Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B7-0315/2013Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B7-0315/2013

  ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2014.

  3.7.2013 - (2013/2679(RSP))

  podnesen u skladu s člankom 35. stavkom 3. Poslovnika,
  koji zamjenjuje prijedloge Rezolucija sljedećih klubova:
  klub PPE (B7‑0315/2013)
  klub ALDE (B7‑0316/2013)
  klub S&D (B7‑0325/2013)

  József Szájer u ime kluba PPE
  Enrique Guerrero Salom u ime kluba S&D
  Andrew Duff u ime kluba ALDE


  Postupak : 2013/2679(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  RC-B7-0315/2013
  Podneseni tekstovi :
  RC-B7-0315/2013
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  Rezolucija Europskog parlamenta  o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2014.

  (2013/2679(RSP))

  Europski parlament,

  –    uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o programu rada Komisije za 2013. (COM(2012)0629),

  –    uzimajući u obzir strategiju Europa 2020.,

  –    uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 27. i 28. lipnja 2013.,

  –   uzimajući u obzir posljednji Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije[1], posebno njegov Prilog 4.,

  –   uzimajući u obzir članak 35. stavkom 3. Poslovnika,

  A.  budući da dugotrajna kriza neće biti prevladana bez znatnog daljnjeg produbljivanja Europske integracije, a financijske, ekonomske i dužničke krize naglašavaju potrebu pojačanog demokratskog nadzora i odgovornosti;

  B.   budući da Europska komisija treba iznijeti mjere za očuvanje i jačanje modela socijalne tržišne ekonomije s ciljem popravljanja štete od dugotrajne recesije, ponovnog ostvarivanja pune zaposlenosti i održivog razvoja;

  C.  budući da krhkost bankarskog sustava, nastavak problema s dugovima i deficitom s kojima se suočavaju države članice, gubitak konkurentnosti europskog u svjetskom gospodarstvu, visoka nezaposlenost mladih i socijalne poteškoće koje proizlazi iz gospodarskog pada dovode EU pred neviđene izazove,

  D.  budući da proračunski odluke na razini Unije moraju biti usklađene s političkim prioritetima EU-a, ne samo kad je riječ o iznosima, već i o fleksibilnosti i uravnoteženosti;

  E.   budući da Komisija ima ulogu promicati opće interese EU-a, poduzimati odgovarajuće inicijative u tom smislu, osigurati primjenu ugovora, nadgledati primjenu prava EU-a, izvršavati koordinacijske, izvršne i upravljačke zadaće te pokretati zakonodavne postupke,

  F.   budući da na kraju aktualnog izbornog mandata sav nedovršeni posao propada, osim ako Parlament, Vijeće ili Komisija ne podnesu obrazloženi zahtjev da novoizabrani zastupnici Parlamenta ponovno razmatraju određena pitanja koja su ostvarila značajan napredak u redovnom zakonodavnom postupku;

  DIO 1.

  1.   poziva na temeljitiji demokratski proces u području gospodarskog upravljanja, s većom uključenošću Parlamenta, koji će doprinijeti jačanju povjerenja građana u način na koji EU upravlja krizom; s tim u vezi smatra da Komisija treba obnašati svoju ulogu iz Ugovora koja nije spojiva s delegiranjem ovlasti donošenja odluka na području ekonomskog upravljanja EU-a na tijela bez odgovornosti; posebno vodi računa o poboljšavanju odgovornosti Komisije kada djeluje u svojstvu člana trojke;

  2.   smatra da nakon zaključivanja političkih pregovora o Višegodišnjem financijskom okviru (VF0) 2014. ‒ 2020. Komisija treba prvenstveno osigurati neometano funkcioniranje novog financijskog okvira, uključujući nova pravila o fleksibilnosti usuglašena u okviru ovih pregovora; očekuje da će se nova Komisija u trenutku svojeg potvrđivanja službeno obvezati na vođenje revizije VFO-a do kraja 2016., čime će se novom Europskom parlamentu također omogući da ponovno ocijeni prioritete EU-a;

  3.   posebno je zabrinut zbog situacije s plaćanjima 2014. te potiče Komisije da predloži izmjene proračuna tijekom godine, kad god se pojavi potreba;

  4.   naglašava važnost pitanja reforme sustava vlastitih sredstava EU-a; poziva Komisiju da osigura da se na visokoj razini sazove Skupina o vlastitim sredstvima i da počne raditi što je prije moguće kako bi osigurala da prvi skup utvrđenih činjenica bude dostupan do kraja 2014. kao što je predviđeno Zajedničkom deklaracijom o vlastitim sredstvima koja je usuglašena kao dio Sporazuma o VFO-u;eno

  5.   podsjeća da proračun EU-a treba odražavati prioritete politike Unije; naglašava da je proračun EU-a investicijski proračun sa snažnim učinkom financijske poluge; poziva Komisiju da brani proračun EU-a kako bi potakla strateška ulaganja preko europske dodane vrijednosti i oporavila europsku ekonomiju;

