Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0315/2013Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0315/2013

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2014 m. Komisijos darbo programa

3.7.2013 - (2013/2679(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 3 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
PPE (B7‑0315/2013)
ALDE (B7‑0316/2013)
S&D (B7‑0325/2013)

József Szájer PPE frakcijos vardu
Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu
Andrew Duff ALDE frakcijos vardu


Procedūra : 2013/2679(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0315/2013
Pateikti tekstai :
RC-B7-0315/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2014 m. Komisijos darbo programa

(2013/2679(RSP))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Komisijos 2013 m. darbo programos (COM(2012) 0629),

–    atsižvelgdamas į strategiją „Europa 2020“,

–    atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 27–28 d. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–    atsižvelgdamas į galiojantį pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių[1], ypač į jo IV 4 priedą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnio 3 dalį,

A.  kadangi ilgai trunkanti krizė nebus įveikta, jei iš esmės nebus toliau sustiprinama Europos integracija, ir kadangi finansinė, ekonominė ir skolos krizė parodė, kad būtina griežtesnė demokratinė kontrolė ir atskaitomybė;

B.   kadangi Komisija turėtų pateikti priemones, kurias taikant būtų galima išsaugoti ir stiprinti Europos socialinės rinkos ekonomikos modelį, siekiant atitaisyti ilgai trukusio nuosmukio padarytą žalą ir vėl užtikrinti visišką užimtumą ir tvarų augimą;

C.  kadangi dėl nestabilios bankų sistemos, tebesitęsiančių skolos ir deficito problemų, su kuriomis susiduria valstybės narės, dėl Europos konkurencingumo praradimo pasaulio ekonomikos mastu, didelio jaunimo nedarbo ir dėl ekonomikos nuosmukio atsiradusių socialinių sunkumų ES susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais;

D.  kadangi su biudžetu susiję Sąjungos lygmens sprendimai turi atitikti ES politinius prioritetus ne tik apimties, bet ir lankstumo bei pusiausvyros klausimais;.

E.   kadangi Komisijos vaidmuo yra propaguoti bendruosius ES interesus, šiuo tikslu imtis atitinkamų iniciatyvų, užtikrinti, kad būtų laikomasi Sutarčių, prižiūrėti ES teisės įgyvendinimą, vykdyti koordinavimo, vykdomąsias ir valdymo funkcijas ir inicijuoti teisės aktus;

F.   kadangi pasibaigus dabartinei kadencijai visi nebaigti darbai nebus tęsiami, nebent Parlamentas, Taryba ar Komisija pateiktų pagrįstą prašymą, kad konkrečius klausimus, kuriuos narinėjant pagal įprastą teisėkūros procedūrą padaryta didelė pažanga, toliau nagrinėtų naujai išrinktas Parlamentas;

1 DALIS

1.   ragina stiprinti demokratinį procesą ekonomikos valdymo srityje užtikrinant aktyvesnį Parlamento dalyvavimą, nes tai padės padidinti piliečių pasitikėjimą ES taikomomis krizės valdymo priemonėmis; ryšium su tuo mano, kad Komisija turėtų vykdyti Sutartyje numatytą vaidmenį, ir todėl netinkama sprendimų priėmimo funkciją, susijusią su ES ekonomikos valdymu, perduoti neatskaitingoms institucijoms; siekia, kad būtų sustiprinta Komisijos atskaitomybė, kai ji veikia kaip trejeto narys;

2.   mano, kad užbaigus politines derybas dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos Komisija pirmiausia turėtų užtikrinti sklandų naujos finansinės sistemos veikimą, įskaitant naujų su lankstumu susijusių taisyklių, dėl kurių sutarta per minėtas derybas, taikymą; tikisi, kad naujoji Komisija, kai jai bus suteikiami įgaliojimai, oficialiai įsipareigos atlikti daugiametės finansinės programos peržiūrą iki 2016 m., o tai leis ir naujai išrinktam Parlamentui naujai įvertinti ES prioritetus;

3.   yra labai susirūpinęs dėl mokėjimų padėties 2014 m. ir ragina Komisiją, jei prireiktų, per metus pateikti pasiūlymus dėl taisomųjų biudžetų;

4.   pabrėžia, jog laiko svarbiu ES nuosavų išteklių sistemos reformos klausimą; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų sukviesta Aukšto lygio darbo grupė nuosavų išteklių klausimui spręsti ir kad ji kuo greičiau pradėtų darbą, kad būtų galima garantuoti, jog pirmųjų išvadų rinkinys bus pateiktas 2014 m. pabaigoje, kaip numatyta bendrojoje deklaracijoje dėl nuosavų išteklių, kuri yra susitarimo dėl daugiametės finansinės programos dalis;

5.   primena, kad ES biudžete turi būti matomi ES politikos prioritetai; pabrėžia, kad ES biudžetas yra investicijų biudžetas, turintis didelį sverto poveikį; ragina Komisiją ginti ES biudžetą, kad būtų galima paskatinti strategines investicijas sukuriant pridėtinę Europos lygmens vertę ir vėl stabilizuoti Europos ekonomiką;

