Společný návrh usnesení - RC-B7-0315/2013Společný návrh usnesení
RC-B7-0315/2013

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2014

  3. 7. 2013 - (2013/2679(RSP))

  předložený v souladu s čl. 35 odst. 3 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  PPE (B7‑0315/2013)
  ALDE (B7‑0316/2013)
  S&D (B7‑0325/2013)

  József Szájer za skupinu PPE
  Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D
  Andrew Duff za skupinu ALDE


  Postup : 2013/2679(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B7-0315/2013
  Předložené texty :
  RC-B7-0315/2013
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2014

  (2013/2679(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na sdělení Komise o pracovním programu na rok 2013 (COM(2012)0629),

  –   s ohledem na strategii Evropa 2020,

  –   s ohledem na závěry Evropské rady z 27.–28. června 2013,

  –   s ohledem na poslední rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí[1], a zejména na přílohu IV této dohody,

  –   s ohledem na čl. 35 odst. 3 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že dlouhou krizi nebude možné překonat bez dalšího výrazného prohloubení evropské integrace a že finanční, hospodářská a dluhová krize zdůraznila, že je třeba posílit demokratickou kontrolu a odpovědnost;

  B.   vzhledem k tomu, že by Komise měla navrhnout opatření na zachování a posílení modelů evropské sociálně tržní ekonomiky s cílem napravit škody způsobené dlouhodobou recesí a obnovit plnou zaměstnanost a udržitelný růst;

  C.  vzhledem k tomu, že oslabený bankovní systém, přetrvávající problémy členských států související se zadlužeností a deficitem, ztráta konkurenceschopnosti Evropy v globální ekonomice, vysoká nezaměstnanost mládeže a sociální strádání vyplývající z hospodářského poklesu staví EU před nebývalé výzvy;

  D.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o rozpočtu na úrovni Unie musí splňovat politické priority EU, a to nejen pokud jde o výši rozpočtu, ale také o jeho pružnost a vyváženost;

  E.   vzhledem k tomu, že úlohou Komise je prosazovat obecný zájem EU, vyvíjet za tímto účelem vhodné iniciativy, zajišťovat uplatňování Smluv, dohlížet na provádění práva EU, vykonávat koordinační, výkonné a řídící funkce a navrhovat právní předpisy;

  F.   vzhledem k tomu, že na konci současného volebního mandátu se všechna neuzavřená řízení stanou bezpředmětnými, pokud Parlament, Rada nebo Komise nepředloží odůvodněnou žádost, aby nově zvolený Parlament převzal konkrétní dokumenty, v jejichž případě bylo v rámci řádného legislativního postupu dosaženo výrazného pokroku;

  ČÁST 1

  1.   vyzývá k hlubšímu demokratickému procesu v oblasti správy ekonomických záležitostí, do něhož by byl více zapojen Parlament, což přispěje ke zvýšení důvěry občanů ve způsob řízení krize ze strany EU; v této souvislosti se domnívá, že by Komise měla plnit svou úlohu stanovenou ve Smlouvě, a že přenášení rozhodovacích pravomocí o správě ekonomických záležitostí EU na subjekty, které nenesou odpovědnost, není s touto úlohou v souladu; má zejména zájem na tom, aby se zvýšila odpovědnost Komise, když jedná jako člen trojky;

  2.   domnívá se, že po dokončení politických jednání o VFR na období 2014–2020 by Komise měla přednostně zajistit hladké fungování nového finančního rámce, a to včetně nových pravidel v oblasti flexibility dohodnutých v rámci těchto jednání; očekává, že nová Komise při svém uvedení do úřadu učiní formální závazek, že do konce roku 2016 uskuteční přezkum VFR, což novému Parlamentu také umožní znovu posoudit priority EU;

  3.   je zejména znepokojen situací v oblasti prostředků na platby v roce 2014 a naléhavě vyzývá Komisi, aby během daného roku předkládala opravné rozpočty, kdykoli to bude třeba;

  4.   zdůrazňuje význam, který přikládá reformě systému vlastních zdrojů EU; vyzývá Komisi, aby zajistila, že bude co nejdříve svolána skupina na vysoké úrovni pro otázku vlastních zdrojů, aby se zajistilo, že první soubor zjištění bude k dispozici na konci roku 2014, jak je stanoveno ve společném prohlášení o vlastních zdrojích přijatém jako součást dohody o VFR;

  5.   připomíná, že rozpočet EU musí odrážet politické priority EU; zdůrazňuje, že rozpočet EU je investičním rozpočtem se silným pákovým účinkem; naléhavě vyzývá Komisi, aby bránila rozpočet EU s cílem podpořit strategické investice prostřednictvím evropské přidané hodnoty a opětovně oživit evropské hospodářství;