  6.   vjeruje da su radna mjesta najvažniji prioritet i da se sve dostupne pristojbe na europskoj razini moraju upotrijebiti u svrhu očuvanja postojećih radnih mjesta i stvaranja novih za mlade, posebno u područjima usluga, industrije i digitalne ekonomije; vjeruje, stoga, da će ulaganja usmjerena prema jačanju konkurentnosti EU-a imati ključnu ulogu u sljedećoj godini i godinama poslije nje;

  7.   pozdravlja obvezivanje Europskog vijeća od 27. i 28. lipnja 2013. na dovršavanje stvaranja istinske Ekonomske i monetarne unije koja uključuje sve elemente bankarske unije, učinkovitije koordinacije ekonomske politike, razvoj mehanizama financijske solidarnosti i jačanje socijalne dimenzije, ali žali zbog toga što napredak nije brže postignut; poziva Komisiju da predstavi komunikaciju o socijalnoj dimenziji EMU-a;

  8.   ustraje na ranom dovršenju svih zakonodavnih akata neophodnih za uspostavu jedinstvenog nadzornog mehanizma pod nadležnošću Europske središnje banke;

  9.   podržava strategiju rasta Europa 2020., čiji je cilj uvesti pravi politički okvir za poticanje poduzetništva, otvaranje radnih mjesta, podizanje životnog standarda i razvoj održive ekonomije;

  10. naglašava potrebu poboljšanja makroekonomskog okvira za industriju, unapređivanjem pristupa kapitalu, osiguravanjem bolje infrastrukture, zaštitom vlasničkih prava i davanjem podrške posebno malim i srednjim poduzetnicima te socijalnom gospodarstvu kako bi porasla njihova konkurentnost i pristup novim tržištima;

  11. poziva na djelovanje kako bi se dovršio sadašnji program rada Komisije prije isteka njezinog mandata, a osobito u odnosu na jedinstveno tržište usluga, digitalni program, unutarnje tržište energije te produženje čvrstih sporazuma o slobodnoj i pravednoj trgovini;

  12. potiče Komisiju da pojača i učvrsti svoje napore u zaštiti financijskih interesa EU-a, da iznese prijedlog o osnivanju Ureda europskog državnog odvjetništva i da završi odgođenu reformu Europskog ureda za borbu protiv prijevara;

  13. predlaže uključivanje u intenzivne pregovore s Vijećem i Komisijom prije kraja svog mandata kako bi dovršili što više predmeta, u potpunosti poštujući zakonodavne postupke utvrđene Ugovorom iz Lisabona; ponavlja da ne može prihvatiti dodatne međuvladine elemente koji se odnose na EMU;

  14. poziva Komisiju da uzme u obzir stajališta Parlamenta o pojedinim sektorima koja su navedena u Prilogu 2. ove Rezolucije;

  DIO 2.

  Primjena

  15. poziva Komisiju da poboljša usklađenost svojeg zakonodavnog programa, podigne kvalitetu izrade zakonodavnih nacrta, ojača procjenu utjecaja nacrta zakona, predloži, kad je to moguće, korištenje korelacijskih tablica u cilju boljeg prenošenja prava EU-a te podupre Parlament u pregovorima s Vijećem o korištenju delegiranih i provedbenih akata koji mogu prouzročiti značajne zastoje u zakonodavnom procesu;

  16. potiče Komisiju da predloži uvođenje propisnih izjava o nacionalnom upravljanju koje bi bile potpisane na odgovarajućoj političkoj razini i obuhvaćale fondove EU-a pod zajedničkom upravom; naglašava potrebu održavanja strogog i vjerodostojnog nadzora pomnim kontroliranjem financiranja, te potrebu nadzora isplativosti financiranja i administracije EU-a, osiguravajući time troškovnu učinkovitost rada EU-a, ali i to da se prihodi prikupljaju u skladu s primjenjivim pravilima;

  17. vjeruje da treba poboljšati i osuvremeniti suradnju među institucijama EU-a kako bi postala djelotvornija i omogućila veći demokratski nadzor izvršnih sila na razini EU-a; upozorava da se Međuinstitucionalni sporazum iz 2010. mora revidirati; poziva na bolju usklađenost s Vijećem, kao što je predviđeno Ugovorom iz Lisabona; naglašava da metoda Zajednice koja omogućava javne rasprave demokratskim uključenjem Parlamenta uvijek mora imati prednost; čak upozorava da složeno zakonodavstvo, posebno u području financijskih usluga, jamči dovoljno veliku javnu i parlamentarnu raspravu;

  18. izražava žaljenje zbog neuspjeha u prijenosu nekoliko najavljenih ciljeva u praksu, i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu, unatoč uzastopnim obećanjima Komisije; poziva Komisiju da s dvama suzakonodavcima započne intenzivni dijalog o ispunjavanju obećanja i o donošenju preostalih najavljenih zakonodavnih prijedloga;

  19. potiče Komisiju da olakša brzo zaključenje trijaloga o Statutu europske političke stranke prije izbora za Europski parlament;