6.   mano, kad darbo vietos yra pagrindinis prioritetas ir kad visi Europos lygmeniu renkami mokesčiai turi būti panaudoti esamoms darbo vietoms išsaugoti ir naujoms, jaunimui skirtoms darbo vietoms kurti, visų pirma paslaugų, pramonės ir skaitmeninės ekonomikos srityse; todėl mano, kad investicijoms į ES konkurencingumo stiprinimą kitais ir vėlesniais metais teks svarbiausias vaidmuo;

7.   palankiai vertina 2013 m. birželio 27–28 d. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos įsipareigojimą užbaigti kurti tikrą Ekonominę ir pinigų sąjungą, kuri turėtų visus Bankų sąjungos elementus ir kurioje būtų veiksmingiau koordinuojama ekonomikos politika, plėtojami finansinio solidarumo mechanizmai ir stiprinama socialinė dimensija, visgi apgailestauja, kad nedaroma spartesnė pažanga; ragina Komisiją pateikti komunikatą dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinės dimensijos;

8.   reikalauja kuo greičiau parengti visus teisės aktus, būtinus siekiant įdiegti pasitelkiant Europos Centrinį Banką taikomą bendrą priežiūros mechanizmą;

9.   pritaria ekonomikos augimo strategijai „Europa 2020“, kuria siekiama nustatyti tinkamą politikos sistemą, pagal kurią būtų skatinami įmonės, darbo vietų kūrimas, gyvenimo lygio gerinimas ir tvarios ekonomikos plėtojimas;

10. pabrėžia, kad reikia gerinti pramonės makroekonomines sąlygas gerinant galimybes gauti kapitalo, sukuriant geresnę infrastruktūrą, saugant nuosavybės teises ir ypač remiant MVĮ norint, kad didėtų jų konkurencingumas ir daugėtų galimybių patekti į naujas rinkas;

11. ragina imtis veiksmų ir baigti dabartinę Komisijos darbo programą iki pasibaigiant jos kadencijai, visų pirma dėl bendrosios paslaugų rinkos, skaitmeninės darbotvarkės, energijos vidaus rinkos, dėl glaudaus bendradarbiavimo ir laisvosios prekybos susitarimų bei sąžiningos prekybos susitarimų pratęsimo;

12. primygtinai ragina Komisiją suaktyvinti ir padidinti savo pastangas siekiant apsaugoti ES finansinius interesus, pateikti pasiūlymą dėl Europos prokuratūros įsteigimo ir baigti užsitęsusią Europos kovos su sukčiavimu tarnybos reformą;

13. siūlo pradėti intensyvias derybas su Taryba ir Komisija prieš pasibaigiant kadencijai siekiant baigti nagrinėti kuo daugiau dokumentų, visapusiškai laikantis teisėkūros procedūrų, kaip nustatyta Lisabonos sutartyje; pakartoja, kad negali pritarti jokiems papildomiems tarpvyriausybiniams elementams, susijusiems su EPS;

14. ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į Parlamento pozicijas atskirų sektorių klausimu, kurios nurodytos šios rezoliucijos 2 dalyje;

II DALIS

Įgyvendinimas

15. ragina Komisiją gerinti savo teisėkūros programos nuoseklumą, didinti teisės aktų rengimo kokybę, gerinti teisės aktų projektų poveikio vertinimą, pasiūlyti, jei reikia, naudoti koreliacijos lenteles, kad ES teisės aktai būtų geriau perkeliami į nacionalinę teisę, ir paremti Parlamentą derybose su Taryba dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų naudojimo, dėl kurio gali atsirasti didelių teisėkūros proceso sutrikimų;

16. primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti pradėti taikyti tinkamas nacionalines valdymo deklaracijas, pasirašytas tinkamu politiniu lygmeniu, dėl ES lėšų pagal pasidalijamojo valdymo principą; pabrėžia, jog būtina vykdyti griežtą ir patikimą patikrinimą atidžiai kontroliuojant finansavimą ir stebėti, ar ekonomiškai efektyviai naudojamos ES lėšos ir vykdomas administravimas, nes taip užtikrinama ne tik didelė ES veiksmų ekonominė nauda, bet ir garantuojama, kad pajamos bus surenkamos laikantis galiojančių taisyklių;

17. mano, kad ES institucijų bendradarbiavimą reikia tobulinti ir modernizuoti siekiant tapti veiksmingesniais ir sudaryti sąlygas geresnei vykdomosios valdžios galių demokratinei kontrolei ES lygmeniu; pažymi, kad būtina persvarstyti 2010 m. Tarpinstitucinį susitarimą; ragina užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą su Taryba remiantis Lisabonos sutartimi; pabrėžia, kad pirmenybę visada reikia skirti Bendrijos metodui, kuriuo sudaromos sąlygos viešiems debatams demokratiškai dalyvaujant Parlamentui; be to, mano, kad sudėtingų teisės aktų atvejais, ypač finansinių paslaugų srityje, būtinos pakankamai išsamios viešos ir parlamentinės diskusijos;

18. apgailestauja, kad nepaisant kelių Komisijos pažadų nepavyko nei kiekybiškai, nei kokybiškai įgyvendinti kelių skelbtų tikslų; ragina Komisiją pradėti aktyvų dialogą su dviem teisėkūros institucijomis dėl likusių paskelbtų teisės aktų pasiūlymų pateikimo ir tvirtinimo;

19. primygtinai ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas, kad būtų galima laiku prieš Europos Parlamento rinkimus baigti trišalį dialogą dėl Europos politinių partijų statuto;