  6.   domnívá se, že hlavní prioritou je zaměstnanost a že všechny dostupné dávky na evropské úrovni musí být použity k zachování stávajících pracovních míst a k vytvoření nových míst pro mladé lidi, a to zejména v oblastech služeb, průmyslu a digitálního hospodářství; domnívá se proto, že investice na posílení konkurenceschopnosti EU budou hrát klíčovou úlohu v příštím roce i v letech následujících;

  7.   vítá závazek Evropské rady přijatý ve dnech 27.–28. června 2013 týkající se dobudování skutečné hospodářské a měnové Unie, jež bude zahrnovat všechny prvky bankovní unie, účinnější koordinaci hospodářských politik, rozvoj mechanismů finanční solidarity a posílení sociálního rozměru, lituje však, že se nedaří dosáhnout rychlejšího pokroku; vyzývá Komisi, aby předložila sdělení o sociálním rozměru HMU;

  8.   trvá na brzkém dokončení všech právních předpisů nezbytných k zavedení jednotného mechanismu dohledu založeného na Evropské centrální bance;

  9.   podporuje strategii růstu Evropa 2020, jejímž cílem je zavést náležitý politický rámec pro podporu podnikání, tvorbu pracovních míst, zvyšování životní úrovně a rozvoj udržitelného hospodářství;

  10. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit makroekonomické prostředí pro průmysl, které by mělo zlepšit přístup ke kapitálu, zajistit lepší infrastrukturu, chránit vlastnická práva a podporovat zejména malé a střední podniky, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost a zlepšil jejich přístup na nové trhy;

  11. vyzývá k přijetí opatření na dokončení stávajícího pracovního programu Komise do konce jejího mandátu, a to zejména s ohledem na jednotný trh v oblasti služeb, digitální agendu, vnitřní trh s energií a rozšíření komplexních dohod o volném a spravedlivém obchodu;

  12. naléhavě žádá Komisi, aby zintenzivnila a posílila své úsilí na ochranu finančních zájmů EU, vypracovala návrh na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a dokončila zpožděnou reformu Evropského úřadu pro boj proti podvodům;

  13. navrhuje zahájit před koncem svého mandátu intenzivní jednání s Radou a Komisí s cílem uzavřít co nejvíce dokumentů, a to při plném dodržení legislativních postupů stanovených v Lisabonské smlouvě; znovu opakuje, že nemůže akceptovat žádné další mezivládní prvky týkající se HMU;

  14. vyzývá Komisi, aby vzala řádně na vědomí postoje Parlamentu k jednotlivým odvětvím uvedené v části 2 tohoto usnesení;

  ČÁST 2

  Provádění

  15. naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila soudržnost svého legislativního programu, zvýšila kvalitu tvorby legislativních návrhů, posílila posuzování dopadu návrhů právních předpisů, navrhovala tam, kde to je vhodné, použití srovnávacích tabulek pro lepší provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu a podpořila Parlament v jeho jednáních s Radou o používání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, které by mohly významným způsobem zablokovat legislativní proces;

  16. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla zavedení řádných prohlášení o řízení na vnitrostátní úrovni podepsaných na odpovídající politické úrovni a zahrnující prostředky EU v rámci sdíleného řízení; zdůrazňuje, že je třeba přísně a důvěryhodně sledovat nakládání s finančními prostředky prostřednictvím podrobných kontrol financování a sledovat nákladovou efektivnost financování EU a její správy, čímž se zajistí vysoká rentabilita činností EU, ale i to, že příjmy budou vybírány v souladu s platnými pravidly;

  17. domnívá se, že je třeba zlepšit a modernizovat spolupráci mezi orgány EU tak, aby byla účinnější a umožnila hlubší demokratickou kontrolu výkonné moci na úrovni EU; domnívá se, že je třeba přezkoumat interinstitucionální dohodu z roku 2010; vyzývá k užší koordinaci s Radou, jak předpokládá Lisabonská smlouva; zdůrazňuje, že je vždy třeba upřednostňovat metodu Společenství, která umožňuje veřejnou diskusi prostřednictvím demokratického zapojení Parlamentu; dále se domnívá, že složité právní předpisy, zejména v oblasti finančních služeb, vyžadují dostatečně rozsáhlou veřejnou a parlamentní diskusi;

  18. s politováním konstatuje, že přes řadu slibů, které Komise učinila, se nepodařilo uskutečnit několik deklarovaných cílů, a to jak v kvantitativním smyslu, tak ve smyslu kvalitativním; naléhavě žádá Komisi, aby zahájila intenzivní dialog s oběma spoluzákonodárci ohledně dodání a přijetí zbývajících oznámených legislativních návrhů;

  19. naléhavě žádá Komisi, aby umožnila rychlé dokončení třístranného jednání o statutu evropských politických stran v dostatečném předstihu před volbami do Evropského parlamentu;

