налице превръщане в реалност на няколко от обявените цели, както в количествено, така и в качествено отношение; настоятелно призовава Комисията да започне интензивен диалог с двамата съзаконодатели относно представянето и приемането на останалите обявени законодателни предложения;

  19. призовава Комисията да улесни бързото приключване на тристранната процедура относно Устава на европейските политически партии навреме за изборите за Европейски парламент;

  Единен пазар

  20. припомня основната роля на единния пазар като двигател на интеграцията на ЕС, икономическия растеж и заетостта и като стълб на реалната икономика на ЕС; поради това призовава Комисията да се съсредоточи върху управлението на единния пазар с цел ускоряване на приемането и изпълнението на законодателните и политическите приоритети и да изготви редовна оценка на интеграцията на единния пазар – на основата на доклада за интеграция на единния пазар, придружаващ годишните обзори на растежа (ГОР) и препоръките за отделните държави – в рамките на европейския семестър;

  21. призовава Комисията да продължи да акцентира върху подобряването на управлението на единния пазар, да поднови стремежа си за административно опростяване, да отчита в достатъчна степен пропорционалността на предлаганите мерки и да наблюдава постигнатия напредък с оглед пълно прилагане на достиженията на правото на единния пазар, особено в сектора на услугите;

  22. приветства предложенията за приоритетни действия за засилване на растежа, заетостта и увереността в единния пазар в Акта за единния пазар II на Комисията; насърчава използването на засилено сътрудничество, когато е уместно и необходимо;

  23. настоятелно призовава за цялостно прилагане на Директивата относно услугите; призовава Комисията да помогне на държавите членки при насърчаването на достъпа до единния пазар на услуги; изисква Комисията да направи преглед на действащите ограничителни практики, като например „анализ на икономическите потребности“;

  24. призовава Комисията да наблюдава стриктно и отблизо изпълнението и прилагането на Програмата за потребителите, защитата на потребителите и доверието в единния пазар; като има предвид, че вярата и доверието на потребителите са основата на добре функциониращ единен пазар, изисква от Комисията, заедно с държавите членки, активно да се стреми към постигането на бързо прилагане на Директивата относно правата на потребителите, Директивата за алтернативно разрешаване на спорове и Регламента за онлайн решаване на спорове, и да извърши преглед на действието на Директивата за нелоялните търговски практики;

  25. приветства новия Регламент относно безопасността на потребителските продукти, който гарантира здравето и безопасността на потребителите, но също така и улеснява търговията със стоки, в частност за МСП;

  26. настоятелно призовава Комисията да приложи Модернизирания митнически кодекс чрез разработването докрай на хармонизирани електронни митнически практики;

  27. призовава Комисията да бъде по-систематизирана, когато оценява въздействието на своите предложения относно МСП, на които Европа разчита за много за създаването на нови работни места; във връзка с това настоятелно призовава Комисията активно да противодейства на създаването на по-строго национално законодателство от законодателството на ЕС, което нарушава равнопоставените условия на конкуренция на единния пазар;

  28. подчертава значението на предприемането на мерки за подобряване на достъпа до финансиране на МСП; призовава Комисията да засили и приложи мерките, предвидени в Плана за действие за предприемачество, и да ускори приемането на инициатива за зелено предприемачество; призовава за механизъм за финансиране на МСП в рамките на бъдещите програми COSME и „Хоризонт 2020“, с участието на Европейския инвестиционен фонд и на ЕИБ, който да бъде бързо стартиран, за да улесни инвестирането от публични и частни фондове в новаторски и устойчиви нови предприятия, включително ориентирани към растеж МСП;

  29. изисква Комисията да прилага споразумението между трите институции за изпълняване на ангажиментите си за по-добро законотворчество, включително държавите членки, които следва да бъдат насърчени от Комисията да провеждат собствени тестове за МСП и единния пазар; във връзка с това отбелязва, че Съветът следва да създаде собствен отдел за оценка на въздействието, за да извършва оценки на въздействието на измененията, които предлага; подчертава важността на проверките за пригодност в Програмата за по-добро регулиране;