Bendroji rinka

20. primena itin svarbų bendrosios rinkos vaidmenį skatinant ES integraciją, ekonomikos augimą ir užimtumą, taip pat suteikiant pagrindą ES realiajai ekonomikai; todėl ragina Komisiją, įgyvendinant Europos semestrą, didelį dėmesį skirti bendrosios rinkos valdymui siekiant racionalizuoti teisėkūros ir politikos prioritetų tvirtinimą ir įgyvendinimą ir atlikti reguliarų bendrosios rinkos integracijos vertinimą remiantis bendrosios rinkos integracijos ataskaita, pateikiama kartu su metinėmis augimo apžvalgomis, ir konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis;

21. ragina Komisiją ir toliau dėmesį skirti bendrosios rinkos valdymo gerinimui, vėl spartinti administracinį supaprastinimą, deramai atsižvelgti į pasiūlytų priemonių proporcingumą ir stebėti pažangą, daromą siekiant visapusiškai įgyvendinti bendrosios rinkos acquis, ypač paslaugų sektoriuje;

22. palankiai vertina Komisijos II bendrosios rinkos akto pasiūlymus dėl prioritetinių veiksmų, skirtų ekonomikos augimui, užimtumui skatinti ir pasitikėjimui bendrąja rinka didinti; skatina tam tikrai atvejais ir, jeigu reikia, vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą;

23. ragina visapusiškai taikyti Paslaugų direktyvą; ragina Komisiją padėti valstybėms narėms skatinti prieigos prie bendrosios paslaugų rinkos galimybes; ragina Komisiją persvarstyti taikomus ribojimo metodus, pvz., ekonominių poreikių analizę;

24. ragina Komisiją rūpestingai ir atidžiai stebėti vartotojų darbotvarkės įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, skatinti vartotojų apsaugą ir pasitikėjimą bendrąja rinka; atsižvelgdamas į tai, kad vartotojų tikėjimas ir pasitikėjimas yra sklandžiai veikiančios bendrosios rinkos pagrindas, prašo Komisijos kartu su valstybėmis narėmis aktyviai siekti, kad greitai būtų įgyvendinti Vartotojų teisių direktyva, Alternatyvaus ginčų sprendimo direktyva ir Ginčų elektroninio sprendimo reglamentas, ir persvarstyti Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymą;

25. palankiai vertina naująjį Vartojimo gaminių saugos reglamentą, kuriuo ne tik užtikrinama vartotojų sveikata ir sauga, bet ir sudaromos palankesnės sąlygos prekybai prekėmis, ypač MVĮ;

26.  ragina Komisiją įgyvendinti Modernizuotą muitinės kodeksą visapusiškai parengiant suderintą el. muitų (e-Custom) tvarką;

27. ragina Komisiją sistemingiau vertinti savo pasiūlymų poveikį MVĮ, nuo kurių priklauso daugelis naujų darbo vietų Europoje; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina Komisiją neskatinti perteklinio ES teisės reglamentavimo nacionaliniu lygmeniu, nes tai kenkia vienodoms sąlygoms vidaus rinkoje;

28. pabrėžia, kad svarbu imtis priemonių siekiant padidinti MVĮ galimybes gauti finansavimą; ragina Komisiją sustiprinti ir įgyvendinti priemones, numatytas Verslumo veiksmų plane, ir paspartinti ekologinio verslumo iniciatyvą; ragina pagal būsimą Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programą ir programą „Horizontas 2020“ nedelsiant pradėti vykdyti MVĮ linijos finansavimo priemonę, kurioje dalyvautų EIF ir EIB, siekiant pagerinti viešųjų ir privačių fondų investicijas į inovacinį ir tvarų naują verslą, įskaitant į augimą orientuotas MVĮ;

29. prašo Komisijos užtikrinti, kad būtų vykdomas trijų institucijų susitarimas, pagal kurį jos vykdo geresnio reglamentavimo įsipareigojimus, įskaitant visas valstybes nares, kurias Komisija turėtų paraginti atlikti poveikio MVĮ ir bendrajai rinkai tyrimus; šiuo atveju pažymi, kad Taryba turėtų įsteigti savo poveikio vertinimo tarnybą, kuri atliktų jos atliktų pakeitimų poveikio vertinimus; pabrėžia geresnio reglamentavimo darbotvarkės tinkamumo testų svarbą;

30. ragina Komisiją remti MVĮ ir labai mažų įmonių interesus užtikrinant lengvesnę prieigą prie Europos bendrosios rinkos; palankiai vertina Komisijos atliktus veiksmus, kuriais siekiama sumažinti MVĮ ir labai mažoms įmonėms dėl ES teisės aktų tenkančią reguliavimo naštą;

31. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl geresnio bendrosios rinkos valdymo, kuris būtų grindžiamas pranešimu dėl teisėkūros iniciatyvos, atsižvelgiant į didelį indėlį, kurį gali padaryti bendroji rinka ekonomikos augimui Europos Sąjungoje;

32. palankiai vertina politinį susitarimą dėl viešojo pirkimo ir koncesijų paketo; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares pradėti greitai ir visapusiškai įgyvendinti jo naujas nuostatas; ragina, visų pirma, sukurti komunikacijos ir mokymų strategiją, kad būtų skatinami nauji įgūdžiai ir sugebėjimai atliekant naujoviškus ir į rezultatus orientuotus pirkimus;