  Jednotný trh

  20. připomíná klíčovou úlohu jednotného trhu, který je v EU hnací silou integrace, hospodářského růstu a zaměstnanosti i pilířem reálné ekonomiky EU; vyzývá proto Komisi, aby se zaměřila na správu jednotného trhu s cílem zefektivnit přijímání a prosazování právních předpisů a politických priorit a zavést v rámci evropského semestru pravidelné posuzování integrace jednotného trhu, jež by vycházelo ze zpráv o integraci jednotného trhu tvořících součást ročních analýz růstu a z doporučení pro jednotlivé země;

  21. vyzývá Komisi, aby se i nadále zaměřovala na zlepšování správy jednotného trhu, aby s novým elánem usilovala o zjednodušení administrativních formalit, aby náležitě zvažovala proporcionalitu navrhovaných opatření a aby monitorovala pokrok v úsilí o plné uplatňování acquis pro jednotný trh, zejména v oblasti služeb;

  22. vítá návrhy Komise týkající se prioritních akcí na podporu růstu, zaměstnanosti a důvěry v jednotný trh v rámci Aktu o jednotném trhu II; vybízí k využití posílené spolupráce tam, kde je to vhodné a nezbytné;

  23. naléhavě vyzývá k plnému provádění směrnice o službách; vyzývá Komisi, aby pomáhala členským státům při prosazování přístupu na jednotný trh služeb; žádá Komisi, aby přezkoumala stávající restriktivní praktiky, jako je „zkouška ekonomické potřebnosti“;

  24. vyzývá Komisi, aby pečlivě a přísně sledovala provádění a prosazování programu pro spotřebitele, ochranu spotřebitelů a důvěru v jednotný trh; žádá Komisi, aby, vzhledem k tomu, že důvěra spotřebitelů je základem dobře fungujícího jednotného trhu, spolu s členskými státy aktivně pokročila v rychlém provádění směrnice o právech spotřebitelů, směrnice o alternativním řešení sporů a nařízení o online řešení sporů a přezkoumala fungování směrnice o nekalých obchodních praktikách;

  25. vítá nové nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků, které zajišťuje zdraví a bezpečnost spotřebitelů a zároveň usnadňuje obchodování se zbožím, zejména malým a středním podnikům;

  26.  naléhavě žádá Komisi, aby provedla modernizovaný celní kodex tím, že plně rozvine harmonizované postupy pro elektronické vyřizování celních záležitostí;

  27. vyzývá Komisi, aby byla systematičtější při posuzování dopadu svých návrhů na malé a střední podniky, od nichž se v Evropě očekává vytvoření mnoha nových pracovních míst; v tomto ohledu naléhavě vyzývá Komisi, aby aktivně varovala před tzv. „gold-platingem“ právních předpisů EU na vnitrostátní úrovni, který vede k narušování rovných podmínek na vnitřním trhu;

  28. zdůrazňuje, že je důležité přijímat opatření, která zlepší přístup k financování pro malé a střední podniky; vyzývá Komisi, aby posilovala a prováděla opatření stanovená v Akčním plánu pro podnikání a aby urychlila přijímání ekologické podnikatelské iniciativy; vyzývá k tomu, aby byl urychleně vytvořen specializovaný nástroj pro financování malých a středních podniků v rámci budoucích programů COSME a Horizon 2020 za účasti Evropského investičního fondu (EIF) a Evropské investiční banky (EIB), s cílem usnadnit investice veřejných i soukromých finančních prostředků do inovačních a udržitelných nových podniků, včetně malých a středních podniků zaměřených na růst;

  29. žádá, aby Komise prosazovala dohodu mezi třemi orgány o provádění závazků v oblasti zlepšení tvorby právních předpisů, včetně členských států, jež by měla Komise všechny vybídnout k provedení vlastních zkoušek malých a středních podniků a jednotného trhu; v tomto ohledu navrhuje, že by Rada měla zřídit své vlastní oddělení pro hodnocení dopadu, které by posuzovalo dopad jejích vlastních změn; zdůrazňuje význam kontroly účelnosti v rámci agendy pro zlepšování právní úpravy;

  30. vyzývá Komisi, aby podpořila zájmy malých a středních podniků a mikropodniků tím, že zajistí snadnější přístup na evropský jednotný trh; vítá opatření, která Komise již přijala ke snížení regulační zátěže pro malé a střední podniky a mikropodniky vyplývající z právních předpisů EU;

  31. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh zaměřený na lepší řízení jednotného trhu, který by byl založen na legislativní zprávě z vlastního podnětu na toto téma, a to vzhledem k tomu, že jednotný trh může výrazně přispět k růstu v Evropské unii;

  32. vítá politickou dohodu ohledně balíčku týkajícího se veřejných zakázek a koncesí; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby začaly s rychlým a komplexním prováděním jeho nových ustanovení; vyzývá zejména k vytvoření strategie komunikace a vzdělávání, která podpoří nové dovednosti a schopnosti v inovativním zadávání zakázek orientovaných na výsledky;