  Jedinstveno tržište

  20. podsjeća da jedinstveno tržište ima ključnu ulogu kao pokretač integracije u EU-u, gospodarskog rasta i zapošljavanja te kao stup realnog gospodarstva EU-a; stoga poziva Komisiju da se usredotoči na upravljanje jedinstvenim tržištem kako bi usmjerila donošenje i provedbu zakonodavnih i političkih prioriteta te razvila redovito ocjenjivanje integracije jedinstvenog tržišta – na temelju izvješća o integraciji jedinstvenog tržišta koje se prilaže godišnjim pregledima rasta i preporuka za svaku državu posebno – u okviru europskog semestra;

  21. poziva Komisiju da se i dalje usredotočuje na poboljšano upravljanje jedinstvenim tržištem, ponovno pokaže odlučnost za administrativno pojednostavljenje, posveti odgovarajuću pažnju razmatranju razmjernosti predloženih mjera te prati napredak radi pune primjene pravne stečevine o jedinstvenom tržištu, posebno u uslužnom sektoru;

  22. pozdravlja prijedloge Komisije iz Akta o jedinstvenom tržištu II. s prioritetnim mjerama koje bi potakle rast, zapošljavanje i pobudile povjerenje u jedinstveno tržište; potiče pojačanu suradnju, gdje god je to primjereno i potrebno;

  23. poziva na punu primjenu Direktive o uslugama; poziva Komisiju da pomogne državama članicama u promicanju pristupa jedinstvenom tržištu za usluge; poziva Komisiju da pregleda postojeće restriktivne prakse kao što je „ispitivanje gospodarskih potreba“;

  24. poziva Komisiju da pažljivo i strogo nadzire primjenu i provedbu Potrošačkog dnevnog reda, zaštitu potrošača i povjerenje u jedinstveno tržište; s obzirom na to da je povjerenje potrošača temelj uspješnog jedinstvenog tržišta, poziva Komisiju da aktivno i zajedno s državama članicama ustraje na brzoj provedbi Direktive o pravima potrošača, Direktive o alternativnom rješavanju sporova i Uredbe o internetskom rješavanju sporova te da revidira djelovanje Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi;

  25. pozdravlja novu Uredbu o sigurnosti potrošačkih proizvoda (2013/0049 (COD)), kojom se jamči zdravlje i sigurnost potrošača, ali i olakšava trgovanje robom, posebno malim i srednjim poduzetnicima;

  26.  potiče Komisiju da provede Modernizirani carinski zakonik potpunim razvijanjem usklađenih praksi e-carine;

  27. poziva Komisiju na sustavniji pristup u procjeni učinaka njezinih prijedloga na male i srednje poduzetnike na koje se Europa oslanja kao izvore mnogih novih radnih mjesta; u tom pogledu, potiče Komisiju da aktivno obeshrabruje „kovanje u zvijezde” prava EU-a na nacionalnoj razini, čime se narušava ravnopravno natjecanje na jedinstvenom tržištu;

  28. ističe važnost provođenja mjera kako bi se malim i srednjim poduzetnicima (MSP) poboljšao pristup; poziva Komisiju da pojača i provede mjere predviđene akcijskim planom za poduzetništvo te da ubrza usvajanje inicijative o zelenom poduzetništvu; poziva na brzo pokretanje instrumenta za pružanje mogućnosti financiranja malih i srednjih poduzetnika u sklopu budućih programa COSME i Obzor 2020., a koji uključuje Europski investicijski fond i Europsku investicijsku banku, kako bi se olakšala javna i privatna ulaganja sredstava u inovativna i održiva nova poslovanja, uključujući mala i srednja poduzetništva usmjerena na rast;

  29. traži da Komisija podupre sporazum između triju institucija koji ih obvezuje da se drže bolje izrade zakona, uključujući države članice koje bi sve Komisija trebala poticati da provode vlastita ispitivanja srednjih i malih poduzetnika i jedinstvenog tržišta; u tom pogledu primjećuje da bi Vijeće trebalo osnovati vlastiti odjel za procjenu učinka koji bi izradio procjenu učinka na njegove izmjene; naglašava važnost provjera primjerenosti u programu boljeg upravljanja;

  30. poziva Komisiju da promiče interese malih, srednjih i mikro poduzetnika na način da osigura lakši pristup europskom jedinstvenom tržištu; pozdravlja mjere koje je Komisija već poduzela kako bi smanjila regulatorno opterećenje malih, srednjih i mikro poduzetnika koje proizlazi iz zakonodavstva EU-a,;

  31. poziva Komisiju da podnese zakonodavni prijedlog o boljem upravljanju jedinstvenim tržištem koji bi se temeljio na pripadajućem izvješću o zakonodavnoj inicijativi, s ciljem ključnog doprinosa koji jedinstveno tržište može dati rastu u Europskoj uniji;