33. atkreipia dėmesį į dabar su taryba patvirtintą susitarimą dėl abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyvos peržiūros; ragina skubiai įgyvendinti naujas nuostatas ir skatinti naujas profesijas, kad būtų sukurtos Europos kvalifikacijų sistemos;

34. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl nefinansinės informacijos atskleidimo ir ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su Parlamentu ir Taryba siekiant sudaryti susitarimą iki 2014 m. pradžios;

35. pakartoja savo prašymą pateikti pasiūlymą dėl 14-osios bendrovių teisės direktyvos dėl bendrovių būstinių perkėlimo į kitą valstybę narę;

36. ragina atgaivinti Europos pramonę, siekiant kurti darbo vietas, remiant tvarų augimą ir visiems Europos gyventojams užtikrinant geras darbo sąlygas;

37. prašo Komisijos skatinti tolesnę bendrosios rinkos iniciatyvą ir pateikti pasiūlymus, skirtus bendrajai skaitmeninei rinkai kurti, jos kūrimui užbaigti ir ją įgyvendinti, pvz., parengti naują strateginę programą, apimančią skaitmeninio turinio prieinamumą ir jo perkeliamumą tarpvalstybiniu lygmeniu ES viduje, ir visų pirma iniciatyvas, kuriomis būtų skatinamas didesnis vartotojų pasitikėjimas, įskaitant mokėjimo internetu palengvinimo ir skaitmeninio paslaugų teikimo bei infrastruktūros gerinimo priemones;

38. ragina Komisiją tęsti savo autorių teisių reformą ir užtikrinti, kad ji būtų pritaikyta prie internetinės aplinkos; pakartoja, kad siekiant skatinti Europos augimą ir darbo vietų kūrimą reikia pabaigti pramoninės nuosavybės teisių reformą;

39. mano, jog siekiant užtikrinti ES ekonomikos stabilumą ir susigrąžinti tvarų ekonomikos augimą itin svarbu sėkmingai sukurti bankų sąjungą kartu su bendru bankų pertvarkymo mechanizmu nustačius bendrą priežiūros mechanizmą ir ES nacionalinių indėlių garantijų sistemas; todėl prašo Komisiją nedelsiant pateikti visus būtinus pasiūlymus šiuo klausimu kartu su pasiūlymais dėl techninių reguliavimo standartų, kurie yra būtini siekiant tinkamai įgyvendinti Ketvirtosios direktyvos dėl kapitalo poreikio dokumentų rinkinį;

40. pabrėžia, kad siekiant kuo skubiau didinti Sąjungos finansų rinkų veiksmingumą ir tvirtumą reikia skubiai priimti trūkstamus Komisijos pasiūlymus dėl finansinių paslaugų, taip išvengiant pavėluoto atitinkamo teisės akto įsigaliojimo;

41. ragina Komisiją kiek galima greičiau patvirtinti savo pasiūlymus dėl reglamento, įsteigiančio bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą, projekto ir dėl rekomendacijų bankų struktūrinės reformos klausimais įgyvendinimo veiksmų; pabrėžia, kad svarbu, jog teisėkūros institucijos skubiai apsvarstytų šiuos pasiūlymus, sudarydamos galimybes jiems nedelsiant įsigalioti;

42. atkreipia dėmesį į tai, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbūs ES konkurencingumui, kuriant mokslinių tyrimų ir inovacijų programos, supaprastinant procedūras, visais galimais lygmenimis (ES, valstybių narių ir regionų) telkiant ir koordinuojant finansavimą ir kuriant europinių programų sąveika, ir ragina Komisiją įgyvendinti šiuos principus;

43. ragina laiku susitarti dėl programos „Horizontas 2020“ siekiant suteikti galimybę sklandžiai pereiti nuo Septintosios bendrosios programos (FP7) ir užtikrinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos pagrindinių sričių, kurios ankstesnėse programose nukentėjo dėl paskutinę minutę Tarybos ir Parlamento vėluojant pasiekto susitarimo, nuoseklumą;

44. ragina Komisiją pateikti tinkamų pasiūlymų dėl bendros ES mokesčių rojų apibrėžties ir parengti nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių ir jurisdikcijų juodąjį sąrašą; ragina valstybes nares laikytis savo įsipareigojimų įgyvendinant Komisijos rekomendacijas dėl priemonių, skirtų paskatinti trečiąsias šalis taikyti būtiniausius gero valdymo standartus mokesčių ir agresyvaus mokesčių planavimo srityse, ir imtis priemonių, būtinų kovai su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu stiprinti;

Klimatas, aplinka, energija ir transportas

45. pabrėžia, kad reikia įgyvendinti tausiai išteklius naudojančios Europos veiksmų planą, kad būtų sukurta paskatų plėtoti žaliąją ekonomiką, puoselėti biologinę įvairovę ir kovoti su klimato kaita, taip pat į Europos semestrą įtraukti veiksmingo išteklių naudojimo priemones, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“;

46. ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymus, kuriais siekiama spręsti dabartinės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos struktūrines problemas;

47. tikisi, kad Komisija nedelsdama pateiks pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant persvarstyti oro kokybės teisės aktus, kad žmonių sveikata būtų geriau apsaugota nuo neigiamo oro taršos poveikio;