  33. bere na vědomí dohodu ohledně reformy směrnice o vzájemném uznávání odborných kvalifikací, která nyní byla potvrzena Radou; vyzývá k tomu, aby byla co nejdříve provedena nová ustanovení a aby bylo umožněno začlenění nových povolání do evropského rámce kvalifikací;

  34. vítá návrh Komise na zveřejňování nefinančních informací a vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s Parlamentem a Radou na uzavření dohody začátkem roku 2014;

  35. znovu opakuje svou žádost, aby byl předložen návrh 14. směrnice v oblasti práva společností o přeshraničním přemisťování sídel společností;

  36. vyzývá k revitalizaci evropského průmyslu, přičemž cílem by mělo být vytvoření pracovních příležitostí, podpora udržitelného růstu a zajištění dobrých pracovních podmínek pro všechny Evropany;

  37. žádá, aby Komise podpořila další iniciativu týkající se jednotného trhu tím, že předloží návrhy na vytvoření, dokončení a provádění jednotného digitálního trhu, jako je nový strategický rámec zaměřený na dostupnost digitálního obsahu a jeho přeshraniční přenositelnost v rámci EU, a zejména iniciativy na zvýšení důvěry spotřebitelů, včetně opatření usnadňujících provádění plateb v online prostředí a zlepšujících digitální přenos a digitální infrastruktury;

  38. naléhá na Komisi, aby pokračovala v reformě ochrany autorských práv, aby byla adekvátní pro internetové prostředí; znovu zdůrazňuje, že v zájmu posílení růstu a tvorby pracovních míst v Evropě je třeba dokončit reformu práv k průmyslovému vlastnictví;

  39. považuje pro stabilitu hospodářství EU a návrat k udržitelnému hospodářskému růstu za nezbytné vytvořit fungující bankovní unii zřízením jednotného mechanismu dohledu, jednotného mechanismu pro řešení problémů bank a rámce EU pro vnitrostátní systémy pojištění vkladů; v této souvislosti žádá Komisi, aby bezodkladně předložila všechny nezbytné návrhy v této oblasti spolu s regulačními technickými normami potřebnými pro řádné provádění balíčku „CRD 4“;

  40. zdůrazňuje, že v zájmu co nejrychlejšího zvýšení účinnosti a odolnosti finančních trhů Unie musí být rychle přijaty chystané návrhy Komise o finančních službách, aby se zabránilo prodlevě ve vstupu příslušných právních předpisů v platnost;

  41. vyzývá Komisi, aby co nejdříve přijala návrh nařízení, kterým bude vytvořen jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, a návrh týkající se opatření v návaznosti na doporučení ohledně reformy struktury bankovnictví; zdůrazňuje, že je důležité, aby spolutvůrci právních předpisů tyto návrhy rychle projednali, aby mohly co nejdříve vstoupit v platnost;

  42. zdůrazňuje, že výzkum a inovace jsou zcela zásadními prvky přispívajícími ke konkurenceschopnosti EU, a to prostřednictvím zavedení programů pro výzkum a inovaci, zjednodušení postupů, sdružování a koordinace financování na všech příslušných úrovních (EU/členské státy/regiony) a dosažení součinnosti mezi evropskými programy, a vyzývá Komisi, aby tyto zásady realizovala;

  43. upozorňuje na dohodu o programu Horizont 2020, která by umožnila plynulý přechod ze sedmého rámcového programu a zajistila kontinuitu základní politiky EU v oblasti výzkumu a inovací, jež v minulých programech doplácela na dohody mezi Radou a Parlamentem uzavírané na poslední chvíli;

  44. žádá Komisi, aby předložila vhodný návrh společné definice daňových rájů na úrovni EU a aby zavedla černou listinu nespolupracujících třetích zemí a jurisdikcí; naléhavě vyzývá členské státy, aby plnily své závazky a prováděly doporučení Komise týkající se opatření, jejichž cílem je vybízet třetí země k uplatňování minimálních norem řádné správy v daňové oblasti a agresivního daňového plánování, a aby přijaly nezbytná opatření na posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům;

  Klima, životní prostředí, energetika a doprava

  45. trvá na tom, že je třeba uskutečnit tzv. plán pro Evropu účinněji využívající zdroje s cílem vytvořit pobídky pro rozvoj zelené ekonomiky, pro zachovávání biologické rozmanitosti a boj proti změně klimatu a také začlenit do evropského semestru opatření k účinnému využívání zdrojů, jak se o nich hovoří ve strategii Evropa 2020;

  46. vyzývá Komisi, aby neprodleně předložila návrhy na řešení strukturálních nedostatků současného systému obchodování s emisemi;

  47. očekává, že Komise bez dalších průtahů předloží legislativní návrhy na revizi právních předpisů týkajících se kvality ovzduší s cílem posílit ochranu lidského zdraví před negativními dopady znečištěného ovzduší;