  30. призовава Комисията да насърчава интересите на МСП и микропредприятията, като осигурява по-лесен достъп до единния пазар на Европа; приветства вече предприетите от Комисията стъпки за намаляване на регулаторните тежести върху МСП и микропредприятията, които възникват в резултат от законодателството на ЕС;

  31. призовава Комисията да внесе законодателно предложение относно по-доброто управление на единния пазар, основаващо се на доклада за законодателна инициатива по този въпрос, с оглед на ключовия принос, който единният пазар може да даде за растежа в Европейския съюз;

  32. приветства политическото споразумение по пакета за обществените поръчки и концесиите; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да започнат бързо и цялостно прилагане на неговите нови разпоредби; призовава в частност за разработване на комуникационна стратегия и стратегия за обучение за насърчаване на нови умения и способности при иновативното и основано на резултати възлагане на обществени поръчки;

  33. отбелязва потвърденото споразумение със Съвета за реформа на Директивата за взаимно признаване на професионалните квалификации; призовава за бързо прилагане на новите разпоредби и за насърчаване на нови професии да установят европейска квалификационна рамка;

  34. приветства предложението на Комисията във връзка с разкриването на нефинансова информация и призовава Комисията да работи в тясна връзка с Парламента и Съвета, за да се постигне споразумение до началото на 2014 г.;

  35. подновява своето искане за предложение за 14-та директива в областта на дружественото право за преместване зад граница на седалища на дружества;

  36. призовава за съживяване на европейската индустрия, с цел създаване на работни места, подпомагане на устойчивия растеж и осигуряване на добри условия на труд за всички европейци;

  37. призовава Комисията да насърчи по-нататъшна инициатива за единния пазар чрез представяне на предложения за разработване, завършване и прилагане на цифровия единен пазар, като например нова стратегическа рамка, обхващаща наличността и трансграничната преносимост на цифрово съдържание в ЕС, и по-конкретно инициативи за създаване на по-голямо доверие у потребителите, в т.ч. мерки за улесняване на плащанията онлайн и подобряване на доставката на цифрово съдържание и съответната инфраструктура;

  38. настоятелно призовава Комисията да продължи да провежда своята реформа в областта на авторското право, за да се гарантира, че то е годно за интернет средата; отново изтъква необходимостта от довършване на реформата на правото на индустриална собственост с цел насърчаване на растежа и създаването на работни места в Европа;

  39. счита, че успешното установяване на банков съюз чрез създаването на единен надзорен механизъм заедно с единен оздравителен механизъм за банките и на рамка на ЕС за националните схеми за гарантиране на депозитите е от изключителна важност за стабилността на икономиката на ЕС и за връщането към устойчив икономически растеж; изисква в тази връзка от Комисията незабавно да представи всички необходими предложения заедно с нужните за правилното прилагане на пакета „ДКИ ІV“ регулаторни технически стандарти;

  40. подчертава, че в интерес на допълнително засилване на ефикасността и стабилността на финансовите пазари на Съюза възможно най-бързо, висящите предложения на Комисията относно финансовите услуги трябва да бъдат приети бързо, като по този начин ще се избегне забавянето на влизането в сила на съответното законодателство;

  41. призовава Комисията да приеме възможно най-скоро предложенията си относно проект за регламент за създаване на единен оздравителен механизъм и относно последващите действия във връзка с препоръките относно структурната реформа в банковия сектор; подчертава колко е важно съзаконодателите да разгледат бързо тези предложения, за да се позволи бързото им влизане в сила;

  42. посочва, че научните изследвания и иновациите са жизненоважни за конкурентоспособността на ЕС чрез създаването на научноизследователски и новаторски програми, чрез опростяването на процедурите, чрез обединяването и координацията на финансирането на всички съответни нива (ЕС/държави членки/региони) и чрез създаването на взаимодействия между европейските програми, и призовава Комисията да прилага тези принципи;