48. pabrėžia, kad siekis 2015 m. sudaryti išsamų JT susitarimą dėl klimato, kuris atitiktų ES 2°C tikslą, yra svarbiausias prioritetas, ir pripažįsta, jog 2014 m. reikės priimti sprendimus dėl ES klimato ir energetikos politinės programos siekiant tarptautinėse derybose suteikti impulsą siekti šio tikslo;

49. ragina Komisiją greičiau atlikti higienos dokumentų paketo persvarstymą, atsižvelgiant į nesenus įvykius, susijusius su nesąžininga veikla ES mėsos produktų sektoriuje;

50. prašo Komisiją pateikti bendrą ES atliekų politikos ir teisės aktų, įskaitant acquis atliekų srityje tikslus ir į sąvartynus išvežamų atliekų kiekio mažinimo tikslus, nustatytus Sąvartynų direktyvoje, apžvalgą;

51. ragina Komisiją pateikti išsamų veiksmų planą, kuriame būtų nurodytos priemonės, kurių reikia imtis siekiant sukurti visapusiškai integruotą ir tarpusavyje sujungtą bendrąją energetikos rinką; pabrėžia, kad vartotojams reikia pateikti skaidrias ir palyginamas energijos kainas;

52. dar kartą pabrėžia, kad energijos vartojimo efektyvumas ir taupymas yra pigiausi energijos išlaidų ir iškastinio kuro importo sumažinimo būdai ir todėl turėtų sudaryti visų siūlomų energijos politikos priemonių pagrindą;

53. pabrėžia, kad būtina užbaigti kurti bendrąją visų rūšių transporto rinką, įskaitant tolimesnį krovinių vežimo kelių transportu rinkos liberalizavimą, kad laisvas prekių ir paslaugų judėjimas būtų užtikrinamas taikant aiškias ir lengvai įgyvendinamas laisvos ir sąžiningos konkurencijos taisykles ir numatant mažesnę administracinę naštą MVĮ; nepaisant to primygtinai ragina Komisiją iki 2013 m. pabaigos parengti ataskaitą apie ES kelių transporto rinkos padėtį ir prieš pateikiant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto užbaigti visus reikalingus tyrimus;

54. prieš 10 metų suplanuotą Bendrą Europos dangų (BED) laiko labai svarbiu projektu; baiminasi, jog, jei Europos Sąjunga per ateinančius metus nesiims veiksmų, pagrindinė Europos oro erdvė taps tokia tiršta, kad augimas bus nebeįmanomas; todėl ragina imtis oro erdvės reformos − šią idėją jau priėmė valstybės narės pradėjusios reformuoti esamas oro eismo kontrolės sistemas ir įvedusios funkcinius oro erdvės blokus; palankiai vertina tai, kad SESAR − technologinė BED sudedamoji dalis − puikiai plėtojama; pabrėžia, kad naujoji sistema bus naudinga visiems, ypač Europos oro transporto bendrovėms; ragina Komisiją užtikrinti, kad pradėtų veikti visi funkciniai oro erdvės blokai; ragina skatinti labiau naudoti regioninius oro uostus;

55. ragina Komisiją laikytis savo įsipareigojimo užtikrinti visapusišką bendros Europos geležinkelių erdvės sukūrimą ir išplėsti Europos geležinkelio agentūros įgaliojimus sertifikavimo ir saugos srityje, taip pat riedmenų patirtinimo srityje;

56. ragina ne vėliau kaip iki 2015 m. teikti pasiūlymus, kuriais siekiama sukurti bendrąją Europos telekomunikacijų rinką, įskaitant priemones, skirtas tarptinklinio ryšio mokesčiams panaikinti;

Darni ir įtrauki visuomenė. Piliečių Europa

57. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos Sąjungos sanglaudos politiką investuojama į tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, taip pat konkurencingumo Europoje didinimą vadovaujantis ES ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslais; primena, kad sanglaudos politika – tai pagrindinė investicijų priemonė siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų; taigi ragina Komisiją skubiai imtis tinkamų veiksmų ir nustatyti aiškias sąlygas, kad būtų laiku pradėtas 2014–2020 m. veiklos programų įgyvendinimas valstybėse narėse; ragina Komisiją nedelsiant pateikti Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo persvarstymo projektą;

58. pabrėžia, jog siekiant tinkamai įgyvendinti daugiametį biudžetą reikia parengti išsamų reglamentų dėl sanglaudos politikos, kuri būtų vykdoma įgyvendinant kitą 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, rinkinį; pažymi, kad be šių reglamentų, reikia priimti įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus;

59. ragina Komisiją skatinti tokias priemones kaip darbo rinkų reforma, kai struktūrinės problemos užkerta kelią jaunimui patekti į darbo rinką, ir remti valstybes nares įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą siekiant padėti jaunimui gauti darbą ar mokytis;

60. pažymi, kad yra didelė kvalifikuotų darbuotojų paklausa informacinių technologijų ir sistemų plėtros srityje; siūlo, kad šis sektorius būtų vienas iš paramos mokymams ir plėtrai prioritetų, nustatytų Europos jaunimo užimtumo iniciatyvoje;

61. prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl su darbu susijusių raumenų ir kaulų ligų ir persvarstyti Direktyvą 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe;