  48. zdůrazňuje, že dosažení komplexní dohody OSN o klimatu v roce 2015 v souladu s cílem EU 2°C má nejvyšší prioritu, a uznává, že v roce 2014 bude nezbytné rozhodnout o rámci politiky EU pro oblast klimatu a energetiky s cílem pokročit v mezinárodních jednáních a dosáhnout tohoto záměru;

  49. naléhá na Komisi, aby vzhledem k nedávným případům podvodného jednání v souvislosti s masnými výrobky v EU urychlila revizi balíčku hygienických předpisů;

  50. žádá Komisi, aby předložila celkový přezkum odpadové politiky EU a souvisejících právních předpisů, včetně cílů právních předpisů v oblasti odpadů a cílů pro využití odpadů stanovených ve směrnici o skládkách;

  51. vyzývá Komisi, aby předložila podrobný akční plán opatření určených k vybudování plně integrovaného a propojeného jednotného trhu s energií, zdůrazňuje, že je nutné poskytnout spotřebitelům transparentní informace o cenách energií, které bude možné porovnávat;

  52. znovu zdůrazňuje, že energetická účinnost a úspory energie jsou nejlevnějším způsobem snížení nákladů na energii a dovozů fosilního paliva, proto by měly být jádrem jakéhokoli navrhovaného opatření energetické politiky;

  53. zdůrazňuje, že je nezbytné dokončit utváření jednotného trhu pro všechny druhy dopravy, jehož součástí bude další liberalizace trhu silniční nákladní dopravy, aby byl zaručen volný pohyb zboží a služeb s jasnými a snadno prosaditelnými pravidly pro svobodnou a spravedlivou hospodářskou soutěž a nižší administrativní zátěž malých a středních podniků; naléhavě však vyzývá Komisi, aby do konce roku 2013 vypracovala zprávu o stavu trhu silniční dopravy EU a před tím, než předloží nové legislativní návrhy, dokončila všechny potřebné analýzy;

  54. považuje iniciativu Jednotné evropské nebe, zahájenou před více než 10 lety, za velmi významný projekt; obává se však, že pokud Evropská unie nebude v následujících letech jednat, bude vzdušný prostor nad střední Evropou již natolik přeplněn, že žádný další růst už nebude možný; vyzývá proto k reformě vzdušného prostoru, což je myšlenka, kterou členské státy již přijaly prostřednictvím reformy stávajících systémů řízení letového provozu a zavedením funkčních bloků vzdušného prostoru; vítá skutečnost, že SESAR, technologický prvek jednotného evropského nebe, se zdárně rozvíjí; zdůrazňuje, že nový systém bude přínosný pro všechny, a zejména pro evropské letecké společnosti; naléhavě vyzývá Komisi, aby zprovoznila všechny funkční bloky vzdušného prostoru; vyzývá k podpoře většího využívání regionálních letišť;

  55. vyzývá Komisi, aby dodržela svůj závazek zaručit úplné dokončení jednotného evropského železničního prostoru a aby rozšířila pravomoci Evropské železniční agentury v oblasti vydávání osvědčení a bezpečnosti, ale i v oblasti homologace kolejových vozidel;

  56. vyzývá k předkládání návrhů k dokončení jednotného evropského telekomunikačního trhu, včetně opatření ke zrušení poplatků za roaming, a to nejpozději do roku 2015;

  Soudržné a inkluzivní společnosti – Evropa občanů

  57. zdůrazňuje, že politika soudržnosti Evropské unie poskytuje v souladu s cíli hospodářské, sociální a územní soudržnosti v EU investice zaměřené na udržitelný růst a zaměstnanost i na lepší konkurenceschopnost v Evropě; připomíná, že politika soudržnosti je hlavním investičním nástrojem k dosažení cílů strategie Evropa 2020; vyzývá proto Komisi, aby urychleně přijala vhodná opatření k zajištění včasného spuštění operačních programů 2014–2020 v členských státech a aby stanovila jasné podmínky jejich plnění; naléhá na Komisi, aby okamžitě předložila revidovaný návrh nařízení (ES) č. 2012/2002 o Fondu solidarity EU;

  58. zdůrazňuje, že komplexní legislativní soubor předpisů v oblasti politiky soudržnosti v příštím víceletém finančním rámci na období 2014–2020 je pro přiměřené provádění víceletého rozpočtu nezbytný; poznamenává, že tyto předpisy musí doprovázet prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci;

  59. vyzývá Komisi, aby podporovala opatření, jako je reforma trhu práce, jestliže strukturální problémy brání vstupu mladých lidí, a aby podpořila členské státy při provádění „záruky pro mladé“ s cílem pomoci mladým lidem nalézt pracovní místo nebo další vzdělávání;

  60. konstatuje, že v oblasti rozvoje informačních technologií a systémů je značně vysoká neuspokojená poptávka po kvalifikovaných pracovnících; domnívá se, že tento sektor by měl být jednou z priorit podpory vzdělávání a rozvoje v rámci iniciativy zaměřené na zaměstnávání mladých Evropanů;