  43. отбелязва споразумението относно „Хоризонт 2020“, за да се даде възможност за плавен преход от Седмата рамкова програма и за да се осигури приемственост в основната политика на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите, която пострада в минали програми в резултат на постигнати в последния момент споразумения между Парламента и Съвета;

  44. призовава Комисията да представи целесъобразно предложение за общо за ЕС определение на данъчните убежища и да въведе черен списък на отказващите да сътрудничат трети държави и юрисдикции; призовава настоятелно държавите членки да проследят своите ангажименти за прилагане на препоръките на Комисията относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти на добро управление в данъчната област и агресивното данъчно планиране, както и да вземат необходимите мерки за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци;

  Климат, околна среда, енергетика и транспорт

  45. настоява върху необходимостта от въвеждане на пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, с цел да се създадат стимули за развитието на „зелена“ икономика, насърчаването на биологичното разнообразие и борбата с изменението на климата, в това число включване на мерки за ефективност на ресурсите в европейския семестър, както е предвидено в стратегията „Европа 2020“;

  46. призовава Комисията незабавно да представи предложения за решаване на структурните слабости на сегашната схема за търговия с емисии;

  47. очаква от Комисията да представи незабавно законодателни предложения за преразглеждане на законодателството относно качеството на въздуха, за да се предостави по-добра защита от вредното въздействие на замърсяването на въздуха върху здравето на човека;

  48. подчертава, че постигането на цялостно споразумение на ООН за климата през 2015 г., в съответствие с целта на ЕС за 2°C, е висш приоритет, и признава, че през 2014 г. ще бъдат необходими решения за рамката за климата и енергийната политика на ЕС, за да се стимулира тласък в международните преговори за постигане на тази цел;

  49. настоятелно призовава Комисията да ускори работата си по преразглеждането на пакета за хигиената, предвид последните събития около измамните практики, свързани с месни продукти в ЕС;

  50. изисква от Комисията да представи цялостен преглед на политиката и законодателството на ЕС в областта на отпадъците, включвайки целите на достиженията на правото на ЕС в областта на отпадъците и целите за отклоняване на отпадъците съгласно Директивата за депониране на отпадъците;

  51. призовава Комисията да представи подробен план за действие с мерки, проектирани за постигането на изцяло интегриран и взаимосвързан единен енергиен пазар; изтъква необходимостта от предоставяне на потребителите на прозрачни и съпоставими цени на енергията;

  52. изтъква още веднъж, че енергийната ефективност и икономиите са най-евтиният начин за намаляване на разходите за енергия и за по-малък внос на изкопаеми горива, и следователно трябва да бъдат в основата на всяка предложена мярка за енергийна политика;

  53. подчертава необходимостта от завършването на единния пазар за всички видове транспорт, включително по-нататъшната либерализация на пазара за автомобилен превоз на товари, така че да се гарантира свободното движение на стоки и услуги, с ясни и лесно приложими правила за свободна и лоялна конкуренция и намалена административна тежест за МСП; при все това настоятелно призовава Комисията да изготви доклад за състоянието на пазара на автомобилния транспорт в ЕС до края на 2013 г. и да завърши всички необходими анализи, преди да предложи законодателни предложения;

  54. възприема като много важен замисления преди повече от 10 години проект „Единно европейско небе“; опасява се, че ако Европейският съюз не предприеме действия през идните години, централното въздушно пространство на Европа ще бъде наситено до такава степен, че повече няма да е възможно постигането на растеж в тази област; призовава следователно за реформиране на въздушното пространство – идея, която вече беше възприета държавите членки чрез реформата на съществуващите системи за контрол на въздушния трафик и въвеждането на функционални блокове въздушно пространство; приветства факта, че новата европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) – технологичният елемент на ЕЕН – се развива добре; подчертава, че новата система ще бъде от полза за всички, и в частност за европейските авиолинии; призовава настоятелно Комисията да направи оперативни всички функционални блокове въздушно пространство; призовава за насърчаване на засиленото използване на регионалните летища;