62. ragina Komisiją 2014 m. persvarsčius užimtumo gaires užtikrinti, kad užimtumo ir socialinei politikai tektų aktyvus vaidmuo sprendžiant krizės problemas; todėl ragina Komisiją padėti valstybėms narėms parengti strategijas dėl naujų įgūdžių ugdymo ir pagalbos bedarbiams siekiant kiek galima greičiau patekti į darbo rinką; vis dėlto primena, kad įgyvendinant Jaunimo užimtumo iniciatyvą daugiausia pastangų reikėtų dėti siekiant padėti pažeidžiamoms grupėms ir nedirbančiam, nesimokančiam ir profesiniame mokyme nedalyvaujančiam jaunimui labiausiai nukentėjusiuose Sąjungos regionuose paskubinus ESF lėšomis remiamos veiklos vykdymą;

63. ragina Komisiją parengti metinę valstybių narių profesinio mokymo sistemų pertvarkymo ataskaitą ir taip ilguoju laikotarpiu struktūriškai prisidėti prie jaunimo galimybių įsidarbinti didinimo;

64. remia ES lygmens iniciatyvas siekiant sustiprinti nacionalines pastangas skirti daugiau mikrokreditų ir skatinti socialinį verslumą, taip užtikrinant paslaugas, kurių nepakankamai teikiama viešajame arba privačiame sektoriuje;

65. pakartoja savo reikalavimą persvarstyti direktyvą dėl vienodo užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams principo taikymo; ragina Komisiją toliau dėti pastangas siekiant pašalinti kliūtis Direktyvai dėl motinystės atostogų ir imtis tolesnių veiksmų rengiant tėvystės atostogų taikymo sąnaudų ir naudos tyrimą;

66. tvirtina, kad Komisija turėtų pateikti smurto prieš moteris panaikinimo strategiją, kaip keliose rezoliucijose yra prašęs Parlamentas, ir kad ES turėtų tapti Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo šalimi, nes tai suteiktų stiprią paskatą 26 valstybėms narėms, kurios konvencijos dar nepasirašė ir neratifikavo;

67. primena, kad kovos su diskriminacija politika atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant socialinę įtrauktį, ir ragina Komisiją pasiūlyti ES kovos su homofobija ir diskriminacija veiksmų planą; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų rengiamos ir veiksmingai įgyvendinamos valstybių narių nacionalinės romų integracijos strategijos ir kad diskriminacija būtų pasmerkta ir jos klausimas būtų keliamas dialoguose su trečiosiomis šalimis, o kova su diskriminacija būtų įtraukta į bendradarbiavimo programas;

68. pabrėžia, jog reikia teikti pirmenybę švietimo, kultūros, garso ir vaizdo, jaunimo, sporto ir pilietiškumo sektoriams ir užtikrinti, kad šie sektoriai turėtų tinkamus ir veiksmingus biudžetus;

69. ragina Komisiją ištirti, kodėl studentams, kurie tam tikrą studijų laiką mokėsi kitų šalių universitetuose pagal „Erasmus“ programą, ne visada užskaitomi lankyti kursai ir surinkti Europos kreditų perkėlimo sistemos kreditai jų šalies universitete;

70. ragina sudaryti išsamų susitarimą dėl duomenų apsaugos dokumentų rinkinio, nes tai užtikrintų vienodą ir aukštą duomenų subjektų apsaugos lygį ir vienodas sąlygas verslo įmonėms;

71. mano, kad siekiant užtikrinti Europos piliečių saugumą Europos Sąjungai itin svarbu toliau kovoti su terorizmu, ir labai ragina peržiūrėti Europos teisės aktus dėl duomenų saugojimo;

72. ragina Komisiją skubiai tęsti savo darbą rengiant ES ir JAV susitarimą dėl asmens duomenų apsaugos ir dar kartą primena, kad svarbu skubiai sudaryti šį susitarimą;

73. mano, jog pasiūlymai dėl tam tikrų civilinės būklės aktų galiojimo abipusio pripažinimo ir dėl civilinio proceso minimalių reikalavimų būtų teisingas žingsnis siekiant sukurti teisingumo erdvę, kurioje būtų taikomos paprastesnės, aiškesnės ir piliečiams prieinamesnės procedūros ir užtikrintas didesnis pasitikėjimas abipusiu civilinės teisenos priemonių pripažinimu;

74. ragina Komisiją, sprendžiant prekybos žmonėmis klausimą, optimaliai pasinaudoti 2012-2016 m. ES neteisėtos prekybos žmonėmis panaikinimo strategija;

75. ragina Komisiją siūlyti išplėsti teisingumo suvestinę įtraukiant su teisine valstybe, demokratija ir pagrindinėmis teisėmis susijusius duomenis;

76. pabrėžia būtinybę spręsti organizuoto nusikalstamumo, pinigų plovimo, sukčiavimo ir korupcijos, kurie kenkia ES finansiniams interesams, klausimus tarpvalstybiniu lygmeniu;

77. ragina Komisiją pabaigti procesinių teisių veiksmų planą ir stebėti priimtų direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę užtikrinant, kad įtariamųjų ir kaltinamųjų pagrindinės teisės būtų pakankamai saugomos taikant bendrus minimalius procesinių teisių baudžiamajame procese standartus ir veiksmingai užtikrinant tarpusavio pripažinimo principo laikymąsi;