  61. žádá Komisi, aby předložila návrh směrnice o poruchách pohybového ústrojí v důsledku výkonu povolání a zrevidovala směrnici 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci;

  62. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím revidovaných hlavních směrů politiky zaměstnanosti zajistila, že v roce 2014 budou politiky zaměstnanosti a sociální politiky hrát aktivní úlohu při reagování na krizi; naléhavě vyzývá Komisi, aby v tomto směru pomáhala členským státům rozvíjet strategie zaměřené na získávání nových dovedností a pomoc nezaměstnaným dostat se co nejdříve na trh práce; zdůrazňuje však, že je třeba prostřednictvím iniciativy zaměřené na nezaměstnanost mládeže vyvinout významné úsilí na podporu ohrožených skupin v nejvážněji postižených oblastech Unie a mladých lidí, kteří nemají zaměstnání, nepokračují ve vzdělávání ani v odborné přípravě, jsou nezaměstnaní nebo neaktivní, rychlejším poskytováním činností financovaných z ESF;

  63. vyzývá Komisi, aby předložila výroční zprávu o reformě systémů odborného vzdělávání v členských státech, a přispěla tím ke strukturálnímu zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí v dlouhodobém horizontu;

  64. podporuje iniciativy na úrovni EU, jejichž cílem je podpořit úsilí členských států o zvýšení dostupnosti mikroúvěrů a stimulaci sociálního podnikání, které poskytuje služby, jejichž nabídka ze strany veřejného či soukromého sektoru není dostatečná;

  65. znovu žádá o přezkum směrnice o stejném odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou práci; vyzývá Komisi, aby se znovu pokusila o odblokování směrnice o mateřské dovolené, a dále vyzývá k přijetí následných opatření po vypracování studie nákladů a přínosů zaměřené na zavedení otcovské dovolené;

  66. trvá na tom, že Komise by měla předložit návrh strategie zaměřené na vymýcení násilí na ženách, jak Parlament požadoval v několika svých usneseních, a že EU by se měla stát smluvní stranou úmluvy Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, což by dalo silný impuls 26 členským státům, které dosud tuto úmluvu nepodepsaly a neratifikovaly;

  67. připomíná, že antidiskriminační politika hraje klíčovou úlohu v podpoře sociálního začleňování, a žádá Komisi, aby předložila plán EU proti homofobii a diskriminaci; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila vypracování a účinné provádění národních strategií integrace Romů v členských státech a aby byla diskriminace odsuzována a projednávána při dialozích s třetími zeměmi, a dále, aby bylo potírání diskriminace začleněno do programů spolupráce;

  68. zdůrazňuje význam, který je třeba přikládat oblastem vzdělávání, kultury, audiovizuálních médií, mládeže, sportu a občanství i zajištění toho, aby na ně byly vyčleněny přiměřené a účinné rozpočty;

  69. vyzývá Komisi, aby prošetřila hlavní problémy související s neúplným uznáváním absolvovaných kurzů a nasbíraných kreditů v rámci evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS) domovskými univerzitami v případě studentů, kteří ukončili studijní pobyt na jiných univerzitách v rámci programu Erasmus;

  70. naléhavě vyzývá k přijetí komplexní dohody ohledně balíčku předpisů o ochraně údajů, která zajistí jednotnou a vysokou úroveň ochrany subjektů údajů a stejné podmínky pro podniky;

  71. domnívá se, že v zájmu zajištění bezpečnosti evropských občanů má pokračování boje proti terorismu pro Evropskou unii klíčový význam, a rozhodně vyzývá k přezkumu evropských právních předpisů o uchovávání údajů;

  72. vyzývá Komisi, aby prioritně pokračovala v práci na dohodě mezi EU a USA o ochraně osobních údajů, a připomíná, že je mimořádně důležité tuto dohodu urychleně uzavřít;

  73. domnívá se, že návrhy na vzájemné uznávání právních účinků některých dokladů prokazujících osobní stav a minimální normy pro občanskoprávní řízení by představovaly významný pokrok při budování prostoru práva, v němž by pro občany existovaly jednodušší, jasnější a dostupnější postupy a v němž by panovala větší důvěra ve vzájemné uznávání opatření v oblasti občanského práva;

  74. naléhavě vyzývá Komisi, aby při řešení problému obchodování s lidmi co nejlépe využila strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016;

  75. vyzývá Komisi, aby navrhla rozšířit hodnocení soudnictví tak, aby zahrnovalo také právní stát, demokracii a základní práva;

  76. zdůrazňuje, že je důležité na přeshraniční úrovni bojovat proti organizované trestné činností, praní špinavých peněz, podvodům a korupci, které poškozují finanční zájmy EU;