  55. призовава Комисията да изпълни своя ангажимент да гарантира пълното изграждане на единното европейско железопътно пространство и да разшири правомощията на Европейската железопътна агенция в областта на сертифицирането и безопасността, както и хомологизирането на подвижния състав;

  56. призовава за предложения за приключване на изграждането на европейски пазар на далекосъобщенията, включващи мерки за премахване на таксите за роуминг, не по-късно от 2015 г.;

  Сплотени и приобщаващи общества – Европа на гражданите

  57. подчертава, че политиката на сближаване на Европейския съюз предоставя инвестиции за устойчив растеж и работни места, както и за повече конкурентоспособност в Европа, в съответствие с целите за икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС; припомня, че кохезионната политика е главният инвестиционен инструмент за постигането на европейските цели за 2020 г.; затова призовава Комисията да предприеме необходимите действия по бърз начин, така че да се гарантира своевременното започване, както и да определи ясни условия, позволяващи прилагането на оперативните програми за 2014–2020 г. в държавите членки; настоятелно призовава Комисията да внесе незабавно преразгледан проект на Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

  58. подчертава, че всеобхватният законодателен пакет от регламенти относно политиката на сближаване в следващата МФР за 2014-2020 г. е необходим за правилното изпълнение на многогодишния бюджет; отбелязва, че тези регламенти трябва да се допълнят от приемането на актове за изпълнение и делегирани актове;

  59. призовава Комисията да насърчи мерки като реформата на пазарите на труда, където структурните проблеми възпрепятстват навлизането на млади хора, както и да подкрепи държавите членки при прилагането на гаранцията за младежта с оглед подпомагането на младите хора за работни места или образование;

  60. отбелязва, че има голямо незадоволено търсене на квалифициран персонал в областта на информационните технологии и разработване на системи; предлага този сектор да бъде един от приоритетите за предоставяне на подпомагане за обучение и развитие в европейската инициатива за заетост на младите хора;

  61. изисква от Комисията да представи предложение за директива относно свързаните с трудовата дейност мускулно-скелетни смущения и за преразглеждане на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа;

  62. призовава Комисията да гарантира чрез преразгледаните насоки за заетостта през 2014 г., че политиката на заетост и социалната политика играят активна роля в ответната реакция по отношение на кризата; настоятелно призовава в тази връзка Комисията да подпомогне държавите членки да разработят стратегии за изграждане на нови умения и за подпомагане на безработните да си проправят път на пазара на труда възможно най-скоро; при все това изтъква, че следва да се положат големи усилия чрез инициативата за младежка заетост за предоставяне на помощ в най-тежко засегнатите региони на Съюза на уязвимите групи и на младите хора, които не работят, не участват в образователни програми и програми за обучение и са безработни или неактивни, чрез ускоряване на предоставянето на дейности, подпомагани от финансирането на ЕСФ;

  63. призовава Комисията да изготви годишен доклад относно реформата на системите за професионално обучение в държавите членки, като по този начин допринесе за структурно подобряване на пригодността за заетост на младите хора в дългосрочен план;

  64. подкрепя инициативите на равнището на ЕС за допълване на усилията на национално равнище за увеличаване на микрокредитирането и подпомагане на социалното предприемачество, което предоставя услуги, които не се осигуряват в достатъчна степен от публичния или частния сектор;

  65. потвърждава искането си към Комисията да направи преглед на Директивата относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност; призовава за подновяване на усилията на Комисията за разблокиране на Директивата за отпуска по майчинство и за последващи мерки във връзка с изготвянето на проучване на разходите и ползите по отношение на отпуска по бащинство;

  66. настоява Комисията да представи стратегия за премахването на насилието срещу жените съобразно изисканото от Парламента в няколко резолюции, и ЕС да стане страна по Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие, което би дало силен стимул на 26-те държави членки, които все още не са подписали и ратифицирали Конвенцията;