  32. pozdravlja politički dogovor o javnoj nabavi i koncesijskom paketu; poziva Komisiju i države članice da započnu brzu i sveobuhvatnu provedbu svojih novih odredbi; posebno poziva na razvoj komunikacijske strategije i strategije obuke kako bi se promicale nove vještine i sposobnosti u inovativnoj nabavi koja se temelji na rezultatima;

  33. upozorava da je Vijeće potvrdilo sporazum o reforomama Direktive o uzajmnom priznavanju stručnih kvalifikacija; poziva na poticanje rane provedbe novih odredbi i novih profesija kako bi se uspostavili okviri europskih kvalifikacija;

  34. pozdravlja prijedlog Komisije o otkrivanju nefinancijskih podataka i poziva Komisiju da blisko surađuje s Parlamentom i Vijećem radi zaključenja sporazuma do početka 2014. godine;

  35. ponavlja svoj zahtjev za prijedlogom 14. Direktive o pravu društava koja se odnosi na prekogranični prijenos sjedišta društava;

  36. poziva na oživljavanje europske industrije u cilju stvaranja radnih mjesta, davanja potpore održivom rastu i poboljšanja radnih uvjeta svih Europljana;

  37. traži od Komisije da promiče novu inicijativu jedinstvenog tržišta donoseći prijedloge za razvoj, završetak i provedbu jedinstvenog digitalnog tržišta, poput novog strateškog okvira koji obuhvaća dostupnost i prenosivost digitalnog sadržaja unutar granica EU-a, uključujući inicijative za jačanje povjerenja potrošača i mjere za pojednostavljivanje internetskog plaćanja i poboljšanje digitalnih rezultata i infrastrukture;

  38. Poziva Komisiju da nastavi s radom na reformi autorskih prava kako bi se osigurala njezina primjenjivost u području interneta; ponavlja da je potrebno završiti reformu prava industrijskog vlasništva kako bi se potaknuli rast i stvaranje radnih mjesta u Europi;

  39. smatra da je za stabilnost gospodarstva EU-a i povratak održivom gospodarskom rastu ključno uspješno uspostaviti bankarsku uniju osnivanjem jedinstvenog nadzornog mehanizma, zajedno s jedinstvenim sanacijskim mehanizmom za banke i okvirom EU-a za nacionalne sustave depozitnih jamstava; traži od Komisije, u okviru toga, da smjesta predstavi sve potrebne prijedloge, zajedno s regulatornim tehničkim standardima potrebnima za pravilnu provedbu paketa CRD 4;

  40. naglašava da se u interesu što bržeg daljnjeg poboljšanja učinkovitosti i otpornosti financijskih tržišta EU-a, neusvojeni prijedlozi Komisije o financijskim uslugama moraju što brže usvojiti kako bi se izbjegle odgode kod stupanja na snagu odgovarajućeg zakonodavstva;

  41. poziva Komisiju da čim prije usvoji svoje prijedloge o nacrtu uredbe o osnivanju jedinstvenog sanacijskog mehanizma i o slijeđenju preporuka o strukturnoj bankovnoj reformi; naglašava da je važno da suzakonodavci brzo razmotre ove prijedloge kako bi oni mogli čim prije stupiti na snagu;

  42. naglašava da su istraživanje i inovacija presudni za konkurentnost EU-a osnivanjem programa za istraživanje i inovacije, pojednostavljivanjem postupaka, udruživanjem i koordiniranjem sredstava na svim važnim razinama (EU/država članica/regija), te sinergijom europskih programa, te poziva Komisiju da provede ova načela;

  43. primjećuje da sporazum o Obzoru 2020. omogućuje nesmetan prelazak sa 7. okvirnog programa (FP7) i osigurava kontinuitet ključnih istraživanja i inovacijskih politika u EU-u, područja koja su u okviru prošlih programa bila zakinuta time što su Vijeće i Parlament sporazume sklapali u zadnji trenutak;

  44. poziva Komisiju da predstavi odgovarajući prijedlog zajedničke definicije EU-a o tome što su porezne oaze te da uvede crnu listu trećih zemalja i sudskih nadležnosti koje ne surađuju; poziva države članice da nastave djelovati na provedbi preporuka Komisije o mjerama namijenjenima poticanju trećih zemalja na primjenu minimalnih standarda odgovornog upravljanja u pitanjima poreza i agresivnog poreznog planiranja te na poduzimanje potrebnih mjera jačanja borbe protiv porezne prijevare i utaje poreza;

  Klima, okoliš, energija i prijevoz

  45. ustraje na potrebi provođenja plana za Europu koja učinkovito koristi resurse kako bi se stvorio poticaj za razvoj zelene ekonomije, poticanje biološke raznolikosti i borbe protiv klimatskih promjena uključujući integraciju mjera za učinkovito korištenje resursa u europski semestar, kao što je predviđeno strategijom Europa 2020.;

  46. poziva Komisiju da bez odlaganja iznese prijedloge za rješavanje strukturnih slabosti sadašnjeg sustava trgovanja emisijama;