  77. vyzývá Komisi, aby dokončila plán posílení procesních práv a sledovala provádění přijatých směrnic ve vnitrostátním právu, aby byla pomocí společných minimálních standardů pro procesní práva při trestním řízení dostatečně chráněna základní práva podezřelých a obžalovaných a aby bylo zajištěno skutečné dodržování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí;

  78. podporuje práci Komise na právech obětí a žádá ji, aby všem členským státům pomohla do 16. listopadu 2015 s úplným a řádným provedením směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu;

  79. vítá návrh Komise ohledně podmínek vstupu výzkumných pracovníků, studentů, žáků, stážistů a dobrovolníků a jejich pobytu v rámci výměnných programů; vyzývá k předložení dalších zásadních návrhů týkajících se migrace;

  80. vyzývá Komisi, aby vydala pokyny s cílem zajistit správné uplatňování pravidel Schengenu ze strany členských států, aby tak byla plně dodržována svoboda pohybu osob a zabránilo se jakémukoli nesprávnému využití nebo zneužití možnosti opětovného zavedení kontrol na vnitřních hranicích;

  81. vyzývá Komisi, aby v celé EU zajistila náležité uplatňování společného evropského azylového systému v souladu se závazkem uloženým Smlouvou;

  82. očekává, že Komise předloží nové návrhy či dále prozkoumá možnosti revize stávajících právních předpisů v oblasti hmotného a procesního práva, zejména nařízení Řím II a Brusel II);

  83. vyzývá Komisi, aby posoudila, jak je uplatňováno nařízení o evropské občanské iniciativě a případně aby jej přepracovala;

  Zemědělství a rybolov

  84. vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé a správné provedení reformy společné zemědělské politiky (SZP), jejímž výsledkem bude silná, udržitelná a spravedlivá SZP, která bude prospěšná pro evropské zemědělce a spotřebitele, bude podporovat rozvoj venkova a chránit životní prostředí;

  85. bere na vědomí, že hlavní náplní činností v roce 2014 bude provádění reformy; vyzývá proto Komisi, aby zajistila účinné provedení konečných dohod o reformě SZP, které sníží zátěž zemědělců a správních orgánů členských států na minimum a zároveň zajistí účinné, důkladné a transparentní uplatňování nových předpisů;

  86. poukazuje na záměr Komise předložit právní předpis o používání metod klonování zvířat při produkci potravin; naléhavě vyzývá Komisi, aby při sestavování takového návrhu zvážila nedávné obavy ohledně označování a důsledného uplatňování právních předpisů týkajících se potravinového řetězce EU a aby současně využila nejnovější vědecké a technologické poznatky v této oblasti;

  87. vítá návrh nové strategie pro zdraví zvířat předložený Komisí i její úsilí o zajištění soudržnosti mezi horizontálními zásadami právních předpisů v oblasti zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti potravin; vyzývá k co největší harmonizaci strategie pro zdraví zvířat se strategií Evropa 2020, aby se zajistilo hladké fungování vnitřního trhu se zvířaty a s živočišnými produkty a zároveň aby se podpořila udržitelnost a konkurenceschopnost evropského zemědělství;

  88. vyzývá Komisi, aby podnikla potřebné kroky k tomu, aby členským státům pomohla s uplatňováním nově přijaté společné rybářské politiky v souladu s budoucím Evropským námořním a rybářským fondem; očekává, že Komise zajistí, aby byl právním základem jejích návrhů čl. 43 odst. 2 SFEU, a že omezí používání čl. 43 odst. 3 SFEU výhradně na návrhy úzce související se stanovováním a udělováním rybolovných práv; za tímto účelem od Komise očekává pomoc se zřízením interinstitucionální pracovní skupiny, která bude tvořena zástupci všech tří orgánů a bude mít za úkol určit nejvhodnější postup;

  89. zdůrazňuje, že nový Evropský námořní a rybářský fond musí zlepšit opatření určená k omezování kapacity loďstva; trvá na tom, že společnou rybářskou politiku musí podpořit přísnější kontrolní opatření;

  90. vyzývá Komisi, aby i nadále stupňovala svůj boj proti nelegálnímu, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

  Zahraniční a rozvojová politika

  91. očekává, že Komise bude nadále podporovat tradiční politiku EU v oblasti rozšiřování; je přesvědčen o tom, že zavře-li Unie dveře svým sousedům, ztratí na celém světě politickou důvěryhodnost;

  92. připomíná, že východní a jižní sousedství i nadále zůstává jednou z priorit, a zdůrazňuje, že je třeba jasně definovat a provádět novou strategii EU a zásadu „více za více“;

  93. zdůrazňuje, že je důležité s větším odhodláním potvrdit vyhlídky západobalkánských zemí na přistoupení, a schvaluje doporučení Komise, aby byly zahájeny přístupové rozhovory se Srbskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (FYROM); vyzývá Komisi, aby se věnovala Turecku jakožto kandidátské zemi, a vítá zejména otevření jednání o kapitole 22 o regionální politice;