78. remia Komisijos veiklą, susijusią su nukentėjusiųjų teisėmis, ir prašo Komisijos padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad iki 2015 m. lapkričio 16 d. visose valstybėse narėse būtų visiškai ir tinkamai įgyvendinta direktyva, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai;

79. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl mokslininkų, studentų, moksleivių, stažuotojų ir savanorių atvykimo ir gyvenimo kitoje šalyje; ragina pateikti tolesnius esminius pasiūlymus legalios migracijos klausimu;

80. ragina Komisiją parengti gaires, kuriomis būtų užtikrinta, kad valstybės narės teisingai taikytų Šengeno nuostatus, siekiant, kad būtų visapusiškai laikomasi laisvo asmenų judėjimo principo bei būtų vengiama netinkamai pasinaudoti arba piktnaudžiauti galimybe vėl taikyti vidaus sienų kontrolę;

81. ragina Komisiją užtikrinti, kad bendra Europos prieglobsčio sistema būtų tinkamai įgyvendinta visoje ES, laikantis Sutartyje nurodyto įsipareigojimo;

82. tikisi, kad Komisija rengs naujus pasiūlymus arba toliau nagrinės galiojančius teisės aktus materialinės ir procesinės teisės srityse (ypač reglamentus „Roma II“ ir „Briuselis II“);

83. ragina Komisiją įvertinti reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimą ir prireikus jį iš dalies pakeisti;

Žemės ūkis ir žuvininkystė

84. ragina Komisiją užtikrinti greitą ir teisingą bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos įgyvendinimą, kurį baigus bus sukurta tvirta, tvari ir sąžininga BŽŪP, kurią vykdant naudos sulauks Europos ūkininkai ir vartotojai, bus skatinama kaimo plėtra ir saugoma aplinka;

85. pripažįsta, kad įgyvendinimui bus skiriamas didžiausias dėmesys vykdant veiklą 2014 m.; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinti galutiniai susitarimai dėl BŽŪP reformos, kuriais sumažinama našta ūkininkams ir valstybių narių administracijos organams ir kartu užtikrinama, kad naujosios taisyklės būtų įgyvendintos veiksmingai, griežtai ir skaidriai;

86. atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą pasiūlyti teisės aktą dėl klonavimo technologijų naudojimo gaminant maistą; primygtinai ragina Komisiją rengiant šį pasiūlymą apsvarstyti neseniai kilusį susirūpinimą dėl ženklinimo ir dėl nuoseklaus teisės aktų, susijusių su ES maisto grandine, taikymu, kartu šioje srityje taikant paskutines mokslo ir technologijos naujoves;

87. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl naujos gyvūnų sveikatos strategijos, taip pat jos įsipareigojimą užtikrinti teisės aktų gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir maisto saugos srityse horizontalių principų suderinimą; ragina kruopščiai suderinti gyvūnų sveikatos strategiją su strategija „Europa 2020“ siekiant užtikrinti sklandų gyvūnų ir gyvūninių produktų vidaus rinkos veikimą kartu didinant Europos žemės ūkio tvarumą ir konkurencingumą;

88. ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių siekiant padėti valstybėms narėms įgyvendinti naujai patvirtintą bendrą žuvininkystės politiką, laikantis būsimojo Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatų; tikisi, kad Komisija užtikrins, jog SESV 43 straipsnio 2 dalis būtų patvirtinta kaip jos pasiūlymo teisinis pagrindas, o 43 straipsnio 3 dalį ji naudos tik tiems pasiūlymams, kurie bus susiję su žvejybos galimybių nustatymu ir skyrimu; taigi tikisi, kad Komisija padės įsteigti tarpinstitucinę darbo grupę, sudarytą iš visų trijų institucijų atstovų, ir kad šį grupė galės nustatyti tinkamiausius veiklos būdus, taikytinus ateityje;

89. pabrėžia, kad naujasis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas turi pagerinti priemones, kuriomis siekiama sumažinti laivyno pajėgumus; tvirtina, kad naujoji bendra žuvininkystės politika turi būti grindžiama sugriežtintomis kontrolės priemonėmis;

90. ragina Komisiją toliau stiprinti savo kovą su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba;

Užsienio ir vystymosi politika

91. tikisi, kad Komisija toliau rems įprastą ES plėtros politiką; mano, kad ES prarastų politinį patikimumą pasaulyje, jei atsisakytų priimti savo kaimynus;

92. primena, kad ES santykiai su rytinėmis ir pietinėmis kaimyninėmis šalimis ir toliau lieka prioritetu, ir pabrėžia, kad naujoji ES strategija ir principas „parama pagal pažangą“ vis dar turi būti aiškiai apibrėžti ir įgyvendinti;

93. pabrėžia, kad svarbu dar kartą ryžtingiau patvirtinti plėtros perspektyvas Vakarų Balkanų šalims ir pritaria Komisijos rekomendacijai pradėti stojimo į ES derybas su Serbija ir buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija (BJRM); ragina Komisiją pradėti derybas su Turkija, kaip šalimi kandidate, ir ypač teigiamai vertina tai, kad pradėtos derybos dėl 22 skyriaus, susijusio su regionine politika;

94. ragina Komisiją aktyviau imtis veiklos, kurios tikslas – plėtoti Rytų partnerystę, ypač judumo ir bendradarbiavimo švietimo klausimais srityse;