  47. očekuje od Komisije da bez odlaganja podnese zakonodavne prijedloge revizije zakonodavstva o kvaliteti zraka kako bi omogućila poboljšanu zaštitu od negativnih učinaka onečišćenja zraka na ljudsko zdravlje;

  48. naglašava da je ostvarenje sveobuhvatnog klimatskog cilja UN-a u 2015. koji je skladu s ciljem EU-a od 2°C od najveće važnosti te smatra da će odluke o klimatsko-energetskom političkom okviru EU-a u 2014. biti nužne za davanje zamaha međunarodnim pregovorima u svrhu ostvarenja tog cilja;

  49. poziva Komisiju da ubrza reviziju higijenskog paketa s obzirom na nedavne događaje u vezi s prijevarama povezanim s mesnim proizvodima u EU-u;

  50. traži od Komisije da podnese cjelovit izvještaj o politici i zakonodavstvu EU-a u vezi s gospodarenjem otpadom, uključujući ciljeve pravne stečevine u vezi s gospodarenjem otpadom i preusmjeravanjem otpada u sklopu Direktive o odlagalištima;

  51. poziva Komisiju da predstavi detaljan akcijski plan mjera kojima bi se ostvarilo potpuno integrirano i međusobno povezano jedinstveno tržište energije; naglašava da potrošačima treba osigurati transparentne i usporedive cijene energije;

  52. ističe još jednom da su energetska učinkovitost i štednja najjeftiniji način smanjenja energetskih troškova i uvoza fosilnih goriva i da bi stoga trebali biti u središtu svih predloženih mjera energetske politike;

  53. naglašava potrebu za dovršavanjem slobodnog, liberalnog jedinstvenog tržišta za sve vrste prometa, uključujući daljnju liberalizaciju tržišta prijevoza tereta kako bi se jednostavnom provedbom jasnih pravila o slobodnom i poštenom tržišnom natjecanju zajamčilo slobodno kretanje robe i usluga, kao i smanjen obim administrativnih opterećenja za male i srednje poduzetnike; svejedno potiče Komisiju da do kraja 2013. sastavi izvješće o stanju na tržištu cestovnog prometa EU-a te da prije podnošenja zakonodavnih prijedloga provede sve potrebne analize;

  54. smatra Jedinstveno europsko nebo (SES), osmišljeno prije više od 10 godina, vrlo važnim projektom; pribojava se da će, ako Europska unija sljedećih godina ne bude djelovala, središnji zračni prostor Europe postati toliko zagušen da će rast postati nemoguć; poziva, stoga, na reformu zračnog prostora, što je ideja koju su već usvojile države članice reformom postojećih sustava kontrole zračnog prometa i uvođenjem funkcionalnih blokova zračnog prostora (FAB); pozdravlja činjenicu da se SESAR, tehnološki element SES-a, dobro razvija; naglašava da će novi sustav koristiti svima, posebice europskim zračnim prijevoznicima; poziva Komisiju da učini sve funkcionalne blokove zračnog prostora operativnima; poziva na poticanje većeg korištenja regionalnih zračnih luka;

  55. poziva Komisiju da ostane dosljedna svom opredjeljenju da zajamči potpuno dovršenje jedinstvenog europskog željezničkog prostora te da proširi ovlasti Europske agencije za željeznice na području izdavanja potvrda i sigurnosti;;

  56. poziva na prijedloge za ostvarenje jedinstvenog europskog tržišta telekomunikacijskih usluga, uključujući mjere za ukidanje tarifa roaminga najkasnije do 2015.;

  Povezana i uključiva društva ‒ Europa građana

  57. naglašava da kohezijska politika Europske unije omogućuje ulaganja u održivi rast i stvaranje radnih mjesta, kao i veća konkurentnost u Europi, u skladu s ciljevima gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u; Podsjeća da je kohezijska politika glavni investicijski alat za ostvarenje ciljeva EU-a za 2020.; Stoga poziva Komisiju na hitno poduzimanje prikladnih akcija kako bi se zajamčio pravovremeni početak te iznijeli jasni uvjeti provedbe operativnih programa u državama članicama za razdoblje 2014. ‒ 2020.; Poziva Komisiju da hitno podnese revidirani nacrt Uredbe (EZ) br. 2012/2002 o Europskom fondu solidarnosti;

  58. naglašava da je sveobuhvatan zakonodavni paket uredbi o kohezijskoj politici u sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru za 2014. – 2020. potreban za odgovarajuće izvršenje višegodišnjeg proračuna; primjećuje da te propise treba nadopuniti donošenjem provedbenih i delegiranih akata,

  59. poziva Komisiju da promiče mjere poput reforme tržišta rada, gdje strukturni problemi otežavaju ulazak mladih ljudi, te da podupre države članice u provedbi Jamstva za mlade kako bi pomogla mladima da nađu radna mjesta ili nastave obrazovanje;