  94. žádá Komisi, aby rozšířila činnosti zaměřené na rozvoj Východního partnerství, především v oblasti mobility a spolupráce ve vzdělávání;

  95. vyzývá Komisi, aby konstruktivně přispěla k přezkumu Evropské služby pro vnější činnost s cílem navázat spolupráci s Radou a Parlamentem a tak podpořit dobrou koordinaci iniciativ v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky; vyzývá k větší flexibilitě při vyplácení finanční pomoci v krizových situacích;

  96. připomíná Komisi, že musí lépe zhodnotit uplatňování konsenzu o humanitární pomoci a její doplňkovost s pomocí členských států a dárců a že je nutné provést revizi nařízení Rady (ES) č. 1257/1996;

  97. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby dále prosazovala a zaváděla zásadu „odpovědnosti za ochranu“ (R2P)[2] v souladu s doporučením Evropského parlamentu Radě k zásadě OSN s cílem přijmout „evropský konsenzus o odpovědnosti za ochranu“;

  98. vyzývá Komisi, aby zvýšila objem a účinnost humanitární pomoci EU poskytované obyvatelům Sýrie, jimž se nedostává základního zboží a služeb, a syrským uprchlíkům v sousedních zemích;

  99. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na zřízení mechanismu, jenž by byl financován z příslušného finančního nástroje EU pro vnější činnost a jehož tým národních a mezinárodních vyšetřovatelů, prokurátorů, právníků a dalších odborníků z členských států EU i jiných dotčených zemí (Švýcarska, Kanady a Spojených států) by orgánům v zemích Arabského jara poskytoval právní a odborné poradenství a pomoc ohledně opětovného získání majetku, který zpronevěřili bývalí diktátoři a jejich rodiny a režimy;

  100.    vyzývá Komisi, aby svou pozornost přesměrovala z rozvojové politiky zaměřené především na vstupy na rozvojovou politiku zaměřenou na výsledky, aby každý rok uváděla přesné údaje o tom, čeho bylo v oblasti rozvoje dosaženo, a aby zajistila, aby úsilí EU v oblasti rozvoje mělo trvalý vliv na odstraňování chudoby;

  101.    vyzývá Komisi, aby pragmaticky přistoupila k řešení otázky vlastnických práv v rozvojových zemích a společně s dalšími mezinárodními rozvojovými partnery navrhla koherentní přístup s cílem nastartovat proces posilování místních komunit a jednotlivců v rozvojových zemích; zdůrazňuje, že tento proces představuje jeden ze základních kamenů rozvoje a mohl by vyvést celé národy z chudoby a intenzifikovat hospodářskou činnost v rozvojových zemích;

  102.    upozorňuje na to, že v zájmu zefektivnění pomoci je také naprosto nezbytné zaručit větší koherenci politik, díky níž všechny oblasti politik EU, zejména ty s významným dopadem na rozvojové země, přispívají k vytváření bohatství v rozvojových zemích; poukazuje na to, že je rovněž nezbytné zvýšit koordinaci mezi členskými státy;

  103.    zdůrazňuje, že řešení dětské podvýživy a zabezpečení dodávek potravin, boj proti zabíjení na základě pohlaví – tj. proti široce rozšířené a přetrvávající praxi upřednostňování chlapců před dívkami – a podpora zdravotního pojištění a důchodového zabezpečení v rozvojových zemích zůstávají významnými prioritami;

  104.    zdůrazňuje, že snižování rizika katastrof je také významnou strategií, kterou je třeba zlepšit;

  105.    vyzývá ke zefektivnění rozvojové pomoci posílením její koordinace a doplňkovosti a pravidelným hodnocením výstupů, výsledků a dopadů této pomoci;

  Obchod

  106. je i nadále přesvědčeným zastáncem multilaterálního přístupu k mezinárodnímu obchodu a vyzývá Komisi k podpoře stávajících iniciativ WTO; naléhavě vyzývá, aby bylo usnadněno přistoupení Číny k dohodě o zadávání vládních zakázek; uvědomuje si, že je nutné neustále usilovat o uzavírání dvoustranných dohod o volném obchodu s významnými partnery a zejména s USA; žádá proto Komisi, aby zaměřila lidské zdroje a politické úsilí na probíhající obchodní jednání se třetími zeměmi a zejména se strategickými partnery s cílem dosáhnout mnohem vyváženější konečné dohody; žádá Komisi, aby do tohoto procesu plně zapojila Parlament v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie;

  107. vyzývá Komisi, aby se zapojením Parlamentu zahájila proces hluboké reflexe o budoucí mezinárodní obchodní strategii včetně možné reformy WTO; zdůrazňuje, že tato reflexe musí plně zohledňovat dopady nedávné mezinárodní obchodní strategie na hospodářství EU;

   

  o

  o o

   

  108.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.