  67. припомня, че политиката за недопускане на дискриминация играе ключова роля в насърчаването на социалното приобщаване, и призовава Комисията да предложи пътна карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията; настоятелно приканва Комисията да гарантира, че държавите членки разработват и ефективно прилагат национални стратегии за интеграция на ромите и че дискриминацията се осъжда и е предмет на обсъждане с трети държави, както и че борбата срещу дискриминацията е включена в програмите за сътрудничество;

  68. подчертава важността, която трябва да се придаде на секторите на образованието, културата, аудиовизията, младежта, спорта и гражданството, както и да се гарантира, че те разполагат с адекватни и ефикасни бюджети;

  69. призовава Комисията да проучи проблемите в основата на непълното признаване в местните университети на взети курсове и събрани точки по ECTS (Европейска система за трансфер и натрупване на кредити) на студенти, които са учили даден период от време в други университети по програма „Еразъм“;

  70. настоятелно призовава за всеобхватно споразумение по пакета за защита на личните данни, което да гарантира уеднаквено и високо равнище на защита за субектите на данни и равнопоставени условия за предприятията;

  71. счита, че в интерес на осигуряването на сигурността на европейските граждани продължаващата борба срещу тероризма е от първостепенно значение за Европейския съюз, и твърдо призовава за преразглеждане на европейското законодателство относно запазването на данни;

  72. призовава Комисията да продължи спешно работата си по споразумението между ЕС и САЩ относно защитата на личните данни и потвърждава спешната необходимост от неговото бързо сключване;

  73. счита, че предложенията за взаимно признаване на някои документи за гражданско състояние заедно с минимални стандарти за гражданскоправни процедури ще бъдат показателни за извършването на важна крачка напред към създаването на пространство на правосъдие с по-прости, по-ясни и по-достъпни процедури за гражданите и с по-силно доверие при взаимното признаване на мерките в гражданското правосъдие;

  74. настоятелно призовава Комисията да използва оптимално Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г. при разглеждането на проблема с трафика на хора;

  75. призовава Комисията да предложи разширяването на сравнителния анализ в областта на правосъдието, така че да обхваща също така принципите на правовата държава, демокрацията и основните права;

  76. изтъква значението на борбата срещу организираната престъпност, изпирането на пари и измамите и корупцията срещу финансовите интереси на ЕС на трансгранично равнище;

  77. призовава Комисията да довърши пътната карта относно процесуалните права и да наблюдава транспонирането на приетите директиви, като гарантира, че основните права на заподозрените лица и обвиняемите са достатъчно защитени чрез общи минимални стандарти за процесуални права в наказателното производство, и да осигури ефективност на принципа за взаимното признаване;

  78. подкрепя Комисията в работата й, свързана с правата на жертвите, и я призовава да подпомогне държавите членки, така че да се гарантира пълно и правилно прилагане от страна на всички държави членки на Директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления до 16 ноември 2015 г.;

  79. приветства предложението на Комисията относно условията за влизане и пребиваване на научни работници, студенти, обмените на ученици, стажанти и доброволци; призовава за допълнителни предложения по същество относно законната миграция;

  80. призовава Комисията да състави насоки за гарантиране на правилното прилагане на шенгенските правила от страна на държавите членки, така че свободното движение на хора да бъде изцяло зачитано и да се избегне всякакво неправилно използване или злоупотреба с възможността за повторно въвеждане на проверки по вътрешните граници;

  81. призовава Комисията да гарантира, че общата европейска система за убежище се прилага правилно на територията на целия ЕС, като се спазват ангажиментите съгласно Договора;

  82. очаква от Комисията да представи нови предложения или допълнително да проучи преразглеждането на съществуващото законодателство в областта на материалното и процесуалното право, по-специално Рим II и Брюксел II;

  83. призовава Комисията да направи оценка на прилагането на Регламента за Европейската гражданска инициатива и при необходимост да го измени;