  60. primjećuje da postoji velika nezadovoljena potražnja za kvalificiranim osobljem na području informacijske tehnologije i razvoja sustava; predlaže da taj sektor bude jedan od prioriteta za potporu obuke i razvoja u Europskoj inicijativi za zapošljavanje mladih;

  61. traži od Komisije da podnese prijedlog direktive o poremećajima mišićno-koštanog sustava koji su povezani s radom i reviziju Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s kancerogenim i mutagenim tvarima na radnom mjestu;

  62. poziva Komisiju da izmjenom smjernica za zapošljavanje osigura da 2014. politika zapošljavanja i socijalna politika imaju aktivnu ulogu u rješavanju krize; potiče Komisiju da, kad je o tome riječ, pomogne državama članicama da osmisle strategije za razvijanje novih vještina i pomaganje nezaposlenima da se što prije moguće izbore za mjesto na tržištu rada; svejedno naglašava činjenicu da bi preko inicijative za zapošljavanje mladih trebalo uložiti velik napor kako bi se najteže pogođenim regijama Unije pružila potporu ugroženim skupinama i mladim osobama koje nisu zaposlene, ne obrazuju se niti stručno usavršavaju (NEET), koje su nezaposlene ili neaktivne, i to jačanjem i ubrzavanjem provedbe aktivnosti financiranih iz Europskog socijalnog fonda;

  63. poziva Komisiju da sastavi godišnje izvješće o reformi sustava strukovnog obrazovanja u zemljama članicama te time da dugoročan strukturni doprinos povećanju zapošljavanosti mladih ljudi;

  64. podržava inicijative na razini EU-a da se nacionalni napori oko povećanja ponude mikrokredita i jačanja socijalnog poduzetništva upotpune pružanjem usluga kojih nema dovoljno u javnom ili privatnom sektoru;

  65. ponavlja svoj zahtjev za reviziju Direktive o primjeni načela jednake plaće za muške i ženske radnike, za jednaki rad jednake vrijednosti; poziva na nove napore Komisije za deblokiranjem Direktive o rodiljnom dopustu i nastavku priprema analize troškova i koristi dopusta za očeve;

  66. ustraje na tomu da Komisija predloži strategiju za iskorjenjivanje nasilja nad ženama, kao što je Parlament zatražio u nekoliko rezolucija i da EU postane stranka Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, čime bi se dao poticaj za 26 država članica koje još nisu potpisale i ratificirale Konvenciju;

  67. podsjeća da antidiskriminacijska politika igra važnu ulogu u promicanju socijalne uključenosti i poziva Komisiju da predloži plan EU-a protiv homofobije i diskriminacije; poziva Komisiju da osigura razvoj i učinkovitu provedbu nacionalnih strategija za integraciju Roma u državama članicama i osuđivanje diskriminacije te ukazivanje na nju u dijalozima s trećim zemljama, kao i na uvrštavanje borbe protiv diskriminacije u programe o suradnji;

  68. naglašava koliko je važno posvetiti pozornost sektorima obrazovanja, kulture, mladih, sporta i građanstva te audiovizualnom sektoru, i osigurati da imaju adekvatne i djelotvorne proračune;

  69. poziva Komisiju da ispita koji problemi uzrokuju nepotpuno priznavanje završenih studijskih predmeta i prikupljenih bodova Europskog sustava prikupljanja i prenošenja kredita (bodova) (ECTS) na matičnim sveučilištima za studente koji dio svog studiranja završe na drugim sveučilištima u okviru programa Erasmus;

  70. poziva na opsežan sporazum o paketu zaštite podataka kojim bi se osigurala sveobuhvatna zaštita ispitanika na visokoj razini i jednaki uvjeti poslovanja;

  71. smatra da je, u cilju zaštite sigurnosti europskih građana, nastavak borbe protiv terorizma od iznimne važnosti za Europsku uniju te poziva na reviziju europskog zakonodavstva o čuvanju podataka;

  72. poziva Komisiju da hitno nastavi svoj rad na sporazumu između EU-a i SAD-a o zaštiti osobnih podataka i ponavlja hitnost njegovog brzog sklapanja;

  73. smatra da bi prijedlozi uzajamnog priznavanja učinaka određenih dokumenata o bračnom stanju, zajedno s minimalnim standardima za građanske postupke, ukazivali na važan korak prema stvaranju područja pravednosti, s jednostavnijim, jasnijim i pristupačnijim postupcima za građane te većim povjerenjem u uzajamno priznavanje mjera građanskog pravosuđa;

  74. potiče Komisiju da u rješavanju problema trgovanja ljudima na optimalan način iskoristi Europsku strategiju za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2012. – 2016.;

  75. poziva Komisiju da predloži proširenje liste bodovanja rezultata na području pravosuđa da obuhvati i vladavinu prava, demokraciju i temeljna prava;

  76. ističe važnost borbe s organiziranim kriminalom, pranjem novca, prevarama i korupcijom koji štete financijskim interesima Europske unije na prekograničnoj razini;