95. ragina Komisiją konstruktyviai prisidėti prie Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) veiklos persvarstymo siekiant bendradarbiauti su Taryba ir Parlamentu, kad būtų remiamos gerai suderintos iniciatyvos bendros užsienio ir saugumo politikos srityje; ragina užtikrinti daugiau lankstumo paskirstant finansinę paramą krizės atvejais;

96. primena Komisijai, kad reikia gerinti konsensuso dėl humanitarinės pagalbos vykdymo vertinimą, jo ir valstybių narių ir donorų teikiamos pagalbos papildomumą ir persvarstyti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/1996;

97. ragina EIVT tęsti sąvokos „atsakomybė užtikrinti apsaugą“[2] sklaidą ir įgyvendinimą remiantis Parlamento rekomendacija dėl JT principo Tarybai, siekiant nustatyti Europos konsensusą dėl atsakomybės užtikrinti apsaugą;

98. ragina Komisiją veiksmingai didinti ES humanitarinę pagalbą ir geriau teikti pagalbą Sirijos žmonėms, kuriems trūksta pagrindinių prekių ir paslaugų, ir iš Sirijos į kaimynines šalis pabėgusiems asmenims;

99. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą sukurti sistemą, finansuojamą naudojant atitinkamas ES išorės veiksmų finansines priemones ir suburiančią darbo grupę iš nacionalinių ir tarptautinių tardytojų, prokurorų, advokatų ir ES valstybių narių ir kitų atitinkamų šalių (Šveicarijos, Kanados ir Jungtinių Valstijų) ekspertų, siekiant teikti teisinius ir techninius patarimus ir pagalbą Arabų pavasario šalių valdžios institucijoms buvusių diktatorių, jų šeimos narių ir režimų pasisavinto turto atgavimo klausimu;

100.    ragina Komisiją pakeisti šiuo metu vyraujančią vystymosi politikos orientaciją nuo sąnaudų į rezultatus, kasmet skelbiant konkrečius skaičius, susijusius su pasiekimais vystymosi srityje, ir užtikrinti, kad ES pastangos vystymosi srityje turėtų ilgalaikį poveikį skurdo panaikinimui;

101. ragina Komisiją pragmatiškai spręsti nuosavybės teisių klausimą besivystančiose šalyse ir išplėtoti nuoseklią metodiką kartu su kitais tarptautiniais partneriais vystymosi srityje, kad būtų pradėtas galių suteikimo besivystančių šalių vietos bendruomenėms ir pavieniams asmenims procesas; pažymi, kad tai yra procesas, kuris sudaro vieną iš vystymosi politikos kertinių aspektų ir kuris gali padėti ištisoms tautoms išsivaduoti iš skurdo ir suaktyvinti ekonominę veiklą besivystančiose šalyse;

102. pažymi, kad siekiant padidinti pagalbos efektyvumą taip pat labai svarbu užtikrinti didesnį politikos suderinamumą, kai visos ES politikos sritys, ypač tos, kurios turi didelį poveikį besivystančioms šalims, prisideda prie gerovės kūrimo šiose šalyse; taip pat pažymi, kad būtina stiprinti koordinavimą tarp valstybių narių;

103. atkreipia dėmesį į tai, kad prastos vaikų mitybos ir apsirūpinimo maistu saugumo problemų sprendimas, kova su lyties genocidu − milžinišku mastu vykdoma nuolatinė lyčių atrankos praktika, kai paliekami berniukai, o mergaitės nužudomos − ir sveikatos draudimo ir pensijų užtikrinimas besivystančiose šalyse tebėra labai svarbūs prioritetai;

104. pabrėžia, kad nelaimių rizikos mažinimas taip pat yra svarbi strategija, kurią reikia tobulinti;

105. ragina gerinti paramos vystymuisi veiksmingumą užtikrinant geresnį koordinavimą ir papildomumą ir reguliariai vertinant tokios paramos rezultatus, padarinius ir poveikį;

Prekyba

106. toliau laikosi daugiašalio požiūrio tarptautinės prekybos atžvilgiu ir ragina Komisiją remti dabartines Pasaulio prekybos organizacijos iniciatyvas; primygtinai ragina sudaryti palankesnes sąlygas Kinijos prisijungimui prie Sutarties dėl viešųjų pirkimų; pripažįsta, kad būtina toliau daryti pažangą siekiant sudaryti dvišalius laisvosios prekybos susitarimus su svarbiais partneriais, ypač su JAV. todėl prašo Komisiją žmogiškuosius išteklius ir politines pastangas skirti vykstančioms prekybos deryboms su trečiosiomis šalimis ir ypač su strateginiais partneriais, kad būtų užtikrinta esminė pažanga siekiant suderinto galutinio susitarimo; prašo Komisiją vadovaujantis atitinkamomis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis užtikrinti visapusišką Parlamento dalyvavimą šiame procese;

107. ragina Komisiją pradėti nuodugnaus svarstymo dėl būsimos tarptautinės prekybos strategijos, įskaitant galimą PPO veikimo reformą, procesą, kuriame dalyvautų Parlamentas; pabrėžia, jog atliekant šį vertinimą turi būti visapusiškai atsižvelgta į dabartinės tarptautinės prekybos strategijos padarinius ES ekonomikai;

 

o

o o

 

108. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.