  Селско стопанство и рибарство

  84. призовава Комисията да гарантира бързо и правилно прилагане на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), което ще доведе до силна, устойчива и справедлива ОСП, която обслужва европейските земеделски производители и потребители, насърчава развитието на селските райони и опазва околната среда;

  85. признава, че прилагането ще бъде основният акцент на дейностите през 2014 г.; поради това призовава Комисията да гарантира ефективното прилагане на окончателните споразумения за реформата на ОСП, които свеждат до минимум тежестта за земеделските производители и административните органи на държавите членки, като същевременно обезпечават ефективното, стриктно и прозрачно изпълнение на новите правила;

  86. отбелязва намерението на Комисията да представи законодателство относно използването на техники за клониране на животни за производството на храни; настоятелно призовава Комисията при изготвянето на предложението да вземе предвид неотдавнашните притеснения във връзка с етикетирането и последователното прилагане на законодателството относно хранителната верига във ЕС, като едновременно с това приложи най-новите научни и технологически разработки в тази област;

  87. приветства предложението на Комисията относно нова стратегия за здравето на животните, както и нейния ангажимент за гарантиране на съгласуваност между хоризонталните принципи на законодателството в областта на здравето на животните, хуманното отношение към животните и безопасността на храните; призовава за тясно съгласуване на стратегията за здравето на животните със стратегията „Европа 2020“, за да се осигури гладкото функциониране на вътрешния пазар на животни и животински продукти, като същевременно се увеличат устойчивостта и конкурентоспособността на европейското селско стопанство;

  88. призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, за да помогне на държавите членки в прилагането на новоприетата обща политика в областта на рибарството в съответствие с бъдещия Европейски фонд за морско дело и рибарство; очаква Комисията да гарантира, че член 43, параграф 2 от ДФЕС представлява правното основание на нейните предложения, и да ограничи прилагането на член 43, параграф 3 до предложения, които са строго свързани с определянето и разпределянето на възможностите за риболов; за тази цел очаква от Комисията да помогне за създаване на междуинституционална работна група, съставена от представители на трите институции, с цел да се намерят най-подходящите решения;

  89. подчертава, че новият Европейски фонд за морско дело и рибарство трябва да подобри мерките, насочени към намаляване на капацитета на флота; настоява, че новата обща политика в областта на рибарството трябва да бъде подкрепена със засилени мерки за контрол;

  90. призовава Комисията да продължи да укрепва борбата си срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;

  Външна политика и политика в областта на развитието

  91. очаква Комисията да продължи да подкрепя традиционната политика на ЕС в областта на разширяването; счита, че Съюзът би загубил политическо доверие на световно равнище, ако затвори вратите си за своите съседи;

  92. припомня, че Източното и Южното съседство продължават да бъдат приоритет, и подчертава, че новата стратегия на ЕС и принципът „повече за повече“ все още трябва да бъдат ясно определени и прилагани;

  93. подчертава колко е важно да се потвърди с по-голяма решителност перспективата за разширяване за държавите от Западните Балкани и споделя препоръката на Комисията за започване на преговори за присъединяване със Сърбия и бившата югославска република Македония; призовава Комисията да си сътрудничи с Турция като страна кандидатка и изрично приветства отварянето на преговорна глава 22 относно регионалната политика;

  94. призовава Комисията да увеличи дейностите, насочени към развитието на Източното партньорство, особено в областта на мобилността и сътрудничеството в сферата на образованието;

  95. призовава Комисията да даде своя конструктивен принос за прегледа на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с оглед на съвместната работа със Съвета и Парламента в подкрепа на добре координирани инициативи в областта на общата външна политика и политика на сигурност; призовава за по-голяма гъвкавост при предоставянето на финансова подкрепа в кризисни ситуации;

  96. припомня на Комисията необходимостта от подобряване на оценката й за прилагането на консенсуса относно хуманитарната помощ, допълването й с държави членки и донори, и необходимостта от преглед на Регламент (ЕО) № 1257/1996 на Съвета;