  77. poziva Komisiju na dovršenje plana o postupovnim pravima i na nadziranje prenošenja usvojenih direktiva, osiguravajući dostatnu zaštitu temeljnih prava osumnjičenih i optuženih osoba primjenom zajedničkih minimalnih standarda postupovnih prava u kaznenim postupcima i omogućavanjem učinkovitosti načela uzajamnog priznavanja;

  78. podržava rad Komisije na području prava žrtava te traži od Komisije da pomogne državama članicama da do 16. studenog 2015. u potpunosti i pravilno provedu Direktivu o uspostavi minimalnih standarda na području prava, pomoći i zaštite za žrtve kaznenih djela;

  79. pozdravlja prijedlog Komisije o uvjetima ulaska i boravišta za istraživače, studente, učenike na razmjeni, stažiste i volontere; poziva na iznošenje daljnjih značajnih prijedloga o zakonitoj migraciji;

  80. poziva Komisiju da objavi smjernice kako bi se osiguralo da države članice pravilno provode schengenska pravila, tako da se u potpunosti poštuje sloboda kretanja osoba i izbjegne svaka nepravilnost u uporabi ili zlouporaba mogućnosti ponovnog uvođenja kontrola na unutarnjim granicama;

  81. poziva Komisiju da osigura pravilnu provedbu zajedničkog Europskog sustava azila u čitavoj EU, poštujući obvezu koja zahtijeva Ugovor;

  82. Očekuje od Komisije da iznese nove prijedloge ili da dodatno ispita reviziju postojećih zakona u području materijalnog i postupovnog prava, posebno uredbe Rim II. i Bruxelles II;

  83. poziva Komisiju na procjenu provedbe uredbe o Europskoj građanskoj inicijativi te na njezinu izmjenu, ako bude potrebno;

  Poljoprivreda i ribarstvo

  84. poziva Komisiju da zajamči brzu i točnu provedbu reforme Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) kojom bi ona trebala biti snažna, održiva i pravedna te služiti europskim seljacima i potrošačima, promovirati ruralni razvoj i štititi okoliš;

  85. priznaje da će provedba biti u središtu aktivnosti 2014.; stoga poziva Komisiju da osigura učinkovitu provedbu konačnih dogovora o reformi ZPP-a, kojima će se smanjiti opterećenje poljoprivrednika i upravnih tijela država članica istodobno osiguravajući učinkovitiju, strožu i ​​transparentniju provedbu novih pravila;

  86. primjećuje namjere Komisije da iznese prijedlog zakonodavstva o tehnikama kloniranja životinja; potiče Komisiju da izradi nacrt prijedloga u kojem bi razmotrila pitanja koja su se nedavno pojavila u vezi s označavanjem i dosljednom primjenom zakona o prehrambenom lancu u EU, primjenjujući pritom najnovija znanstvena i tehnološka dostignuća na tom području;

  87. pozdravlja prijedlog Komisije za novu strategiju zdravlja životinja, kao i to što se obvezala osigurati sukladnost među horizontalnim načelima zakonodavstva u području zdravlja i dobrobiti životinja i prehrambene sigurnosti; poziva na usklađivanje strategije zdravlja životinja sa strategijom Europa 2020. kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta u vezi sa životinjama i životinjskim proizvodima, istovremeno poboljšavajući održivost i konkurentnost europske poljoprivrede;

  88. poziva Komisiju na poduzimanje potrebnih koraka kako bi se državama članicama pomoglo oko provođenja novousvojene Zajedničke ribarske politike u skladu s budućim Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo; očekuje od Komisije da osigura da članak 43. stavak 2. UFEU-a bude pravna osnova njezinih prijedloga te da ograniči upotrebu članka 43. stavka 3. na prijedloge strogo povezane s određivanjem i dodjelom ribolovnih prilika; u tu svrhu od Komisije očekuje pomoć pri uspostavi međuinstitucionalne radne skupine sastavljene od predstavnika iz sve tri institucije u cilju pronalaska prikladnih rješenja;

  89. naglašava da novi Europski fond za pomorstvo i ribarstvo mora unaprijediti mjere usmjerene na smanjenje kapaciteta flote; ustraje na tomu da se nova Zajednička ribarstvena politika mora temeljiti na čvršćim mjerama nadzora;

  90. poziva Komisiju da nastavi jačati borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (IUU);

  Vanjska politika i razvojne politike

  91. očekuje od Komisije da nastavi pružati potporu tradicionalnoj politici proširenja EU-a; vjeruje da bi EU izgubio moralni autoritet i politički kredibilitet u svijetu kad bi susjedima zatvorio svoja vrata;92.  podsjeća da su istočno i južno susjedstvo i dalje prioritet te naglašava da treba jasno definirati i provesti novu strategiju EU-a i načelo „više za više”;

  93. naglašava važnost odlučnijeg potvrđivanja mogućnosti proširenja na države Zapadnog Balkana i slaže se s preporukom Komisije o početku pristupnih pregovora sa Srbijom i bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom; poziva Komisiju na pregovore s Turskom kao državom kandidatkinjom i posebno pozdravlja otvaranje pristupnog poglavlja 22. o regionalnoj politici;

  94. poziva Komisiju da pojača aktivnosti usmjerene na razvoj Istočnog partnerstva, pogotovo na području mobilnosti i suradnje u obrazovanju;

  95. poziva Komisiju da konstruktivno pridonese ocjeni Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) s ciljem da u suradnji s Vijećem i Parlamentom podrži dobro koordinirane inicijative na području zajedničke vanjske i sigurnosne politike; poziva na veću fleksibilnost u isplati financijske pomoći u kriznim situacijama;

  96. podsjeća Komisiju na potrebu poboljšanja njezine procjene provedbe konsenzusa o humanitarnoj pomoći, njegove usklađenosti s državama članicama i donatorima, te na potrebu revizije Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1996;

  97. poziva ESVD da unaprijedi poticanje i provedbu koncepta „odgovornosti za zaštitu” u skladu s preporukom kojom Parlament pred Vijećem zagovara načelo UN-a, s ciljem donošenja „europskog konsenzusa o odgovornosti za zaštitu”[2];

  98. poziva Komisiju da poveća količinu i učinkovitost humanitarne pomoći EU-a u Siriji, gdje je stanovništvo uskraćeno za osnovne potrepštine i usluge, te među sirijskim izbjeglicama u susjednim zemljama;

  99. poziva Komisiju da iznese prijedlog za uspostavu mehanizma koji bi se financirao iz relevantnog financijskog instrumenta EU-a za vanjske akcije i koji bi vodila skupina nacionalnih i međunarodnih istražitelja, tužitelja, odvjetnika i ostalih stručnjaka iz država članica EU-a, kao i drugih dotičnih država (Švicarske, Kanade i SAD-a), čiji bi cilj bio pružanje pravnog i tehničkog savjeta i pomoći vlastima zemalja Arapskog proljeća pri povratu otuđene imovine ukradene od strane bivših diktatora, njihovih obitelji i režima;

  100.poziva Komisiju da preusmjeri pozornost s razvojne politike koja je pretežito usredotočena na ulaganja na razvojnu politiku usmjerenu na rezultate, s točnim godišnjim podacima o razvojnim postignućima te da osigura da razvojni napori EU-a imaju dugotrajan učinak na iskorjenjivanje siromaštva;

  101.poziva Komisiju da pragmatički pristupi rješavanju problemu prava vlasništva u zemljama u razvoju te da osmisli dosljedan pristup, u suradnji s drugim međunarodnim razvojnim partnerima, za pokretanje postupka osnaživanja lokalnih zajednica te pojedinaca u zemljama u razvoju; ukazuje na to da je riječ o postupku koji je jedan od temelja za ostvarivanje napretka i koji bi iz siromaštva mogao izdignuti cijele nacije te pojačati gospodarsku aktivnost u zemljama u razvoju;

  102.ukazuje na to da je za veću učinkovitost pomoći iznimno važno zajamčiti veću usklađenost politika, pri čemu sva područja politike EU-a, a posebno ona koja imaju znatan učinak na zemlje u razvoju, pridonose stvaranju bogatstva u zemljama u razvoju; ukazuje i na nužnost povećanja usklađenosti država članica;

  103.i dalje kao prioritete ističe borbu protiv pothranjenosti djece, prehrambenu sigurnost i borbu protiv masovnih ubojstava zbog spolne diskriminacije – veće biranje, vrlo rasprostranjeno, muškog spola od ženskoga – te poticanje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja u zemljama u razvoju;

  104.ističe da je smanjenje rizika od nepogoda također važna strategija koju treba poboljšati;

  105.poziva na veću djelotvornosti razvojne pomoći poboljšanjem koordinacije i komplementarnosti te redovitom procjenom rezultata, ishoda i utjecaja takve pomoći;

  Trgovina

  106.ostaje predan multilateralnom pristupu međunarodnoj trgovini i poziva Komisiju da podrži trenutne inicijative Svjetske trgovinske organizacije; apelira da se Kini olakša pristupanje Sporazumu o javnoj nabavi; prepoznaje potrebu da se nastavi napredak u postizanju bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini s važnim partnerima, a posebno s SAD-om. stoga traži od Komisije da usmjeri ljudske resurse i političke napore na trenutne trgovinske pregovore s trećim zemljama, posebno sa strateškim partnerima s ciljem ostvarivanja znatnog napretka prema uravnoteženom konačnom sporazumu; traži od Komisije da u potpunosti uključi Parlament u ovaj postupak, u skladu s relevantnim odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

  107.poziva Komisiju da pokrene postupak pomnog razmatranja, uz sudjelovanje Parlamenta, o budućoj strategiji međunarodne trgovine, uključujući moguću reformu funkcioniranja WTO-a; naglašava da se u ovoj procjeni mora ozbiljno uzeti u obzir utjecaj nedavne međunarodne trgovinske strategije na gospodarstvo EU-a;

   

  o

  o o

   

  108.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi           Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.