  97. призовава ЕСВД да продължи разпространението и прилагането на концепцията за „отговорност за защита“ (R2P) [2], в съответствие с препоръката на Европейския парламент към Съвета относно принципа на ООН, с цел установяване на „Европейски консенсус относно R2P“;

  98. призовава Комисията да увеличи количеството и ефикасността на хуманитарната помощ на ЕС и предоставянето на помощ на хора, нуждаещи се от основни стоки и услуги, в Сирия и сред бежанците от Сирия в съседните държави;

  99. призовава Комисията да представи предложение за създаване на механизъм, финансиран от съответния финансов инструмент на ЕС за външна дейност и съставен от екип от национални и международни следователи, прокурори, адвокати и други експерти от държавите членки на ЕС, както и от други заинтересовани държави (Швейцария, Канада и САЩ), с цел да се предоставят правни и технически консултации и съдействие на органите на държавите от Арабската пролет относно възстановяването на незаконно присвоените активи, откраднати от бивши диктатори, техните семейства и режими;

  100.    призовава Комисията да измести вниманието си от политика на развитие, ориентирана предимно към вложените средства, към политика на развитие, насочена към постигнатите резултати с точни годишни цифри за постиженията в областта на развитието, и да гарантира, че усилията за развитие на ЕС имат трайно въздействие върху изкореняването на бедността;

  101.призовава Комисията прагматично да разгледа въпроса с правата върху собствеността в развиващите се страни и да разработи последователен подход съвместно с други международни партньори в областта на развитието, за да се даде начален тласък на процес на оправомощаване на местните общности и отделните хора в развиващите се страни; изтъква, че това е процес, който представлява един от основните елементи на развитието и който би могъл да извади цели нации от бедността и да засили икономическата дейност в развиващите се страни;

  102.посочва, че за да се повиши ефективността на помощта, от решаващо значение е и да се гарантира по-голяма съгласуваност на политиката, при която всички области на политиката на ЕС, особено тези със значително въздействие в развиващите се страни, да допринасят за създаване на благосъстояние в развиващите се страни, посочва, че е необходимо също така да се увеличи координацията между държавите членки;

  103.посочва, че решаването на проблемите, свързани с недохранването при децата и продоволствената сигурност, борбата срещу убийства въз основа на пола, т.е. срещу продължаващия подбор, извършван в гигантски мащаби, на бебета от мъжки пол за сметка на бебетата от женски пол, и насърчаването на предоставянето на здравни осигуровки и пенсии в развиващите се страни остават важни приоритети;

  104.    подчертава факта, че намаляването на риска от бедствия също е важна стратегия, която се нуждае от подобряване;

  105.призовава за повишаване на ефективността на помощта за развитие чрез засилване на координацията и допълването, както и чрез редовна оценка на резултатите, последиците и въздействието на тази помощ;

  Търговия

  106.продължава да поддържа многостранния подход към международната търговия и призовава Комисията да подкрепи настоящите инициативи на СТО; настоятелно призовава за улесняване на присъединяването на Китай към Споразумението относно обществените поръчки; признава необходимостта от траен напредък в постигането на двустранни споразумения за свободна търговия с важни партньори, и по-специално със САЩ; поради това изисква Комисията да съсредоточи човешки ресурси и политически усилия към текущите търговски преговори с трети държави и, по-конкретно, със стратегически партньори, с оглед постигането на значим напредък към балансирано окончателно споразумение; изисква Комисията изцяло да включи Европейския парламент в този процес в съответствие с относимите разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз;

  107.призовава Комисията да започне процес на задълбочено разглеждане, с участието на Парламента, на бъдещата стратегия за международна търговия, включително евентуална реформа на функционирането на СТО; подчертава, че тази оценка трябва да взема предвид изцяло последиците за икономиката на ЕС от последната стратегия за международна търговия;

   

  o

  o o

   

  108.възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.